Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Zarządu Nr 4/24/24 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Rodzaj aktu prawnego:
Uchwała Zarządu
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
4
Data podjęcia:
11-06-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
-
Data wejścia w życie:
-
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
4/24/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024
Podstawa prawna wydania:
art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) w związku z art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2 i 6 uchwały nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2024 rok
Akt prawa miejscowego:
Nie

Uchwała Nr 4/24/24
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 11 czerwca 2024 r.

 

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) w związku z art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.1)) oraz § 12 pkt 2 i 6 uchwały nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2024 rok uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 188 678 031 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 168 361 898 zł, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105 344 140 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46 220 532 zł,

c) dotacje – 10 781 330 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 950 000zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 032 499 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń - 0 zł,

g) świadczenia społeczne – 4 033 397zł;

2) wydatki majątkowe – 20 316 133 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 19 524 131 zł,

b) wydatki majątkowe dotacyjne – 792 002 zł”;

2) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego
Paweł Knapik

Członek Zarządu
Roman Witt

Członek Zarządu
Anna Belt

Członek Zarządu
Iwona Manys

Członek Zarządu
Grzegorz Tomaszewski

 

 

 

Uzasadnienie

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

  • rozdział 75020: Starostwa Powiatowe oraz rozdział 75095: Pozostała działalność: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego wynikające z bieżącej analizy wydatków,
  • rozdział 80115: Technika: zmiany w planach finansowych wynikające z bieżącej analizy wydatków: Zespół Szkół w Nowem zmniejszenie wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi o łączną kwotę 156.504 zł; Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu zmniejszenie wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 273.826 zł;
  • rozdział 80120: Licea ogólnokształcące: zmiany w planach finansowych wynikające z bieżącej analizy wydatków: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu zmniejszenie wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 161.909 zł oraz zmiana o kwotę 1.000 zł z wydatków na podróże służbowe krajowe na rzecz podróży służbowych zagranicznych; I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu zmniejszenie wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 47.295 zł;
  • rozdział 80152: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: zmiany w planach finansowych wynikające z bieżącej analizy wydatków: Zespół Szkół w Nowem zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi o łączną kwotę 156.504 zł; Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli oraz usług remontowych o łączną kwotę 273.826 zł; Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi o łączną kwotę 161.909 zł; I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi o łączną kwotę 47.295 zł;
  • rozdział 85202: Domy pomocy społecznej: zmiany w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach związane z zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego
Paweł Knapik

Członek Zarządu
Roman Witt

Członek Zarządu
Anna Belt

Członek Zarządu
Iwona Manys

Członek Zarządu
Grzegorz Tomaszewski

 

 

 

1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872

 

PDFZałącznik do uchwały Zarządu Powiatu nr 4.24.24.pdf (9,61KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego