Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół LVII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 25 października 2023 r.

Protokół nr LVII/23

LVII Sesja Rady Powiatu Świeckiego w dniu 25 października 2023 r.

 

Obrady rozpoczęto 25 października 2023 r. o godz. 13:00, a zakończono o godz. 15:32 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 21 radnych.

Obecni:

1. Józef Belt
2. Tadeusz Fiedurek
3. Waldemar Fura
4. Józef Gawrych
5. Grzegorz Goral
6. Brunon Han
7. Katarzyna Kaczmarek-Sławińska
8. Zbigniew Kapusta
9. Urszula Kempińska-Czerwińska
10. Adam Knapik
11. Franciszek Koszowski
12. Andrzej Kowalski
13. Stanisława Kuffel
14. Lucyna Kuźniacka
15. Angelika Macura
16. Iwona Manys
17. Marek Mazurek
18. Marcin Podgórski
19. Barbara Studzińska
20. Grzegorz Tomaszewski
21. Roman Witt

Lista obecności – w załączeniu.

Lista obecności zaproszonych gości – w załączeniu.

 

 

1. Otwarcie LVII sesji i stwierdzenie quorum.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący, Pan Brunon Han, który powitał obecnych na sesji radnych i zaproszonych gości. Po usunięciu problemów technicznych, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności oraz informacji z systemu do głosowania stwierdził, że w sesji bierze udział 21 radnych, co stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał przez Radę Powiatu.

 

 

2. Przyjęcie porządku obrad.

Pan Brunon Han stwierdził, że proponowany porządek obrad został radnym przesłany wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji (treść w załączeniu) oraz kompletem materiałów będących przedmiotem obrad 16 października br. i został umieszczony w systemie e-Sesja. Wobec braku uwag do zaproponowanego porządku obrad przystąpiono do głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt.
 

Po przedstawieniu wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

 

3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

Pan Brunon Han stwierdził, że projekt protokołu LVI sesji został radnym przesłany 24 października, był również dostępny do wglądu w Biurze Rady oraz zamieszczony w systemie e-Sesja. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu, a wobec braku chętnych do zabrania głosu w tej sprawie przystąpiono do głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu poprzedniej sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt.

 

Po przedstawieniu wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie dodając, iż zostanie on zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

4. Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie przedstawiła Starosta, Pani Barbara Studzińska. Zawierające przedstawione dane opracowanie, które w formie elektronicznej zostało przesłane radnym, stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska odnosząc się do uchwały z 12 października dotyczącej zmiany celu darowizny działki po straży zapytała o powód jej podjęcia dodając, iż wskazany pkt.10 mówi o gospodarce mieniem, co jest pojęciem ogólnym.

 

Pani Barbara Studzińska odpowiedziała, że podjęto ją po to, żeby bardziej uogólnić przedmiot wykorzystania przedmiotu darowizny, czyli obiektu przy ul. Laskowickiej, po byłej straży pożarnej. Pytana o cel stwierdziła, że uważa, iż będzie to dawało nam większe możliwości wykorzystania ww. nieruchomości, a na pytanie radnej jakie odpowiedziała, że wynikające z art.4 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska powtórzyła pytanie akcentując, że we wcześniejszej uchwale, w akcie darowizny, jest wyraźnie wskazane, jakie to są cele i zwracając się do Starosty zapytała, co na tej działce planują.

 

Pani Barbara Studzińska odpowiedziała, że wszystkie przedsięwzięcia, które są wyszczególnione w ww. artykule, związane z kompetencjami powiatu. Dodała, że jest to po prostu szerszy zapis, jednocześnie deklarując, że przygotuje odpowiedź na piśmie.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska zgadzając się na powyższe stwierdziła, że m.in. może to być również przygotowanie pod obrót, np. na cele komercyjne dodając, że rozumie, że też jest to rozważane. Na uwagę Starosty, że art.4 mówi o kompetencjach powiatu, które nie są celami komercyjnymi skomentowała, że powiat ma możliwość wynajmowania komercyjnie nieruchomości i obrotu nimi.

 

Pan Adam Knapik odnośnie posiedzenia Zarządu Powiatu Świeckiego zwołanego na 12 października br. zapytał, w jakim trybie to posiedzenie zostało zwołane i dlaczego z odpowiednim wyprzedzeniem nie było informacji na BIP, że jest planowane posiedzenie, na którym ww. uchwała miała być podjęta. Powołując się na informacje od Członków Zarządu stwierdził, że Starosta zwołała to posiedzenie ad hoc, na telefon, z trybem natychmiastowym i postawił pytanie o powód, dla którego musiało się to odbyć w takim trybie.

 

Pani Barbara Studzińska odpowiedziała, że jej zdaniem jest możliwość, żeby za zgodą wszystkich członków zwołać Zarząd w tym trybie; uważała, że należy taką uchwałę podjąć, bo jest to korzystniejszy sposób wykorzystania tego mienia i dlatego taka uchwała została podjęta. Na pytanie z jakim wyprzedzeniem zwołała to posiedzenie odpowiedziała, że musi to sprawdzić i zadeklarowała, że przygotuje odpowiedź na piśmie.

 

Pan Adam Knapik zwracając się do przedmówczyni stwierdził, że nie musi tego robić dodając, iż Członkowie Zarządu twierdzą, że Starosta telefonicznie informowała, że tego samego dnia ma się odbyć posiedzenie. Co do stwierdzenia, że jest taka możliwość zacytował zapisy § 113 Statutu Powiatu Świeckiego, który określa sposób i tryb zwoływania posiedzeń zarządu. Powiedział, że jeżeli ten tryb nie został dopełniony, to pojawia się wątpliwość na temat ważności podjętej przez Zarząd uchwały. Proszony o doprecyzowanie, co zarzuca powtórzył, że pytanie dotyczyło tego, dlaczego Starosta zwołała ww. posiedzenie w trybie nagłym, telefonicznie. Dodał, że wszystkie posiedzenia Zarządu zwoływane są pisemnie, stosowna informacja, wraz z terminem i porządkiem obrad jest zamieszczona na BIP, a w tym wypadku tego nie było, więc pyta dlaczego.

 

Pani Barbara Studzińska odpowiedziała, że uchwała została podjęta, ma podstawę prawną, jest to kompetencja Zarządu Powiatu, że może wystąpić o rozszerzenie przedmiotu przeznaczenia tego obiektu i jako Przewodnicząca Zarządu z tego skorzystała. Dodała, że nie wie, jaka będzie odpowiedź Wojewody i czy ta sprawa zostanie załatwiona pozytywnie, ale uważa, że jest to korzystne dla Powiatu.

 

Pan Adam Knapik zwrócił uwagę, że tego dotyczyło pytanie radnej K. Kaczmarek-Sławińskiej, a on pyta o tryb zwołania posiedzenia i o to, czy zdaniem Starosty uchwała podjęta na posiedzeniu, które zostało zwołane niezgodnie ze statutem, jest uchwałą ważną. Stwierdził, że Starosta powinna to wiedzieć i może teraz udzielić mu odpowiedzi, a nie za 2 tygodnie w formie pisemnej. Dodał, że jest to kwestia orientowania się jak działa administracja.

 

Pani Barbara Studzińska odniosła się do tonu wypowiedzi przedmówcy, podkreślając swoje wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej; zadeklarowała, że co do szczegółów jeśli chodzi o możliwość podjęcia ww. uchwały odpowie na piśmie i wówczas radny będzie mógł oceniać jej postępowanie.

 

Pan Brunon Han przed ponownym udzieleniem głosu radnemu upewnił się, że pytanie będzie dotyczyć innych spraw oceniając, iż ta kwestia jest zamknięta i Starosta udzieli pisemnej odpowiedzi.

 

Pan Adam Knapik zadał pytanie, czy Zarząd podejmując uchwałę na posiedzeniu zwołanym w sposób niezgodny ze Statutem podejmuje uchwałę ważną, czy nie. Podkreślił, że jest to pytanie natury ogólnej, nie związane z tą działką, z tą uchwałą i z tym posiedzeniem.

 

Pani Barbara Studzińska odpowiedziała, że jej zdaniem tak, ponieważ zapisy te mają charakter porządkowy, natomiast jest podstawa prawna do podjęcia takiej uchwały, mieści się to w kompetencjach Zarządu i Zarząd mógł podjąć taką uchwałę.

 

Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono więcej pytań ani uwag.

 

 

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z działań w okresie międzysesyjnym.

Pan Brunon Han poinformował, że w okresie międzysesyjnym wziął udział w następujących wydarzeniach:

  • 12 października 2023 r. – Uroczyste wręczenie nagród Starosty Powiatu Świeckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
  • 13 października 2023 r. – Konferencja pt. „Parki Krajobrazowe: nauka, edukacja, turystyka i praktyka” organizowana z okazji jubileuszu Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w świetlicy OSP w Grucznie,
  • 17 października 2023 r. – Sesja Rady Gminy w Dragaczu,
  • 18 października 2023 r. – Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisji Polityki Finansowej Rady Powiatu Świeckiego.

Następnie nawiązując do faktu, że Sekretarz Powiatu, Pani Iwona Karolewska uzyskała mandat posła ocenił, iż jest to bardzo dobra wiadomość dla naszego powiatu i życzył jej sukcesów oraz owocnej pracy w Sejmie RP.

 

Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono pytań ani uwag.

 

 

6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Pan Brunon Han poinformował, że do momentu rozpoczęcia sesji do Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie. Poinformował również, że na zapytania radnej U. Kempińskiej-Czerwińskiej oraz radnego A. Knapika z dnia 29 września br. udzielono odpowiedzi, a treść ww. zapytań oraz udzielonych odpowiedzi zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej; uzupełniono także odpowiedź radnej K. Kaczmarek-Sławińskiej (chodziło o zakup urządzenia wielofunkcyjnego). Odniósł się również do uwag co do działania Internetu w miejscu zamieszkania, jakie zgłaszał radny A. Knapik deklarując, iż trwają działania w celu poprawienia szybkości przesyłu.

Przedstawiając powyższe zapytał, czy radni, którzy otrzymali odpowiedzi uznają je za wyczerpujące, czy wnioskują o uzupełnienie.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pan Adam Knapik podziękował za udzieloną odpowiedź, prosząc o jej uzupełnienie. Skomentował, że na 4 punkty Starosta odpowiedziała cytując fragment przepisu, tj. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej regulującego warunki i sposób organizowania przez placówki publiczne zajęć pozalekcyjnych w zakresie innym niż krajoznawcze i turystyczne. Przypomniał, że w swoim zapytaniu odnośnie Forum Zdrowia Psychicznego wskazał, że są to pytania, które za jego pośrednictwem kierują rodzice. Chcą oni wiedzieć, czy art. 53 Konstytucji RP, gwarantujący rodzicom pierwszeństwo w wychowaniu dzieci (przed szkołą i przed państwem), obowiązuje i czy mają przenosić swoje dzieci do innych szkół. Następnie odczytał zawarte w zapytaniu pytania 8-11 prosząc Starostę o udzielenie konkretnych odpowiedzi: tak/nie.

 

Pan Brunon Han zapowiedział, że uzupełnienie odpowiedzi zostanie udzielone w formie pisemnej.

 

Pani Barbara Studzińska potwierdziła, że odpowie pisemnie, aczkolwiek uważa, że udzieliła radnemu bardzo precyzyjnej odpowiedzi, powołując się na informacje uzyskane od dyrektorów i wie, że nie złamano prawa. Podkreśliła, że jeśli chodzi o organizację tego typu wydarzeń zastosowali się oni do obowiązujących przepisów i wyraziła opinię, że odpowiedź tak lub nie byłaby niewłaściwa.

 

Pan Adam Knapik (Ad Vocem) zwrócił przedmówczyni uwagę, że nie zarzucał, iż nastąpiło złamanie prawa. Pytanie dotyczyło tego, czy szkoła poinformowała wcześniej rodziców o tym, że planuje wysłać ich nieletnie dziecko do szpitala psychiatrycznego na spotkanie, które jest współorganizowane przez zewnętrzną organizację promującą równość płci, LGBT itp. Stwierdził, że nikt nie zarzucił, że nastąpiło złamanie jakiegokolwiek przepisu dodając, że to się dopiero okaże.

 

Pan Brunon Han podsumował, że Starosta doprecyzuje udzieloną odpowiedź. Z uwagi na brak innych chętnych do zabrania głosu zamknął dyskusję, przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad.

 

 

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024,

Projekt przedstawiła Kierownik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świeciu, Pani Jolanta Wieczorek.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska odnosząc się do kwestii technicznych zwróciła uwagę, że dwie z procedowanych dziś uchwał mają autopoprawki. Poprosiła, aby jeżeli jest to możliwe na przyszłość wskazywać, czego wnoszone autopoprawki dotyczą, bo uzasadnienie w obydwu uchwałach jest identyczne.

W trakcie wypowiedzi radnej Pani Urszula Kempińska-Czerwińska stwierdziła, że zmiana dotyczy roku wskazując, że zostało to zaznaczone kolorem czerwonym.

 

Pani Barbara Studzińska odpowiedziała, że wyjaśnienie tej autopoprawki jest zawarte na stronie 5 Sprawozdania o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym: w 2 miejscach zamiast roku 2024 przez pomyłkę był wpisany rok 2023 i zostało to skorygowane.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono więcej pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przyjęcia Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
BRAK GŁOSU (1)
Barbara Studzińska
 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że Uchwała nr LVII/342/23 została podjęta (uchwała w załączeniu).

 

 

b) zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Bąkowie oraz zmiany nazwy i nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka w Bąkowie”,

Projekt przedstawiła Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie, Pani Violetta Antkowska.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Bąkowie oraz zmiany nazwy i nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka w Bąkowie”.

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Wit.

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że Uchwała nr LVII/343/23 została podjęta (uchwała w załączeniu).

 

 

c) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bąkowie,

Projekt przedstawiła Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie, Pani Violetta Antkowska.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bąkowie.

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że Uchwała nr LVII/344/23 została podjęta (uchwała w załączeniu).

 

 

d) zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023,

Projekt przedstawił Skarbnik Powiatu, Pan Dariusz Woźniak, szczególnie zwracając uwagę na zmiany przyjęte autopoprawką Zarządu Powiatu w dniu 23.10.2023 r.

 

W dyskusji udział wzięli:

Pan Adam Knapik odnosząc się do kwoty zabezpieczonej na plac zabaw zapytał, jak to będzie rozliczone: czy będą to wydatki nie wygasające i zadanie zostanie zrealizowane do końca czerwca przyszłego roku, czy będzie zrobiony jakiś remont, a środki, które mamy na remont wejdą nam na to w przyszłym roku?

 

Pan Dariusz Woźniak wyjaśnił, że koncepcja jest taka, żeby wszystkie 3 zadania (również „windowe”) zaplanować w przyszłorocznym budżecie, więc nie będzie z tego tytułu wydatków nie wygasających.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono więcej pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023.

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że Uchwała nr LVII/345/23 została podjęta (uchwała w załączeniu).

 

 

e) diet przysługujących radnym Powiatu Świeckiego.

Zagadnienie przestawił Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego, Pan Brunon Han.

Przypomniał, że niniejsza uchwała była ujęta w porządku obrad poprzedniej sesji, jednak ze względu na zgłaszane przez radnych wątpliwości, jej procedowanie przesunięto o miesiąc. W tym czasie odbyły się dyskusje w ramach spotkań przewodniczących klubów radnych, na posiedzeniach komisji itd.

Argumentując konieczność podjęcia ww. uchwały wskazał, że w orzeczeniach sądów administracyjnych ukształtowała się linia orzecznictwa, w myśl której uchwały organów samorządu terytorialnego w sprawie diet powinny być publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa, a uchwała podjęta przez Radę Powiatu Świeckiego w grudniu 2021 roku nie była opublikowana. Ponadto, przy okazji powyższej zmiany proponuje się doprecyzowanie niektórych zapisów, jakie kwestionowała prokuratura, także w odniesieniu do pobliskich jednostek samorządu (chodzi o określenie diety jako rekompensaty poniesionych kosztów w związku z wykonywaniem mandatu radnego – jeśli radny takich działań nie wykonuje, to dieta się nie należy). Kończąc stwierdził, że padło już wiele głosów w dyskusji i każdy ma swoje zdanie, dlatego otwierając dyskusję nad przedłożonym zagadnieniem prosi o „skonsolidowane” wypowiedzi.

 

Następnie, na wniosek radnego G. Gorala Przewodniczący zarządził 5-minutową przerwę w obradach.

 

Po wznowieniu obrad:

W dyskusji wzięli udział:

Pan Adam Knapik zapowiedział, że nie będzie odnosić się do szczegółów propozycji zmiany, przygotowanej przez Przewodniczącego Rady, tylko do kwestii generalnych.

Przyznając Przewodniczącemu rację, że zmieniła się linia orzecznicza w niektórych sądach administracyjnych zwrócił uwagę, że dziś na spotkaniu z przewodniczącymi klubów radnych Wiceprzewodniczący Rady przedstawił sprawę z tego roku, z województwa pomorskiego, gdzie Wojewoda odmówił publikacji uchwały Rady Miasta Słupsk z tego względu, że stoi na stanowisku, iż nie jest to akt prawa miejscowego. Skomentował, że obecnie to orzecznictwo się kształtuje i być może rzeczywiście na skutek działań prokuratorskich tych spraw będzie więcej i ustawodawca bardziej uszczegółowi akty prawne, które dla organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego są podstawą do wydania uchwały w sprawie diet. Wyraził opinię, że jeżeli obowiązująca uchwała ma dokładanie taką samą podstawę prawną, jak projekt, który za chwilę Rada będzie głosować i w międzyczasie, czyli między rokiem 2021, a dniem dzisiejszym nie było żadnej nowelizacji przepisów, które są podstawą prawną do jej podjęcia, to nie można mówić, że ta obowiązująca uchwała ma jakieś wady.

Jeżeli chodzi o detale postawił pytanie, czy radni chcą działać na swoją szkodę, głosując taką uchwałę. Zwrócił uwagę na zapisy § 8, w szczególności ust.3 komentując, że jego zdaniem nie można dwa razy wyciągać konsekwencji za to samo. Jako niekonsekwentne ocenił także, iż potrącenie za nieobecność na sesji wynosi 20%, a w miesiącu, kiedy nie będzie sesji ma to być 50%. Wskazał również na § 12 sugerując konieczności doprecyzowania, za które punkty odpowiada Przewodniczący, a za które Zarząd Powiatu.

Kończąc podkreślił, że będzie głosować przeciw z tego względu, że nie zgadza się, że musimy podejmować tę kwestię. Uważa, że nie ma konieczności, żeby radni taką uchwałę podejmowali, a jeśli chcą podjąć tę kwestię, to dlaczego mają głosować na swoją szkodę?

 

Pan Roman Witt nie zgodził się z opinią przedmówcy zaznaczając, że inaczej będzie rozpatrywana sprawa w przypadku, kiedy przekażemy uchwałę do Wojewody, a on uzna, iż nie ma być publikowana, niż kiedy nie zrobimy nic. Wskazał na możliwość prowadzenia postępowania przed organami odwoławczymi, podając jako przykład uchwałę z Gminy Świecie dotyczącą programów ochronny zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, w odniesieniu do której ostatecznie uznano stanowisko Gminy, że stanowi ona prawo miejscowe i od tego czasu jest publikowana, nie tylko w naszym województwie. Ocenił, że przypadek z województwa pomorskiego nie powinien być dla nas wykładnią, ponieważ w razie odmowy publikacji można wejść w spór z wojewodą i taką decyzję podważyć.

Podkreślił, że projekt niniejszej uchwały był szczegółowo omawiany i dyskutowany na posiedzeniach komisji. Stwierdził, że wątpliwości, jakie miał zostały wyjaśnione przez radcę prawnego i uważa, że nie należy tego tematu pozostawić i czekać.

 

Pan Adam Knapik (Ad Vocem) dziękując przedmówcy za bardzo merytoryczną i rzeczową wypowiedź odniósł się do sformułowania w odniesieniu do Gminy, która „była w sporze z Wojewodą” zaznaczając, że z naszą uchwałą nic się nie dzieje: nie mamy sprawy w sądzie administracyjnym, ani sprawa nie jest badana przez prokuratora; ponadto stwierdził, że upłynęły terminy, w jakich organ nadzoru mógł ww. uchwałę uchylić, nie można też wyciągnąć w stosunku do samorządu żadnych konsekwencji z tego względu.

Powtórzył, że uważa, iż nie musimy się tym zajmować, a ma wątpliwości, czy to jest dobre podejście, żeby organ stanowiący prawo przy podejmowaniu uchwał kierował się trybem przypuszczającym „co będzie, jeśli coś będzie”. Stwierdził, że uchwała obowiązuje i oczywiście mamy prawo ją zmienić, ale należy powiedzieć „chcemy zmienić”, a nie tłumaczyć radnym, że musimy, powołując się na możliwe działania wojewody, prokuratury itp. Dodał, iż orzeczenia sądów administracyjnych wydawane są w sprawach jednostkowych i żadne orzeczenie nie jest źródłem prawa.

 

Pan Roman Witt (Ad Vocem) wyjaśnił, że użył określenia „w sporze z wojewodą” w odniesieniu do sytuacji, jaka może wystąpić w naszym przypadku, ponieważ Gmina Świecie wystąpiła po tym, kiedy Wojewoda odmówił publikacji ww. aktu prawnego. Zgodził się z przedmówcą, że Rada Powiatu w każdym momencie może zmienić uchwałę w sprawie diet i ocenił, że teraz jest to zasadne. Następnie odnosił się do poszczególnych zapisów przygotowanego projektu stwierdzając, że jego wątpliwości zostały wyjaśnione i jest przekonany co do jej podjęcia.

 

Pan Waldemar Fura jeśli chodzi o omawiany przypadek Słupska zauważył, że wojewoda nie zgodził się na publikację, natomiast dalszy ciąg tej sprawy jest taki, że ten samorząd został obciążony karą około 1 mln zł. Prokurator, na wniosek sądu może zażądać takiej zmiany, natomiast w ww. przypadku samorząd ma bardzo mocne argumenty, żeby jakiejkolwiek kary uniknąć i nie ponosić żadnych konsekwencji.

Zgodził się z radnym A. Knapikiem, że sady administracyjne nie są od tego, żeby tworzyć prawo, ale jednocześnie stwierdził, że ich rolą jest również interpretowanie prawa. Powołując się na przykład, jaki przedstawił radny R. Witt skomentował, że tu również była kwestia interpretacji, czy jest ona aktem prawa miejscowego, czy nie. Podkreślił, że obecnie coraz więcej administracyjnych w kraju interpretuje, iż uchwała dotycząca diet jest aktem prawa miejscowego. Podając również przykład z własnego doświadczenia zawodowego dotyczący kwestii odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu poinformował, że najpierw tylko jeden sąd zinterpretował, że zasada, iż rodzice płacili za miesiąc z góry niezależnie od tego, czy dziecko chorowało czy nie jest błędna i trzeba stosować kodeks prawa cywilnego i zasadę równoprawności; w niecałe pół roku ta interpretacja przeszła przez całą Polskę, do tutejszego samorządu zgłosił się prokurator wyznaczając termin na zmianę tej uchwały i zostało to zmienione.

Dlatego, że mamy taką rzeczywistość jeżeli chodzi o możliwości sądów i ich działanie warto niniejszą uchwałę podjąć, bo ona wiele nie zmienia, natomiast rzeczywiście uchroni nas przed niepotrzebnymi problemami. Ocenił, że jest to mocny argument za podjęciem tej uchwały i dodał, że będzie głosował za.

 

Pan Adam Knapik (Ad Vocem) odnośnie stwierdzenia przedmówcy dot. działalności sądów administracyjnych powtórzył, że działają one i orzekają w sprawach jednostkowych. Sąd administracyjny „sam z siebie” nie jest w stanie wzruszyć żadnej uchwały w rok po jej obowiązywaniu. Powiedział, że wszystkie sprawy, z jakimi zapoznał się w związku z procesem zmiany niniejszej uchwały dotyczyły sytuacji, że do sądów administracyjnych trafiały uchwały w związku ze sporem pomiędzy organem nadzoru, a jakąś radą i przy okazji sądy administracyjne wytykały, że uchwała nie była publikowana w dzienniku urzędowym danego województwa. Jednocześnie zapewnił, że w sądach administracyjnych jest masa spraw dotycząca uchwał w sprawie diet dla radnych, gdzie sądy wypowiedziały się w jakimś sporze i w ogóle nie poruszyły kwestii, że uchwała nie była opublikowana.

Powtórzył, że jeśli chcemy zmienić uchwałę, mamy do tego prawo, ale nie wywołujmy wśród radnych takiego poczucia, że musimy to zrobić, bo jeszcze będziemy musieli oddawać pieniądze. Dodał że jeżeli chodzi o Słupsk Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że Prezydent Słupska powinien w związku z tym środki ściągnąć, ale to jest bezsankcyjny przepis.

 

Pan Brunon Han zwracając się do radnych poprosił, żeby nie powtarzać tych samych argumentów, które już padły na posiedzeniach komisji. Wyraził opinię, że sprawa jest przedyskutowana i każdy ma już swój pogląd na temat tej uchwały.

 

Pan Andrzej Kowalski nawiązując do wypowiedzi radnych, którzy się na niego powoływali odczytał fragment artykułu odnośnie stwierdzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku nieważności uchwał Rady Miasta w Słupsku dotyczących diet uzupełniając, że sprawa dotyczy właśnie nieopublikowania tych uchwał w dzienniku urzędowym.

 

Pan Józef Gawrych złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji. Stwierdził, że jak zauważył Pan Przewodniczący argumenty się powielają i sądzi, że nikt już nikogo nie przekona, więc prosi o zakończenie dyskusji i przystąpienie do głosowania.

 

Następnie dyskutowano o kwestiach proceduralnych, po czym przystąpiono do głosowania wniosku o zakończenie dyskusji.

 

Głosowano wniosek w sprawie:
Wniosek o zakończenie dyskusji.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (16)
Józef Belt, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Brunon Han, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
PRZECIW (3)
Tadeusz Fiedurek, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Stanisława Kuffel, Marek Mazurek

 

Pan Brunon Han po przedstawieniu wyników głosowania stwierdził, że wniosek przeszedł, więc kończymy dyskusję. Następnie poinformował, że w tej chwili dopuszcza ewentualnie dwa głosy: jeden głos za uchwałą, a jeden przeciw i zapytał, czy są chętni do zabrania głosu w tej sprawie.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska i Pan Grzegorz Goral sygnalizowali chęć wypowiedzi merytorycznych, natomiast Pan Adam Knapik wyjaśniał radnym kwestie proceduralne.

 

Pan Brunon Han odpowiadając radnemu G. Goralowi odnośnie opinii na temat uchwały, którą odczytał w trakcie spotkania z Przewodniczącymi Klubów wyjaśnił, że nie wystąpił o nią jako Przewodniczący Rady, ale prywatnie, jako radny.

Następnie przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
diet przysługujących radnym Powiatu Świeckiego.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (17)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
PRZECIW (1)
Adam Knapik
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Angelika Macura, Iwona Manys

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że Uchwała nr LVII/346/23 została podjęta (uchwała w załączeniu).

 

Pan Brunon Han skomentował, że nie chciał zbytnio wdawać się w dyskusję, ponieważ przyjmuje argumentację radcy prawnego, którego wiedza w tej kwestii jest większa niż radnych i nie ma podstaw, aby poddawać to w wątpliwość.

 

 

8. Kompleksowa informacja o stanie dróg w powiecie świeckim.

Zagadnienie przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, Pan Adam Meller. Zawierające przedstawione dane opracowanie, które w formie elektronicznej zostało przesłane radnym, stanowi załącznik do protokołu.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję, przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad.

 

 

9. Informacja o przebiegu remontów i inwestycji drogowych w 2023 roku.

W formie pokazu slajdów zagadnienie przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, Pan Adam Meller. Zawierające przedstawione dane opracowanie, które w formie elektronicznej zostało przesłane radnym, stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pan Grzegorz Goral zapytał o drogę do Terespola – czy jest zapewnienie Marszałka, że ją wyremontuje? Dodał, że sygnalizował temat kilka miesięcy temu, a obecnie ta droga jest zrujnowana i nie wiadomo, co będzie dalej.

 

Pan Adam Meller odpowiedział, że droga jest w nowym planie drogowym, zaplanowana do przebudowy na przyszły rok. Wykonana jest dokumentacja projektowa, która szacuje wartość tego przedsięwzięcia na ok. 4 mln zł. Wniosek na dofinansowanie został złożony do Rządowego Programu Dróg Lokalnych, Zarząd Powiatu pracuje również nad pozyskaniem innych zewnętrznych środków. Wystosowaliśmy odpowiednie pismo do Marszałka Województwa z prośbą o wsparcie tego zadania, natomiast nie mamy jeszcze odpowiedzi. Stwierdził, że należy dołożyć wszelkich starań, żeby móc tę drogę w przyszłym roku wyremontować. Na uwagę radnego, że chodziło mu o to, że powinien to wykonać samorząd województwa wyjaśnił, że ww. droga, o długości bodajże 3,5 km, którą prowadzony jest ruch nie jest wskazana przez wykonawcę jako oficjalny objazd, więc trudno wymuszać na kimś wykonanie tego remontu, natomiast oczywiście próbujemy rozmawiać z Marszałkiem i wynegocjować kwotę wsparcia na to zadanie.

 

Pan Tadeusz Fiedurek stwierdził, że na jednej z sesji wszyscy zgodzili się, że najgorszym odcinkiem drogi w naszym powiecie jest droga Dąbrówka-Biechowo i z tego co wie, jeden z wniosków był złożony na tą drogę. Dostaliśmy dofinansowanie i jeśli się nie myli zadanie będzie realizowane w następnym roku, ale w rozmowie ze Starostą przy poprzednim naborze wniosków była mowa o drugim wniosku, właśnie na tę drogę, a po rozstrzygnięciu naboru okazało się, że wniosek złożono nie na tę drogę, tylko na drogę Plewno-Belno.

 

Pan Adam Meller wyjaśnił, że to zadanie jest traktowane jako układ 3 dróg i zawsze mówiąc Dąbrówka-Biechowo, Biechowo-Biechówko, Dąbrówka-Plewno mówimy o trzech numerach dróg, które tworzą pewien układ. Mamy na nie dokumentacje i kosztorys inwestorski na poszczególne numery dróg, ale bardzo nam zależało na wykonaniu tego zadania w całości, z tym że największy problem stanowią finanse, bo cały układ tych 3 dróg szacujemy na kilkanaście milionów zł. Są to bardzo duże pieniądze, podczas gdy dostępne dofinansowania to kwoty rzędu 1,5 – 3 mln zł, więc konieczna była decyzja o ”rozczłonkowaniu” tych dróg i dostosowaniu do możliwości pozyskania środków. Dodał, że liczy na to, że w przyszłym roku wykonamy te etapy, ale będzie to część całości i uważa, że musimy pozyskiwać środki, być aktywni i szukać źródeł finansowania, aby móc w pierwszej kolejności wykonać coś, co zaczęliśmy.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska przypomniała, że na objazdowym posiedzeniu Komisji zgłaszała problem odnośnie ruchu wahadłowego między Płochocinem, a dojazdem do autostrady. Zapytała, czy na radzie budowy udało się coś wyjaśnić, jaki jest termin zakończenia prac i czy są one realizowane zgodnie z harmonogramem.

 

Pan Adam Meller odpowiedział, że jeszcze tego samego dnia telefonicznie prosił o informację. Wykonawca stwierdził, że coś nie działało z akumulatorami – teraz są nowe, więc powinno to już być dobrze zsynchronizowane. Dodał, że na jutro jest zaplanowana kolejna rada budowy, więc na miejscu osobiście to zweryfikuje. Jeżeli chodzi o harmonogram poinformował, że jest to ten sam wykonawca, który wykonuje nam ścieżkę rowerową i zapewnia nas, że od przyszłego tygodnia na budowie będzie dosyć sprzętu. Wyraził opinię, że jeżeli pogoda pozwoli, to oczywiście termin jest niezagrożony; najważniejszym elementem jest ułożenie mas bitumicznych, które wymagają odpowiedniej temperatury, a wszystkie inne prace tak naprawdę można prowadzić w temperaturach mniej korzystnych.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska odnosząc się do tempa pracy stwierdziła że od 4 tygodni przejeżdża tam dość często i nie widzi żadnego postępu, nic się nie dzieje i zadanie jest na tym samym etapie.

 

Pan Adam Meller zapewnił, że zwróci na to uwagę, jutro osobiście zweryfikuje sygnalizację świetlną i będzie oczekiwał wyjaśnień. Powołując się na dotychczasową współpracę z tym wykonawcą, jego zapewnienia oraz rodzaje prac, jakie są do wykonania stwierdził, że nie widzi zagrożenia jeśli chodzi o dotrzymanie terminu.

 

Pan Adam Knapik zapowiedział, że pierwsze pytanie dotyczy drogi powiatowej z Osia do Warlubia, tego węższego odcinka, czyli do tego momentu, kiedy zostaliśmy przy starej szerokości. Stwierdził, że temat pojawiał się już wielokrotnie, jako zarządca drogi ponosimy non stop koszty związane z dosypywaniem tłucznia, ten kamień jest wyrzucany przez ciężarówki i dodał, iż zwrócono mu uwagę, że dosypujemy tłuczeń, ale go nie zagęszczamy. Zapytał, czy to jest prawda, że gdyby go zawibrować, to degradacja tej drogi następowałaby wolniej, a jeżeli tak, to gdzie jest przyczyna: czy problem jest w technologii, czy w kosztach.

 

Pan Adam Meller stwierdził, że każdy materiał, który nie będzie związany, będzie ulegać degradacji, a najlepiej jest to widoczne na drogach gruntowych, gdzie każdy deszcz rozmywa szczególnie tą najdrobniejszą frakcję. Zastrzegł, że oczywiście jest to zagęszczane dostępnymi środkami, ale w sytuacji, kiedy w trakcie opadów deszczu mijają się tam 2 tiry, siłą rzeczy najeżdżają one kołami na pobocze i jeśli nie będzie to z góry związane jakimiś spoiwem hydraulicznym, to zawsze będzie ulegać degradacji szybciej niż to, co jest związane.

Zaakcentował, że odbywa się tam duży ruch ciężkich samochodów i siłą rzeczy mamy taki stan faktyczny i przypomniał w jakim stanie była ta droga. Podsumowują wskazał, że jest problem odnośnie stanu technicznego dróg, ruchu samochodów ciężarowych i tej geometrii, która jest na granicy.

 

Pan Adam Knapik stwierdził, że przyjmując od Województwa 60 km dróg wojewódzkich mieliśmy harmonogram doprowadzenia ich do stanu akceptowanego przez użytkowników tych dróg. Zapytał, ile jeszcze z tych założeń zostało nam do zrobienia i czy będzie to już koniec, jak zrobimy ten ostatni odcinek do Płochocina?

 

Pan Adam Meller doprecyzował, że przejęliśmy 45 km dróg i 5 km było już przebudowanych, zmodernizowanych (odcinek Gródek-Laskowice). Odcinek, o którym rozmawiał z radną Katarzyną Kaczmarek-Sławińską to ostatni odcinek przebudowy dróg, które przejęliśmy od Marszałka i liczy, że w tym roku całą tę sieć doprowadzimy do standardu dróg powiatowych.

 

Pan Brunon Han wobec braku dalszych pytań podziękował Dyrektorowi za przedstawienie zagadnienia. Odnosząc się do objazdu dróg w ramach wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisji Polityki Finansowej i do przedstawionej prezentacji ocenił, że mamy sporo dobrych dróg. Jednocześnie zgodził się z głosami radnych, którzy zwracali uwagę na odcinki do zrealizowania i dodał, że trzeba także zdawać sobie sprawę, że po kilku latach wykonane przez nas drogi będą ulegać degradacji.

 

 

10. Informacja o analizie złożonych oświadczeń majątkowych.

Pan Adam Knapik stwierdził, że ustawa mówi, iż radnym trzeba przedłożyć ww. informacje, ale nie ma konieczności ich odczytywania. Zaproponował, aby przesłać radnym na skrzynki mailowe informację, którą otrzymał Przewodniczący i Starosta od Naczelnika Urzędu Skarbowego i uznać, że wypełniamy w ten sposób delegację ustawową.

 

Pan Brunon Han wyraził opinię, że skoro obowiązkiem jest przedłożenie ww. informacji, to przesłanie ich radnym drogą elektroniczną jest dobrym rozwiązaniem. Przypomniał, że analogiczną formę stosowano w odniesieniu do przedkładanych planów pracy i sprawozdań komisji.

 

Pan Adam Knapik wyjaśnił, że radni mogą prowadzić nad tym zagadnieniem dyskusję, natomiast go nie przyjmują – jest ono przedkładane Radzie do wiadomości.

 

Pan Brunon Han podziękował byłemu Przewodniczącemu za wskazówki i uznał punkt 10 za wyczerpany, przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad.

 

 

11. Sprawy różne.

W dyskusji wzięli udział:

Pan Grzegorz Goral odnośnie nieruchomości po straży pożarnej stwierdził, że ma nadzieję, iż uzgodnienia, które były na początku miedzy Wojewodą, a Starostwem są aktualne, że powstanie tam między innymi powiatowa biblioteka i nie jest to zagrożone.

 

Pani Barbara Studzińska skomentowała, że nie spodziewała się, iż podjęta przez Zarząd Powiatu uchwała wywoła tyle emocji. Powtórzyła, że zawnioskowała do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o to, żeby rozszerzyć katalog przedsięwzięć, na które ten obiekt może być przeznaczony, zgodnie z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, który wymienia jakiego rodzaju zadania należą do kompetencji powiatu. Odpowiadając radnemu zapewniła, że jeśli chodzi o bibliotekę, to nawet w uzasadnieniu zostało napisane, że mamy zamiar trzymać się pierwotnych ustaleń. Zastrzegła, że nie wie, jaka będzie odpowiedź Wojewody, natomiast prośba dotyczyła poszerzenia możliwości wykorzystania tego obiektu, bo to by usprawniło zarządzanie tym obiektem i pozwoliło na jego lepsze wykorzystanie. Na bibliotekę mamy dokumentację, wystąpiliśmy też do Wojewody o możliwość wybudowania na sąsiedniej działce, która jest własnością Wojewody, zbiorników podziemnych (taki wymóg od wojewódzkiej straży pożarnej) i czekam na odpowiedź.

 

Pan Adam Knapik w związku z przekazaną przez Wicestarostę informacją, że w przyszłym roku musimy się liczyć z ważnym, dużym zadaniem inwestycyjnym - wymianą dachu nad budynkiem głównym „czerwonego LO” zwracając się do Przewodniczącego poprosił, żeby przed dyskusją nad budżetem, przed następnym posiedzeniem Komisji Infrastruktury każdy, kto zechce mógł odbyć wizję lokalną w tej szkole i zobaczyć, co tam faktycznie się dzieje. Wyjaśnił, że wniosek ten składa, ponieważ radni byli zapewniani, że jeśli chodzi o infrastrukturę w naszych szkołach, mamy praktycznie wszystko porobione. W związku z powyższym prosi, aby Przewodniczący miał to na uwadze i w następnym miesiącu takie wyjście zorganizował.

 

Pan Brunon Han odpowiedział, że weźmie to pod rozwagę.

 

Pan Józef Gawrych odpowiadając radnemu wyjaśnił, że jeśli chodzi o I LO mieliśmy nadzieję, że uda się w sposób zachowawczy naprawić ten dach. Ponieważ żadna z ekip dekarskich nie sprostała zadaniu i nie ma chętnych, którzy by się tego podjęli, a dach przecieka powodując straty w auli, doszliśmy do wniosku, że jedynym skutecznym rozwiązaniem będzie wymiana poszycia dachowego.

 

Pan Brunon Han zgadzając się ze stanowiskiem przedmówcy dodał, że w trakcie pobytu Komisji Infrastruktury w I LO, w sali gimnastycznej Dyrektor wskazywała, że jest problem z zaciekaniem.

 

Pan Adam Knapik zwrócił uwagę, że chodzi raczej o budynek główny, a nie salę gimnastyczną, gdzie jest zupełnie nowy dach. Dziękując Członkowi Zarządu za wyjaśnienia stwierdził, że w takim przypadku trzeba podjąć decyzję. Wyraził przypuszczenie, że będzie to kwota rzędu kilkuset tysięcy, jeśli nie milionowa. Zastrzegając, że nie neguje potrzeby tej inwestycji, natomiast uważa, że łatwiej się o czymś rozmawia, widząc wcześniej co jest do zrobienia i stąd wniosek o zorganizowanie wizyty Komisji w I LO.

 

Pan Brunon Han stwierdził, że nie ma nic przeciwko temu, żeby nawet 15 minut przed posiedzeniem Komisji Infrastruktury spotkać się przed I LO i zobaczyć, jak to wygląda. Przyznał rację radnemu A. Knapikowi, że jeśli się coś widziało, wówczas dużo łatwiej podejmować decyzje.

 

Pani Barbara Studzińska dodała, że remont dachu jest już ujęty w projekcie budżetu, a wartość tego przedsięwzięcia mamy wycenioną na 520 tys. zł.

 

Pan Grzegorz Goral stwierdził, że na pewno koszty wzrosną, bo jest to obiekt zabytkowy.

 

Pan Józef Gawrych odpowiedział, że zostało to uzgodnione z konserwatorem.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska stwierdziła, że prawdopodobnie radni otrzymają projekt budżet na kolejny rok i zwracając się do Przewodniczącego Rady zasugerowała ustalenie dogodnego terminu posiedzenia komisji w listopadzie, w celu jego prezentacji.

 

Pan Brunon Han odpowiedział, że chciał o tym powiedzieć na końcu i poprosił wszystkich przewodniczących komisji o pozostanie na sali obrad po zakończeniu dzisiejszej sesji.

 

 

12. Zakończenie.

Wobec braku dalszych chętnych do zabrania głosu, z uwagi na wyczerpanie porządku dziennego Przewodniczący zamknął obrady LVII sesji Rady Powiatu Świeckiego.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Świeckiego
/-/
Brunon Han

Przygotowała: Halina Matwiej


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego