Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Zarządu Nr 2/12/24 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świeciu

Rodzaj aktu prawnego:
Uchwała Zarządu
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
2
Data podjęcia:
21-05-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
-
Data wejścia w życie:
-
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
2/12/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świeciu
Podstawa prawna wydania:
art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107)
Akt prawa miejscowego:
Nie

Uchwała Nr 2/12/24
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 21 maja 2024 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świeciu

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Świeciu stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego nr 223/1484/23 z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świeciu, wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł Rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

„Zakresy zadań Starosty, Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika”;

2) w § 10 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa i dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych;”;

3) § 12 skreśla się;

4) w § 15 ust. 23 otrzymuje brzmienie:

„23) przygotowywanie aktów normatywnych lub innych aktów prawnych w programie do tworzenia dokumentów w formacie XML;”;

5) załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świeciu Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Świeciu otrzymuje brzmienie:

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu Świeckiego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Członek Zarządu
Roman Witt

Członek Zarządu
Grzegorz Tomaszewski

Członek Zarządu
Iwona Manys

Członek Zarządu
Anna Belt

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z przywołaną na wstępie normą prawną Zarząd Powiatu uchwala Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Proponowane zmiany dotyczą wykreślenia z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego stanowiska etatowego członka zarządu oraz zadań jemu przypisanych.

Zmiany w Schemacie organizacyjnym stanowiącym załącznik do Regulaminu dotyczą przypisania nadzoru Starosty i Wicestarosty nad działalnością poszczególnych wydziałów.

Wobec powyższego wprowadzone zmiany są uzasadnione.

Wicestarosta

Roman Witt

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego