Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Zarządu Nr 4/21/24 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego nr 230/1552/24 z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Świeckiego

Rodzaj aktu prawnego:
Uchwała Zarządu
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
4
Data podjęcia:
11-06-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
-
Data wejścia w życie:
-
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
4/21/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego nr 230/1552/24 z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Świeckiego
Podstawa prawna wydania:
art. 10b ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 44)
Akt prawa miejscowego:
Nie

Uchwała Nr 4/21/24
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 11 czerwca 2024 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego nr 230/1552/24 z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Świeckiego

 

Na podstawie art. 10b ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 44), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się dokonać zmiany w umowie z dnia 22 stycznia 2024 roku zawartej pomiędzy Powiatem Świeckim a Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Świeckiego w 2024 roku.

 

§ 2. Wzór aneksu do umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świeckiemu i Wicestaroście Świeckiemu.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Paweł Knapik

Członkowie Zarządu:

  1. (Roman Witt)
  2. (Grzegorz Tomaszewski)
  3. (Iwona Manys)
  4. (Anna Belt)

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 roku poz. 44) współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej od 2007 roku odbywa się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości określonej przepisem art. 68c ust. 1 pkt. 1 oraz ze środków samorządu powiatowego, do zadań którego zgodnie z art. 35 a ust. 1 pkt. 8 w/w ustawy należy dofinansowanie kosztów tworzenia i działania WTZ. Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków PFRON w wys. 90% tych kosztów oraz samorządu powiatowego w wys. co najmniej 10% kosztów (art. 10 b ust. 2a w/w ustawy).

Zmiany, o których mowa w załączniku do uchwały wprowadza się po rozpatrzeniu wniosku jednostki prowadzącej warsztat z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w planie finansowym w środkach pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pozytywnie opiniuje się następujące zmiany:

- środki PFRON, tj. pomniejszenie środków z: niezbędnych materiałów o 2 362,35 zł oraz zwiększenie środków na zakładowy fundusz nagród o 2 362,35 zł.

Wobec powyższego konieczne jest zawarcie aneksu do umowy na dofinansowanie działalności w zakresie terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych ze środków Powiatu Świeckiego.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Świeckiego

Paweł Knapik

 

PDFZałącznik do uchwały Zarządu Powiatu nr 4.21.24.pdf (237,06KB)
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego