Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół LVIII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 29 listopada 2023 r.

Protokół nr LVIII/23

LVIII Sesja Rady Powiatu Świeckiego w dniu 29 listopada 2023 r.

 

Obrady rozpoczęto 29 listopada 2023 r. o godz. 13:00, a zakończono o godz. 16:47 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 20 radnych.

Obecni:

1. Józef Belt
2. Tadeusz Fiedurek
3. Waldemar Fura
4. Józef Gawrych
5. Grzegorz Goral
6. Brunon Han
7. Katarzyna Kaczmarek-Sławińska
8. Zbigniew Kapusta
9. Urszula Kempińska-Czerwińska
10. Adam Knapik
11. Franciszek Koszowski
12. Andrzej Kowalski
13. Stanisława Kuffel
14. Lucyna Kuźniacka
15. Angelika Macura
16. Iwona Manys
17. Marek Mazurek
18. Marcin Podgórski (do punktu 7)
19. Barbara Studzińska
20. Grzegorz Tomaszewski
21. Roman Witt

Lista obecności – w załączeniu.

Lista obecności zaproszonych gości – w załączeniu.

 

 

1. Otwarcie LVIII sesji i stwierdzenie quorum.

Otwarcia sesji dokonał Wiceprzewodniczący, Pan Andrzej Kowalski, który powitał obecnych na sesji radnych i zaproszonych gości. W dalszej części obrad, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności oraz informacji z systemu do głosowania stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał przez Radę Powiatu.

 

 

2. Przyjęcie porządku obrad.

Pan Andrzej Kowalski stwierdził, że proponowany porządek obrad został radnym przesłany wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji (treść w załączeniu) 14 listopada br. oraz umieszczony w systemie e-Sesja i zapytał, czy ktoś z radnych ma do niego uwagi. Wobec braku uwag do zaproponowanego porządku obrad przystąpiono do głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Brunon Han

 

Wiceprzewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że porządek obrad został przyjęty.

 

 

3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

Pan Andrzej Kowalski stwierdził, że projekt protokołu LVII sesji został radnym przesłany 27 listopada, był również dostępny do wglądu w Biurze Rady oraz zamieszczony w systemie e-Sesja. Zaznaczył, że do momentu rozpoczęcia sesji nie wpłynęły do niego żadne uwagi ani wnioski i zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu poprzedniej sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Brunon Han

 

Wiceprzewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że protokół został przyjęty.

 

 

4. Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie przedstawiła Starosta, Pani Barbara Studzińska. Zawierające przedstawione dane opracowanie, które w formie elektronicznej zostało przesłane radnym, stanowi załącznik do protokołu.

 

Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono pytań ani uwag.

 

 

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z działań w okresie międzysesyjnym.

Pan Andrzej Kowalski poinformował, że z upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Świeckiego obecnie go zastępuje i wymienił wydarzenia, w jakich w okresie międzysesyjnym wziął udział:

  • konferencja pt. „Rola Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego w rozwoju lokalnym”, połączona z 15-leciem działalności Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego,
  • konferencja w zakresie zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i wsparcia programów korekcyjno-edukacyjnych organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
  • wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Świeckiego poświęcone prezentacji projektu budżetu na przyszły rok, a później merytoryczne posiedzenia, w trakcie których Komisje wydawały opinie na temat tego budżetu; wszystkie komisje przyjęły zaproponowany przez Zarząd projekt uchwały budżetowej na rok przyszły bez wnoszenia uwag do przedstawionego projektu
  • sesja Rady Gminy w Osiu (20 listopada 2023 r.)
  • wspólne posiedzenie z Komisją Rolnictwa w Przedsiębiorstwie Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła w Sulnówku;
  • 27 listopada 2023 r. – posiedzenie Zarządu Powiatu Świeckiego.

 

Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono pytań ani uwag.

 

 

6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Pan Andrzej Kowalski poinformował, że uzupełnienie odpowiedzi na zapytanie radnego A. Knapika z 29.09.2023 r. zostało przesłane radnemu dn. 6 listopada br. i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Następnie stwierdził, że do chwili rozpoczęcia obrad nie wpłynęła do niego żadna interpelacja ani zapytanie i zapytał, czy ktoś chciały zabrać głos w tym punkcie.

Wobec braku chętnych do zabrania głosu przystąpiono do kolejnego punkt porządku obrad.

 

 

7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2024-2029 i budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024:

a) przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2024-2029 oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

Pan Dariusz Woźniak przedstawił projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2024-2029. Zaznaczył, że Uchwała Nr 1/WPF/2023 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2024-2029 jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, gdzie każdy może się z nią zapoznać. Stwierdzi, że ww. opinia jest pozytywna, bez uwag i w związku z tym Zarząd nie proponował żadnej korekty w przedłożonym dokumencie.

 

 

b) przedstawienie projektu budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024 oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

Pani Barbara Studzińska przedstawiła projekt budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024.

 

Pan Dariusz Woźniak przedstawił Uchwałę Nr 1/P/2023 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Świeckiego na 2024 r. Odczytał wniesioną przez RIO uwagę informując, że Zarząd Powiatu się do niej przychylił i przyjął stosowną autopoprawkę; radni otrzymali nowy zał. nr 9 (pismo znak FN.II.3020.3.2023 z dnia 20.11.2023 r. stanowi załącznik do protokołu).

Ponadto zwrócił uwagę, że w opinii Regionalna Izba Obrachunkowa przypomina, że w latach 2022-2027 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W naszym przypadku jest obowiązek, żeby w latach 2022-2027 wydać na tego typu zadania około 900 tys. zł i będziemy to oczywiście sprawozdawać. Zasygnalizował, że już w roku 2023 ok. 0,5 mln zł wydaliśmy na wymianę oświetlenia na energooszczędne i na system zarządzania ciepłem.

Jednocześnie zaznaczył, że każdy z radnych otrzymał ww. opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, podobnie jak opinia do WPF jest ona także zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, gdzie można się z nią zapoznać.

 

 

c) dyskusja

W dyskusji wzięli udział:

Pan Andrzej Kowalski powiedział, że był na posiedzeniach wszystkich komisji, które opiniowały budżet i z satysfakcją stwierdza, że Zarząd Powiatu bardzo dobrze go przygotował, jako że nie pojawił się żaden wniosek ani poprawka do przedłożonego projektu. Wyraził opinię, że jak na te trudne warunki jest to dobry budżet, uwzględniono w nim szerokie spektrum zadań i podał przykłady dziedzin, na jakie będą przeznaczane środki. Zgodził się, że środków na drogi jest rzeczywiście mało, biorąc pod uwagę długość sieci drogowej, jaką posiadamy, natomiast jest przekonany, że Zarząd będzie miał to na uwadze i jeżeli pojawią się jakieś możliwości zdobycia środków zewnętrznych, to zrobi wszystko, aby te środki pozyskać. Następnie otworzył dyskusję nad przedstawionymi projektami Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2024-2029 i budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024 sugerując, aby wypowiedzi były krótkie i merytoryczne.

 

Pan Adam Knapik odnosząc się do opinii przedmówcy skomentował, że równie dobrze można wyciągnąć wniosek, że wszyscy, zarówno przygotowujący, jak i zatwierdzający budżet radni nie traktują go poważnie na etapie przyjmowania, bo wiedzą, że co miesiąc możemy go znowelizować i zdają sobie sprawę z uwarunkowań, o jakich mówił Skarbnik, zmiennych okoliczności związanych z finansowaniem zarówno administracji powiatowej, jak i poszczególnych zadań, programów, które się pojawiają w ciągu roku i faktu, że część zadań inwestycyjnych, które zatwierdzamy w tym budżecie, nie jest wymyślana i zatwierdzana zgodnie z tym, czego oczekiwaliby nasi mieszkańcy, a z tym skąd i na co można pozyskać środki.

Następnie zwracając się do Starosty zapytał, jaki procent w stosunku do rzeczywistych wydatków na bieżące utrzymanie dróg poniesionych w 2023 roku jest zaplanowany na bieżące utrzymanie dróg na rok 2024.

 

Pani Barbara Studzińska wyznaczyła do udzielenia odpowiedzi Skarbnika.

 

Pan Dariusz Woźniak poinformował, że w roku 2024 planujemy na bieżące utrzymanie dróg ok. 3 100 tys. zł, natomiast musiałby sprawdzić, jaka kwota była w pierwotnym budżecie na 2023 rok, ale była ona niższa.

 

Pan Adam Knapik doprecyzował, że pytanie dotyczyło tego, ile planujemy wydać na bieżące utrzymanie dróg w roku 2024, w stosunku do tego, co faktycznie wydaliśmy, tj. ile kosztowało nas bieżące utrzymanie dróg w roku 2023, a nie ile planowaliśmy.

 

Pan Dariusz Woźniak stwierdził, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ został jeszcze miesiąc i wydatki bieżące są jeszcze realizowane, w tym wydatki na zimę (w dalszej części obrad radni będą decydować o kolejnym zwiększeniu wydatków na bieżące utrzymanie dróg). Wyraził opinię, że rozsądnym i logicznym porównaniem jest porównanie wydatków „na starcie” do wydatków „na starcie” tym bardziej, że zgadza się, iż budżet jest wielokrotnie nowelizowany i tak, jak był nowelizowany w roku 2023, kiedy zwiększano wydatki bieżące na drogi, tak zapewne, w zależności od potrzeb, będzie w roku 2024. Powtórzył, że porównując wydatki „na starcie” one w 2024 są większe, natomiast ile wyniosą w roku 2023 odpowie po zamknięciu budżetu.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono więcej pytań ani uwag Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję i po sprawdzeniu quorum przystąpiono do procedury głosowania.

 

 

d) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2024-2029

 

Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2024-2029.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Roman Witt
NIEOBECNI (3)
Brunon Han, Marcin Podgórski, Grzegorz Tomaszewski

 

Wiceprzewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta (Uchwała nr LVIII/347/23 w załączeniu).

 

 

e) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

 

Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Roman Witt
NIEOBECNI (3)
Brunon Han, Marcin Podgórski, Grzegorz Tomaszewski

 

Wiceprzewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (Uchwała nr LVIII/348/23 w załączeniu).

 

Następnie ogłoszono 5-minutową przerwę

 

Po wznowieniu obrad:

 

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2024 rok

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Współpracy, Rozwoju i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Świeciu, Pani Katarzyna Trybuła.

Dodała, że projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Burmistrzów i Wójtów Gmin z terenu Powiatu Świeckiego, a Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska w Bydgoszczy odstąpiła od wydania opinii w tej sprawie.

 

Pan Andrzej Kowalski podziękował Pani Kierownik za przedstawienie zagadnienia, jednocześnie złożył gratulacje z okazji awansu, po czym otworzył dyskusję.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pani Angelika Macura zapytała, czy te godziny były konsultowane z aptekami.

 

Pani Katarzyna Trybuła odpowiedziała, że za każdym razem przed przystąpieniem do opracowania projektu uchwały wysyłamy do aptek prośbę o aktualizację danych teleadresowych oraz godzin otwarcia aptek i jeżeli apteki przyślą nam takie dane, to je aktualizujemy.

 

Pani Angelika Macura jako komentarz przedstawiła sytuację, jaka miała miejsce 25 listopada, odnosząc się do tego, do której godziny jest w sobotę czynna apteka określona jako dyżurująca, cytując m.in. opinię pracownicy apteki Farmacja. Następnie zwracając się do radnych postawiła pytanie, czy są świadomi, ile aptek faktycznie jest otwartych w niedziele.

 

Pani Katarzyna Trybuła odnosząc się do cytowanej wypowiedzi stwierdziła, że nie mamy nawet obowiązku konsultowania tego z aptekami. Rada Powiatu ma obowiązek ustalić rozkład godzin pracy aptek tak, żeby zapewniał on dostępność również w porze nocnej i w dni wolne od pracy. Taką uchwałę Rady Powiatu Świeckiego podjęła w ubiegłym roku, ale niestety część aptek ze Świecia się do niej nie stosuje mimo, że jest to akt prawa miejscowego. Na 9 aptek funkcjonujących w Świeciu 5 aptek stosuje się do ww. uchwały i prowadzi dyżury całodobowe, natomiast 4 niestety nie. Zgłaszamy to do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Farmaceutycznego, który prowadzi nadzór nad aptekami w tym zakresie, czyli może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki, ale bezskutecznie. Dodała, że jako powiat nie mamy narzędzi prawnych, żeby to wyegzekwować.

 

Pani Angelika Macura oceniła, że jest to kuriozum i w kontekście godzin otwarcia poszczególnych aptek zastanawiała się nad interpretacją sformułowania „w porze nocnej”. Co do braku narzędzi, żeby wyegzekwować to, aby apteki były czynne stwierdziła, że jest jej wstyd, że jako powiat nie potrafimy zaradzić temu problemowi, nawet jako pionierzy. Przypomniała, że w ubiegłym roku składała zapytanie, prosząc Starostę o rozmowę z właścicielem apteki Słonecznej i ponawia tą prośbę. Zasugerowała, że jeśli jako przyczynę odmowy wskazuje on brak magistra farmacji, to powinien udokumentować, że faktycznie podjął działania, aby takiego pracownika pozyskać. Wyraziła opinię, że na dzień dzisiejszy powiat robi to, co musi, a nie to, co mógłby zrobić w tej sprawie.

 

Pan Andrzej Kowalski zwrócił radnej uwagę, że temat był wielokrotnie dyskutowany; zgodził się, że nas to bulwersuje, ale problem w tym, że nie mamy narzędzi. Jednocześnie wyraził nadzieję, że zmiana przepisów, jaka nastąpi w przyszłym roku wpłynie na poprawę sytuacji.

 

Pan Roman Witt pogratulował Pani Kierownik awansu, a następnie zapytał o rozwiązania zawarte w nowych przepisach. Wyraził opinię, że robimy wszystko, co możemy podkreślając, że obecnie samorządy nie mogą np. zaproponować udzielenia dofinansowania, żeby apteka była czynna dłużej. Zastanawiał się nad ewentualnością otwarcia apteki przez powiat jednocześnie zastrzegając, że nie słyszał o takim przypadku, ponadto prowadzenie tego typu działalności jest reglamentowane i nie wie, czy byłoby to w ogóle możliwe od strony prawnej.

 

Pani Angelika Macura (Ad Vocem) stwierdziła, że rozumie, iż powiat nie może prowadzić apteki, aczkolwiek w ubiegłym roku proponowała zwolnienie właściciela apteki „Słoneczna” z płacenia czynszu, aby środki te można było przeznaczyć na wypłatę dla magistra farmacji. Dodała, że uważa, iż nie wykorzystujemy wszystkich możliwości.

 

Pan Andrzej Kowalski zwracając się do przedmówczyni zasugerował, aby na posiedzeniach komisji wypracowywać konkretne stanowiska, bo trudno teraz odnosić się do jej propozycji.

 

Pani Katarzyna Trybuła zapewniła, że były prowadzone takie rozmowy; przedstawiciele Powiatu oraz Prezes Nowego Szpitala prowadzili rozmowy z właścicielem apteki Słoneczna, ale nie był on zainteresowany prowadzeniem dyżurów całodobowych, nawet jeżeli byśmy zwolnili go z czynszu.

 

Pani Angelika Macura (Ad Vocem) stwierdziła, że rozumie, ale wydaje jej się, że nie jest to jedyny właściciel apteki, który chciałby wynajmować ten punkt.

 

Pan Adam Knapik odniósł się do materiałów, jakie otrzymała Komisja Rewizyjna w związku z prowadzoną kontrolą zaznaczając, że spółka Nowy Szpital, która była zobligowana przedstawić wpływy z dzierżawy naszego majątku nie wykazała tej kwoty 100 tys. zł. Skomentował, że w wielu aspektach naszej powiatowej działalności, zadań, za które odpowiadamy jest taki „zamknięty krąg”, ale jak powiedziała Pani Macura jest to krąg niemożności na etapie przepisów, a nie rozwiązań rzeczywistych. Zasugerował, że Powiat/Starosta ma w swojej gestii takie służby jak straż pożarna, nadzór budowlany, sanepid i na pewno mogliby oni stwierdzić jakieś nieprawidłowości w funkcjonowaniu aptek. Przyznał, że może nie są to do końca zgodne z prawem metody działania, ale jesteśmy po to, żeby naszym mieszkańcom żyło się wygodnie, mądrze i bezpiecznie, a nie od tego, żeby szukać metod wytłumaczenia.

 

Pan Andrzej Kowalski zaapelował o kulturę wypowiedzi. Zasugerował, żeby nie formułować ocen, bo ten problem trwa od wielu lat i jego rozwiązanie jest po stronie ustawodawcy, a nie po stronie samorządu. Jak już było powiedziane, nie mamy narzędzi do tego, aby zmusić prywatną firmę do określonego działania. Wyraził nadzieję, że zmiana prawa, która nastąpi za pół roku wpłynie na poprawę sytuacji.

 

Pan Adam Knapik kontynuując zwrócił się do przedmówcy i stwierdził, że co do zasady ma on rację, jest kwestia pewnej niekonsekwencji w zadaniu, jakie narzuca się powiatowi, a braku możliwości wyegzekwowania realizacji tego zadania, ale jest jeszcze kwestia spojrzenia na problem od strony potrzeb mieszkańców.

Przypomniał, że mieliśmy porozumienie osiągnięte z aptekarzami, na mocy którego każda ze stron ustąpiła i był kompromis: wszystkie apteki w Świeciu zgodziły się, że jeżeli zrezygnujemy z całonocnych dyżurów, będą dyżurować do 23:00 i wszystkie dni będą „obstawione”. Wówczas jeden z radnych wystąpił do Wojewody kwestionując, że nie ma dostępu do aptek w nocy, Wojewoda nam tę uchwałę uchylił i nie mieliśmy odwagi wejść w spór z Wojewodą, podjąć kolejnej uchwały tożsamej i tak do skutku, aż by „odpuścił”. Nie zdecydowaliśmy bronić tych wynegocjowanych warunków, tylko podjęliśmy nową uchwałę, która nie uwzględniała ww. ustaleń. Ocenił, że przez tę sytuację staliśmy się dla strony farmaceutów niewiarygodnym partnerem i wyraził opinię, że ta niemoc, o której mowa wynika trochę z wygody, bo jak by się chciało ten problem rozwiązać, to są metody, że można by spróbować tą sytuację poprawić.

 

Pan Andrzej Kowalski stwierdził, że nie ma wątpliwości, iż mamy na uwadze dobro mieszkańców całego powiatu i każdy chciałby, aby apteka w niedziele i święta była otwarta, ale przypomina, że przedstawiona przez przedmówcę propozycja była niezgodna z prawem i istniała uzasadniona obawa, że Wojewoda nam tę uchwałę uchyli.

 

Pani Barbara Studzińska zaapelowała, aby nie przerzucać na Starostę i na Zarząd Powiatu odpowiedzialności za to, że tak skonstruowane jest prawo ani za to, iż część aptek nie respektuje stanowionego przez Radę Powiatu prawa miejscowego. Przypominając m.in. prowadzoną korespondencję z Wojewodą, stały kontakt z nadzorem farmaceutycznym i kierowane zgłoszenia nieprzestrzegania obowiązku pełnienia dyżurów stwierdziła, iż ocena, że nic nie robimy jest niesprawiedliwa. Podkreśliła, że problem dotyczy całego kraju i zajął się nim Związek Powiatów Polskich, a skutkiem są regulacje zawarte w zmianie ustawy takie jak ograniczenie otwarcia aptek do 23:00, czy wprowadzenie odpłatności za świadczenie tych dyżurów nocnych finansowane przez NFZ. Stwierdziła, że obecnie podejmujemy jeszcze uchwałę na starych zasadach, natomiast w przeciągu roku ulegnie to zmianie; sygnalizując nowe regulacje, w tym przeniesienie tej kwestii do kompetencji Zarządu Powiatu przyznała, że obecnie mamy do czynienia z pewną fikcją, ponieważ przez część roku nie mamy aptek otwartych całodobowo, aczkolwiek 5 aptek, w tym apteka przy szpitalu, stosuje się do naszego prawa miejscowego i pełni dyżury.

 

Pani Katarzyna Trybuła odniosła się do zmian art.94 ustawy. Stwierdziła, że nowelizacja definiuje przede wszystkim dzień wolny od pracy – dyżur w dzień wolny od pracy to będzie dyżur, który będzie pełniony przez 4 kolejne godziny zegarowe, w przedziale czasowym między godziną 10 a 18. Definiuje również dyżur nocny – będzie to dyżur, który będzie pełniony przez aptekę przez kolejne 2 godziny zegarowe między 19:00 a 23:00. Apteki ogólnodostępne będą zobowiązane do przesłania nam rozkładu godzin pracy do 31 stycznia 2024 roku i jeżeli Zarząd Powiatu uzna, że nie spełnia to potrzeb w godzinach nocnych itd., będzie zobowiązany wyznaczyć jedną aptekę do pełnienia dyżuru w dzień wolny od pracy i dyżurów nocnych; jeżeli Zarząd Powiatu wyznaczy taką aptekę będzie podpisana umowa z NFZ, właściciele aptek będą mieli płatne 3,5% najniższego wynagrodzenia, co od stycznia 2024 roku wyniesie ok. 150 zł za godzinę przeprowadzonego faktycznie dyżuru.

 

Pan Adam Knapik zwracając się do Starosty zasugerował, żeby nie brała uwag do siebie, ponieważ w swojej wypowiedzi wyraźnie zaznaczył, że wszyscy za to odpowiadamy, bo w tej chwili jest to w kompetencji rady. Odniósł się do wymiany korespondencji z Wojewodą prowadzonej w związku z zakwestionowaniem uchwały dotyczącej dyżurów aptek oceniając, iż nasz pomysł był bardzo dobrze dopracowany i myśleliśmy, że jeżeli wykażemy, że jest dostępność do leków w tej porze między 24 a 7 rano, bo o tej porze pierwsze apteki już były otwarte, to Wojewoda to uzna. Stanowisko Wojewody było takie, że wcale nie chodzi o dostępność na terenie powiatu, tylko o możliwość kupna i faktu, że lek ratujący życie jest zabezpieczony na SOR, Wojewoda w ogóle nie wziął pod uwagę, ze szkodą dla mieszkańców powiatu. Stwierdził, że za obecną sytuację w dużej mierze odpowiada Wojewoda i dodał, że to rozwiązanie, które Rada próbowała wprowadzić, tj. wynegocjowane porozumienie z aptekarzami w innych powiatach w naszym województwie funkcjonuje i nie zostało przez Wojewodę uchylone.

Na uwagę Wiceprzewodniczącego, że wielokrotnie o tym dyskutowano i radni to wszystko wiedzą wyjaśnił, że przypomina to, ponieważ transmisję sesji oglądają też mieszkańcy. Do radnych spływają krytyczne uwagi i argumenty, które przedstawia mogą dać szerszy obraz sytuacji, aczkolwiek z punktu widzenia mieszkańców zarzut, że stanowimy martwe prawo jest zarzutem słusznym.

Następnie zapytał, na jakim etapie jest omawiany akt prawny i jakie są przewidziane konsekwencje w przypadku, jeżeli apteka, nawet jeżeli zarząd powiatu wskaże ją do konieczności dyżurowania, nie będzie dyżurować.

 

Pani Katarzyna Trybuła poinformowała, że omawiana ustawa jest już podpisana przez prezydenta. Wyjaśniła, że będzie podpisana umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia i apteka, która zostanie wyznaczona do pełnienia tego dyżuru (ma to być jedna apteka na terenie powiatu świeckiego) w sytuacji, o jakiej mówi radny będzie musiała zwrócić refundację, którą otrzymała z NFZ. Reasumując stwierdziła, że są konsekwencje, ale nie dotyczą Zarządu, tylko jest to rozliczenie między właścicielem apteki, a NFZ.

 

Pan Andrzej Kowalski podziękował za przedstawienie zagadnienia i głosy w dyskusji. Odnosząc się do wypowiedzi radnego A. Knapika stwierdził, że Wojewoda również ma ograniczone możliwości, ponieważ musi działać w ramach ustanowionego prawa. Kończąc wyraził nadzieję, że nowe regulacje prawne przyczynią się do rozwiązania problemu.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono więcej pytań ani uwag Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję i po sprawdzeniu quorum przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
określenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2024 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (18)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Angelika Macura
NIEOBECNI (2)
Brunon Han, Marcin Podgórski

 

Wiceprzewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta (Uchwała nr LVIII/349/23 w załączeniu).

 

 

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2024 rok

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego Starostwa Powiatowego w Świeciu, Pan Zbigniew Semrau.

 

Pan Andrzej Kowalski otwierając dyskusję pochwalił, że powiat podjął to wyzwanie i jako jeden z nielicznych powiatów od razu zaangażował sie w dowozy użyteczności publicznej. Stwierdził, że opinie na temat autobusowego transportu publicznego na terenie naszego powiatu są bardzo pochlebne, funkcjonuje to dobrze i wszyscy możemy być zadowoleni z realizacji tego zadania.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2024 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (2)
Brunon Han, Marcin Podgórski

 

Wiceprzewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (Uchwała nr LVIII/350/23 w załączeniu).

 

 

c) ustalenia maksymalnych stawek opłat na 2024 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego Starostwa Powiatowego w Świeciu, Pan Zbigniew Semrau.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
ustalenia maksymalnych stawek opłat na 2024 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (2)
Brunon Han, Marcin Podgórski

 

Wiceprzewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (Uchwała nr LVIII/351/23 w załączeniu).

 

 

d) zmiany Uchwały nr LI/319/23 z dnia 29 marca 2023 roku zmienionej Uchwałą nr LVI/341/23 z dnia 27 września 2023 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2023 roku

Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, Pani Karolina Gapska-Kostrzewa.

 

Pan Adam Knapik zwrócił uwagę, że uchwały, które są głosowane mają wpisane jako podpis „Przewodniczący Rady Powiatu Brunon Han”, a będzie je podpisywać Wiceprzewodniczący. Zapytał, jak od strony formalnej wygląda przyjmowanie takiej treści uchwał, żeby nie narazić się na zarzut jakichś nieprawidłowości ze strony nadzoru Wojewody.

 

Pan Andrzej Kowalski udzielił głosu radcy prawnemu.

 

Pan Piotr Walczak stwierdził, że podpisanie uchwały przesyłanej do Wojewody to tylko kwestia techniczna; nie jest to coś, co świadczy o ważności tej uchwały. Jeżeli będzie obecny Pan Przewodniczący Brunon Han, to on je podpisze, a jeżeli nie będzie obecny, to podpisze je Wiceprzewodniczący.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
zmiany Uchwały nr LI/319/23 z dnia 29 marca 2023 roku zmienionej Uchwałą nr LVI/341/23 z dnia 27 września 2023 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2023 roku.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (2)
Brunon Han, Marcin Podgórski

 

Wiceprzewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (Uchwała nr LVIII/352/23 w załączeniu).

 

 

e) przyjęcia projektu uchwały dotyczącej określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej

Projekt uchwały przedstawiła Główna Księgowa Starostwa Powiatowego w Świeciu, Pani Danuta Trajder i wyjaśniła procedurę przyjmowania ww. projektu.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję. Następnie poinformował, że radna, Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska przedstawiła mu opinię/wyrok dot. kwestii podpisywania uchwał. Zwracając się do radnych zaproponował, aby zapis „Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego Brunon Han” traktować jako pomyłkę pisarską i przyjąć, że powinno tam być „Wiceprzewodniczący…”.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska przedstawiła fragment artykułu Gazety Prawnej z 6 września 2023 roku „Jeśli sesję rady prowadzi wiceprzewodniczący, to i on musi podpisać się pod uchwałami”. Jest tam podany przykład, że pod nieobecność przewodniczącego obrady prowadził jego zastępca, wiceprzewodniczący. „Podczas tego posiedzenia dokonano zmiany uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej. Przewodniczący wrócił dzień po sesji. Czy wobec tego przewodniczący może podpisać elektronicznie uchwały podjęte na sesji, na której zastępował go wiceprzewodniczący? Uchwała podjęta na sesji rady gminy, w tym zmieniająca budżet czy wieloletnią prognozę finansową, winna być podpisana przez wiceprzewodniczącego rady gminy, który prowadził faktycznie obrady. Tak wynika z przepisów i potwierdza to orzecznictwo.”

 

Pan Adam Knapik stwierdził, że „wyłapał” to dlatego, że był na szkoleniu dla przewodniczących rad prowadzonym przez sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i pamięta, iż zwracali uwagę, że jest to przesłanka do uchylenia uchwały jednostki samorządu terytorialnego nie ze względu na błąd prawny, na treść, ale na procedurę. Dodał, że takie przypadki najczęściej zdarzają się, kiedy na sesji jest przewodniczący i wiceprzewodniczący, w trakcie głosowania przewodniczący wychodzi, a uchwała jest przygotowana i ją podpisuje. Zapytał o stanowisko radcy prawnego.

 

Pan Andrzej Kowalski podziękował przedmówcy za tę informację i poprosił o opinię radcę prawnego.

 

Pan Piotr Walczak zastrzegł, że radna nie pokazała mu tego wyroku, więc nie może się do niego odnieść. Merytorycznie jest to kwestia podpisu, czyli zaświadczenia o podjęciu uchwały. Podpis jest pewnym poświadczeniem tego, który prowadził obrady, że taka uchwała została podjęta, więc chyba rzeczywiście ten przewodniczący lub wiceprzewodniczący, który prowadził obrady, ponieważ był obecny przy podjęciu uchwały, powinien się pod tą uchwałą podpisać, ale nie jest to treść samej uchwały. Podpis to nie jest merytoryczna treść uchwały, tylko poświadczenie, że taka uchwała została podjęta i nie reguluje tego wprost ustawa o samorządzie powiatowym, ale z naszego statutu wynika, że pod treścią uchwały podpisuje się przewodniczący, więc ta adnotacja w Gazecie Prawnej chyba też nie do końca jest przemyślana, natomiast warto to wziąć pod uwagę.

Na pytanie Pana Andrzeja Kowalskiego potwierdził, że Wiceprzewodniczący powinien podpisać uchwały, ponieważ to on prowadzi obrady.

 

Pan Adam Knapik wyraził zadowolenie ze zmiany opinii radcy prawnego. Następnie stwierdził, że uważa, że jeżeli dostajemy uchwałę, gdzie jest wpisane, kto ją podpisuje, to oczywiście pod uchwałą może podpisać się ktoś inny, ale nie można z treści uchwały usunąć nazwiska Brunon Han.

 

Pan Piotr Walczak wyjaśnił, że merytoryczna treść uchwały nie obejmuje podpisu - jest to jakby przygotowany dokument do podpisania przez przewodniczącego, ale faktycznie podpisze się osoba, która prowadziła obrady i dodał, że jej imię i nazwisko również powinno być tam wpisane.

 

Pan Andrzej Kowalski dziękując za opinie poinformował, że jest umówiony z pracownikami Biura Rady, że po zakończeniu obrad będzie podpisywał uchwały i dodał, że ta decyzja zapadła przed sesją. Dziękując za zwrócenie uwagi na tę kwestię zasugerował, że w przyszłej kadencji rady szkolenie dla prowadzących obrady powinien odbyć także wiceprzewodniczący.

 

Pan Adam Knapik wyjaśnił, że był na tym szkoleniu w poprzedniej kadencji jako wiceprzewodniczący, bo ówczesny przewodniczący nie chciał jechać.

 

Następnie, po sprawdzeniu quorum przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przyjęcia projektu uchwały dotyczącej określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (3)
Józef Gawrych, Brunon Han, Marcin Podgórski

 

Wiceprzewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (Uchwała nr LVIII/353/23 w załączeniu).

 

 

f) przyjęcia projektu uchwały dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Projekt uchwały przedstawiła Główna Księgowa Starostwa Powiatowego w Świeciu, Pani Danuta Trajder i wyjaśniła procedurę przyjmowania ww. projektu.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przyjęcia projektu uchwały dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (3)
Józef Gawrych, Brunon Han, Marcin Podgórski

 

Wiceprzewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta (Uchwała nr LVIII/354/23 w załączeniu).

 

 

g) zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Powiatu, Pan Dariusz Woźniak, w tym zmiany przyjęte autopoprawką Zarządu Powiatu w dniu 27.11.2023 r.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pan Adam Knapik ponowił pytanie, jak ma się kwota na bieżące utrzymanie dróg, którą uchwaliliśmy na rok 2024 do środków wydatkowanych na bieżące utrzymanie dróg do końca listopada 2023 r.

 

Pan Dariusz Woźniak stwierdził, że nie odpowie, bo listopad nie jest zamknięty, a z pamięci nie jest nawet w stanie powiedzieć, jakie jest wykonanie po październiku mimo, że to jest zamknięte. Zadeklarował, że jeżeli radny będzie zainteresowany, to odpowie po sesji, lub na następnej sesji przedstawi taką informację dodając, że wówczas będzie już wiedział, jakie jest wykonanie na koniec listopada.

 

Pan Adam Knapik upewnił się co do kwoty 167 tys. zł, którą możemy zwolnić z zadań rządowych, na które wcześniej zabezpieczyliśmy swoje środki i przeznaczamy te pieniądze na fundusz płac dla pracowników samorządowych realizujących nasze zadania. Zapytał, na co te środki będą przeznaczone, a po uzyskaniu potwierdzenia, że będą to pieniądze na dodatkowe nagrody zapytał jakie jest wykonanie funduszu płac na koniec listopada.

 

Pan Dariusz Woźniak zwrócił uwagę, że jeszcze nie ma końca listopada, więc podobnie jak w odniesieniu do wcześniejszego pytania radnego nie odpowie, nie jest też w stanie z pamięci podać za danych poprzedni okres, bo nie zna wykonania we wszystkich podziałkach klasyfikacji.

 

Pan Adam Knapik wyjaśniając intencję pytania stwierdził, że na początku roku przyjmujemy określony poziom wynagrodzeń i zabezpieczamy na to środki; w trakcie roku pojawiają się tam oszczędności, z różnych powodów, a teraz zwiększamy je o 167 tys. zł, bo dostajemy pieniądze, których być może się nie spodziewaliśmy. Po dodaniu ww. środków i oszczędności skumulowanych ze wszystkich 11 miesięcy pojawia się kwota kilkuset tys. zł, którą można by przeznaczyć na jakiś cel, np. zimowe odśnieżanie dróg czy na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg na rok przyszły, a tymczasem jak rozumie, kwota ta będzie wypłacona na dodatkowe nagrody roczne dla urzędników.

 

Pan Dariusz Woźniak potwierdził, że nie spodziewaliśmy się tak wysokiej dotacji (głównie w gospodarce gruntami i nieruchomościami) i zaznaczył, że tą uchwałą zabezpieczamy środki zarówno na zimowe odśnieżanie dróg, jak i na nagrody dla pracowników.

 

Pan Roman Witt powołując się na informacje, że są jakieś „zatory” dotyczące przepływu środków od strony rządowej jeżeli chodzi o pokrywanie kosztów zakwaterowania uchodźców zapytał, czy to się poprawiło, czy mamy jakieś pieniądze zblokowane i czy musieliśmy jakieś pieniądze wyłożyć z tego względu?

 

Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że nic mu o tym nie wiadomo dodając, że u nas żadnych „zatorów” nie ma.

 

Pan Roman Witt stwierdził, że docierały informacje, że trzeba było wykładać z własnych środków i pieniądze spływały później (w Gminie Świecie taka sytuacja miała miejsce).

 

Pan Dariusz Woźniak powiedział, że u nas realizujemy na bieżąco i nie ma zatorów.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono więcej pytań ani uwag Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (3)
Józef Gawrych, Brunon Han, Marcin Podgórski

 

Wiceprzewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (Uchwała nr LVIII/355/23 w załączeniu).

 

 

h) ustalenia wykazu wydatków nie wygasających w roku 2023

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Powiatu, Pan Dariusz Woźniak, w tym zmiany przyjęte autopoprawką Zarządu Powiatu w dniu 27.11.2023 r. W trakcie wystąpienia zwrócił uwagę na błąd pisarski w treści uchwały, prosząc o jego korektę.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pani Angelika Macura w kwestii formalnej zwróciła uwagę, że wyraz „niewygasające” powinien być napisany łącznie (nie z przymiotnikami piszemy łącznie).

 

Pan Dariusz Woźniak na komentarz Wiceprzewodniczącego potwierdził, że ten błąd pisarski również zostanie poprawiony.

 

Pan Grzegorz Goral odnośnie drogi w Terespolu, która była dobra, a została zniszczona przez remont wiaduktu/ mostu zapytał, czy Marszałek też dołoży środki do jej remontu.

 

Pan Franciszek Koszowski poinformował, że Marszałek zobowiązał się przekazać nam 500 tys. zł na ten cel.

 

Pan Andrzej Kowalski zamykając dyskusję wyraził zadowolenie, że ww. droga będzie zrobiona, jednocześnie zwracając uwagę, że już wcześniej jej stan nie był najlepszy.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono więcej pytań ani uwag Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję i po sprawdzeniu quorum przystąpiono do procedury głosowania projektu z uwzględnieniem ww. poprawek.

 

Głosowano w sprawie:
ustalenia wykazu wydatków nie wygasających w roku 2023.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (18)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
PRZECIW (1)
Adam Knapik
NIEOBECNI (2)
Brunon Han, Marcin Podgórski

 

Po zakończeniu głosowania Pan Adam Knapik stwierdził, że zgodnie ze statutem prosi o ujęcie w protokole jego oświadczenia, iż głosował przeciw ze względu na wg niego nieuzasadnioną propozycję zwiększenia funduszu płac.

 

Pan Dariusz Woźniak zwrócił uwagę, że głosowanie dotyczyło uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających.

 

Wiceprzewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta (Uchwała nr LVIII/356/23 w załączeniu).

 

 

i) zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

Pan Marek Mazurek zaznaczył, że przyszły rok jest szczególnym rokiem w pracy Rady, Komisji Rewizyjnej i wszystkich innych komisji, ponieważ plan na ten rok będzie planem dla 2 składów rady. Zastrzegł, że nowa rada i nowa komisja będzie mogła ustalić sobie inny plan, natomiast przygotowany został projekt planu pracy na rok 2024 jako całość.

Zasygnalizował również, że obecnie Komisja prowadzi kontrolę, której nie sfinalizuje do końca grudnia, ale na początku przyszłego roku, więc w przyszłym roku założono kontrole dopiero od kwietnia. Następnie przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego na 2024 rok, z prośbą o jego zatwierdzenie.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję i podziękował w imieniu całej Rady Przewodniczącemu i Członkom Komisji Rewizyjnej za poświęcony czas, akcentując szczególną rolę tej komisji.

 

Głosowano w sprawie:
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (2)
Brunon Han, Marcin Podgórski

 

Wiceprzewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie (Uchwała nr LVIII/357/23 w załączeniu).

 

 

Następnie ogłoszono 5-minutową przerwę

 

Po wznowieniu obrad:

 

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.

10. Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.

11. Informacja o stopniu zaawansowania inwestycji i remontów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Świecki w roku 2023.

Na prośbę Wiceprzewodniczącego Rady Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu, Pani Bożena Gaca-Zielińska w formie pokazu slajdów przedstawiła zagadnienia ujęte w punktach 9-11 porządku obrad. Zawierające przedstawione dane opracowania, które otrzymali wszyscy radni stanowią załączniki do protokołu.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pan Adam Knapik stwierdził, że dyrektorzy szkół dysponują mieniem powiatowym na zasadzie trwałego zarządu i zapytał, czy szczegóły umów, jakie zawierają tj. warunki tych umów, stawki, kształty umów, to z kim je zawierają, na jakie okresy itp., narzuca im PZEA, czy jest pełna swoboda dyrektorów?

 

Pani Bożena Gaca-Zielińska odpowiedziała, że jest to uprawnienie i kompetencje każdego z dyrektorów szkół zaznaczając, że muszą oni kierować się stawkami, które są podjęte w uchwałach Rady czy Zarządu. Potwierdziła, że niejednokrotnie jakieś umowy mogą oczywiście trafiać do PZEA, będącego jednostką obsługującą szkoły, tak że jeżeli dyrektor czy pracownik ze szkoły zwróci się o jakieś ustalenia, to oczywiście nie jest odsyłany, ale generalnie wszystko jest w kompetencji dyrektora szkoły.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska dopytała, czy jeśli projekt takiej umowy trafi do PZEA, czy jest on w jakikolwiek sposób opiniowany pod względem formalnoprawnym?

 

Pani Bożena Gaca-Zielińska potwierdziła dodając, że zatrudnia w PZEA mecenasa, który jest nie tylko do obsługi samego Powiatowego Zespołu, ale również służy pomocą dla wszystkich dyrektorów szkół. Zatem gdy ktoś zwróci się, obojętnie z jakim problemem dot. bieżącej działalności, to nie zostanie odesłany; pomocy udzielają pracownicy PZEA, a jeżeli jest wymagana pomoc prawnika i np. zaopiniowanie umowy, uchwały, czy jakiegokolwiek dokumentu, albo wydanie opinii prawnej w danym temacie, to wszystko trafia do mecenasa i on się tym zajmuje. Opinie są sporządzane w formie pisemnej.

 

Pan Andrzej Kowalski podsumowując przedstawione dane ocenił, że nie ma się czego wstydzić, choć wymaga to dużo pracy. Poprosił obecnych na sesji dyrektorów o przekazanie podziękowań dla nauczycieli wskazując, że wyniki na tle województwa wyglądają zupełnie przyzwoicie. Ze szczególnym zadowoleniem przyjął planowaną budowę internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu.

 

Pan Adam Knapik odniósł się do planowanej rozbudowy PPP w Świeciu. Stwierdził, że o konieczności inwestycji w ten budynek wiedzieliśmy wcześniej: dach, termomodernizacja, natomiast projekt przewiduje zwiększenie powierzchni. Zapytał, co będzie w tej zwiększonej powierzchni i czy rzeczywiście jest taka konieczność, bo budynek jest bardzo duży, biorąc pod uwagę ile pomieszczeń zaadaptowano na poszczególne funkcje i poprosił o informację, w którą stronę ta rozbudowa ma być realizowana.

 

Pani Hanna Jurek przyznała, że budynek Poradni ma dość dużą kubaturę, ale znajduje się tam mnóstwo zakamarków, małych pomieszczeń i różnych poziomów. Informując o zakresie robót wskazała, że zostanie zburzony znajdujący się przy wjeździe na parking Poradni garaż, w którym jest 1 wąski gabinet. W jego miejsce powstanie sala, w której będzie można prowadzić szkolenia, spotkania z rodzicami, z dziećmi. Poradnia jest świetnie wyposażona i ma specjalistów, żeby prowadzić rehabilitację np. najmłodszych czy integrację sensoryczną, opiekę logopedyczną itd. W dobudowanej części na dole będzie sala wczesnego wspomagania rozwoju z naszym sprzętem i salą doświadczania świata, sala rehabilitacyjna, która jest w tej chwili pośrodku parteru Poradni. Jest to pomieszczenie przechodnie (przechodzi się przez nią do 6 gabinetów) i kiedy mamy spotkania z pedagogami, psychologami czy inne imprezy prawie cały sprzęt rehabilitacyjny pracownicy wynoszą do różnych pomieszczeń – to się skończy, bo to zaburza całą pracę Poradni. Na I piętrze będą jeszcze 2 sale diagnostyczno-terapeutyczne i na samej górze większa sala do szkoleń, odpowiednio dostosowana, która też będzie do wykorzystywania do zajęć grupowych; tygodniowo do Poradni przychodzi 365 dzieci, więc jest to potrzebne. Będzie też winda, którą wszystkie osoby (nie tylko niepełnosprawni fizycznie, ale np. rodzice, którzy przychodzą z wózkami, z małymi dziećmi), dotrą na każde piętro Poradni.

 

Pan Adam Knapik stwierdził, że rozumie, iż „rozszerzamy” i „wyciągamy” obecnie istniejący budynek na wysokości trzech kondygnacji i nie stawiamy jakiegoś budynku obok.

 

Pani Hanna Jurek potwierdziła, że będzie o 1m szerzej niż jest, w stronę wjazdu do Poradni i część dobudowana musi być do wysokości istniejącego budynku, bo takie są warunki zabudowy; przy tym cały budynek, który ma niestety cienką ścianę, która ma ogromną przepuszczalność ciepła, będzie ocieplony o 20cm, co pozwoli zaoszczędzić na ogrzewaniu.

 

Wobec braku dalszych chętnych do zabrania głosu Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję, przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad.

 

 

12. Sprawy różne.

W dyskusji wzięli udział:

Pan Andrzej Kowalski podziękował radnym za sprawny przebieg obrad i za udzielone podpowiedzi.

 

Pan Grzegorz Goral stwierdził, że chciałby uzyskać odpowiedź na temat odśnieżania i posypywania dróg. Powołał się na komentarze w Internecie i zgłaszane mu bezpośrednio przez ludzi zaniepokojonych, że w tym roku drogi będą jeszcze mniej sypane, bo nie ma na to pieniędzy. Podkreślił, że na bezpieczeństwie nie można oszczędzać, a jeśli pieniędzy faktycznie nie ma, to powinniśmy je na ten cel wygospodarować. Podając przykład niedawnej gołoledzi stwierdził, że od 4:30 do 7:00 na drodze nie było ani jednej piaskarki, co sprawiło, że ludzie się obawiają. Zaapelował, żeby zająć się tą sprawą i uspokoić sytuację.

 

Pan Andrzej Kowalski skomentował, że niezależnie jaką kwotę przeznaczylibyśmy na zimowe utrzymanie dróg, będzie ona niewystarczająca i zwrócił uwagę na długość sieci dróg powiatowych. Podkreślił także konieczność racjonalnych zachowań kierowców: zmiana opon na zimowe, bezpieczeństwo jazdy, czy zaplanowania zimą na dojazd z miejsca zamieszkania do pracy więcej czasu, niż w okresie letnim.

 

Pan Franciszek Koszowski odpowiedział, że nie umniejsza tu bezpieczeństwu, bo nie ma ograniczenia, żeby gdzieś nie pojechała piaskarka, czy nie odśnieżyła śniegu, natomiast bądźmy konsekwentni w stosunku do tego, co określiliśmy. Jak jest gołoledź posypujemy skrzyżowania, na wzniesieniach, natomiast na prostych odcinkach nie posypujemy, jeśli nie ma takiej konieczności. Jest zima i trzeba dostosować styl jazdy do warunków pogodowych. Podkreślił, że w PZD są stałe dyżury i po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia pracownicy sprawdzają najpierw, zanim wyślą sprzęt, czy taki wyjazd jest zasadny. Dodał, że sam dojeżdża na terenie, który jest górzysty, z zakrętami i jeżeli dostosuje się szybkość jazdy do warunków pogodowych, to będzie to bezpieczne. Powołując się na informacje od Członka Zarządu stwierdził, że jeśli chodzi o Nowe wszystkie wzniesienia, podjazdy są posypane, tiry, ciężarówki jeżdżą i nie ma takiego niebezpiecznego odcinka, który nie byłby zabezpieczony. Dodał również, że Zarząd zabezpieczył dla PZD 100 tys. zł na zakup własnego sprzętu, żeby piaskarka, czy piaskarko-odśnieżarka z pługiem nie jechała 50km posypać jakiś odcinek, bo to też generuje koszty; będziemy w miarę mobilni, żeby dysponować własnym sprzętem i obniżać koszty. Zapewnił, że pieniądze są zabezpieczone, natomiast należy nimi gospodarować oszczędnie i racjonalnie. Odniósł się również do kategorii odśnieżania dróg powiatowych. Kończąc zasugerował, żeby zgłaszać, gdzie jest taka potrzeba, a pracownicy PZD ocenią i ustalą, czy jest konieczność posypywania i w jakim zakresie.

 

Pan Andrzej Kowalski przypomniał, kwotę, jaką wydatkowano na ten cel w ubiegłym roku, w kontekście możliwości finansowych powiatu. Pochwalił również decyzję, jaką podjął PZD; wyjaśnił, że na sesji Rady Gminy Osie, na terenie której jest dużo dróg powiatowych, padła interpelacja, żeby zostawić pojemniki z piaskiem na wzniesieniach i to się już pojawiło.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska

  1. Zwracając się do Starosty zapytała, jaka jest polityka udzielania informacji na zewnątrz, czy wypowiedź Dyrektora PZD była w ogóle konsultowana, kto udzielił zgody i kto z pracowników Starostwa powinien na zewnątrz udzielać tego typu informacji? Skomentowała, że jest to bardzo istotne; treść wypowiedzi, szczególnie nie konsultowana ze Starostą ma takie skutki, jak na dzisiejszym forum. Stwierdziła, że czasami lepiej powiedzieć mniej, niż za dużo i dodała, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Pan Meller „wychodzi przed szereg” i opowiada rzeczy, które mają się wydarzyć.
  2. Nawiązała do dyskusji na temat sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, jaka miała miejsce na poprzedniej sesji i pytania dotyczącego wniosku do Wojewody w zakresie zmiany sposobu użytkowania nieruchomości po byłej strażnicy. Stwierdziła, że z nieoficjalnych informacji, wynikających m.in. z prowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie gospodarowania mieniem Starostwa dowiedziała się o przeprowadzonej kontroli Urzędu Wojewódzkiego; zaznaczyła, że ze względu na migracje strony BIP nie wie, kiedy protokół kontroli został zamieszczony – ostatnia modyfikacja w tej zakładce jest z 30 maja, a protokół ma datę 15 marca 2023 r. i prawie na ostatniej stronie widnieje taka informacja: „Zaleca się doprowadzenie do wykorzystania nieruchomości, która w kontrolowanym czasie była przedmiotem darowizny Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Świeckiego na cele publiczne, siedziba Powiatowej Biblioteki Publicznej, archiwa jednostki organizacyjnej powiatu, zakład aktywizacji zawodowej oraz siedziby organizacji pozarządowych i społecznych, poprzez wypowiedzenie umów zawartych z podmiotami korzystającymi z nieruchomości niezgodnie z jej przeznaczeniem określonym w umowie”. Odnosząc się do zawartych w ww. protokole dalszych zaleceń i terminów stwierdziła, że każdy z radnych powinien otrzymać informację zwrotną, czy Starosta wykonała te zalecenia, ale żeby móc zadać to pytanie, radni najpierw powinni zostać poinformowani, że ta kontrola się odbyła, a niestety nigdzie takiej informacji nie było.

 

Pani Barbara Studzińska:

Ad.1 powiedziała, że dyrektorzy jednostek organizacyjnych odpowiadają za część kompetencji powiatu, za środki, którymi dysponują i nie stawia wymogu, aby każdą wypowiedź uzgadniali ze Starostą. Deklarując, że zapozna się z wypowiedzią Dyrektora PZD, do której odnosi się Pani Radna podkreśliła, że jego dotychczasowe wypowiedzi były wyważone i nie naruszały zadań i kompetencji.

Ad.2 zaznaczyła, że składa sprawozdania z podjętych uchwał i z prac Zarządu Powiatu. Jeśli chodzi o zalecenia z cytowanego przez radną protokołu stwierdziła, że wykona je w takim zakresie, w jakim uzna, że są do wykonania, natomiast tam, gdzie ma inną propozycję, postąpi tak, jak uważa, że będzie dobrze dla powiatu dodając, że właśnie do tego zmierzała uchwała, o której była mowa.

 

Pan Adam Knapik odnosząc się do kwestii dróg zaznaczył, że dziś nie wypowiadał się na temat zimowego utrzymania, a jedynie zasugerował Zarządowi Powiatu, aby zastanowił się, czy oszczędności na funduszu płac pracowników wykonujących zadania rządowe, których się nie spodziewaliśmy, muszą być przeznaczone w grudniu na nagrody dla pozostałych pracowników, czy może zamiast tego kupić w tym roku np. zapas masy bitumicznej, czy jakieś środki dla PZD i w ten sposób na bieżące utrzymanie dróg latem nie będzie już potrzebna taka duża kwota, bo będzie można wykorzystać te zapasy.

W pełni zgodził się ze stanowiskiem przedstawionym przez Pana Franciszka Koszowskiego stwierdzając, że przy tym poziomie środków, jakimi dysponujemy jest to racjonalne podejście i sam wielokrotnie mówił, że skoro pieniędzy na zimowe utrzymanie jest za mało, to należy sypać wzniesienia, dojazdy do skrzyżowań, bo tam są wypadki, niebezpieczne łuki itp. Jednocześnie zauważył, że punktem odniesienia dla kierowców jest droga nr 5 albo dk91, czy nawet drogi wojewódzkie, na których jest zupełnie inna stawka, inna częstotliwość przejazdu i zupełnie inne wymogi odnośnie tego, jak droga musi wyglądać po zakończeniu opadu śniegu. Wyraził opinię, że aby ludzie zdawali sobie z tego sprawę, potrzebna jest rozsądna polityka informacyjna, bo większość kierowców jest w stanie zrozumieć, że są to zupełnie inni operatorzy, właściciele dróg. Zasugerował, żeby Zarząd Powiatu to przedyskutował, bo może rzeczywiście jest to kwestia odpowiedniego pokazania użytkownikom dróg, że na naszych drogach nigdy nie będzie tak, jak np. na drodze ze Świecia do Nowego. Zgodził się również z uwagami o konieczności dostosowania stylu jazdy do warunków zimowych.

 

Pan Andrzej Kowalski zgodził się ze stanowiskiem przedmówcy wskazując na konieczność zdecydowanego prezentowania przyjętego podejścia do zimowego utrzymania dróg jednocześnie akcentując, że nie oznacza to, że na drogach nie będzie bezpiecznie i tę kwestię należy mieć na uwadze.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska (Ad Vocem) zwracając się do Starosty sprostowała, że nie twierdziła, iż w artykule Pan Meller powiedział coś nie tak, ale czasami nie należy mówić zbyt wiele, albo „wychodzić przed szereg” i trzeba ważyć słowa, zwłaszcza powiedziane publicznie. Stawiając pytanie, skąd przeciętny kierowca ma wiedzieć, jak wygląda sieć dróg przypomniała, że prosiła, żeby na stronach BIP było umieszczone, której kategorii są to drogi, jednocześnie krytycznie oceniając możliwość znalezienia informacji w nowym BIP. Stwierdziła, że gdyby taka informacja była powszechna, gdyby docierało to do każdej osoby, która korzysta z tych dróg, ludzie by to zrozumieli. Trzeba to tłumaczyć, pokazać tą mapę, czy nawet przekazać te informacje wójtom/burmistrzom, a za ich pośrednictwem także radnym, sołtysom i rozmawiać.

 

Pani Barbara Studzińska zapewniła, że czyta opinie i uwagi pod adresem powiatu oraz naszych jednostek i wyciąga z nich wnioski. Co do sugestii odnośnie polityki informacyjnej zapowiedziała, że zwróci na to uwagę i wraz z Wicestarostą zastanowi się, czy coś w tej kwestii można poprawić, żeby skuteczniej informować mieszkańców, jak to funkcjonuje.

 

Pan Roman Witt stwierdził, że świadomość społeczeństwa jest mała, jeżeli chodzi o podział administracyjny oraz kompetencje poszczególnych organów i ludzie nie rozumieją rozróżnienia na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Faktycznie może dobrze by było zrobić taki algorytm, który pokazywałby, które drogi są utrzymywane w jakim standardzie i co ten standard oznacza. Gdyby osoba kontaktująca się z pracownikiem administracji gminnej lub powiatowej uzyskiwała wskazanie, że na stronie Powiatowego Zarządu Dróg jest mapa i wszystkie informacje, z którymi można się zapoznać, być może pozwoliłoby to zaoszczędzić wielu nerwowych sytuacji.

 

Pan Franciszek Koszowski przypomniał, że na jednym z posiedzeń Pan Adam Meller przedstawiał, w jakiej kategorii utrzymania jaki zakres usług będzie świadczony; zadeklarował, że sprawdzi, czy informacji tych nie ma na stronie PZD, a jeśli są, poleci zamieścić je również na stronie Powiatu. Odnosząc się do sugestii Pana Adama Knapika, żeby zamiast na nagrody dla pracowników przeznaczyć środki na zabezpieczenie materiałów dla PZD zapewnił, że mamy zabezpieczoną odpowiednią ilość soli z piaskiem, kruszywa do utwardzania poboczy na wiosnę oraz masy do łatania dziur na zimno. Jednocześnie wyraził opinię, że jeżeli jest taka możliwość, pracowników też należy docenić.

 

 

13. Zakończenie.

Wobec braku dalszych chętnych do zabrania głosu, z uwagi na wyczerpanie porządku dziennego Wiceprzewodniczący zamknął obrady LVIII sesji Rady Powiatu Świeckiego.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Świeckiego 
/-/
Andrzej Kowalski

 


Przygotowała: Halina Matwiej


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego