Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Zarządu Nr 223/1480/23 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

Rodzaj aktu prawnego:
Uchwała Zarządu
Rok podjęcia:
2023
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2018-2023
Sesja:
223
Data podjęcia:
20-11-2023
Data rozpoczęcia obowiązywania:
-
Data wejścia w życie:
-
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
223/1480/23
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
Podstawa prawna wydania:
art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 25, art. 19 ust. 11 i art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)
Akt prawa miejscowego:
Nie

Uchwała Nr 223/1480/23
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 20 listopada 2023 r.

 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.[1]), art. 25, art. 19 ust. 11 i art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.[2]), art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), Zarząd Powiatu Świeckiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr 221/1471/23 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie kompleksu mieszkań chronionych mających siedzibę w Nowem przy ul. Myśliwskiej 1a, prostuje się oczywistą omyłkę pisarską polegającą na użyciu w akcie pojęcia „mieszkanie chronione” zamiast „mieszkanie treningowe” w następujący sposób:

  1. w tytule uchwały w miejsce: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie kompleksu mieszkań chronionych mających siedzibę w Nowem przy ul. Myśliwskiej 1a

wprowadza się: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie kompleksu mieszkań treningowych mających siedzibę w Nowem przy ul. Myśliwskiej 1a,

  1. w § 1 w miejsce: Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, którego przedmiotem jest prowadzenie mieszkań chronionych

wprowadza się: Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, którego przedmiotem jest prowadzenie mieszkań treningowych.

 

§. 2 W załączniku do uchwały nr 221/1471/23 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie kompleksu mieszkań chronionych mających siedzibę w Nowem przy ul. Myśliwskiej 1a, prostuje się oczywistą omyłkę pisarską polegającą na użyciu w załączniku do aktu pojęcia „mieszkanie chronione” zamiast „mieszkanie treningowe”, z wyjątkiem wyrażenia „mieszkań chronionych” zawartym w punkcie IV „Termin i warunki realizacji zadania” .

 

§ 3. Pozostałe zapisy uchwały nr 221/1471/23/2023 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 6 listopada 2023 r. nie ulegają zmianie.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świeckiego.

 

§ 5. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej bip.csw.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świeciu www.csw.pl i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu https://pcpr-swiecie.rbip.mojregion.info/9/strona-glowna-bip.html

 

§ 6. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

  1. (Franciszek Koszowski)
  2. (Zbigniew Kapusta)
  3. (Iwona Manys)
  4. (Józef Gawrych)

 

 

 

Uzasadnienie

 

W uchwale nr 221/1471/23 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 6 listopada 2023 r. zaistniała oczywista omyłka pisarska. W tytule uchwały jak również w dalszej jej części zastosowano niewłaściwe pojęcie „mieszkania chronionego” zamiast „mieszkania treningowego”. Konieczne stało się więc dokonanie sprostowania błędu pisarskiego w akcie oraz załączniku do niego.

W tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

 

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 535, poz. 1693 oraz poz. 1938

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego