Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podinspektor ds. promocji

Status:
Rozstrzygnięte
Numer:
OR.K.2110.5.2024
Nazwa jednostki zlecającej:
-
Wydział:
Wydział Współpracy, Rozwoju i Zamówień Publicznych
Miejsce pracy:
Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. J. Hallera 9, pomieszczenie wieloosobowe, II piętro.
Stanowisko:
Podinspektor ds. promocji
Wymiar etatu:
pełny
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
24-01-2024
Termin składania dokumentów:
07-02-2024
Wymagane dokumenty:
 1. oferta z wnioskiem o zatrudnienie,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 6. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na,
 9. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej
Sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Generała Józefa Hallera 9, lub pocztą, na adres siedziby Starostwa Powiatowego, z dopiskiem „dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. promocji w Starostwie Powiatowym w Świeciu”, bądź pocztą elektroniczną na adres , lub za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie do dnia  7 lutego 2024 roku.

Kontakt z kandydatami będzie się odbywać za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 

Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
 1. wykształcenie – średnie, preferowane wyższe o specjalności administracja,
 2. przy średnim wykształceniu wymagany 3 letni staż pracy,
 3. znajomość ustaw/rozporządzeń: Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o petycjach, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,
 4. przygotowanie swojej koncepcji promocji Powiatu Świeckiego w oparciu o obowiązujące dokumenty strategiczne ( forma pisemna lub elektroniczna ) – należy złożyć razem z aplikacją na stanowisko,
 5. bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z turystyką w  Powiecie Świeckim,
 6. łatwość w redagowaniu tekstów,
 7. obsługa komputera oraz urządzeń biurowych, znajomość oprogramowania z grupy Microsoft Office (Word, Excel),
 8. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 10. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada  o pracownikach samorządowych.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej na podobnym stanowisku,
 2. dobra znajomość języka angielskiego,
 3. umiejętności związane z organizacją pracy, samodzielność, dokładność, kreatywność, dyspozycyjność, punktualność,
 4. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 5. odporność na stres,
 6. gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
 1. Promowanie potencjału gospodarczego, kulturowego i turystycznego Powiatu Świeckiego, w szczególności:
  1. kreowanie, inicjowanie, planowanie, organizowanie działań w zakresie promocji Powiatu,
  2. promocja obszaru Powiatu Świeckiego jako atrakcyjnego do wypoczynku i prowadzenia działalności inwestycyjnej,
  3. współpraca z organizacjami turystycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego, NGO oraz podmiotami branży turystycznej,
  4. planowanie i udział w targach promocyjnych, imprezach lokalnych, dożynkach itp.,
  5. opracowywanie i dystrybucja materiałów i wydawnictw informacyjnych dot. m.in. atrakcji turystycznych powiatu,
  6. popularyzacja regionalizmu w powiecie, w tym kultury Kociewia m.in. poprzez współpracę ze szkołami,
  7. inicjowanie i koordynowanie współpracy podmiotów zajmujących się organizacją ruchu turystycznego w regionie, w tym gestorów bazy turystycznej, biur turystycznych, organizatorów szkoleń,
  8. wykonywanie obowiązków wynikających z członkostwa Powiatu w organizacjach turystycznych i Lokalnej Grupie Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”,
  9. prowadzenie spraw związanych z patronatem Starosty Powiatu,
  10. prowadzenie spraw związanych z przyznaniem nagród Starosty Świeckiego,
  11. podejmowanie inicjatyw związanych z organizacją m.in. Szlachetnej Paczki, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
  12. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dofinansowań z budżetu powiatu na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa oraz kultury fizycznej i sportu,
  13. redagowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej,  stron internetowych i fanpage powiatu,
  14. realizacja, monitorowanie, aktualizowanie postanowień Strategii Promocji Powiatu Świeckiego oraz księgi Znaku,
  15. współpraca z mediami,
  16. współpraca z powiatami/regionami partnerskimi Powiatu Świeckiego,
  17. przygotowywanie Raportu o stanie Powiatu Świeckiego.
 2. Prowadzenie Rankingu Powiatów organizowanego przez Związek Powiatów Polskich oraz wskazywanie władzom powiatu obszarów wartych rozwinięcia.
 3. Promocja postaw prozdrowotnych w Powiecie Świeckim, m.in. przygotowywanie planu finansowego z zakresu promocji zdrowia, opracowywanie i realizacja programów profilaktyki zdrowotnej na terenie powiatu, w tym programu ochrony zdrowia psychicznego, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej i zdrowia.
 4. Rozpatrywanie petycji będących w kompetencji Starosty.
 5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz Prowadzenie elektronicznego rejestru wniosków o dostęp do informacji publicznej
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
-
Informacja o warunkach pracy:
 1. wymiar czasu pracy: pełny etat.
 2. umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika, zatrudnienie od dnia 1 marca 2024 roku.
 3. praca przy monitorze komputerowym powyżej czterech godzin dziennie.
 4. miejsce świadczenia pracy: Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. J. Hallera 9,
 5. pomieszczenie wieloosobowe, II piętro.
 6. budynek posiada windę.
Dodatkowe informacje:

2.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze w Starostwie Powiatowym w Świeciu wyższy niż 6%.

Lista wybranych kandydatów:
Natalia Gerke
Uzasadnienie wyboru:
Pani Natalia Gerke posiada merytoryczną wiedzę i predyspozycje wymagane na danym stanowisku, uzyskała wysoką ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej, spełniając tym wymogi pracodawcy.

PDFKlauzula informacyjna do rekrutacji.pdf (123,09KB)
DOCXKwestionariusz kandydata.docx (14,66KB)
DOCXOświadczenie o niekaralności.docx (13,68KB)
DOCXOświadczenie o stanie zdrowia.docx (12,26KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego