Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Zarządu Nr 221/1472/23 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w  ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych  

Rodzaj aktu prawnego:
Uchwała Zarządu
Rok podjęcia:
2023
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2018-2023
Sesja:
221
Data podjęcia:
06-11-2023
Data rozpoczęcia obowiązywania:
-
Data wejścia w życie:
-
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
221/1472/23
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych
Podstawa prawna wydania:
art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm. ), art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)
Akt prawa miejscowego:
Nie

Uchwała Nr 221/1472/23
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 6 listopada 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w  ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych  

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.[1]), art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty nabór na członków Komisji Konkursowej będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać następujące warunki:

1) być reprezentantem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie powiatu świeckiego bądź osobą przez nie wskazaną,

2) złożyć pisemne zgłoszenie na członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, którego przedmiotem jest prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych na terenie Powiatu Świeckiego (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).

3) posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania podmiotu uprawnionego.

3. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu biorącego udział w konkursie ofert na realizację zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2. W ocenie i opiniowaniu ofert złożonych w konkursie nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ofertę mogą budzić wątpliwości i zastrzeżenia co do jej bezstronności.

4. Dokumenty zgłoszeniowe, tj. zgłoszenie z upoważnieniem przyjmowane będą w formie elektronicznej na skrzynkę EPUAP: PCPRSwiecie lub pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 195A, 86 - 100 Świecie lub osobiście w sekretariacie PCPR w Świeciu.

5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu https://pcpr-swiecie.rbip.mojregion.info/9/strona-glowna-bip.html w menu przedmiotowym w zakładce KLAUZULE INFORMACYJNE.

6. Termin naboru zgłoszeń upływa w dniu 20 listopada 2023 roku.

7. Wyboru członków Komisji Konkursowej spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w § 1 ust.1 dokona Zarząd Powiatu.

8. W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej żadna z organizacji nie wskaże kandydatów, będzie ona działała bez udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

  1. (Franciszek Koszowski)
  2. (Zbigniew Kapusta)
  3. (Iwona Manys)

 

 

 

Uzasadnienie

 

Organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podejmuje się niniejsza uchwałę w celu dokonania naboru na członków komisji.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r.: poz. 572

 

PDFZałącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu nr 221.1472.23.pdf (290,59KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego