Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Zarządu Nr 221/1471/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie kompleksu mieszkań chronionych mających siedzibę w Nowem przy ul. Myśliwskiej 1a

Rodzaj aktu prawnego:
Uchwała Zarządu
Rok podjęcia:
2023
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2018-2023
Sesja:
221
Data podjęcia:
06-11-2023
Data rozpoczęcia obowiązywania:
-
Data wejścia w życie:
-
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
221/1471/23
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie kompleksu mieszkań chronionych mających siedzibę w Nowem przy ul. Myśliwskiej 1a
Podstawa prawna wydania:
art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm. ), art. 25, art. 19 pkt 11 i art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm. ) oraz art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)
Akt prawa miejscowego:
Nie

Uchwała Nr 221/1471/23
Zarządu Powiatu Świeckiego

z dnia 6 listopada 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie kompleksu mieszkań chronionych mających siedzibę w Nowem przy ul. Myśliwskiej 1a

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.[1]), art. 25, art. 19 pkt 11 i art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.[2]) oraz art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, którego przedmiotem jest prowadzenie mieszkań chronionych.

 

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu.

 

§ 4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej bip.csw.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świeciu www.csw.pl i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu https://pcpr-swiecie.rbip.mojregion.info/9/strona-glowna-bip.html.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

  1. (Franciszek Koszowski)
  2. (Zbigniew Kapusta)
  3. (Iwona Manys)

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej „organy administracji samorządowej, może zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej.

Do zadań własnych Powiatu zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej należy prowadzenie mieszkań chronionych.

Zlecenie zadania odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Podejmuje się niniejszą uchwałę w celu dokonania naboru ofert.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 535, poz. 1693 oraz poz. 1938

 

PDFZałącznik do uchwały Zarządu Powiatu nr 221.1471.23.pdf (225,07KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego