Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół LX Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 31 stycznia 2024 r.

Protokół nr LX/24

LX Sesja Rady Powiatu Świeckiego w dniu 31 stycznia 2024 r.

 

Obrady rozpoczęto 31 stycznia 2024 r. o godz. 13:00, a zakończono o godz. 15:07 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 17 radnych.

Obecni:

1. Józef Belt
2. Tadeusz Fiedurek
3. Waldemar Fura
4. Józef Gawrych
5. Grzegorz Goral
6. Brunon Han
7. Katarzyna Kaczmarek-Sławińska
8. Zbigniew Kapusta
9. Urszula Kempińska-Czerwińska
10. Adam Knapik
11. Franciszek Koszowski
12. Andrzej Kowalski
13. Stanisława Kuffel
14. Lucyna Kuźniacka
15. Angelika Macura
16. Iwona Manys
17. Marek Mazurek
18. Marcin Podgórski
19. Barbara Studzińska
20. Grzegorz Tomaszewski (od punktu 2)
21. Roman Witt

Lista obecności – w załączeniu.

Lista obecności zaproszonych gości – w załączeniu.

 

 

1. Otwarcie LX sesji i stwierdzenie quorum.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący, Pan Brunon Han, który stwierdził, że w obradach uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał przez Radę Powiatu. Następnie powitał obecnych, w tym szczególnie laureatów Nagród Starosty Świeckiego oraz Panią Poseł Iwonę Karolewską, która po raz pierwszy od momentu uzyskania mandatu uczestniczy w sesji Rady Powiatu Świeckiego. W imieniu całej Rady złożył Jej gratulacje oraz wręczył kwiaty.

 

Pani Iwona Karolewska podziękowała za gratulacje i ciepłe przyjęcie oraz za lata wspólnej pracy przewodniczącym, starostom, radnym, a także obecnym na sesji pracownikom Starostwa i wszystkim, z którymi miała zaszczyt współpracować. Podkreśliła także wdzięczność za ponad 7 000 głosów, jakie uzyskała z Powiatu Świeckiego. Życzyła radnym, aby obecna kadencja upłynęła w spokoju, a także sił do dalszego zaangażowania w kolejnej kadencji oraz powodzenia w wyborach samorządowych. Korzystając z okazji, że uczestniczy w sesji, na której są nagradzani zasłużeni mieszkańcy powiatu złożyła wszystkim laureatom Nagród Starosty gratuluje za ich działalność społeczną i zaangażowanie. W sposób szczególny zwróciła się do Pana Artura Dziarkowskiego dziękując za Jego zaangażowanie w działania Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie.

 

Pan Brunon Han zwracając się do przedmówczyni zaprosił ją do udziału w każdej sesji stwierdzając, że zawsze będzie mile widziana.

 

 

2. Przyjęcie porządku obrad.

Pan Brunon Han stwierdził, że proponowany porządek obrad został radnym przesłany wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji (treść w załączeniu) 22 stycznia 2024 r. oraz zamieszczony w systemie e-Sesja i zapytał, czy ktoś z radnych ma do niego uwagi. Wobec braku uwag do zaproponowanego porządku obrad, po sprawdzeniu quorum przystąpiono do głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (16)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Lucyna Kuźniacka, Iwona Manys, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (5)
Józef Gawrych, Stanisława Kuffel, Angelika Macura, Marek Mazurek, Marcin Podgórski

 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został przyjęty.

 

 

3. Wręczenie nagród Starosty Świeckiego.

Pan Brunon Han poinformował obecnych o przyjętych ustaleniach odnośnie przebiegu tego punktu porządku obrad, po czym udzielił głosu Wicestaroście.

 

Pan Franciszek Koszowski poinformował, w jakich kategoriach przyznano Nagrody Starosty i ile wniosków wpłynęło w każdej z kategorii. Następnie kolejno przedstawiał sylwetki laureatów Nagrody Starosty w poszczególnych kategoriach, informując o ich dotychczasowej działalności oraz najważniejszych osiągnięciach. Nagrodzeni zostali:

  • w kategorii działalność społeczna – Pan Artur Dziarkowski,
  • w kategorii ochrona zdrowia – Pani Katarzyna Kubacka,
  • w kategorii sport – Pan Rajmund Górski,
  • w kategorii sport – Pan Jakub Słomiński.

 

Pani Barbara Studzińska wręczyła nagrody laureatom. W imieniu Pana Jakuba Słomińskiego nagrodę odebrał trener – Pan Leszek Piotrowski.

Gratulacje i podziękowania nagrodzonym złożyli także Wicestarosta oraz Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego.

 

Pan Artur Dziarkowski dziękując stwierdził, że cieszy się, iż jego pomoc została doceniona i poinformował o planach wyjazdu z kolejną pomocą humanitarną.

 

Pani Katarzyna Kubacka podziękowała szczególnie Panu Zbigniewowi Kapusta oraz Pani Urszuli Kempińskiej-Czerwińskiej za docenienie i wsparcie, a także całemu zespołowi, który zdecydował o przyznaniu jej nagrody. Podkreślając, że działa w małej miejscowości zwróciła uwagę na związane z tym ograniczenia, ale również możliwości. Odniosła się do kwestii stylu życia, aktywności i dbania o siebie, akcentując znaczenie prostoty w działaniach, małych rzeczy i wypracowania postawy, która staje się dobrą rutyną.

 

Pan Rajmund Górski podziękował Staroście, Przewodniczącemu i wszystkim Radnym za wyróżnienie akcentując, że sportem zajmuje się już 65 lat, a od 55 lat jest trenerem; dodał, że przez 42 lata trenował zawodników w Grucznie i w Świeciu, a od 7 lat jest trenerem w Ludowym Klubie Sportowym „SUPLES” Lniano. Nawiązał do początków działalności, poinformował o osiągnięciach zawodników, których trenował i klubu. Podkreślił dobrą współpracę z Panią Wójt Gminy Lniano, dyrektorem tamtejszej szkoły oraz rodzicami w celu dalszego rozwoju tej sekcji i wyraził nadzieję, że będą odnosić kolejne sukcesy.

 

Pan Leszek Piotrowski odbierając nagrodę w imieniu zawodnika, który obecnie przebywa w Hiszpanii na turnieju i zgrupowaniu z kadrą Polski podziękował Radzie, Przewodniczącemu, Staroście oraz Komisji, która wytypowała laureatów. Podkreślił, że sekcja bokserska działa w Świeciu, w różnym systemie, od 40 lat, przypominając dotychczasowe osiągnięcia zawodników i zdobywane przez nich medale. Dodał, że reprezentują oni Miasto i Powiat nie tylko na Mistrzostwach Polski, ale także Europy i Świata. Odniósł się do roli i znaczenia sportu, jednocześnie, podając przykłady, wskazał na trudność w pozyskaniu młodzieży „na salę”. Dziękując za uhonorowanie Pana Jakuba Słomińskiego zaznaczył, że znalazł się on w kadrze przygotowań do Igrzysk Olimpijskich jako jedyny z naszego województwa. Wyraził nadzieję, że jego pasja i zaangażowanie oraz osiągane sukcesy zmotywują inną młodzież i będzie ona wychowywana w duchu sportowym.

 

Pan Franciszek Koszowski jeszcze raz pogratulował wszystkim nagrodzonym i poprosił o zabranie głosu Starostę.

 

Pani Barbara Studzińska podsumowując pogratulowała laureatom Nagród Starosty Świeckiego za 2023 rok sugerując, aby traktowali je jako podziękowanie za działalność na rzecz drugiego człowieka, środowiska lokalnego, a także nieprzeciętne osiągnięcia sportowe i trenerskie. Życząc zdrowia i siły do osiągania dalszych sukcesów stwierdziła, że mogą być oni przykładem dla innych, jak bezinteresownie czynić dobro, dzielić się własnym doświadczeniem, podnosić jakoś życia, wykorzystać posiadany talent do osiągania sukcesów sportowych w kraju i za granicą. Podziękowała również osobom, które dzisiejszych laureatów zauważyły dodając, że bardzo ważne jest też, aby dostrzegać siebie nawzajem i doceniać podejmowane działania.

 

Pan Brunon Han jeszcze raz pogratulował nagrodzonym, życząc wytrwałości w dalszych działaniach. Następnie, po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia laureaci opuścili salę obrad.

 

Przed przejściem do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że na bocznym stoliku znajduje się tort ufundowany przez Panią Poseł Iwonę Karolewską sugerując, żeby się częstować.

 

 

4. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

Pan Brunon Han stwierdził, że projekt protokołu LIX sesji został radnym przesłany pocztą elektroniczną 29 stycznia 2024 r., był również wyłożony do wglądu w Biurze Rady oraz zamieszczony w systemie eSesja i zapytał, czy ktoś ma do niego uwagi. Wobec braku chętnych do zabrania głosu w tej sprawie, po sprawdzeniu quorum przystąpiono do głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu poprzedniej sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (16)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Lucyna Kuźniacka, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (5)
Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Stanisława Kuffel, Angelika Macura, Marcin Podgórski

 

Pan Adam Knapik odnosząc się do prezentowanych danych zwrócił uwagę, że głosowało 16 radnych, a na sali jest 17 osób.

 

Pan Andrzej Kowalski odpowiedział, że przewodniczący nie odpowiadają za to, co robią radni i przed rozpoczęciem głosowania sprawdzano quorum. Zapytał, czy radny sugeruje ponowne głosowanie i odnosząc się do informacji z systemu eSesja dodał, że jeden radny jest nieobecny.

 

Pan Brunon Han potwierdził, że według systemu jest 16 radnych i przed głosowaniem poinformował, że w posiedzeniu bierze udział 16 radnych.

 

Na uwagę Pana Adama Knapika, że faktycznie jest 17 radnych Pan Zbigniew Kapusta wskazał, że radny Grzegorz Goral wszedł na salę w czasie głosowania.

 

Po dyskusji Pan Brunon Han stwierdził, że protokół poprzedniej sesji został przyjęty.

 

 

5. Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pani Barbara Studzińska przedstawiła Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Zawierające przedstawione dane opracowanie, które w formie elektronicznej zostało przesłane radnym, stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Brunon Han otwierając dyskusję nawiązał do informacji, że 29.01.2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Nowy Szpital Sp. z o.o., w którym uczestniczył Pan Dariusz Woźniak i nadmienił, że jeżeli radni mają pytania do członka Rady Nadzorczej, to w ramach tego punktu mogą je zadać.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pan Adam Knapik nawiązując do podjętej na posiedzeniu 9 stycznia uchwały w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem dot. pomieszczenia garażowego na ul. Laskowickiej 2 w Świeciu zapytał, o jakie pomieszczenie chodzi (w którym budynku).

 

Pani Barbara Studzińska odpowiedziała, że wydaje jej się, że znajdujące się obok biurowca.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska nawiązując do informacji zawartej w punkcie „n” na trzeciej stronie Sprawozdania, tj. upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu do zaciągnięcia zobowiązania finansowego zapytała, o jakie konkretnie zobowiązanie w tym przypadku chodzi.

 

Pani Barbara Studzińska odpowiedziała, że związane z budową internatu.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska stwierdziła, że wiemy, jaki jest cel i powtórzyła pytanie, jakiego rodzaju zobowiązanie to jest.

 

Pani Barbara Studzińska stwierdziła, że Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ma zapisane w budżecie zadanie pod nazwą: „Budowa internatu (…)” i na ten rok tj. kwota 3 000 000 zł. Obecnie został już ogłoszony przetarg i żeby Dyrektor mógł podjąć to zadanie, musiał mieć stosowne upoważnienie od Zarządu Powiatu. Następnie poprosiła Skarbnika o doprecyzowanie przedstawionych wyjaśnień.

 

Pan Dariusz Woźniak doprecyzowując przypomniał, że zadanie pod nazwą „Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu” jest zapisane w „Wykazie przedsięwzięć”, który stanowi załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tego wykazu przedsięwzięć posiada Zarząd Powiatu, natomiast umowę będzie podpisywał Dyrektor i jeden wskazany członek Zarządu; żeby Dyrektor SOSW z Warlubia mógł ww. umowę podpisać, zgodnie z upoważnieniem z uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej udzielonym przez Radę, Zarząd może scedować takie upoważnienia na dyrektorów jednostek organizacyjnych; upoważnienia dotyczą wyłącznie zadań zapisanych w „Wykazie przedsięwzięć”. Po podjęciu ww. uchwały Zarządu został ogłoszony przetarg i jeżeli będzie on rozstrzygnięty pozytywnie i będzie to się mieścić w granicach niniejszego upoważnienia, które są zgodne z „Wykazem przedsięwzięć”, czyli w limitach wydatków określonych przez Radę Powiatu (tj. ok. 3 000 000 zł w tym roku i bodajże 8 000 000 zł w przyszłym), to będzie można podpisać stosowną umowę.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska powtórzyła, że chodziło o rodzaj: czy jest to pożyczka, kredyt, zabezpieczenie, weksel in blanco – rodzaj zobowiązania.

 

Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że jest to upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy na roboty budowlane, polegające na budowie internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu.

 

Pan Adam Knapik nawiązując do planowanej wymiany dachu I LO w Świeciu zapytał, czy postępowanie przetargowe już się zakończyło i czy został wyłoniony wykonawca.

 

Pani Barbara Studzińska zaprzeczyła dodając, że uzgadniamy jeszcze pewne kwestie z konserwatorem zabytków i po tych uzgodnieniach zostanie ogłoszony przetarg.

 

Do przedstawionego sprawozdanie nie wniesiono więcej pytań ani uwag.

 

 

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z działań w okresie międzysesyjnym.

Pan Brunon Han poinformował, że w okresie międzysesyjnym wziął udział w następujących wydarzeniach:

  • 9 i 22 stycznia 2024 r. – posiedzenia Zarządu Powiatu Świeckiego,
  • 12 stycznia 2024 r. – uroczyste otwarcie Zamku Krzyżackiego w Świeciu po I i II etapie rozbudowy,
  • 24 stycznia 2024 r. – wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisji Polityki Finansowej Rady Powiatu Świeckiego.

Informując o otrzymanej korespondencji nawiązał pisma Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Apelem skierowanym do Sejmiku, Rad Miast, Rad Powiatów oraz Rad Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie dostępności do usług zdrowotnych w placówkach oświatowych. Stwierdził, że po jego otrzymaniu zwrócił się do Starosty z prośbą o dokonanie przeglądu, jak sprawa wygląda w naszych szkołach, a następnie odczytał treść otrzymanej odpowiedzi (pismo znak PZEA.075.5.2023 z dnia 3.01.2024 r.) i biorąc powyższe pod uwagę ocenił stan tej opieki jako dobry.

Następnie zasygnalizował, że Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował Radę Powiatu o udzielonych w 2023 roku dotacjach na zadania konserwatorskie realizowane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków dodając, że za pośrednictwem Biura Rady przesłał otrzymany wykaz wszystkim radnym.

Cytując stosowne przepisy poinformował o zmianach ustawowych powodujących, że przedstawicielami organu prowadzącego w komisjach konkursowych na dyrektorów szkół lub placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego mogą być również członkowie organu stanowiącego danej jst. Nawiązując do otrzymanego pisma znak PZEA.075.1.2024 z dnia 17.01.2024 r. oznajmił, że zwrócono się do niego o zajęcie stanowiska, czy Rada Powiatu Świeckiego skorzysta z możliwości wskazania kandydata/kandydatów do składu komisji konkursowych. Stwierdził, że uważa, iż wskazane jest, żeby przedstawiciel Rady był w komisji konkursowej i takiej odpowiedzi udzielił. Wyraził również opinię, że najbardziej kompetentna w kwestii wyznaczenia kandydata lub kandydatów do ww. komisji jest „Komisja Oświaty” i skierował do Przewodniczącej Komisji prośbę o zajęcie się tym tematem.

Ponadto poinformował, że w tym roku kalendarzowym sesje Rady Powiatu Świeckiego będą się odbywały tak, jak dotychczas, czyli w ostatnią środę miesiąca. Stwierdził, że zostały jeszcze dwa miesiące, tj. luty, marzec, 30 kwietna kończy się kadencja i dlatego, a także ze względu na święta, kwietniowa sesja odbędzie się we wcześniejszym terminie (na pewno nie w ostatnią środę miesiąca).

Kończąc w pierwszej kolejności poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, a następnie Wiceprzewodniczącego Rady. Na uwagę Pana Grzegorza Gorala zapewnił, że będzie możliwość zadawania pytań.

 

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 29 stycznia Komisja przedyskutowała propozycję Przewodniczącego i doszła do konsensusu, że jako organ stanowiący powinniśmy być reprezentowani w składach komisji konkursowych. Wyraziła przypuszczenie, że na sesji w lutym zostanie podjęta uchwała w tej sprawie sygnalizując, że odbędą się 3 konkursy; Komisja zaproponuje 3 kandydatów, a radni w głosowaniu wytypują przedstawicieli.

 

Pan Brunon Han nawiązując do wypowiedzi przedmówczyni potwierdził, że każda kandydatura zgłoszona przez Radę musi być przyjęta uchwałą.

 

Pan Andrzej Kowalski poinformował radnych o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych na koniec kadencji. Jak już wcześniej powiedział Przewodniczący kadencja kończy się 30 kwietnia, a więc radni muszą złożyć oświadczenie na dzień 29 lutego.

 

Pan Brunon Han w uzupełnieniu wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady stwierdził, że oświadczenie teoretycznie może być złożone wcześniej, ale stan na 29 lutego.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska zwróciła uwagę, że o ile przepisy się nie zmieniły, radni muszą złożyć dwa oświadczenia: jedno oświadczenie wg stanu na koniec grudnia roku poprzedniego i drugie na koniec kadencji.

 

Pan Brunon Han potwierdził zaznaczając, że pierwsze musi być złożone na dzień 29 lutego, a do 30 kwietnia musi być złożone drugie oświadczenie, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.

 

Pan Adam Knapik zapytał o dzień złożenia oświadczeń majątkowych na koniec kadencji.

 

Pan Andrzej Kowalski zwracając się do przedmówcy stwierdził, że oświadczenie trzeba złożyć z terminem na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji, czyli 29 lutego. Komentując obowiązek złożenia 2 oświadczeń w krótkim okresie czasu dodał, że radni, którzy ponownie zostaną wybrani będą zobowiązani złożyć jeszcze jedno oświadczenie majątkowe, na początek kadencji.

 

Pan Adam Knapik stwierdził, że jest ustalona data: musi być obraz stanu majątkowego na 29 lutego i zapytał, czy jednocześnie do tego dnia trzeba złożyć to oświadczenie. Po uzyskaniu potwierdzenia od Wiceprzewodniczącego Rady nie zgodził się z tą opinią oceniając, iż jest to fizycznie niemożliwe i zwracając się do Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady poprosił o podanie radnym daty, do kiedy należy złożyć oświadczenie na koniec kadencji, obrazujące stan majątkowy na 29 lutego.

 

Pan Brunon Han powiedział, że oświadczenia majątkowe składamy na dzień 29 lutego, a nie w tym dniu. Kontynuując stwierdził, że możemy je złożyć 2, 10 do 15 marca, natomiast na ww. dzień.

 

Pan Grzegorz Goral nawiązując do przedstawionej przez Przewodniczącego Rady informacji i ustaleń kontroli dostępności opieki zdrowotnej w szkołach stwierdził, że chciałby się dowiedzieć, jakie są propozycje dla uczniów, jakie usługi są świadczone i czy uczniowie z tego korzystają.

 

Pan Brunon Han sprostował, że nie była to kontrola, ale zapoznanie się ze stanem faktycznym, czy jest dostępność, czy uczniowie mają możliwość korzystania z usług zdrowotnych i odpowiedź jest twierdząca. Na pytanie radnego, z jakich konkretnie, posługując się przykładem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu, zacytował dane dot. dyżurów pielęgniarki oraz wymiaru godzin psychologa zastrzegając, że jeżeli chodzi o tego specjalistę nie wie, na jakiej zasadzie funkcjonuje.

 

Pani Lucyna Kuźniacka stwierdziła, że również chciała prosić o wyjaśnienie odnośnie godzin opieki psychologicznej, bo wymiar godzin, a kwestia w jaki sposób uczeń ma dostęp do takiej porady nie jest jasna, ale przed chwilą Pan Przewodniczący powiedział, że nie orientuje się dokładnie, na czym to polega.

 

Pan Brunon Han zobowiązał się, że na następnej sesji konkretnie odpowie, na jakich zasadach te 22 godziny są wykorzystywane i jak są rozplanowane.

 

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska wyjaśniła zagadnienie, odnosząc się do regulujących tę kwestię przepisów. Stwierdziła, że ustawodawca nałożył na dyrektorów szkół, a zarazem na organy prowadzące obowiązek podpisania umów z opieką medyczną w zakresie udzielania porad pielęgniarskich, jak również bilansów i dyrektor szkoły musi mieć podpisaną umowę z przychodnią. Druga umowa, którą dyrektor musi podpisać, to umowa na opiekę stomatologiczną; jest ona podpisywana z przychodnią, albo gabinetem stomatologicznym i tam uczniowie mogą w każdej chwili w czasie funkcjonowania tego gabinetu zwrócić się o poradę, czy o leczenie w ramach koszyka usług Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli chodzi o opiekę psychologiczną, to nastąpiła zmiana rozporządzenia i ustawy, która nakłada na dyrektorów szkół obowiązek, aby w szkole zatrudniani byli specjaliści i m.in. od 1 września w kanon specjalistów weszli również psycholodzy; dyrektor miał obowiązek zatrudnić psychologa na liczbę godzin, która wynika z ilości uczniów w szkole (przelicza się to wg określonego algorytmu) i wszystkie nasze szkoły mają godziny psychologiczne w takim zakresie, w jakim nakłada na nie obowiązek ustawodawca. Tak jak mówił Pan Przewodniczący, jeżeli dana szkoła ma np. 11 godzin, to umowa z psychologiem jest podpisana na 11 godzin, ustala mu się harmonogram godzin pobytu w szkole, które pracuje i na rzecz uczniów wykonuje te czynności psychologiczne. Dodała, że dyskutowano na ten temat na spotkaniu z dyrektorami i dyrektorzy szkół ponadpodstawowych mówili o dużej potrzebie właśnie w odniesieniu do psychologów; bodajże Dyrektor Zespołu Szkół w Nowem informowała, że zatrudniony tam psycholog ma tak dużo pracy, że uczniowie czekają w kolejce, czyli de facto można powiedzieć, że liczba godzin z tego algorytmu nie jest wystarczająca.

 

Pani Grzegorz Goral stwierdził, że jakiś czas temu, kiedy była pandemia, bardzo dużo o tym dyskutowano. Fakt, że dany dyrektor musi mieć podpisaną umowę z poradnią, z lekarzami psychologami to jedno, ale pytanie kto kieruje tam te dzieci i czy uczniowie z tego korzystają, czy przypadająca na daną szkołę liczba godzin jest wykorzystywana i czy ten lekarz psycholog jest tam bardzo potrzebny.

 

Pan Brunon Han ponownie udzielając głosu Pani Urszuli Kempińskiej-Czerwińskiej zwrócił uwagę, że z jej poprzedniej wypowiedzi wynika, że tych godzin jest wręcz za mało.

 

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska dopowiedziała, że tym problemem zajmowano się też się na posiedzeniu Komisji. Dyrektorzy mówili radnym, że w kwestii opieki stomatologicznej informacja o podpisaniu umowy z przychodnią i stomatologiem jest przekazywana na spotkaniu z rodzicami i uczniowie wiedzą, że mogą zgłaszać się tam o porady, natomiast jeśli chodzi o pielęgniarkę szkolną, to są dodatkowe środki, które Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza na przychodnie. Pielęgniarki są w szkole, w wyznaczonych godzinach, robią bilanse, udzielają porad, ale również przychodzą na godziny wychowawcze i prowadzą też pogadanki w różnym zakresie (w takim, w jakim jest potrzeba). Jeżeli chodzi o psychologów, to jak mówiła dyrektorzy zatrudniają ich na liczbę godzin wynikającą z rozporządzenia. Wszyscy dyrektorzy na spotkaniu mówili, że jest naprawdę duże zapotrzebowanie i uczniowie korzystają z tego, jak również wspominali, że tych godzin jest za mało. Jednocześnie wskazała, że jeśli Dyrektor wystąpi do organu prowadzącego, to można tę liczbę godzin zwiększyć.

 

Pani Barbara Studzińska zapewniła, że nasze szkoły spełniają wszystkie wymogi wynikające z rozporządzenia. Dodała, że informacja na ten temat została przekazana Przewodniczącemu i jest ona wyczerpująca w aspekcie zadanego pytania, jednocześnie deklarując, że jeżeli radny Grzegorz Goral chciałby więcej szczegółów, to przygotuje dla niego bardziej dokładne dane.

 

 

7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Pan Brunon Han poinformował, że 10 stycznia 2024 r. wpłynęło zapytanie radnego A. Knapika i zasygnalizował, czego dotyczyło. Stwierdził, że na ww. zapytanie udzielono radnemu odpowiedzi; treść zapytania oraz udzielonej odpowiedzi zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad Przewodniczący zamknął dyskusję, a następnie ogłosił przerwę w obradach do godz.14:40.

 

 

Po wznowieniu obrad i sprawdzeniu quorum:

 

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad wyjaśniono kwestie terminów składania oświadczeń majątkowych.

 

Pan Brunon Han poprosił Wiceprzewodniczącego o zabranie głosu i doprecyzowanie kwestii oświadczeń majątkowych, aby nie było żadnych rozbieżności, przyznając, że 15 marca to termin nieprawidłowy.

 

Pan Andrzej Kowalski poinformował, że zostało to sprawdzone i przedstawił opinię radcy prawnego w tej kwestii.

„Pytanie: W związku z tym, że kadencja rady powiatu kończy się 30 kwietnia 2024 r. czy radni muszą złożyć dwa oświadczenia majątkowe? Zgodnie z art. 25c u.s.p. oświadczenia powinny być składane co roku do 30 kwietnia oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.

Odpowiedź: W ocenie autora w roku 2024 radny rady powiatu powinien złożyć dwa oświadczenia majątkowe:

  • do 30 kwietnia uwzględniające stan na 31 grudnia 2023 r.,
  • na dwa miesiące przed upływem kadencji – uwzględniające stan na ten dzień.”

Prezentując powyższe zwrócił uwagę, iż nie ma mowy o tym, że radni mogą złożyć oświadczenie majątkowe 15 marca akcentując, że ma ono być złożone 29 lutego 2024 r.

 

 

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego za rok 2023.

Sprawozdanie przedstawił Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego Starostwa Powiatowego, Pan Zbigniew Semrau. Zaznaczył również, że podlega ono publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zawierające przedstawione dane opracowanie, które otrzymali wszyscy radni, stanowi załącznik do protokołu.

 

Do powyższego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag.

 

 

9. Podsumowanie funkcjonowania Powiatowych Przewozów Użyteczności Publicznej w 2023 roku.

Sprawozdanie przedstawił Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego Starostwa Powiatowego, Pan Zbigniew Semrau. Zawierające przedstawione dane opracowanie, które otrzymali wszyscy radni, stanowi załącznik do protokołu.

 

Do powyższego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag.

 

 

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniach treningowych

Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, Pani Karolina Gapska-Kostrzewa.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i po sprawdzeniu quorum przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniach treningowych.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (17)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Lucyna Kuźniacka, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (4)
Józef Gawrych, Stanisława Kuffel, Angelika Macura, Marcin Podgórski

 

Po przedstawieniu wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (Uchwała nr LX/367/24 w załączeniu).

 

 

b) zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2024 rok

Pan Brunon Han poprosił Przewodniczących Komisji o krótkie omówienie planów pracy na 2024 rok.

 

Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji omówił Wiceprzewodniczący Komisji, Pan Roman Witt, akcentując specyfikę Komisji i trudność planowania jej prac.

 

Plan pracy Komisji Infrastruktury i Gospodarki omówił Przewodniczący Komisji, Pan Brunon Han. Nawiązał do dyskusji w trakcie posiedzeń akcentując, iż komisji obecnej kadencji dotyczą cztery miesiące, natomiast nie wiadomo, czy po wyborach takie komisje zostaną utrzymane.

 

Plan pracy Komisji Polityki Finansowej omówiła Przewodnicząca Komisji, Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska. Zaznaczyła, że 22 grudnia projekt planu pracy został przedstawiony wszystkim radnym; żadne uwagi nie wpłynęły i na ostatnim posiedzeniu Komisji go przyjęto. Zwracając uwagę na cykliczność ujmowanych w planie pracy zagadnień skomentowała, że w ciągu roku nie da się zająć wszystkimi tematami i są one omawiane w cyklu dwurocznym.

 

Plan pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej omówiła Przewodnicząca Komisji, Pani Iwona Manys. W trakcie wystąpienia stwierdziła, że podobnie jak to miało miejsce w przeszłości w tym roku również będą się odbywać posiedzenia wyjazdowe, natomiast już nie w tej kadencji.

 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki omówiła Przewodnicząca Komisji, Pani Urszula Kempińska-Czerwińska. Odnosząc się do obowiązku jego opracowania nadmieniła, że kadencja komisji rady w obecnym składzie kończy się w kwietniu i następne komisje prawdopodobnie dostosują tematykę do swoich potrzeb. W trakcie prezentacji zaznaczyła, że zaplanowane na luty spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych i dyrektorami szkół, które zostało ujęte w planie pracy na wniosek Pana Radnego Romana Witta. Ponadto podkreśliła, że plan pracy jest tworem żywym i w razie potrzeb w trakcie roku może być uzupełniany na wniosek członków komisji i radnych.

 

Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa omówił Przewodniczący Komisji, Pan Grzegorz Tomaszewski.

 

Pan Brunon Han dziękując Przewodniczącym Komisji przypomniał, że plan pracy Komisji Rewizyjnej został przyjęty w listopadzie.

 

Ponieważ do przedstawionych planów pracy nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2024 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (17)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Lucyna Kuźniacka, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (4)
Józef Gawrych, Stanisława Kuffel, Angelika Macura, Marcin Podgórski

 

Po przedstawieniu wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (Uchwała nr LX/368/24 w załączeniu).

 

 

11. Sprawy różne.

Pan Andrzej Kowalski wracając do kwestii oświadczeń majątkowych zasugerował, aby radni złożyli je przy okazji pobytu na najbliższej sesji deklarując, że formularze zostaną przesłane przez Biuro Rady pocztą elektroniczną.

 

Pan Marek Mazurek poprosił, aby członkowie zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej pozostali na sali obrad po zakończeniu sesji.

 

 

12. Zakończenie.

Wobec braku dalszych chętnych do zabrania głosu, z uwagi na wyczerpanie porządku dziennego Przewodniczący zamknął obrady LX sesji Rady Powiatu Świeckiego.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Świeckiego 
/-/
Brunon Han

 


Przygotowała: Halina Matwiej


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego