Informacje o rejestrach, ewidencjach i archiwach prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz o sposobie i zasadach udostępniania zawartych w nich danych

Prowadzone rejestry i ewidencje

Biuro Rady

 1. Rejestr uchwał Rady Powiatu Świeckiego
 2. Rejestr uchwał Zarządu Powiatu Świeckiego
 3. Rejestr decyzji Zarządu Powiatu Świeckiego
 4. Rejestr postanowień Zarządu Powiatu Świeckiego
 5. Rejestr wniosków i interpelacji radnych
 6. Rejestr Zarządzeń Starosty Świeckiego
 7. Rejestr uchwał Komisji Rady Powiatu Świeckiego
 8. Rejestr Korespondencji Przewodniczącego Rady Powiatu Świeckiego

Sekretarz Powiatu

 1. Ewidencja osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych
 2. Ewidencja osób nagrodzonych nagrodami Starosty Świeckiego

Wydział Organizacyjny

 1. Rejestr skarg i wniosków
 2. Rejestr informacji publicznej
 3. Ewidencja wydanych gadżetów promocyjnych
 4. Rejestr zamówień publicznych
 5. Rejestr umów
 6. Ewidencja zamówień publicznych – rejestr faktur
 7. Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków
 8. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 9. Ewidencja pozostałych środków trwałych poniżej 1000,00 zł
 10. Ewidencja zakupu papieru ksero do drukarek i kserokopiarek
 11. Ewidencja zakupu materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego
 12. Ewidencja zakupu tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego
 13. Ewidencja środków transportu (samochodów służbowych)
 14. Ewidencja udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym
 15. Ewidencja osobowa
 16. Ewidencja czasu pracy
 17. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 18. Rejestr legitymacji służbowych
 19. Rejestr umów zleceń, o dzieło
 20. Rejestr pełnomocnictw, upoważnień
 21. Ewidencja umów na użytkowanie obcych środków transportu
 22. Ewidencja delegacji służbowych nierozliczonych
 23. Ewidencja gromadzonych zbiorów bibliotecznych
 24. Ewidencja dokształcania pracowników
 25. Rejestr uchwał Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Świeckiego
 26. Rejestr uchwał Zarządu Obszaru Społeczno – Gospodarczego Powiatu Świeckiego
 27. Rejestry (książki) korespondencji przychodzącej zwykłej
 28. Rejestry (książki) korespondencji przychodzącej specjalnej
 29. Rejestry (książki) korespondencji wychodzącej zwykłej
 30. Rejestry (książki) korespondencji wychodzącej specjalnej
 31. Rejestr zawiadomień sądowych
 32. Rejestr – książka kontroli zewnętrznych i wewnętrznych
 33. Ewidencja faktur za czynsz najmu majątku ruchomego wystawianych dla „Nowy Szpital Sp. z o.o.” w Świeciu

Wydział Architektury i Budownictwa

 1. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę/rozbiórkę
 2. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę
 3. Rejestr zgłoszeń robót budowlanych/budowy nie wymagającej pozwolenia na budowę z projektem budowlanym
 4. Rejestr zgłoszenia robót budowlanych/budowy nie wymagającej pozwolenia na budowę
 5. Rejestr zaświadczeń o samodzielności lokalu oraz zaświadczenia potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne lokalu mieszkalnego
 6. Rejestr zgłoszeń planowanej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 7. Rejestr decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 8. Rejestr informacji o środowisku

Wydział Finansowy

 1. Rejestr zakupu i sprzedaży usług dla celów rozliczenia podatku VAT
 2. Rejestr list wypłat
 3. Raporty kasowe w zakresie przyjętych dochodów i realizowanych wydatków
 4. Rejestr wniosków o płatność dla projektów współfinansowanych ze środków europejskich
 5. Ewidencja sprawozdań budżetowych i finansowych Urzędu Starostwa Powiatowego w Świeciu oraz budżetu Powiatu
 6. Ewidencja Ksiąg rachunkowych budżetu Powiatu i Urzędu Starostwa Powiatowego w Świeciu

Wydział Geodezji, Kartografii, Katarsu i Gospodarki Nieruchomościami

 1. Rejestr Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali – dokumenty przychodzące
 2. Rejestr Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali – dokumenty wychodzące
 3. Rejestr Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali – rejestr spraw
 4. Rejestr Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali – rejestr zgłoszeń zmian
 5. Rejestr Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali – rejestr gruntów
 6. Rejestr Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali – rejestr budynków
 7. Rejestr Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali – rejestr lokali
 8. Rejestr Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali – rejestr cen i wartości nieruchomości
 9. Rejestr uzgodnień dokumentacji projektowej – rejestr uzgodnień dokumentacji projektowej
 10. Rejestr uzgodnień dokumentacji projektowej – rejestr dokumentów przychodzących
 11. Rejestr uzgodnień dokumentacji projektowej – rejestr dokumentów wychodzących
 12. Rejestr uzgodnień dokumentacji projektowej – rejestr spraw
 13. Rejestr Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – rejestr dokumentów przychodzących
 14. Rejestr Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – rejestr dokumentów wychodzących
 15. Rejestr Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – rejestr spraw Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 16. Rejestr Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – rejestr prac geodezyjnych

Wydział Komunikacji i Dróg

 1. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 2. Rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
 3. Rejestr licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
 4. Rejestr licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
 5. Rejestr zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy
 6. Rejestr zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób
 7. Rejestr licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 8. Rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 9. Rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 10. Rejestr zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy
 11. Rejestr zezwoleń kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego
 12. Rejestr zezwoleń kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego
 13. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 14. Ewidencja instruktorów prowadzących szkolenia nauki jazdy
 15. Ewidencja wykładowców prowadzących szkolenia nauki jazdy
 16. Ewidencja diagnostów
 17. Ewidencja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu
 18. Ewidencja akt kierowców i osób bez uprawnień
 19. Ewidencja akt pojazdów

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

 1. Ewidencja uczniowskich Klubów Sportowych
 2. Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
 3. Rejestr Fundacji i Stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS
 4. Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych
 5. Rejestr instruktaż ogólny – szkolenia wstępne z zakresu BHP
 6. Rejestr szkoleń okresowych pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu
 7. Rejestr zaświadczeń o ukończeniu szklenia okresowego w dziedzinie BHP
 8. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 1. Rejestr kart wędkarskich
 2. Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
 3. Rejestr zwierząt objętych ograniczeniami w przewozie i handlu oraz niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi
 4. Ewidencja lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, a należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych
 5. Rejestr zawierający informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz o terenach, na których występują te ruchy
 6. Ewidencja udostępniania, gromadzenia i przechowywania informacji geologicznej
 7. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

Rzecznik Praw Konsumentów

 1. Ewidencja udzielonych porad i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów
 2. Ewidencja współpracy z innymi instytucjami
 3. Ewidencja pomocy na drodze sądowej/ udział w postępowaniu sądowym

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

 1. Rejestr kart parkingowych
 2. Ewidencja danych osób składających wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności
 3. Rejestr osób składających wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
 4. Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej

Prowadzone archiwa

 1. Zakładowe Archiwum Starostwa Powiatowego,
  Ewidencja dokumentacji przechowywanej:

  1. Starostwo Powiatowe w Świeciu: od 1998 r. do dzisiaj,
  2. Urząd Rejonowy: od 1990 r. do 1998 r.,
  3. Rejonowy Urząd Pracy: od 1990 r. do 1992 r.,
  4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: od 1998 r. do 2002 r.,
  5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świeciu: od 1954 r. do 2005 r.,
 2. Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dodatkowe informacje

Informacje publiczne zawarte w rejestrach ewidencjach i archiwach prowadzonych w poszczególnych wydziałach Starostwa Powiatowego w Świeciu, a nie udostępnione na BIP, udostępnia się zainteresowanym na wniosek[1].

Wniosek powinien zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres korespondencyjny (adres, który umożliwi prawidłowe doręczenie przesyłki na gruncie przepisów rozdziału 8 Kodeksu Postepowania Administracyjnego[2]) oraz treść zapytania.

Wnioski można składać:

[1] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 z późn. zm.)

[2] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 z późn. zm.), art. 39: organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>