Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Zarządu Nr 4/22/24 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Chełmińskim w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Rodzaj aktu prawnego:
Uchwała Zarządu
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
4
Data podjęcia:
11-06-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
-
Data wejścia w życie:
-
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
4/22/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Chełmińskim w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Podstawa prawna wydania:
art. 180 pkt 13 lit. a, art. 191 ust. 1 pkt 1 i ust. 5, ust. 7, art. 192 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 177) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107)
Akt prawa miejscowego:
Nie

Uchwała Nr 4/22/24
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 11 czerwca 2024 r.

 

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Chełmińskim w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

 

Na podstawie art. 180 pkt 13 lit. a, art. 191 ust. 1 pkt 1 i ust. 5, ust. 7, art. 192 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 177) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się zawrzeć porozumienie pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Chełmińskim w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zstępczej oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

§ 2. Wzór porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świeckiemu.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Paweł Knapik

Członkowie Zarządu:

  1. (Roman Witt)
  2. (Grzegorz Tomaszewski)
  3. (Iwona Manys)
  4. (Anna Belt)

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat na terenie, którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.

Koszty pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej finansowane są ze środków własnych powiatu, z którego pochodzi dziecko. Powiatem właściwym do ponoszenia kosztów pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej jest Powiat Świecki.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany w/w porozumienia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Paweł Knapik

 

PDFZałącznik do uchwały Zarządu Powiatu nr 4.22.24.pdf (131,65KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego