Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uzyskanie upoważnienia Starosty do wykonywania czynności związanych z ustaleniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

Wydział:
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Kontakt:
Jolanta Lewandowska, 52 56 83 131 oraz 52 56 83 138
Termin załatwienia:
bez zbędnej zwłoki
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Świeciu Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Gen. Józefa Hallera 9; 86-100 Świecie I piętro pokój 205 lub 206
Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Świeciu Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Gen. Józefa Hallera 9; 86-100 Świecie I piętro pokój 205 lub 206
Wymagane dokumenty:

Osoba ubiegająca się o możliwość uzyskania upoważnienia Starosty Świeckiego do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu świeckiego powinna, stosownie do przepisów § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246)  złożyć do tut. organu wniosek  o weryfikację uprawnień  do wykonywania  prac klasyfikatora  gruntów (wniosek o weryfikację uprawnień) , z załącznikami:

Świadectwo ukończenia kursu lub studiów podyplomowych z zakresu klasyfikacji gruntów oraz inne dokumenty, które według uznania osoby zainteresowanej mają wpływ na ocenę jej dorobku zawodowego,
Opis dotychczasowej działalności w dziedzinie  klasyfikacji gleboznawczej gruntów, poświadczony przez właściwych geodetów powiatowych, wykaz prac w których Wnioskodawca uczestniczył podczas wykonywania klasyfikacji gruntów,
Zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis KRS z poświadczeniem prowadzenia działalności w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
W przypadku składania kopii powyżej wymienionych dokumentów należy złożyć oświadczenie o ich zgodności z oryginałami.

Lista  osób upoważnionych przez Starostę Świeckiego  do przeprowadzania  czynności związanych  z gleboznawczą klasyfikacją gruntów zostanie podana do publicznej  wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu, a także poprzez zamieszczenie  publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej  Starostwa Powiatowego w Świeciu. Powyższe dane będą  udostępniane zainteresowanym właścicielom gruntów.

Po uzyskaniu upoważnienia klasyfikator może składać do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Świeciu zgłoszenie pracy geodezyjnej oraz przystępować do czynności związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Opłaty:

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
Uwagi:
-
Podstawa prawna:
  1. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2019 r., poz. 725 ze  zm.)
  2. rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 393)
  3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz.1246)
Informacja o ochronie danych osobowych:

Brak

PDFKLAUZULA-INFORMACYJNA.pdf (322,27KB)
DOCXKLAUZULA-INFORMACYJNA.docx (14,85KB)
PDFWniosek-o-weryfikację-uprawnień.pdf (294,51KB)
DOCXwniosek-o-weryfikację-uprawnień.docx (12,58KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego