Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Zarządu Nr 2/7/24 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko - Pomorski, Koło w Świeciu

Rodzaj aktu prawnego:
Uchwała Zarządu
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
2
Data podjęcia:
21-05-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
-
Data wejścia w życie:
-
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
2/7/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
wyrażenia opinii dotyczącej celowości realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko - Pomorski, Koło w Świeciu
Podstawa prawna wydania:
art. 4 ust. 1 pkt 7 oraz art. 19 a ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)
Akt prawa miejscowego:
Nie

Uchwała Nr 2/7/24
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 21 maja 2024 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko - Pomorski, Koło w Świeciu

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7  oraz art. 19 a ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Uznaje się za celowe zrealizowanie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Niewidzialna rehabilitacja”.

2. Oferta Stowarzyszenia dotycząca zadania, o którym mowa w ust 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Podpisanie umowy na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, nastąpi z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

§ 3. W celu umożliwienia zainteresowanym wniesienia uwag do oferty zostanie ona opublikowana na okres siedmiu dni od daty podjęcia niniejszej uchwały na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 4. Po rozpatrzeniu uwag Zarząd Powiatu, w drodze uchwały, podejmie decyzję o podpisaniu umowy na realizację zadania wymienionego w § 1 ust. 1.

 

§ 5. Środki w wysokości 8 000 zł zostały zabezpieczone w budżecie powiatu świeckiego na 2024 rok.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

  1. Roman Witt
  2. Anna Belt
  3. Iwona Manys
  4. Grzegorz Tomaszewski

 

 

Uzasadnienie

 

Działając w oparciu o zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski, Koło w Świeciu w dniu 10 maja 2024 r. złożył ofertę realizacji zadania pod nazwą „Niewidzialna rehabilitacja". Kwota o jaką wnioskuje organizacja to 8 000,00 zł, a czas realizacji zadania nie przekracza 90 dni.

Zgodnie z art. 19a ust. 1-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Zarząd Powiatu może udzielić wsparcia oferentowi z pominięciem trybu konkursowego. Pozytywna opinia organu powoduje konieczność umieszczenia oferty na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Świeckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, aby dać możliwość zainteresowanym tą sferą życia publicznego do wyrażenia opinii i wniesienia uwag do treści zadania. Po upływie terminu składania uwag i ich rozpatrzeniu należy niezwłocznie podpisać umowę na realizację zadania.

Wicestarosta

Roman Witt

PDFZałącznik do uchwały Zarządu Powiatu nr 2.7.24.pdf (235,72KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego