Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół LXI Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 28 lutego 2024 r.

Protokół nr LXI/24

LXI Sesja Rady Powiatu Świeckiego w dniu 28 lutego 2024 r.

 

Obrady rozpoczęto 28 lutego 2024 r. o godz. 13:00, a zakończono o godz. 14:59 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 20 radnych.

Obecni:

1. Józef Belt
2. Tadeusz Fiedurek
3. Waldemar Fura
4. Józef Gawrych
5. Grzegorz Goral
6. Brunon Han
7. Katarzyna Kaczmarek-Sławińska
8. Zbigniew Kapusta
9. Urszula Kempińska-Czerwińska
10. Adam Knapik
11. Franciszek Koszowski
12. Andrzej Kowalski
13. Stanisława Kuffel
14. Lucyna Kuźniacka
15. Angelika Macura
16. Iwona Manys
17. Marek Mazurek
18. Marcin Podgórski
19. Barbara Studzińska
20. Grzegorz Tomaszewski
21. Roman Witt

Lista obecności – w załączeniu.

Lista obecności zaproszonych gości – w załączeniu.

 

 

1. Otwarcie LXI sesji i stwierdzenie quorum.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący, Pan Brunon Han, który powitał obecnych i stwierdził, że w obradach uczestniczy 20 radnych, a więc cały skład i Rada jest władna podejmować prawomocne uchwały.

 

 

2. Przyjęcie porządku obrad.

Pan Brunon Han stwierdził, że proponowany porządek obrad został radnym przesłany wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji 19 lutego 2024 r. (treść w załączeniu) oraz zamieszczony w systemie e-Sesja i zapytał, czy ktoś z radnych ma do niego uwagi lub propozycje zmiany. Wobec braku uwag do zaproponowanego porządku obrad przystąpiono do głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
PRZECIW (1)
Waldemar Fura
NIEOBECNI (1)
Marcin Podgórski

 

Pan Waldemar Fura zaznaczył, że zagłosował przeciw przez pomyłkę i jest za przyjęciem porządku obrad.

 

Przedstawiając wyniki głosowania stwierdził, że porządek obrad został przyjęty. Jednocześnie skomentował, że jest to pomyłka systemu i radny Fura stwierdził, że też był za przyjęciem porządku obrad.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska w kwestii formalnej zwróciła uwagę, że Rada obraduje w 20-osobowym składzie i odnosząc się do prezentowanych wyników głosowania podkreśliła, że wykazany jako nieobecny Podgórski Marcin nie jest nieobecny, tylko nie jest radnym.

 

Pan Brunon Han odnosząc się do wypowiedzi radnej i głosów z sali potwierdził, że formalnie skład rady wynosi 20 radnych, natomiast system do głosowania nie daje możliwości, aby to teraz skorygować; dodał, że nie przewidziano takiej sytuacji, ponieważ następnym krokiem jest powołanie w skład rady 21-go radnego, a Komisarz Wyborczy już takich kroków nie podjął.

 

 

3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

Pan Brunon Han stwierdził, że projekt protokołu LX sesji został radnym przesłany pocztą elektroniczną 27 lutego 2024 r., był również dostępny do wglądu w Biurze Rady oraz zamieszczony w systemie eSesja i poinformował, że do momentu rozpoczęcia sesji nie wniesiono do niego żadnych uwag. Wobec braku chętnych do zabrania głosu w tej sprawie przystąpiono do głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu poprzedniej sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Marcin Podgórski

 

Po przedstawieniu wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, że protokół poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie i dodał, że zostanie on zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

4. Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pani Barbara Studzińska przedstawiła Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Zawierające przedstawione dane opracowanie, które w formie elektronicznej zostało przesłane radnym, stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pan Adam Knapik nawiązał faktu, że 9 lutego nie został rozstrzygnięty przetarg – chodziło o sprzedaż w przetargu nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem na ul. Chmielniki i zapytał, czy ten przetarg będzie powtórzony; doprecyzował, że tj. Zarządzenie Starosty z 8 stycznia o ogłoszeniu przetargu i ustaleniu procedury przetargowej.

 

Pani Barbara Studzińska stwierdziła, że wymaga to sprawdzenia, deklarując udzielenie odpowiedzi na piśmie. Kserokopia przekazanego radnemu pisma znak WGK.III.6840.1.8.2023 z dnia 18.03.2024 r. stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Adam Knapik zwracając się do Starosty postawił pytanie, czy na posiedzeniu Zarządu 15 lutego poinformowała członków Zarządu, ale też obecnych na tym posiedzeniu kierowników, iż członkowie Komisji Rewizyjnej zastraszali pracowników Starostwa. Przypominając regulacje prawne dot. statusu Komisji Rewizyjnej i prowadzonych przez nią działań kontrolnych ocenił, iż jest to poważne oskarżenie. Zaznaczając, iż Komisja Rewizyjna jest powołana przez Radę i działa w ramach Rady wyraził opinię, iż sesja to odpowiednie miejsce, aby o tym powiedzieć. Stwierdził, że wszyscy wysłuchają, co Starosta ma na ten temat do powiedzenia i dodał, że skoro tak, jak powiedziała miało miejsce zastraszanie, to jako funkcjonariusz publiczny ma ona obowiązek złożyć doniesienie do prokuratury. Proszony o sprecyzowanie konkretnego pytania stwierdził, że prosi, aby Starosta wyjaśniła radnym, co miała na myśli 15 lutego na posiedzeniu Zarządu informując, iż członkowie Komisji Rewizyjnej zastraszają pracowników Starostwa.

 

Pani Barbara Studzińska poinformowała, że pracownicy Starostwa zgłosili się do niej po komisji przedstawiając pewien stan faktyczny, który zaistniał na Komisji Rewizyjnej. Całą sprawę przedstawiła Przewodniczącemu Komisji, na spotkanie z którym poprosiła również tych pracowników; Przewodniczący Komisji doskonale zna całą sprawę i wie, jaka była sytuacja.

 

Pan Adam Knapik wyraził opinię, że to nie jest wyjaśnienie. Stwierdził, że to Starosta zarzuciła, że radni dokonują przestępstwa, polegającego na zastraszaniu pracowników Starostwa Powiatowego i prosi, aby nie zasłaniała się teraz Przewodniczącym tak, jak na posiedzeniu próbowała zasłaniać się Przewodniczącym Rady, czy też Panią Kierownik „Wydziału Geodezji”. Powtórzył opinię, że skoro Komisja Rewizyjna jest ciałem powołanym przez Radę, w której pracują wyłącznie radni i teraz spotykamy się w gronie radnych, to posiedzenie wszystkich radnych na sesji jest odpowiednim miejscem, żeby takie rzeczy wyjaśnić.

 

Pani Barbara Studzińska zwracając się do przedmówcy stwierdziła, że nie powie nic więcej ponad to, co powiedziała. Zaznaczyła, że również jest radną i ma takie same prawa jak on, jest też starostą; całą sytuację przedstawiła Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej i to wszystko, co ma do powiedzenia.

 

Pan Brunon Han stwierdził, że prosi o zadawanie pytań, a nie wygłaszanie swoich osądów. Zwrócił również uwagę, że odczucia rozmów mogą być bardzo subiektywne: jedni uważają, że rozmawiają normalnie, ale odbiór kogoś innego może być odmienny. Dodał także, iż w trakcie dyżuru, który pełnił jako Przewodniczący Rady Powiatu rozmawiał z dwoma pracownikami Starostwa, którzy skarżyli się na zbyt natarczywe pytania z Komisji Rewizyjnej.

 

Pan Adam Knapik stwierdził, że na ww. posiedzeniu Zarządu wyjaśniono, że w trakcie rzekomej dyskusji w ogóle nie było go na sali, ale Starosta użyła też np. nazwiska Przewodniczącej Komisji Polityk Finansowej, Pani Kaczmarek-Sławińskiej, więc chciałby wiedzieć, w jaki sposób radna powiatowa, Przewodnicząca „Komisji Finansów”, powołana do składu Zespołu Kontrolnego spoza Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli problemowej, zastrasza pracowników Starostwa.

 

Pani Barbara Studzińska odpowiedziała, że całą sytuację zaraz po tym wydarzeniu przedstawiła Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, poprzez sprawozdanie pracowników, którzy brali w tym udział i to wszystko, co ma w tej sprawie do powiedzenia. Dodała, że nic więcej na ten temat nie wyjaśni, bo cała sprawa została wyjaśniona od razu po zaistnieniu.

 

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska poinformowała, że odnośnie ostatniej kontroli, którą realizowała Komisja Rewizyjna, również do niej wpłynęła informacja od Dyrektora Zespołu Szkół w Nowem oraz pracownika, który był na posiedzeniu, że bardzo niegrzecznie rozmawiano z osobami, które Komisja zaprosiła w celu przedstawienia, czy wyjaśnienia pewnych rzeczy. Osoby, z którymi rozmawiała były oburzone zachowaniem członków komisji i stosunkiem do osób, które Komisja zaprosiła; powiedziały one, że złożą do Starosty skargę na zachowanie radnych zasiadających w Komisji Rewizyjnej. Wyraziła opinię, że Komisja wykonuje swoje obowiązki, ale należy zachowywać formy grzecznościowe i kultura ze strony radnych powinna być wysoka. Przypomniała, że radni pełnią funkcję publiczną i powinni też swoją postawą dać przykład innym. Kończąc stwierdziła, że radni znają się nawzajem i wiedzą, że czasami niektórzy przekraczają normy moralne, które nie powinny na tej sali być przekraczane.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska zacytowała art.190 kodeksu karnego i zwracając się do Starosty postawiła pytanie kiedy i kogo zastraszała. Przypomniała również, że nie jest członkiem Komisji Rewizyjnej, ale Zespołu Kontrolnego, do którego została powołana na wniosek Przewodniczącego. Jak sama nazwa mówi jest to kontrola, a nie spotkanie towarzyskie, gdzie sobie o czymś porozmawiamy; jest konkretne zadanie do wykonania i członkowie Zespołu Kontrolnego starają się rzetelnie do tego podchodzić. Zgadzając się z opinią Przewodniczącego, że to, co radni mówią może być różnie odbierane przez różne osoby, krytycznie oceniła zarzucanie im, że są niekulturalni.

 

Pan Marek Mazurek jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o właściwe używanie nazw: to nie jest Komisja Rewizyjna, tylko Zespół Kontrolny powołany przez Komisję Rewizyjną; w jego skład wchodzi Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, która nie jest członkiem Komisji Rewizyjnej i ten Zespół też nie pracuje w ramach Komisji Rewizyjnej (Komisja Rewizyjna będzie dopiero przyjmowała wnioski). Potwierdził, że rozmawiał ze Starostą po posiedzeniu Zespołu Kontrolnego i przyjął przekazane uwagi, a także przeprosił uczestniczące w spotkaniu osoby, które udzielały wyjaśnień, jeśli poczuły się urażone. Przyznał, że w trakcie spotkania były podniesione głosy (z różnych przyczyn), a pewne pytania i ich ton mogły być negatywnie odebrane, natomiast jego zdaniem nie miało to znamion zastraszania. Być może niektóre pytania były poza zasięgiem możliwości wyjaśnień przez te osoby, natomiast zostały one delegowane przez Starostę do złożenia wyjaśnień, więc do nich te pytania padały. Ponadto dodał, że nie uczestniczył w posiedzeniu, o którym mówił radny Knapik, jak również nikogo na to spotkanie nie delegował i ze strony Zespołu Kontrolnego ani Komisji Rewizyjnej nie było żadnych takich działań. Kończąc stwierdził, że przykro mu, iż wyszło z tego takie nieporozumienie. Wyraził opinię, że wszystko można wyjaśnić w sposób rzeczowy i spokojny i stara się tak prowadzić działania, aby to opanować.

 

Pan Tadeusz Fiedurek poinformował, że jest członkiem Komisji Rewizyjnej oraz Zespołu Kontrolnego i zwracając się do Pani Urszuli Kempińskiej-Czerwińskiej stwierdził, że nie będąc świadkiem tych wydarzeń mogła przekazać uwagi, jakie ktoś jej zgłosił, ale dalszy „wykład” o etyce itd. był nie na miejscu. Ocenił, że zadaniem członków Zespołu Kontrolnego jest dogłębne wyjaśnienie i sprawdzenie faktów, a nie grzeczne przeprowadzanie pobieżnej kontroli, bo to nie miałoby sensu. Wyraził opinię, że pytania faktycznie były niewygodne, ale też powinny być i radni oczekują odpowiedzi, a ich odbiór to sprawa indywidualna, natomiast granice etyczne na pewno nie były przekroczone.

 

Pan Brunon Han podsumował, że omawiana sytuacja może stanowić przykład, że czasami kiedy z obu stron występują emocje, dochodzi do nieporozumień, które narastają i stwierdził, że należy dążyć do wyciszenia i wyciągnąć wnioski na przyszłość.

 

 

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z działań w okresie międzysesyjnym.

Pan Brunon Han poinformował, że w okresie międzysesyjnym wziął udział w następujących wydarzeniach:

  • 15 i 19 lutego 2024 r. – posiedzenia Zarządu Powiatu Świeckiego,
  • 21 lutego 2024 r. – spotkanie Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Nawiązując do sytuacji w rolnictwie i trwających protestów zaproponował, aby Rada Powiatu Świeckiego wystosowała apel do Sejmu, żeby zaakcentować, że popieramy postulaty, które są przedstawiane. Wobec braku sprzeciwu ze strony radnych zapowiedział, że na następną sesję taki apel zostanie przygotowany i podjęty. Na pytanie Pana Adama Knapika czy apel, o którym mowa ma być skierowany do Sejmu, czy raczej do Rządu stwierdził, że jest to jeszcze kwestia do zastanowienia deklarując, iż to przemyśli i przedłoży stosowny projekt, natomiast uważa, że Rada Powiatu powinna zająć stanowisko w tej sprawie.

 

Pan Andrzej Kowalski przypomniał, że jutro upływa termin złożenia oświadczeń majątkowych na koniec kadencji i z tą datą radni mają obowiązek oświadczenia majątkowe złożyć, natomiast oświadczenia za rok ubiegły, na dzień 31 grudnia. Odnosząc się do pytań ze strony części radnych potwierdził, że można już składać te oświadczenia, wg stanu na ostatni dzień ubiegłego roku.

Nawiązał także do otrzymanego upoważnienia do reprezentowania Rady Powiatu Świeckiego w Europejskim Korpusie Radnych informując, iż nie wypełnia tego mandatu, ponieważ nie otrzymał żadnych informacji, ani żadnych zaproszeń do tego gremium.

 

Pan Grzegorz Goral odnosząc się do przedstawionej przez Przewodniczącego propozycji wystosowania apelu zapytał, czy radni otrzymają wcześniej treść tego wystąpienia. Po uzyskaniu potwierdzenia jako bezcelowe ocenił kierowanie apelu do Sejmu i wyraził opinię, że adresatem powinien być Rząd.

 

Pan Brunon Han zastrzegł, że na razie tylko przedstawił pomysł; powtórzył, że w odpowiednim czasie przekaże informacje i radni wspólnie zastanowią się, jak to wystąpienie powinno wyglądać, a jeśli uznają, że adresat jest niewłaściwy, będzie można to zmienić.

 

Pan Adam Knapik zwrócił uwagę, że adresat apelu będzie zależeć od jego treści. Zastrzegając, że nie zna wszystkich postulatów rolników podał przykłady zagadnień będących w kompetencji Sejmu i w kompetencji Rządu.

 

Pan Brunon Han dziękując radnym za opinie zapowiedział, że kiedy ww. projekt będzie przygotowany, przed jego procedowaniem na sesji odbędą się dyskusje na posiedzeniach komisji i wówczas zostaną sformułowane ewentualne propozycje.

 

 

6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Pan Brunon Han poinformował o otrzymanej od PKP PLK odpowiedzi na pytanie radnego Adama Knapika odnośnie czasu opuszczania rogatek (odpowiedź została przekazana radnemu) podsumowując, że jest to regulowane odpowiednimi przepisami i kierowane apele, czy uwagi tego nie zmienią.

Następnie stwierdził, że na jego ręce wpłynęła interpelacja radnej K. Kaczmarek-Sławińskiej odnośnie nieporządku i wyjaśnienia kwestii związanych z remontem spichlerza w Bąkowie oraz 6 interpelacji radnego A. Knapika, które dotyczą trwającej kontroli Komisji Rewizyjnej. Dodał, że wszystkie ww. interpelacje przekazuje do Starosty.

 

Pan Adam Knapik skomentował, że nie byłoby sensu składać tych interpelacji, gdyby Starosta współpracowała z Zespołem Kontrolnym. Przypomniał zapisy Statutu odnośnie zasad kontroli jakie prowadzi powołana przez Radę Powiatu Komisja Rewizyjna, po czym zapowiedział odczytanie treści złożonych interpelacji.

 

Pan Brunon Han zwracając się do przedmówcy stwierdził, że pytania zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i radni, których to interesuje będą mogli je przeczytać, a Starosta udzieli odpowiedzi.

 

Pan Adam Knapik dodał, że odpowiedź Starosty, która będzie teraz musiała zostać udzielona na piśmie, będzie wykorzystana przez Komisję Rewizyjną dlatego, że w trakcie trwania kontroli Starosta zasłaniała się tym, że nie rozumie treści pytań, nie rozumie o co chodzi i wręcz utrudniała pracę Zespołowi Kontrolnemu. Na sugestię Przewodniczącego Rady, aby krótko wyjaśnił, czego dotyczą te interpelacje stwierdził, że są to dokładnie pytania, które postawiono Staroście w toku prowadzonej kontroli. Spotkanie ze Starostą było nie po to, żeby kogoś zastraszać czy obrażać, tylko żeby Komisja mogła ustalić stan faktyczny. Ponieważ na żadne z pytań Komisja nie uzyskała odpowiedzi, więc musi posiłkować się takim wybiegiem, że radny składa interpelacje, na które Starosta będzie musiała udzielić odpowiedzi, zostaną one upublicznione na BIP i Komisja je sobie stamtąd „ściągnie”.

 

Z uwagi na brak innych chętnych do zabrania głosu Przewodniczący zamknął dyskusję, przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad.

 

 

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Świecki w 2023 roku.

W formie pokazu slajdów sprawozdanie przedstawiła Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Świeciu, Pani Bożena Gaca-Zielińska. Zawierające przedstawione dane opracowanie, które otrzymali wszyscy radni, stanowi załącznik do protokołu.

 

Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono pytań ani uwag.

 

 

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1048C Osie-Warlubie na odcinku od km 0+000 do km 0+270,

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, Pan Adam Meller wyjaśniając, że jej podjęcie jest związane z zamiarem wykonania przez Gminę Osie robót budowlanych w pasie drogi powiatowej, tj. budowy chodnika na długości ok. 270 mb.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1048C Osie-Warlubie na odcinku od km 0+000 do km 0+270.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Marcin Podgórski

 

Po przedstawieniu wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 20 głosach za (Uchwała nr LXI/369/24 w załączeniu).

 

 

b) zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, Pan Adam Meller informując iż zmiany polegają na wprowadzeniu 2 nowych przystanków: w miejscowości Buczek na terenie gminy Jeżewo, na wniosek Wójta Gminy Jeżewo oraz w miejscowości Pruszcz, ul. Wyzwolenia, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Marcin Podgórski

 

Po przedstawieniu wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 20 głosach za (Uchwała nr LXI/370/24 w załączeniu).

 

 

c) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Świeckiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”,

Projekt uchwały przedstawiła Starosta, Pani Barbara Studzińska informując, iż zmiana dotyczy osoby przedstawiciela Rady Powiatu Świeckiego w Lokalnej Grupie Działania Gminy Powiatu Świeckiego.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Świeckiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Katarzyna Kaczmarek-Sławińska
NIEOBECNI (1)
Marcin Podgórski

 

Po przedstawieniu wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta przy 19 głosach za i 1 wstrzymującym się (Uchwała nr LXI/371/24 w załączeniu).

 

 

d) przyznania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków edycja druga,

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Powiatu, Pan Dariusz Woźniak zaznaczając, stanowi ona wykonanie budżetu na 2024 rok, a procedurę uruchomienia tych środków Rada określiła w uchwale z 27 grudnia 2023 r.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przyznania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków edycja druga.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Marcin Podgórski

 

Po przedstawieniu wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (Uchwała nr LXI/372/24 w załączeniu).

 

 

e) zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024,

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Powiatu, Pan Dariusz Woźniak.

 

Pan Adam Knapik odniósł się do zmiany dotyczącej zabytkowego spichlerza w Bąkowie. Stwierdził, że omawianą zmianą budżetu zwiększamy środki na to zadanie o 382 500 zł, natomiast radni nie widzieli, kiedy nastąpiło zmniejszenie, bo nie przechodziło to przez budżet, tylko było dokonane decyzją Zarządu Powiatu, w ramach posiadanego upoważnienia.

 

Pan Dariusz Woźniak doprecyzował, że zawsze przechodzi to przez budżet, natomiast zmiany budżetu może dokonać albo Rada, albo Zarząd. W tym przypadku budżet zmienił Zarząd, bo jak zostało powiedziane do pierwszego etapu doszły roboty dodatkowe, a z drugiego etapu do pierwszego zamienne. Po zatwierdzeniu tego i zmianie budżetu zgodnie z upoważnieniem Zarząd dokonał przeniesienie środków z drugiego do pierwszego etapu i teraz na drugim etapie jest luka i brakuje środków. Potwierdził, że radni nie widzieli tego, bo odbyło się to było uchwałą Zarządu na podstawie upoważnienia Rady.

 

Pan Adam Knapik powiedział, że dzisiaj zwiększamy na to zadanie 382 500 zł i zapytał, ile zostało przeniesione decyzją Zarządu z drugiego etapu na pierwszy. Po uzyskaniu odpowiedzi, że ok. 160 tys. zł stwierdził, że de facto całość zadania nam rośnie o 222 500 zł.

 

Pan Dariusz Woźniak potwierdzając wyjaśnił, że w tym przypadku jest podobnie jak w odniesieniu do internatu i dachu – chcemy zabezpieczyć się z pewną zakładką, żeby mieć pewność, że ten przetarg będzie rozstrzygnięty, a oczywiście zapłacimy tyle, ile będzie wynikało ze złożonych ofert.

 

Pan Adam Knapik kontynuując stwierdził, że jedną zmianą robimy w sumie kilka rzeczy, bo w tym też dajemy pieniądze na te ewentualne roboty dodatkowe, które się pojawiły i zapytał, w jakiej kwocie zwiększają one wartość inwestycji.

 

Pan Józef Gawrych powiedział, że roboty dodatkowe, które wynikały z zaleceń straży pożarnej są już ujęte w I etapie. Dodał, że jeżeli radni oczekują dokładnej informacji, możemy ją przedstawić, a najszybciej otrzymają tę informację na miejscu 8 marca, gdzie będzie odbiór I etapu. Na pytanie radnego czy możemy powiedzieć, ile w kwocie 22 500 zł, o którą dziś zwiększamy stanowią roboty dodatkowe wyjaśnił, że są one już rozliczone w I etapie, w 160 tys. zł, które były przeniesione i potwierdził, że całe 222 tys. zł to rezerwa.

 

Pan Grzegorz Goral nawiązując do informacji, że brama też ma być naprawiona zapytał, czy jej remont nie był ujęty już na samym początku.

 

Pan Franciszek Koszowski wyjaśnił, że w pierwszym etapie brama nie była ujęta, tylko sam spichlerz, natomiast to jest dodatkowy wniosek złożony do Marszałka. Całe zadanie to bodajże 160 000 zł i jeżeli otrzymamy dofinansowanie 80 000 zł, to połowę będzie wynosić nasz udział. To stanowi Zespół Pałacowo-Parkowy i jest traktowane jako oddzielne zadanie. Nawiązał również do uwag odnośnie terenu zapewniając, że tablica jest ponownie ustawiona tak, jak powinna z informacją z jakich środków ta inwestycja jest realizowana.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono więcej pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Marcin Podgórski

 

Po przedstawieniu wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (Uchwała nr LXI/373/24 w załączeniu).

 

 

f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2024-2029,

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Powiatu, Pan Dariusz Woźniak.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2024-2029.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Marcin Podgórski

 

Po przedstawieniu wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (Uchwała nr LXI/374/24 w załączeniu).

 

 

g) wskazania członka Rady Powiatu Świeckiego na kandydata do składu komisji konkursowej, powoływanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Świeciu prowadzonej przez Powiat Świecki,

Pan Brunon Han stwierdził, że o tej kwestii dyskutowano na poprzedniej sesji przypominając, że po zmianie przepisów Rada ma prawo do wytypowania spośród siebie członka do komisji konkursowej powołującej dyrektora placówki. Dodał, że prosił „Komisję Oświaty”, jako najbardziej kompetentną w Radzie, o wytypowanie kandydatów do poszczególnych komisji konkursowych, po czym udzielił głosu Przewodniczącej Komisji, Pani Urszuli Kempińskiej-Czerwińskiej, prosząc o przedstawienie pierwszej z kandydatur.

 

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska w imieniu „Komisji Oświaty” do Komisji Konkursowej wyłaniającej dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaproponowała kandydaturę Pana Waldemara Fury. Uzasadniając ww. propozycję stwierdziła, że jest on nauczycielem i wieloletnim zarządzającym oświatą w Gminie Świecie; przeprowadzał wiele konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, stąd ma ogromną wiedzę w tej kwestii.

 

Pan Brunon Han zwracając się do radnych postawił pytanie, czy są inne kandydatury, a wobec braku zgłoszeń stwierdził, że jedynym kandydatem jest Pan Radny Waldemar Fura i zapytał, czy radny wyraża zgodę na kandydowanie.

 

Pan Waldemar Fura potwierdził, że wyraża zgodę.

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały ze wskazaniem Pana Radnego Waldemara Fury jako kandydata do składu komisji konkursowej i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
wskazania członka Rady Powiatu Świeckiego na kandydata do składu komisji konkursowej, powoływanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Świeciu prowadzonej przez Powiat Świecki.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Waldemar Fura
NIEOBECNI (1)
Marcin Podgórski

 

Po przedstawieniu wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta (Uchwała nr LXI/375/24 w załączeniu).

 

 

h) wskazania członka Rady Powiatu Świeckiego na kandydata do składu komisji konkursowej, powoływanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu prowadzonego przez Powiat Świecki,

Pan Brunon Han poprosił Przewodniczącą Komisji o przedstawienie kandydatury.

 

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska w imieniu „Komisji Oświaty” do Komisji Konkursowej zaproponowała kandydaturę Pani Lucyny Kuźniackiej. Uzasadniając ww. propozycję stwierdziła, że jest ona również nauczycielem, pracowała w szkolnictwie ponadpodstawowym, więc ma stosowną wiedzę i godnie będzie reprezentować Radę Powiatu Świeckiego w Komisji.

 

Innych kandydatur nie zgłoszono.

 

Pan Brunon Han zapytał, czy radna wyraża zgodę na kandydowanie.

 

Pani Lucyna Kuźniacka potwierdziła.

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały ze wskazaniem Pani Radnej Lucyny Kuźniackiej jako kandydatki do składu komisji konkursowej i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
wskazania członka Rady Powiatu Świeckiego na kandydata do składu komisji konkursowej, powoływanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu prowadzonego przez Powiat Świecki.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Lucyna Kuźniacka
NIEOBECNI (1)
Marcin Podgórski

 

Po przedstawieniu wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta (Uchwała nr LXI/376/24 w załączeniu).

 

 

i) wskazania członka Rady Powiatu Świeckiego na kandydata do składu komisji konkursowej, powoływanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowem prowadzonego przez Powiat Świecki.

Pan Brunon Han poprosił Przewodniczącą o podanie kandydatury z Komisji.

 

Pan Waldemar Fura w imieniu „Komisji Oświaty” zgłosił kandydaturę Pani Urszuli Kempińskiej-Czerwińskiej na członka Komisji Konkursowej. Stwierdził, że jest ona osobą, która oświatę zna naprawdę doskonale, bardzo merytoryczną i uważa, że jest dobrym kandydatem dla wyłonienia dyrektora ZS w Nowem.

 

Pan Brunon Han zwracając się do radnych postawił pytanie, czy są inne kandydatury.

 

Pan Marek Mazurek zgłosił kandydaturę Grzegorza Gorala argumentując, że jest on człowiekiem, który widzi sprawy społeczne w sposób bardzo dobry i również może przyczynić się do dobrego wyboru dyrektora Zespołu Szkół w Nowem.

 

Pan Adam Knapik zapytał, czy przed głosowaniem, będzie można zadać pytanie kandydatom.

 

Pan Brunon Han potwierdził. Następnie, ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono zwracając się kolejno do Pani Urszuli Kempińskiej-Czerwińskiej i Pana Grzegorza Gorala zapytał, czy wyrażają zgodę na kandydowanie.

 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Pan Brunon Han zasugerował zadanie 3 pytań – takich samych do każdego z kandydatów. Na wątpliwość Pana Adama Knapika potwierdził, że jeżeli pytania dotyczą spraw oświatowych, to każdy powinien odpowiedzieć na to samo pytanie, żeby ktoś nie był posądzony o tendencyjność.

 

Pan Adam Knapik stwierdził, że każdy konkurs powinien być przeprowadzony w sposób najbardziej obiektywny i to powinien gwarantować skład komisji konkursowej. Zasygnalizował, iż dyskutowano na ten temat na posiedzeniu Komisji i uważa, że można by zostawić tę kwestię do rozstrzygnięcia nowej Radzie, ale rozumie, iż taka jest przyjęta procedura, że z takim wyprzedzeniem robi się konkursy.

Następnie postawił pytanie o bezstronność kandydata zgłaszanego przez Radę Powiatu do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowem. Powiedział, że jest pełen uznania dla kompetencji i fachowości Pani Urszuli Kempińskiej-Czerwińskiej z zakresu prawa oświatowego, natomiast jego wątpliwość budzi zażyłość stosunków zarówno jej, jak i jej siostry z obecną dyrektor, Panią Lewandowską. Zadał pytanie, czy Pani Lewandowska będzie dalej się ubiegać o to stanowisko, czy wiadomo już, czy będzie jakiś inny kandydat.

 

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska potwierdziła, że nie ukrywa, iż Pani Lewandowska jest jej przyjaciółką. Oficjalnie powiedziała, że Pani Lewandowska nie kandyduje na stanowisko Dyrektora Szkoły (przechodzi na emeryturę) dodając, że gdyby kandydowała, na pewno nie wyraziłaby zgody na zasiadanie w tej Komisji. Wyjaśniła, że jeszcze nie wiemy kto będzie kandydować ze względu na to, że musi zostać ogłoszony konkurs, aby kandydaci mogli złożyć swoją kandydaturę.

 

Pan Adam Knapik na sugestię Przewodniczącego, aby zadawać kolejne pytania odpowiedział, że miał tylko jedno pytanie. Ocenił, że kandydatka zgłoszona przez Komisję Oświaty w sposób bardzo rzeczowy i prawidłowy udzieliła odpowiedzi i zapowiedział, że otrzyma jego głos.

 

Wobec braku innych pytań, przystępując do procedury wyłaniania kandydata do Komisji Konkursowej Przewodniczący poinformował, że jak wynika ze Statutu Powiatu na każdą z osób głosujemy osobno zapowiadając, iż podda kandydatury pod głosowanie w kolejności alfabetycznej; przy równej liczbie głosów kandydat nie zostanie wyłoniony i należy powtórzyć proces wyłaniania kandydata.

 

Pan Adam Knapik zwracając się do Przewodniczącego zasugerował, iż pojawiła się sytuacja nieprzewidziana scenariuszem dzisiejszej sesji i najpierw należy przegłosować tryb głosowania, bo zgodnie z przepisami głosowania osobowe są głosowanymi tajnymi; nie głosuje się wówczas samej uchwały, bo do treści uchwały wpisujemy nazwisko.

 

Pan Brunon Han nie zgodził się z przedmówcą co do tajnego trybu głosowania i poprosił o zabranie głosu radcę prawnego.

 

Pan Piotr Walczak wskazał, że ma tu zastosowanie §60 ust. 1 lub ust. 2 Statutu Powiatu Świeckiego, który mówi, że jeżeli wybieramy jedną z kilku możliwości, albo jedną z kilku osób, to przechodzi ta osoba lub ta możliwość, która uzyska największą liczbę głosów. Podkreślił, że ustawa wprost wskazuje, kiedy są głosowania tajne (wybór przewodniczącego rady, członków zarządu), natomiast tu nie widzi podstawy do głosowania tajnego.

 

Następnie przystąpiono do głosowania kandydatury radnego Grzegorza Gorala.

 

Głosowano w sprawie:
wskazania radnej/radnego Grzegorza Goral na kandydata do składu komisji konkursowej, powoływanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowem prowadzonego przez Powiat Świecki.

Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (6)
Tadeusz Fiedurek, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Adam Knapik, Stanisława Kuffel, Marek Mazurek
PRZECIW (8)
Józef Belt, Józef Gawrych, Zbigniew Kapusta, Andrzej Kowalski, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Grzegorz Tomaszewski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Waldemar Fura, Grzegorz Goral, Urszula Kempińska-Czerwińska, Franciszek Koszowski, Barbara Studzińska, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Marcin Podgórski

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania, po czym przystąpiono do głosowania kandydatury radnej Urszuli Kempińskiej-Czerwińskiej.

 

Głosowano w sprawie:
wskazania radnej/radnego Urszuli Kempińskiej Czerwińskiej na kandydata do składu komisji konkursowej, powoływanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowem prowadzonego przez Powiat Świecki.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Józef Belt, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Brunon Han, Zbigniew Kapusta, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
PRZECIW (4)
Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Stanisława Kuffel, Marek Mazurek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Tadeusz Fiedurek, Urszula Kempińska-Czerwińska
NIEOBECNI (1)
Marcin Podgórski

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że w wyniku przeprowadzonych głosowań więcej głosów otrzymała kandydatura Pani Urszuli Kempińskiej-Czerwińskiej i jest ona zgłoszona jako kandydatka do Komisji Konkursowej.

 

Pan Adam Knapik w kwestii formalnej poinformował, że zagłosował „za” dwukrotnie: za Panią Urszulą Kempińską-Czerwińską i za Panem Goralem.

 

Pan Brunon Han odpowiedział, że radny ma taką możliwość. Odnosząc się do głosów z sali i sygnalizowanych wątpliwości co do konieczności głosowania uchwały stwierdził, że jeżeli chodzi o punkt 8i, w wyniku przeprowadzonych głosowań na kandydata, Rada dokonała wyboru, czyli Pani Urszula Kempińska-Czerwińska została kandydatem do Komisji Konkursowej, powoływanej z celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Nowem.

 

Pan Andrzej Kowalski stwierdził, że nie została jeszcze przyjęta uchwała, sugerując konieczność jej przegłosowania. Jednocześnie zwrócił radnym uwagę, aby w trakcie głosowań nie zadawać już pytań, a wszelkie uwagi wnosić przed zamknięciem dyskusji.

 

Pan Brunon Han powtórzył, że już stwierdził, iż nastąpił wybór Pani Urszuli Kempińskiej-Czerwińskiej na kandydata do Komisji (Uchwała nr LXI/377/24 w załączeniu).

 

 

9. Sprawy różne.

Pan Brunon Han poinformował, że zgodnie z planem pracy Rady Powiatu zaplanował jeszcze dwie sesje: marcową, która odbędzie się w ostatnią środę marca, a także kwietniową. Stwierdził, że wszystko musi przebiegać w określonym trybie, żeby nie dezorganizować pracy Starostwa, bo pewne uchwały trzeba będzie podjąć i realizacja planu pracy musi się odbywać normalnie. Nawiązując do zbliżających się wyborów samorządowych i faktu, iż większość radnych będzie ubiegać się o reelekcję zaapelował, żeby w ostatnich 2 miesiącach unikać tu kampanii wyborczej (szczególnie na przedostatniej sesji).

 

Pan Adam Knapik zapytał co Przewodniczący rozumie przez kampanię wyborczą wyrażając opinię, że wszystko jest kampanią wyborczą od momentu ogłoszenia wyników wyborów, do następnych wyborów. Zastanawiał się, czy radni mają się nie odzywać, żeby nie zadawać Staroście trudnych pytań.

 

Pan Brunon Han odpowiedział, że wiadomo, iż każdy musi pracować, ale żeby nie robić tego na pokaz, kłótnie itd.

 

Pani Barbara Studzińska odnosząc się do wypowiedzi Pana Adama Knapika stwierdziła, że jeśli zada jej konkretne pytania, to zawsze mu odpowie. Powiedziała również, że współpraca z radnymi, z każdą Komisją, a w szczególności z Komisją Rewizyjną jest w jej najlepszym interesie i mówienie, że Starosta nie chce współpracować z Komisją Rewizyjną, to tak jak by powiedzieć, że z góry zakłada, że będzie działać na swoją niekorzyść. Wracając do złożonych przez radnego Knapika interpelacji stwierdziła, że jest zadowolona, że radny zadał konkretne pytania i zadeklarowała, że odpowie według swojej najlepszej wiedzy, jaki jest stan faktyczny.

 

Pan Adam Knapik stwierdził, że pytania zawarte w interpelacjach są zadane dokładnie w takim brzmieniu, jak były zadane podczas prac Zespołu Kontrolnego i na żadne z tych sześciu pytań Starosta nie odpowiedziała, zasłaniając się tym, że nie rozumie pytania, nie rozumie o co chodzi albo prowadząc swój monolog na temat niezwiązany z pytaniem. Zwracając się do Starosty dodał, że być może źle ją ocenia i być może nie jest to jak zakłada unikanie trudnych tematów i manipulacja, ale rzeczywiście nie rozumie ona pytania, które brzmi np.: „od kiedy ma Pani wiedzę o bezumownym korzystaniu przez Nowy Szpital spółka z o.o. z części nieruchomości przy ulicy Laskowickiej 2 w Świeciu”. Skomentował, że nie wyklucza tego, ale osoba kosztująca podatników 274 000 zł rocznie, powinna rozumieć treść tak sformułowanego pytania.

 

Pani Barbara Studzińska (Ad Vocem) odnosząc się do poziomu wynagrodzenia Starosty Świeckiego stwierdziła, że jest ono określone na takich samych zasadach, jak wynagrodzenia wszystkich starostów przypominając, iż ustalone dla niej przez Radę Powiatu Świeckiego wynagrodzenie nie wyczerpuje całego limitu wynagrodzenia, który mogłaby otrzymać. Powiedziała również, że jest osobą kompetentną i pytania radnego nie są dla niej trudne i udzieli wyczerpującej odpowiedzi.

 

Pan Adam Knapik (Ad Vocem) odpowiedział, że cieszy się z deklaracji Starosty, ale tych interpelacji mogłoby nie być, gdyby odpowiedziała na pytania podczas prac Zespołu Kontrolnego. Zespół Kontrolny nie uzyskał odpowiedzi i dlatego ustala stan faktyczny na jego potrzeby i Komisja wykorzysta odpowiedzi na interpelacje do swojego materiału dowodowego.

 

Pani Stanisława Kuffel sygnalizując pozytywne zmiany, jakie zaszły na przestrzeni lat zwróciła uwagę na ton kampanii wyborczej i twierdzenie, że wszystko, co robił poprzedni rząd było złe. Zaapelowała o prowadzenie czystej kampanii i nie obrzydzanie „PiS-owców”, których jest w Radzie Powiatu Świeckiego kilkoro zaznaczając, że były sytuacje, kiedy ich głosy również się drugiej stronie przydały. Należy patrzeć sobie na ręce, natomiast prowadzić czystą kampanię, która ma prowadzić „przez teraźniejszość do przyszłości”, a to co „zgubiliśmy” po drodze będą rozliczać przyszłe pokolenia. Z zaniepokojeniem odniosła się również do zapowiadanej reformy oświaty, wskazując na możliwe zagrożenia.

 

Pan Brunon Han dziękując radnej stwierdził, że niedawno wypowiadał się w podobnym tonie, żeby na tej sali było mniej agresji, a więcej merytoryki.

 

Pan Grzegorz Goral również podziękował Pani Stanisławie Kuffel oceniając, iż to, co powiedziała jest bardzo ważne. Podając przykład hejtu, jaki ostatnio miał miejsce pod jego adresem stwierdził, że pewnie ktoś robi to dla żartu, natomiast jest to bardzo niemiłe, bo czytają to członkowie rodziny.

 

Pani Barbara Studzińska zwracając się do Pani Stanisławy Kuffel stwierdziła, iż przynależność radnych do Klubu, który może być określany jako opozycyjny nie miała żadnego znaczenia jeśli chodzi o współpracę i wszyscy powinni mieć satysfakcję z tego, co udało się zrealizować. Pracowaliśmy dla dobra powiatu, dla dobra sprawy, korzystając z wszelkich możliwości, które dawał nam poprzedni Rząd. Jako przykład podała spichlerz w Bąkowie, który odbudowaliśmy dzięki środkom z Polskiego Ładu. Stwierdziła, że jesteśmy małą lokalną ojczyzną i przynależność partyjna nie ma znaczenia. Obecny Zarząd sięgał po wszystkie środki, jakie można było pozyskać. Wykonywaliśmy swoją pracę korzystając ze wszelkich możliwości, które poprzedni Rząd nam dał, natomiast nastąpiła zmiana władzy, bo taki był demokratyczny wybór społeczeństwa polskiego, które wybrało inną opcję i teraz pracujemy według innych zasad.

Skomentowała, że wprowadzanie zmian jest przywilejem każdej władzy i potwierdziła, że jedną ze zmian są zapowiadane zmiany w podstawach programowych, o których wspomniała Pani Radna.

 

Pani Stanisława Kuffel (Ad Vocem) zastrzegła, że nie oceniała naszej pracy, ale mówiła o przyszłości, o teraźniejszości i o tym, co ma nastąpić.

 

Pan Andrzej Kowalski stwierdził, że jest bezpartyjny i uważa, że najlepiej gdyby w wyborach do powiatu w ogóle nie było partii politycznych, bo tak naprawdę to tutaj nie ma znaczenia, kto ma jakie poglądy; robimy chodniki, szkoły, drogi itd.

Odnosząc się do prezentowanych przez Pana Adama Knapika opinii na temat Starosty zwrócił uwagę, że oceny naszego powiatu przez niezależne gremia są bardzo dobre, a jako przykład podał ostatni wynik, tj. 13 miejsce w rankingu Związku Powiatów Polskich wśród powiatów 60 000 do 120 000 mieszkańców. Jeśli chodzi o spichlerz w Bąkowie zasugerował, żeby trochę poczekać, aż zostanie on oddany i zobaczyć, co tam się będzie działo. Na razie podjęliśmy to wyzwanie; biorąc pod uwagę zdjęcia tego obiektu, które dziś widział uważa, że wygląda on nieźle i myśli, że będziemy z tego zadowoleni. Kończąc zaapelował o kulturę i nie mówienie o innych więcej, niż się powinno.

 

Pan Brunon Han dodał, że ma bardzo ciekawy materiał na temat Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a szczególnie na temat Powiatu Świeckiego, który na pewno potwierdziłby słowa przedmówcy.

 

Pan Adam Knapik skomentował, że na tym polega demokracja, że Pan Kowalski głosował za przeznaczeniem 4 mln zł na odbudowę spichlerza, a on był przeciw, bo wolałby przeznaczyć 4 mln zł na drogę z Osia do Laskowic, żeby mieszkańcy gminy Osie nie niszczyli sobie zawieszenia.

 

Pan Andrzej Kowalski (Ad Vocem) ocenił wypowiedź radnego A. Knapika jako granie na emocjach podkreślając, że pozyskanie tych 4 mln zł na drogę, o której mówił nie było możliwe, ponieważ są to środki przeznaczone wyłącznie na zabytki.

 

Pan Brunon Han kończąc dyskusję zwrócił uwagę na rolę konserwatora zabytków stwierdzając, że na niektóre rzeczy nie mamy wpływu i musimy to wykonać.

 

 

10. Zakończenie.

Wobec braku dalszych chętnych do zabrania głosu, z uwagi na wyczerpanie porządku dziennego Przewodniczący zamknął obrady LXI sesji Rady Powiatu Świeckiego.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Świeckiego
/-/
Brunon Han


Przygotowała: Halina Matwiej


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego