Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół LIX Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 27 grudnia 2023 r.

Protokół nr LIX/23

LIX Sesja Rady Powiatu Świeckiego w dniu 27 grudnia 2023 r.

 

Obrady rozpoczęto 27 grudnia 2023 r. o godz. 13:15, a zakończono o godz. 14:40 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 20 radnych.

Obecni:

1. Józef Belt
2. Tadeusz Fiedurek
3. Waldemar Fura
4. Józef Gawrych
5. Grzegorz Goral
6. Brunon Han
7. Katarzyna Kaczmarek-Sławińska
8. Zbigniew Kapusta
9. Urszula Kempińska-Czerwińska
10. Adam Knapik
11. Franciszek Koszowski
12. Andrzej Kowalski
13. Stanisława Kuffel
14. Lucyna Kuźniacka
15. Angelika Macura
16. Iwona Manys
17. Marek Mazurek
18. Marcin Podgórski
19. Barbara Studzińska
20. Grzegorz Tomaszewski
21. Roman Witt

Lista obecności – w załączeniu.

Lista obecności zaproszonych gości – w załączeniu.

 

 

 

1. Otwarcie LIX sesji i stwierdzenie quorum.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący, Pan Brunon Han, który powitał obecnych na sesji radnych i zaproszonych gości. Następnie, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności oraz informacji z systemu do głosowania stwierdził, że w obradach uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał przez Radę Powiatu.

 

 

2. Przyjęcie porządku obrad.

Pan Brunon Han stwierdził, że proponowany porządek obrad został radnym przesłany wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji (treść w załączeniu) i na wniosek Zarządu Powiatu zaproponował jego rozszerzenie o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LVIII/356/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających w roku 2023. Następnie zasygnalizował, czego dotyczy proponowana zmiana ww. uchwały (przyjęty przez Zarządu Powiatu projekt przed rozpoczęciem obrad został przesłany radnym oraz zamieszczony w systemie e-Sesja).

 

Ponieważ do przedstawionej propozycji nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący poddał ww. wiosek pod głosowanie.

 

Głosowano wniosek w sprawie:
uzupełnienia porządku obrad, poprzez dodanie w punkcie „7. Podjęcie uchwał w sprawie:”, podpunktu i) w brzmieniu: „zmiany Uchwały nr LVIII/356/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających w roku 2023”.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Marcin Podgórski

 

Przedstawiając wyniki głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższy wniosek został przyjęty, a następnie przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad w rozszerzonym brzmieniu.

 

Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Marcin Podgórski

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że porządek obrad LIX sesji został przyjęty jednogłośnie.

 

 

3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

Pan Brunon Han stwierdził, że projekt protokołu LVIII sesji został radnym przesłany dzisiaj, był również dostępny do wglądu w Biurze Rady oraz zamieszczony w systemie e-Sesja. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu, a wobec braku chętnych do zabrania głosu w tej sprawie, po usunięciu problemów technicznych, przystąpiono do głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Marcin Podgórski

 

Po przedstawieniu wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

 

4. Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie przedstawiła Starosta, Pani Barbara Studzińska. Zawierające przedstawione dane opracowanie, które w formie elektronicznej zostało przesłane radnym, stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Adam Knapik poprosił o krótką informację odnośnie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowy Szpital, które odbyło się 1 grudnia – czego dotyczyło i czy podjęto jakieś istotne uchwały.

 

Pani Barbara Studzińska jako główną kwestię wskazała zmianę na stanowisku Wiceprezesa Zarządu; poinformowała, iż osoba dotychczas zajmująca to stanowisko pozostała prezesem w Nakle i Szubinie, natomiast do Świecia na stanowisko Wiceprezesa Zarządu powrócił Pan Tomasz Ławrynowicz.

 

Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono więcej pytań ani uwag.

 

 

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z działań w okresie międzysesyjnym.

Pan Brunon Han poinformował, że w okresie międzysesyjnym wziął udział w następujących wydarzeniach:

  • 13 grudnia 2023 r. – spotkanie wigilijne organizowane przez WTZ Świecie w świetlicy wiejskiej w Wiągu,
  • 13 grudnia 2023 r. – prezentacja Wirtualnej Strzelnicy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu,
  • 14 grudnia 2023 r. – spotkanie z uczniami, którzy uzyskali Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • 15 grudnia 2023 r. – spotkanie podsumowujące rok 2023 w zakresie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Świeckiego zorganizowane w Starostwie Powiatowym w Świeciu,
  • 15 grudnia 2023 r. – otwarcie świetlicy wiejskiej w Grupie,
  • 19 grudnia 2023 r. – odbiór końcowy inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie”,
  • 19 grudnia 2023 r. – posiedzenie Rady Gminy w Dragaczu,
  • 20 grudnia 2023 r. – wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego,
  • 27 grudnia 2023 r. – wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej.

Odnosząc się do prośby o podjęcie tożsamej uchwały, jaka w październiku wpłynęła do Biura Rady od Rady Miejskiej w Toczku stwierdził, że zagadnienie to było omawiane na posiedzeniach komisji, a ww. uchwała została przesłana radnym. Poinformował, że przeprowadził sondaż wśród radnych w tej sprawie i większość stwierdziła, że Rady Powiatu Świeckiego nie będzie takiej uchwały podejmować.

Na zakończenie poprosił, aby po sesji radni pozostali na chwilę na sali obrad.

 

Pan Grzegorz Goral zwracając się do Przewodniczącego ponowił pytanie, dlaczego nie został poinformowany o wizycie komisji w I LO w sprawie dachu mimo, że zgłaszał, iż chciałby w tym spotkaniu uczestniczyć.

 

Pan Brunon Han stwierdził, że był wówczas nieobecny, więc nie mógł radnego powiadomić. Dodał, że w jego imieniu posiedzenie Komisji Infrastruktury zwoływał zastępca – Pan Zbigniew Kapusta i nie wie, dlaczego tego nie zrobił – być może o tym nie wiedział.

 

Pan Zbigniew Kapusta wyjaśnił, że z uwagi na różne opinie radnych odnośnie celowości ww. wizyty zdecydowano, że pracownica Biura Rady prześle wszystkim pocztą mailową informację, że komisja zacznie się o 12:00 w szkole i tak się stało.

 

Pan Grzegorz Goral doprecyzował, że nie jest członkiem Komisji Infrastruktury, tylko Komisji Rewizyjnej, ale rozmawiali na ten temat i prosił Przewodniczącego, że kiedy będzie ta kontrola, chciałby w niej uczestniczyć.

 

Pan Zbigniew Kapusta zaznaczył, że o tym nie wiedział i gdyby miał taką informację, to wszyscy radni dostaliby powiadomienie, a tak powiadomieni zostali tylko członkowie Komisji.

 

Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono więcej pytań ani uwag.

 

 

6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Pan Brunon Han poinformował, że do momentu rozpoczęcia sesji do Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie i zapytał, czy w tym punkcie ktoś z radnych chciałby zabrać głos.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska wracając do tematu powiadamiania zwróciła uwagę, że mamy kanał dystrybucyjny, jakim jest eSesja z możliwością wysyłania wiadomości sms. Zasugerowała, że może warto wysyłać tą drogą do radnych wszystkie informacje o komisjach, a radny wówczas zdecyduje, czy chce wziąć udział w posiedzeniu, czy nie. Stwierdziła, że czasem radni bardzo późno dostają informacje o posiedzeniach (teoretycznie, zgodnie z regulaminem na 7 dni przed posiedzeniem); biorąc pod uwagę, że większość pracuje zawodowo, częstotliwość sprawdzania przez nich poczty elektronicznej nie jest duża i osoby te nie śledzą na bieżąco informacji otrzymywanych drogą mailową, a szybciej mogą przeczytać sms.

 

Pan Brunon Han stwierdził, że uważa, że im więcej wiemy, tym lepiej, po czym nawiązał do sytuacji, o jakiej mówił Pan Grzegorz Goral i jako jej przyczynę ocenił brak komunikacji. Zadeklarował, że zgłoszony przez radną wniosek będzie ewentualnie rozważany jednocześnie zaznaczając, że jako przewodniczący komisji stara się, żeby powiadomić radnych co najmniej 7 dni przed posiedzeniem, a ponadto Komisja Infrastruktury ma stały termin posiedzeń (tj. środa przed sesją), natomiast inni przewodniczący organizują posiedzenia wg swoich zasad. Następnie, z uwagi na brak innych chętnych do zabrania głosu zamknął dyskusję, przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad.

 

 

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej

Projekt uchwały przedstawiła Główna Księgowa Starostwa Powiatowego w Świeciu, Pani Danuta Trajder. Zaznaczyła, że projekt podlegał zaopiniowaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wymieniła, jakie zmiany w treści niniejszej uchwały wprowadzono na podstawie wydanych opinii.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Marcin Podgórski

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (Uchwała nr LIX/358/23 w załączeniu).

 

 

b) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Projekt uchwały przedstawiła Główna Księgowa Starostwa Powiatowego w Świeciu, Pani Danuta Trajder. Zaznaczyła, że projekt niniejszej uchwały również podlegał zaopiniowaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wymieniła, jakie zmiany wprowadzono na podstawie wydanych opinii.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Marcin Podgórski

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (Uchwała nr LIX/359/23 w załączeniu).

 

 

c) uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świeckim na lata 2024 - 2026”

Pan Brunon Han prosząc o przedstawienie zagadnienia nadmienił, że późniejsze rozpoczęcie sesji było wywołane burzliwą dyskusją na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej.

 

Projekt przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, Pani Karolina Gapska-Kostrzewa.

 

Pan Brunon Han wobec braku chętnych do zabrania głosu w tej sprawie skomentował, że wszystkie niejasności zostały wyjaśnione na komisjach. Następnie zamknął dyskusję i po sprawdzeniu quorum przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świeckim na lata 2024 - 2026”.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (2)
Józef Gawrych, Marcin Podgórski

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (Uchwała nr LIX/360/23 w załączeniu).

 

 

d) uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030”

Projekt przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, Pani Karolina Gapska-Kostrzewa.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i po sprawdzeniu quorum przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030”.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Marcin Podgórski

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (Uchwała nr LIX/361/23 w załączeniu).

 

 

e) uchwalenia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024 - 2030”,

Projekt przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, Pani Karolina Gapska-Kostrzewa.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
uchwalenia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024 - 2030”.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Marcin Podgórski

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (Uchwała nr LIX/362/23 w załączeniu).

 

 

f) zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Powiatu, Pan Dariusz Woźniak.

 

Pan Adam Knapik zwracając uwagę na kolejne zwiększenie środków z Funduszu Pomocy związane z edukacją dzieci z Ukrainy, które uczą się w naszych szkołach zapytał, czy jeśli ci uczniowie byli we wrześniu zgłoszeni w systemie, to na każdego Ukraińca przysługuje taka subwencja, jak na Polaka, czy też nie i ww. środki mają to rekompensować; postawił pytanie, na jakiego rodzaju wydatki rząd przyznaje te pieniądze samorządom.

 

Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że na dodatkowe wydatki związane z kosztami nauczania uczniów z terenu Ukrainy. Dodał, że są one przyznawane w trybie miesięcznym – co miesiąc raportujemy, jaką liczbę uczniów mamy i co miesiąc jest nam przez Ministra Finansów przyznawana kwota na te konkretne dzieci; liczba tych uczniów się zmienia, dlatego te kwoty nie są co miesiąc takie same i nie są przyznawane raz w roku. Na pytanie Pana Adama Knapika, czy na Ukraińca, który jest na koniec września w naszej szkole przysługuje nam subwencja oświatowa odpowiedział, że nie.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono więcej pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Marcin Podgórski

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (Uchwała nr LIX/363/23 w załączeniu).

 

 

g) uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2024 rok,

Pan Brunon Han przypomniał, że obowiązek sporządzenie corocznie planu pracy wynika z ustawy i stwierdził, że przesłał radnym propozycje dot. planu pracy na rok 2024, z prośbą o ewentualne uwagi. Zaakcentował, że rada obecnej kadencji będzie realizować zagadnienia ujęte w planie na pierwsze trzy miesiące (styczeń, luty, marzec), później będą wybory i nowa rada, ale plan został opracowany na cały rok. Następnie odczytał przygotowany projekt planu pracy Rady Powiatu na rok 2024 zaznaczając, iż ze strony radnych nie było żadnych sugestii tematów do umieszczenia w tym planie, co rozumie jako akceptację przedłożonej propozycji.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i po sprawdzenia quorum przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2024 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Marcin Podgórski

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że plan pracy Rady Powiatu na 2024 rok został przyjęty jednogłośnie (Uchwała nr LIX/364/23 w załączeniu).

 

 

h) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Zagadnienie przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego, Pan Brunon Han informując, że sprawa dotyczy radnego Marcina Podgórskiego. Przypomniał regulacje ustawy – Kodeks wyborczy odnośnie biernego i czynnego prawa wyborczego, po czym stwierdził, że jako Przewodniczący uzyskał informację, potwierdzoną przez Pana Podgórskiego w dniu 29 listopada br., że zmienił on miejsce zamieszkania i zamieszkuje obecnie w Nakle, tj. powiat nakielski. Odniósł się do obowiązujących procedur w kwestii stwierdzenia przez radę powiatu wygaśnięcia mandatu radnego zapewniając, że wszelkie formalności w tej sprawie zostały dopełnione. Zasygnalizował także, że podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne, ponieważ udział w głosowaniach osoby nieuprawnionej mógłby stanowić podstawę zakwestionowania podjętych przez Radę Powiatu uchwał.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Marcin Podgórski

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (Uchwała nr LIX/365/23 w załączeniu). Dodał, że dalsza procedura to zgłoszenie do Komisarza Wyborczego i powołanie radnego z listy wyborczej, z której mandat uzyskał Pan Marcin Podgórski, ale to już nie należy do Rady Powiatu.

 

 

i) zmiany Uchwały nr LVIII/356/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających w roku 2023.

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Powiatu, Pan Dariusz Woźniak.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
zmiany Uchwały nr LVIII/356/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających w roku 2023.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Marcin Podgórski

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (Uchwała nr LIX/366/23 w załączeniu).

 

 

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu za 2023 r.

Pan Brunon Han stwierdził, że wpłynęły do niego wszystkie sprawozdania z działalności komisji, były one również omawiane na posiedzeniach komisji, więc uważa, że nie ma konieczności ich ponownego odczytywania. Ocenił, że wymóg przedłożenia sprawozdań został spełniony i zapytał, czy radni mają jakieś pytania do tego zagadnienia.

 

Ponieważ do ww. sprawozdań nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję. Przedłożone przez Przewodniczących Komisji sprawozdania stanowią załączniki do protokołu.

 

 

9. Sprawy różne.

Pan Andrzej Kowalski na prośbę Przewodniczącego Rady odniósł się do kwestii korekty oświadczeń majątkowych radnych. Poinformował, że Przewodniczący wyznacza ostateczny termin na dopełnienie tego obowiązku do 15 stycznia i zapowiedział, że 16 stycznia wniesione poprawki zostaną wysłane do Urzędu Skarbowego. Przypomniał również, że kolejny ważny termin to 31 grudnia – informacje na ten dzień będą potrzebne przy wypełnianiu oświadczeń majątkowych składanych na koniec kadencji. Na pytanie Pana Adama Knapika, czy osoby, u których stwierdzono błędy zostały o tym poinformowane, czy mają gdzieś to sprawdzać odpowiedział, że do radnych, do których oświadczeń Urząd Skarbowy zgłosił uwagi została wysłana stosowna informacja, aby się z tym zapoznali i wnieśli poprawki do Biura Rady.

 

Pan Adam Knapik zapytał, czy Powiat/Zarząd mógłby wystąpić do operatora przejazdu kolejowego w Laskowicach, żeby poprawić czas otwierania barier pomiędzy przejazdami pociągów. Powołując się na uwagi od kierowców – użytkowników tej drogi stwierdził, że ludzie rozumieją, że jak przejeżdża pociąg szlaban musi być zamknięty i ze względów bezpieczeństwa jest to logiczne, ale chodzi o to, że przejeżdża jeden pociąg, następny pociąg jedzie za 7 minut i przez te 7 minut przejazd jest zamknięty, a w tym czasie mogłoby przejechać 30 aut. Zastrzegł, że być może są to jakieś wewnętrzne przepisy PKP (należy to rozeznać), natomiast mieszkańcy powiatu, zwłaszcza dojeżdżający do pracy do Osia i z Osia do Świecia zgłaszają, że czas dojazdu jest już w tej chwili nie do przewidzenia, bo nie przyjeżdża się nawet na 3 zamknięcia zapór.

 

Pan Andrzej Kowalski odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że jest to sprawa związana z koleją, bezpośrednia decyzja samego dróżnika i narzucanie z naszej strony nic tu nie da – można jedynie prosić.

 

W dyskusji Pan Grzegorz Goral skomentował poruszony przez Pana Adama Knapika problem długiego czasu oczekiwania, porównując go do sytuacji na przejeździe w Warlubiu, a Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska wyjaśniła radnemu kwestię obowiązujących procedur i zgodności ww. działań z prawem akcentując, że osoby podejmujące decyzje ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi.

 

Pan Brunon Han zastrzegając, że nie chciałby ograniczać dyskusji zwrócił radnym uwagę, aby zgłaszali chęć zabrania głosu.

 

Pan Adam Knapik nawiązując do wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady podkreślił, że nie porusza tej sprawy po to, żeby „walczyć” i nie chodzi o to, aby komukolwiek coś narzucać. W swojej wypowiedzi zaznaczył, że to jest prawdopodobnie wyłącznie w gestii PKP, ale być może, jeżeli Zarząd Powiatu, czy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg poinformuje, że są takie sygnały, PKP w ramach swoich przeglądów procedur podejmie działania. Podał przykłady innych przejazdów oceniając, że ruch odbywa się tam dużo płynniej i nie tworzą się takie korki.

 

Pan Brunon Han zwracając się do Wicestarosty poprosił o przekazanie, żeby Dyrektor PZD wystąpił z takim pismem do operatora. Powołał się także na pismo, jakie otrzymał w odpowiedzi na pytanie, które zadał i potwierdził informacje, jakie przekazała Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska odnośnie obowiązujących procedur i przepisów.

 

Pani Iwona Manys zapytała, na jakim etapie jest remont nawierzchni w Pruszczu na ul. Witosa wskazując, że na wysokości Polomarketu powstały poważne ubytki. Poprosiła także o wyjaśnienie, dlaczego jeszcze nie rozpoczęto montażu oświetlenia przejścia dla pieszych w Pruszczu.

 

Pan Franciszek Koszowski odnośnie drugiego z pytań odpowiedział, że powodem jest, że firma nie mogła zrealizować zamówienia na oświetlenie tych przejść dla pieszych i dlatego zadanie zostało przesunięte na miesiąc styczeń. Co do pierwszej z poruszonych przez radną kwestii stwierdził, że zapisał, czego dotyczy problem i zadeklarował, że zostanie to przekazane.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska odniosła się do kwestii przejazdów kolejowych i potwierdziła opinię Przewodniczącego, że jest to procedura wynikająca przede wszystkim z bezpieczeństwa. Zwróciła uwagę, że ruch kolejowy się wzmaga, w szczególności jeśli chodzi o pociągi towarowe i dlatego przejazdy będą zamykane. Nawiązała do inwestycji, jaką ma realizować PKP PLK sygnalizując, że obecnie dobiegają końca konsultacje społeczne na całej linii 301 i prognozując, jakie będą dalsze działania. Przypomniała, że te założenia co do przejazdów kolejowych były również prezentowane radnym i wyraziła nadzieję, że kiedy zostanie to zrealizowane, wówczas problemy kierowców się skończą.

 

Pan Brunon Han podziękował przedmówczyni za informacje. Ponieważ nie było więcej chętnych do zabrania głosu w sprawach różnych Przewodniczący powtórzył prośbę o pozostanie na sali obrad po zakończeniu sesji.

 

 

10. Zakończenie.

Wobec braku dalszych chętnych do zabrania głosu, z uwagi na wyczerpanie porządku dziennego Przewodniczący zamknął obrady LIX sesji Rady Powiatu Świeckiego.

 

Przewodniczący
Rada Powiatu Świeckiego
/-/
Brunon Han


Przygotowała: Halina Matwiej


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego