Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o rejestrach, ewidencjach i archiwach prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz o sposobie i zasadach udostępniania zawartych w nich danych

Prowadzone rejestry i ewidencje

Biuro Rady


Rejestr uchwał Rady Powiatu Świeckiego

 1. Rejestr uchwał Zarządu Powiatu Świeckiego
 2. Rejestr decyzji Zarządu Powiatu Świeckiego
 3. Rejestr postanowień Zarządu Powiatu Świeckiego
 4. Rejestr wniosków i interpelacji radnych
 5. Rejestr Zarządzeń Starosty Świeckiego
 6. Rejestr uchwał Komisji Rady Powiatu Świeckiego
 7. Rejestr Korespondencji Przewodniczącego Rady Powiatu Świeckiego
 8. Rejestr skarg i wniosków

Sekretarz Powiatu


 1. Ewidencja osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych
 2. Ewidencja osób nagrodzonych nagrodami Starosty Świeckiego

Wydział Organizacyjny


 1. Rejestr skarg i wniosków
 2. Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków
 3. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 4. Ewidencja pozostałych środków trwałych poniżej 1000,00 zł
 5. Ewidencja zakupu papieru ksero do drukarek i kserokopiarek
 6. Ewidencja zakupu materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego
 7. Ewidencja zakupu tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego
 8. Ewidencja środków transportu (samochodów służbowych)
 9. Ewidencja udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym
 10. Ewidencja osobowa
 11. Ewidencja czasu pracy
 12. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 13. Rejestr legitymacji służbowych
 14. Rejestr umów zleceń, o dzieło
 15. Rejestr pełnomocnictw, upoważnień
 16. Ewidencja umów na użytkowanie obcych środków transportu
 17. Ewidencja delegacji służbowych nierozliczonych
 18. Ewidencja gromadzonych zbiorów bibliotecznych
 19. Ewidencja dokształcania pracowników
 20. Rejestr uchwał Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego
 21. Rejestr uchwał Zarządu Obszaru Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego
 22. Rejestry  korespondencji przychodzącej zwykłej
 23. Rejestry  korespondencji przychodzącej specjalnej
 24. Rejestry  korespondencji wychodzącej zwykłej
 25. Rejestry  korespondencji wychodzącej specjalnej
 26. Rejestr zawiadomień sądowych
 27. Rejestr – książka kontroli zewnętrznych i wewnętrznych
 28. Ewidencja faktur za czynsz najmu majątku ruchomego wystawianych dla „Nowy Szpital Sp. z o.o.” w Świeciu
 29. Ewidencja stwierdzanych zgonów przez osoby powołane przez Starostę Świeckiego.
 30. Ewidencja pracowników którzy przystąpili do Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wydział Współpracy i Zamówień Publicznych


 1. Rejestr informacji publicznej
 2. Ewidencja wydanych gadżetów promocyjnych
 3. Rejestr zamówień publicznych
 4. Rejestr umów
 5. Ewidencja zamówień publicznych – rejestr faktur
 6. Ewidencja uczniowskich Klubów Sportowych
 7. Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
 8. Rejestr Fundacji i Stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS
 9. Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska


 1. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę/rozbiórkę
 2. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę
 3. Rejestr zgłoszeń robót budowlanych/budowy nie wymagającej pozwolenia na budowę z projektem budowlanym
 4. Rejestr zgłoszenia robót budowlanych/budowy nie wymagającej pozwolenia na budowę
 5. Rejestr zaświadczeń o samodzielności lokalu oraz zaświadczenia potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne lokalu mieszkalnego
 6. Rejestr zgłoszeń planowanej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 7. Rejestr decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 8. Rejestr informacji o środowisku
 9. Rejestr kart wędkarskich
 10. Rejestr sprzętu pływającego
 11. Rejestr zwierząt objętych ograniczeniami w przewozie i handlu oraz niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi
 12. Ewidencja lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, a należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych
 13. Rejestr zawierający informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz o terenach, na których występują te ruchy
 14. Ewidencja udostępniania, gromadzenia i przechowywania informacji geologicznej
 15. Rejestr udzielonych dotacji realizowanych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
 16. Rejestr wydziałowy korespondencji przychodzącej zwykłej

Wydział Finansowy


 1. Rejestr zakupu i sprzedaży usług dla celów rozliczenia podatku VAT
 2. Rejestr list wypłat
 3. Rejestr wniosków o płatność dla projektów współfinansowanych ze środków europejskich
 4. Ewidencja sprawozdań budżetowych i finansowych Urzędu Starostwa Powiatowego w Świeciu oraz budżetu Powiatu
 5. Ewidencja Ksiąg rachunkowych budżetu Powiatu i Urzędu Starostwa Powiatowego w Świeciu
 6. Rejestr z przyjętych wpłat gotówkowych i bezgotówkowych na rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Świeciu za pośrednictwem firmy zewnętrznej obsługującej kasę
 7. Rejestr z przyjętych wpłat komunikacyjnych na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Świeciu za pośrednictwem Gmin, w których są zlokalizowane zamiejscowe punkty Komunikacji i Dróg
 8. Rejestr z przyjętych wpłat bezgotówkowych przy użyciu kart płatniczych w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


 1. Rejestr Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali – dokumenty przychodzące
 2. Rejestr Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali – dokumenty wychodzące
 3. Rejestr Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali – rejestr spraw
 4. Rejestr Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali – rejestr zgłoszeń zmian
 5. Rejestr Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali – rejestr gruntów
 6. Rejestr Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali – rejestr budynków
 7. Rejestr Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali – rejestr lokali
 8. Rejestr Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali – rejestr cen i wartości nieruchomości
 9. Rejestr uzgodnień dokumentacji projektowej – rejestr uzgodnień dokumentacji projektowej
 10. Rejestr uzgodnień dokumentacji projektowej – rejestr dokumentów przychodzących
 11. Rejestr uzgodnień dokumentacji projektowej – rejestr dokumentów wychodzących
 12. Rejestr uzgodnień dokumentacji projektowej – rejestr spraw
 13. Rejestr Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – rejestr dokumentów przychodzących
 14. Rejestr Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – rejestr dokumentów wychodzących
 15. Rejestr Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – rejestr spraw Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 16. Rejestr Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – rejestr prac geodezyjnych
 17. Rejestr wydziałowy korespondencji przychodzącej zwykłej

Wydział Komunikacji i Dróg


 1. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 2. Rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
 3. Rejestr licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
 4. Rejestr licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
 5. Rejestr zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy
 6. Rejestr zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób
 7. Rejestr licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 8. Rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 9. Rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 10. Rejestr zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy
 11. Rejestr zezwoleń kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego
 12. Rejestr zezwoleń kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego
 13. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 14. Ewidencja instruktorów prowadzących szkolenia nauki jazdy
 15. Ewidencja wykładowców prowadzących szkolenia nauki jazdy
 16. Ewidencja diagnostów
 17. Ewidencja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu
 18. Ewidencja akt kierowców i osób bez uprawnień
 19. Ewidencja akt pojazdów
 20. Rejestr wydanych decyzji – kary za niezarejestrowanie, zgłoszenie zbycia/nabycia dla osób fizycznych
 21. Rejestr wydanych decyzji – kary za niezarejestrowanie, zgłoszenie zbycia/nabycia dla osób prawnych
 22. Rejestr wydanych decyzji dotyczących profesjonalnej rejestracji pojazdów
 23. Rejestr wydziałowy korespondencji przychodzącej zwykłej
 24. Rejestr wydziałowy korespondencji przychodzącej specjalnej
 25. Rejestr wydziałowy korespondencji wychodzącej specjalnej

Wydział Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego


 1. Rejestr instruktaż ogólny – szkolenia wstępne z zakresu BHP
 2. Rejestr szkoleń okresowych pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu
 3. Rejestr zaświadczeń o ukończeniu szklenia okresowego w dziedzinie BHP
 4. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy
 5. Rejestr wydanych zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

Rzecznik Praw Konsumentów


 1. Ewidencja udzielonych porad i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów
 2. Ewidencja współpracy z innymi instytucjami
 3. Ewidencja pomocy na drodze sądowej/ udział w postępowaniu sądowym

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności


 1. Rejestr kart parkingowych
 2. Ewidencja danych osób składających wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności
 3. Rejestr osób składających wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
 4. Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej

 

Prowadzone archiwa

 1. Zakładowe Archiwum Starostwa Powiatowego,
  Ewidencja dokumentacji przechowywanej:

   

  1. Starostwo Powiatowe w Świeciu: od 1998 r. do dzisiaj,
  2. Urząd Rejonowy: od 1990 r. do 1998 r.,
  3. Rejonowy Urząd Pracy: od 1990 r. do 1992 r.,
  4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: od 1998 r. do 2002 r.,
  5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świeciu: od 1954 r. do 2005 r.,
 2. Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

Dodatkowe informacje

Informacje publiczne zawarte w rejestrach ewidencjach i archiwach prowadzonych w poszczególnych wydziałach Starostwa Powiatowego w Świeciu, a nie udostępnione na BIP, udostępnia się zainteresowanym na wniosek[1].

Wniosek powinien zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres korespondencyjny (adres, który umożliwi prawidłowe doręczenie przesyłki na gruncie przepisów rozdziału 8 Kodeksu Postepowania Administracyjnego[2]) oraz treść zapytania.

Wnioski można składać:

 • osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świeciu, ul. Hallera 9, II piętro, pokoju 316 w godzinach pracy urzędu, od poniedziałku do piątku, w dni robocze,
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP,
 • pocztą e-mail na adres: 

[1] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 z późn. zm.)

[2] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 z późn. zm.), art. 39: organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego