Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Zarządu Nr 2/11/24 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Rodzaj aktu prawnego:
Uchwała Zarządu
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
2
Data podjęcia:
21-05-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
-
Data wejścia w życie:
-
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
2/11/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024
Podstawa prawna wydania:
art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) w związku z art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2 i 6 uchwały nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2024 rok
Akt prawa miejscowego:
Nie

Uchwała Nr 2/11/24
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 21 maja 2024 r.

 

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) w związku z art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.1)) oraz § 12 pkt 2 i 6 uchwały nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2024 rok uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 179 407 606 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 13 657 830 zł;

2) dochody bieżące – 165 749 776 zł.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 188 678 031 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 168 361 898 zł, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105 417 966 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46 146 706 zł,

c) dotacje – 10 781 330 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 950 000 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 032 499 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń - 0 zł,

g) świadczenia społeczne – 4 033 397 zł;

2) wydatki majątkowe – 20 316 133 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 19 524 131 zł,

b) wydatki majątkowe dotacyjne – 792 002 zł”;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Członek Zarządu
Roman Witt

Członek Zarządu
Anna Belt

Członek Zarządu
Iwona Manys

Członek Zarządu
Grzegorz Tomaszewski

 

Uzasadnienie

 

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 474 846 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

  • rozdział 75411: Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.27.2024) zwiększa się dotację celową o kwotę 367 623 zł z przeznaczeniem na uposażenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych,
  • rozdział 75814: różne rozliczenia finansowe: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2024 roku (znak: ST3.4752.5.2024.p) zwiększa się środki z Funduszu Pomocy o kwotę 107 223 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 474 846 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

  • rozdział 75411: Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: zwiększa się plan wydatków o kwotę 367 623 zł: źródło finansowania dotacja celowa od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,
  • rozdział 80115: Technika: zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Nowem wynikające z bieżącej analizy wydatków,
  • rozdział 80195: Pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu o kwotę 34 223 zł oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu o kwotę 73 000: źródło finansowania środki z Funduszu Pomocy,
  • rozdział 85218: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie: zmiany w planie finansowym związane z zabezpieczeniem środków na odpis ZFŚS,
  • rozdział 85220: Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: zmiany w planie finansowym związane z zabezpieczeniem środków na odpis ZFŚS,
  • rozdział 85508: Rodziny zastępcze: zmiany w planie finansowym związane z zabezpieczeniem środków na odpis ZFŚS,
  • rozdział 85510: Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych: zmiany w planach finansowych Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Bąkowie, Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie, Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 2 oraz Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 3 wynikające z bieżącej analizy wydatków oraz związane z zabezpieczeniem środków na odpis ZFŚS,
  • rozdział 90095: pozostała działalność: zmienia się charakter przeznaczenia wydatku na zakup łodzi dla straży rybackiej.

Członek Zarządu
Roman Witt

Członek Zarządu
Anna Belt

Członek Zarządu
Iwona Manys

Członek Zarządu
Grzegorz Tomaszewski

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego