Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół LV Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 30 sierpnia 2023 r.

Protokół nr LV/23

LV Sesja Rady Powiatu Świeckiego w dniu 30 sierpnia 2023 r.

 

Obrady rozpoczęto 30 sierpnia 2023 r. o godz. 13:00, a zakończono o godz. 14:36 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 21 radnych.

Obecni:

1. Józef Belt
2. Tadeusz Fiedurek
3. Waldemar Fura
4. Józef Gawrych
5. Grzegorz Goral
6. Brunon Han
7. Katarzyna Kaczmarek-Sławińska
8. Zbigniew Kapusta
9. Urszula Kempińska-Czerwińska (do punktu 4)
10. Adam Knapik
11. Franciszek Koszowski
12. Andrzej Kowalski
13. Stanisława Kuffel
14. Lucyna Kuźniacka
15. Angelika Macura
16. Iwona Manys
17. Marek Mazurek
18. Marcin Podgórski
19. Barbara Studzińska
20. Grzegorz Tomaszewski (od punktu 6)
21. Roman Witt

Lista obecności – w załączeniu.

Lista obecności zaproszonych gości – w załączeniu.

 

 

1. Otwarcie LV sesji i stwierdzenie quorum.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący, Pan Brunon Han, który na podstawie informacji z systemu do głosowania oraz podpisów złożonych na liście obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 20 radnych, co stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał przez Radę Powiatu.

 

 

2. Przyjęcie porządku obrad.

Pan Brunon Han stwierdził, że radni otrzymali proponowany porządek obrad wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji (treść w załączeniu) i kompletem materiałów będących przedmiotem obrad. Wobec braku uwag do zaproponowanego porządku obrad przystąpiono do głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Grzegorz Tomaszewski

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

 

3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

Pan Brunon Han stwierdził, że do momentu rozpoczęcia sesji do sporządzonego protokołu LIV sesji nie wpłynęły uwagi i zapytał, czy ktoś chciałby w tej sprawie zabrać głos. Wobec braku chętnych do zabrania głosu przystąpiono do głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu poprzedniej sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Roman Witt
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Adam Knapik
NIEOBECNI (1)
Grzegorz Tomaszewski

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że protokół został przyjęty i zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

4. Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pani Barbara Studzińska przedstawiła Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Zawierające przedstawione dane opracowanie, które w formie elektronicznej zostało przesłane radnym, stanowi załącznik do protokołu.

 

Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono pytań ani uwag.

 

 

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z działań w okresie międzysesyjnym.

Pan Brunon Han poinformował że w okresie międzysesyjnym wziął udział w następujących wydarzeniach:

 • 1 lipca 2023 r. – Święto Pomidora w Wielkim Lubieniu,
 • 31 lipca 2023 r. – posiedzenie Zarządu Powiatu Świeckiego,
 • 1 sierpnia 2023 r. – uroczystość upamiętniająca 79 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Toruniu,
 • 4 sierpnia 2023 r. – Korowód Kociewski w ramach Święta Kociewia na Jarmarku Dominikańskim,
 • 20 sierpnia 2023 r. – Dożynki Gminne w Dragaczu,
 • 21 sierpnia 2023 r. – posiedzenie Zarządu Powiatu Świeckiego,
 • 21 sierpnia 2023 r. – posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego,
 • 23 sierpnia 2023 r. – wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki, Komisji Polityki Finansowej oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego wraz z wyjazdem do Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach,
 • 26 sierpnia 2023 r. – panel ekonomiczny w ramach XIII edycji Blues na Świecie Festival.

Następnie wymienił, jaka korespondencja wpłynęła do Rady Powiatu Świeckiego w okresie międzysesyjnym zaznaczając, iż pisma te zostały przesłane radnym:

 • odpowiedź Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w związku z uchwałą Rady Powiatu Świeckiego w sprawie przekazania skargi według właściwości,
 • informacja o dotacjach celowych udzielonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowalne przy zabytkach,
 • pismo Pełnomocnika Rządu do Spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945.

Nawiązując do ostatniego z wymienionych pism dodał, że zawierało ono również załącznik – „Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945 - wersja skrócona”, z którym zainteresowani mogą się zapoznać w Biurze Rady. Poinformował, że dziś po sesji zaprasza szefów Klubów Radnych w celu wypracowania stanowiska w tej sprawie i zostanie to przedstawione na następnej sesji.

 

Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono pytań ani uwag.

 

 

6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Pan Brunon Han poinformował, że w okresie międzysesyjnym (25.08.2023 r.) na ręce Przewodniczącego Rady wpłynęły 2 zapytania radnego A. Knapika, które zostały przekazane do Starosty. Radnemu udzielono odpowiedzi 30.08.2023 r. Treść ww. zapytań oraz udzielonych odpowiedzi zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej. Skomentował, że sprawa jest znana części radnych, ponieważ te pytania były zadawane na wspólnym posiedzeniu „Komisji Infrastruktury”, „Komisji Finansów” oraz „Komisji Zdrowia”.

Następnie, ponieważ nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.

 

 

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu świeckiego

Projekt przedstawiła Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu, Pani Bożena Gaca-Zielińska.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję. Następnie, z uwagi na zmianę stanu osobowego radnych, jaka nastąpiła w trakcie trwania obrad sprawdzono quorum i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu świeckiego.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Urszula Kempińska-Czerwińska

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że Uchwała nr LV/338/23 została podjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu).

 

 

b) zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Projekt przedstawiła Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu, Pani Bożena Gaca-Zielińska.

 

Pan Brunon Han nadmienił, że na wspólnym posiedzeniu komisji padł wniosek, żeby w związku z tym, iż sprawa dotyczy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaprosić na sesję dyrektora tej placówki. Stwierdził, że zrealizował ten wniosek, Pani Hanna Jurek jest obecna i również do niej można kierować ewentualne pytania odnośnie projektu uchwały.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pan Adam Knapik zastrzegł, że nie ma pytań, bo treść uchwały oraz uzasadnienie są w pełni zrozumiałe, natomiast odnosząc się do przedstawionego przez Zarząd Powiatu projektu uchwały wyraził opinię, że tym rozwiązaniem idziemy w złą stronę. Argumentując stwierdził, że jak poinformowano problem z zatrudnieniem dotyczy tylko jednej grupy zawodowej, tj. psychologów, natomiast my zwiększając poziom dodatku za warunki szkodliwe traktujemy wszystkich pracowników dydaktycznych tak samo. Ocenił, że zamiast zwiększać ww. dodatek wszystkim po równo bardziej racjonalnym i dającym dyrektorowi więcej narzędzi do kształtowania polityki kadrowej byłoby umożliwienie, żeby w tej samej kwocie dyrektor jednostki mógł przyznawać np. indywidualne dodatki motywacyjne, albo w formie nagród.

Zasugerował, że na przyszłość przy tego typu ruchach warto podchodzić do sprawy bardziej elastycznie, bo skoro zarząd jako dysponent budżetu uważa, że mamy środki na premiowanie pracowników, którzy są bardziej potrzebni, czy których trudniej pozyskać z rynku pracy, to takie narzędzia powinno się zostawić dyrektorowi.

Negatywnie ocenił, że zmiana jest motywowana wzrostem warunków szkodliwych stwierdzając, iż nie widzi różnicy miedzy pracą logopedy czy doradcy zawodowego w szkole i w Poradni poza tym, że pracujący w PPP ma swój gabinet, biurko, komputer – ma wyższy komfort pracy.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono więcej pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
PRZECIW (1)
Adam Knapik
NIEOBECNI (1)
Urszula Kempińska-Czerwińska

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że Uchwała nr LV/339/23 została podjęta (uchwała w załączeniu).

 

 

c) zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023.

Projekt przedstawił Skarbnik Powiatu, Pan Dariusz Woźniak.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska nawiązując do proponowanej zmiany jeśli chodzi o promocję zapytała co jest powodem i czego ona dotyczy. Jeśli chodzi o 50 tys. zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego upewniła się, że są to środki na jedno urządzenie i zapytała skąd taka kwota.

 

Pan Dariusz Woźniak odpowiadając na drugie pytanie potwierdził, że jest to zakup jednego urządzenia do punktu, gdzie są obsługiwani klienci z całego powiatu i funkcjonuje kilka wydziałów (budownictwo, ochrona środowiska, geodezja, rejestracja pojazdów). Kwota wynika z dokonanego szacunku, a urządzenie z potrzeb, jakim ma służyć. W kwestii promocji zaznaczył, że nie jest to zwiększenie ani zmniejszenie, tylko przesunięcie w ramach planu już zatwierdzonego przez Radę.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska przypomniała, że jakiś czas temu również miała miejsce dyskusja na temat zakupu dwóch urządzeń, bodajże do Wydziału Komunikacji, które miały kosztować w granicach 28 tys. zł. Stwierdziła, że radni wówczas również pytali, skąd te szacunki dodając, że urządzenia tego typu na rynku ma tylko jeden producent – Minolta; zapytała, czy tutaj też była wzięta pod uwagę Minolta.

 

Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, nie można tak robić i będzie przetarg. Dodał, że trudno mu powiedzieć, jakie urządzenia były brane pod uwagę, a na pytanie radnej, jakie zostały poprzednio zakupione stwierdził, że musiałby to sprawdzić.

 

Pan Adam Knapik:

 1. Przy okazji kolejnego zwiększenia Funduszu Pomocy, z jednoczesnym wprowadzeniem po stronie przychodowej kwoty 1 120 tys. zł w ramach finansowania miejsc zamieszkania zorganizowanych dla uchodźców z Ukrainy nawiązał do odbywanych regularnie spotkań w tej sprawie i zwracając się do Starosty zapytał, czy Wojewoda przedstawił już koncepcję, do kiedy ten stan rzeczy będzie trwać. Wskazał, że mimo zmiany zasad, zgodnie z którymi osoby te powinny pokrywać 75% kosztów zakwaterowania, te kwoty nam się nie zmieniają, a z wyjaśnień Kierownika Wydziału BTP wynika, iż większość tych ludzi nie pracuje. Zasugerował, że może warto wprowadzić jakiś program, nawet jeżeli nie będzie to program rządowy, żebyśmy tych ludzi jakoś próbowali „zagospodarować” do pracy, normalnego życia. Zaakcentował, że jest bardzo wielu obywateli Ukrainy, którzy sami sobie świetnie radzą, wynajmują mieszkania na wolnym rynku, pracują, płacą podatki, a tutaj mamy grupę, która po prostu żyje w jakimś getcie.
 2. Odnośnie projektów z Funduszu Dostępności tj. wymiany wind przypomniał, że w ubiegłorocznym budżecie wprowadzono zaproponowane przez Zarząd Powiatu sfinansowanie wymiany windy w Starostwie Powiatowym, jako zadanie własne, za ponad 100 tys. zł. Złożył wówczas zapytanie odnośnie szczegółów eksploatacji tej windy; z otrzymanej odpowiedzi wynikało, że nie wymaga ona wymiany i Zarząd wycofał to zadanie w trakcie roku budżetowego. W związku z propozycją wymiany tej windy i 2 wind w DPS zapytał, jakie jest uzasadnienie do wymiany windy, która była wyprodukowana w 2006 roku, jest regularnie konserwowana i ma wszystkie dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego. Dodał, że winda osobowa jest jedną z najbardziej pewnych i długowiecznych maszyn – przyjmuje się, że wiek do przeglądu, do wymiany, do naprawy głównej powinien wynosić 40 lat.
 3. Wyraził zadowolenie, że propozycje, które Komisja Infrastruktury złożyła do ubiegłorocznego budżetu, tj. doświetlenie przejść dla pieszych w Osiu i Pruszczu mają szansę realizacji, natomiast zastanawia kwota. Mieliśmy to dobrze skalkulowane i zabezpieczenie takiego jednego przejścia kosztowało wówczas 33 tys. zł, a teraz w Osiu 61 tys. zł, a w Pruszczu 72 tys. zł. Postawił pytanie, czy wynika to z faktu, że zadanie będzie realizowane w innym standardzie, czy też tak zmieniły się ceny?

 

Pani Barbara Studzińska wracając do kwestii poruszonej przez Panią Katarzynę Kaczmarek-Sławińską zadeklarowała, że udzieli szczegółowych informacji na piśmie. Kserokopia przekazanego radnej pisma znak OR.033.4.2023 z dnia 08.09.2023 r. stanowi załącznik do protokołu.

Odnośnie pierwszej z kwestii poruszonych przez Pana Adama Knapika stwierdziła, że w zorganizowanych ośrodkach mieszkają bezpłatnie ci obywatele Ukrainy, którzy z mocy ustawy mają do tego prawo. Dodała, że takich osób jest większość i tak długo, jak przepisy prawa będą dawać im taką możliwość, będą z tego korzystać. Jednocześnie zaznaczyła, że zmniejszyła się liczba miejsc, która w tej chwili jest przez nas prowadzona, aczkolwiek nie jest bardzo istotne zmniejszenie. Podkreśliła, że oprócz regulacji określających, w jakich okolicznościach i warunkach mieszkańcy tych ośrodków powinni płacić za pobyt jest też przepis, który mówi o tym, że jeżeli napiszą oświadczenie, iż nie mają środków na opłacanie, to musimy to oświadczenie honorować i nie mamy żadnych narzędzi, żeby to weryfikować.

Jeśli chodzi o wymianę windy w Starostwie Powiatowym sprostowała, że zadanie to zostało zdjęte z budżetu w ubiegłym roku nie dlatego, że uznaliśmy, iż jest niepotrzebne, tylko dlatego, że przekraczało to nasze możliwości finansowe. Potwierdziła, że winda w Starostwie posiada wszystkie potrzebne zgody, jest na bieżąco monitorowana i dopuszczona do użytkowania, natomiast powodem wymiany nie jest wyeksploatowanie, ale fakt, iż nie spełnia ona dzisiejszych standardów. Przypominając dyskusję, jaka się wówczas toczyła wymieniła elementy, jakich brakuje jeśli chodzi o dostosowanie urządzenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. W związku z tym, że PFRON w tej chwili finansuje wymianę wind właśnie z tymi wszystkimi urządzeniami, jest to doskonała okazja, żeby z tego skorzystać. Odniosła się również do kosztów zaznaczając, iż kwota 70 tys. zł, którą proponuje się zabezpieczyć to udział własny, wynoszący 20-25% wartości zadania.

O udzielenie odpowiedzi w kwestii przejść dla pieszych poprosiła Wicestarostę.

 

Pan Franciszek Koszowski odpowiadając na pytanie dot. przejść dla pieszych powiedział, że 25-30 tys. zł to były kwoty szacunkowe, natomiast kiedy składaliśmy już konkretne wnioski na konkretne przejścia musieliśmy zrobić pełną dokumentację oraz kosztorysy i w zależności od odległości doprowadzenia prądu i innych wymagań te koszty wynoszą 60-70 tys. zł na jedno przejście . To wynika z kosztorysu.

 

Pan Roman Witt w nawiązaniu do wypowiedzi Starosty poinformował, że Wojewoda robi pewne ruchy dotyczące aktywizacji osób, które mieszkają w miejscach zbiorowego zakwaterowania, chociażby przez stowarzyszenie/fundację, która zaczęła działać na terenie naszego województwa. Przyznał, że na początku aktywność tych osób była mała (zdarzało się, że przez rok nawet nie zarejestrowały się w urzędzie pracy), natomiast teraz wielu z nich uczestniczy w prowadzonych szkoleniach, ponieważ Wojewoda przekazał, że w przeciwnym razie będzie to miało dla nich negatywne skutki. Szkolenia te mają właśnie na celu zaktywizowanie tych osób i wskazanie im kierunku, że trzeba wyjść na wolny rynek. Idzie to powoli, słabo sobie z tym radzimy, także jako państwo, natomiast uważa, że dobrze, iż coś zaczyna się w tej sprawie dziać.

 

Pan Adam Knapik (Ad Vocem) dziękując przedmówcy za tę wypowiedź stwierdził, że chciał zwrócić uwagę, że jeżeli w ramach rozwiązań systemowych wojewoda, czy administracja centralna nie zacznie nic z tym robić, czeka nas duży problem, bo ci ludzie nie będą gotowi ani żeby żyć normalnie w społeczeństwie, ani nie będą zainteresowani wróceniem do Ukrainy. Problem ten dotyczy wszystkich samorządów, które zorganizowały miejsca pobytu. Ocenił, że głos radnego wpisuje się w postulat, który należy przekazywać na wszystkich spotkaniach z wojewodą dotyczących utrzymania i finasowania tych miejsc, tj. żeby środki kierować w większym stopniu na konieczność „wypychania” ludzi z tych miejsc, być może pod kontrolą PCPR lub innej instytucji.

Jako drugą kwestię, o czym mówił już na posiedzeniu komisji wskazał, że fikcją jest, iż ci ludzie nie mają dochodów, bo pracują, więc też trzeba by przekazywać te informacje, że administracja centralna, czy wojewoda musi zmienić zasady, bo nie może być tak, że ktoś chodzi do pracy i pisze oświadczenie, że nie ma środków.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono więcej pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Urszula Kempińska-Czerwińska

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że Uchwała nr LV/340/23 została podjęta jednogłośnie (uchwała w załączeniu).

 

 

8. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za I półrocze 2023 r.

Pan Brunon Han zasygnalizował, że nastąpiła zmiana w ustawie o finansach publicznych i nie ma już obowiązku przedstawiania na posiedzeniu rady sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze pół roku, natomiast z uwagi na to, że taki punkt był ujęty w planie pracy Rady Powiatu Świeckiego, został uwzględniony w porządku sesji i skarbnik przedłoży krótką informację na ten temat.

 

Informację przedstawił Skarbnik Powiatu, Pan Dariusz Woźniak. Zawierające przedstawione dane zestawienie, które w formie elektronicznej zostało przesłane radnym, stanowi załącznik do protokołu. W trakcie wystąpienia stwierdził, że wykonanie budżetu po stronie dochodowej jest bardzo poprawne, bo dochody ogółem zostały wykonane w 49,9%. Co do strony dochodowej nie ma większych różnic w porównaniu z latami poprzednimi: dochody bieżące są wykonane powyżej 50% (tj. 55,5%,) PIC, CIT – równo po 50%, subwencja wyrównawcza i równoważąca – 50%, a oświatowej wpłynęło 8/13 (wynika to z zasad jej przekazywania), więc w dochodach bieżących nie widać żadnych niepokojących sytuacji. Dochody majątkowe tradycyjnie są wykonane niżej, bo 13,3%. Wyjaśnił, że dochody majątkowe przekazywane są z reguły jako refundacja już poniesionych wydatków majątkowych i wykonanie wynika z realizacji strony wydatkowej w tej części majątkowej, która zwykle nabiera tempa w II półroczu. Zwrócił uwagę, że wydatki bieżące wykonano w 47,6%, czyli mimo inflacji w porównaniu z ubiegłym półroczem, kiedy wykonanie wynosiło 47,4%, są wykonane tylko 0,2% wyżej. Dodał, że w II półroczu można spodziewać się większego tempa wydatków w oświacie, ale to znalazło już odzwierciedlenie w zatwierdzonych przed chwilą zmianach w budżecie. Wykonanie wydatków majątkowych – 23,3% ocenił jako dobre dodając, że z kwoty 22 mln zł zaplanowanej na inwestycje na dzień 30 czerwca można powiedzieć, że jedno zadanie inwestycyjne nie będzie wykonane w tym roku – Spichlerz w Bąkowie (zgodnie z umową termin realizacji to wiosna przyszłego roku), natomiast co do wszystkich pozostałych zadań z załącznika inwestycyjnego nie widać większych zagrożeń. Dlatego też już teraz wprowadzone zostały środki dotacyjne na doświetlenia, żeby Dyrektor PZD mógł zrobić przetarg, żeby to w tym roku domknąć. Zwrócił również uwagę, że po I półroczu mamy nadwyżkę operacyjną, prawie 7 mln zł; po półroczu 2022 r. było to 7,8 mln zł, więc spadła, ale nie dramatycznie. Powiedział również, że prawie 1 mln zł przeznaczyliśmy w I półroczu na spłatę długu; ten dług nam spada z 18,4 mln zł do 17,4 mln zł, na koniec roku planowany jest 14,5 mln zł, więc widać, że ten pik związany ze spłatą odsetek też już zaczyna spadać. Dodał, że prognozuje, iż w przyszłym roku na odsetki od długu przeznaczymy 1 mln zł (w tym roku to było 1,5 mln zł), więc to już istotny spadek tego wydatku bieżącego. Podkreślił, że spłata naszego długu jest oczywiście realizowana zgodnie z planem i w terminach, jakie wynikają z zaciągniętego długu.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pan Adam Knapik powołując się na zwiększenia o 14 mld zł udziału w subwencji ogólnej dla wszystkich samorządów, przyznane na mocy ustawy z 7 lipca 2022 r, która weszła w życie 3 sierpnia i dane jeśli chodzi o kwoty wyliczonej subwencji ogólnej, oświatowej wyrównawczej i równoważącej, jakie otrzymaliśmy w zawiadomieniu na etapie konstruowania budżetu poprosił o wyjaśnienie, czy kwota przeszło 5 mln zł, którą dziś wprowadzono to zwiększenie tego strumienia środków, który w ubiegłym roku był określony na 60 mln zł. Nawiązując do zawartego w ww. ustawie algorytmu podziału środków na poszczególne jednostki samorządu skomentował, że jednym z elementów jest długość sieci dróg i dużo zyskaliśmy na tym, że mamy sieć kilometrażową do utrzymania dróg powyżej średniej krajowej na jednego mieszkańca. Postawił pytanie, czy skoro mamy nadwyżkę kasową 7 mln zł, to my pieniądze możemy zwolnić tylko np. na drogi, czy mamy pełną swobodę, bo skoro mamy 7 mln zł nadwyżki, to możemy pieniądze, które wcześniej były w nadwyżce przekazać na coś innego, a z tej subwencji wziąć na drogi. Wyjaśnił, że pyta, ponieważ mamy szereg przygotowanych inwestycji drogowych, których nie możemy „ruszyć” ze względu na wzrost cen kosztorysów oraz brak wkładu własnego, żeby wystartować do projektu i postawił pytanie, czy to nam zmienia w jakiś sposób sytuację inwestycyjną związaną z drogami na przyszły rok.

 

Pan Dariusz Woźniak porządkując wyjaśnił, że to, co wprowadziliśmy do budżetu na podstawie zawiadomienie, o którym mówi Pan Radny, to była subwencja ogólna składająca się z subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej. Jednym z parametrów wyliczenia subwencji równoważącej jest rzeczywiście liczba dróg, jakie posiadamy i my dość dobrze w tym wychodzimy, bo posiadamy dużo dróg, natomiast to, co teraz otrzymujemy w żaden sposób nie zmieniło wysokości subwencji równoważącej, wyrównawczej ani oświatowej. Ta kwota ponad 5 mln zł to jest tzw. uzupełnienie subwencji ogólnej, czyli zupełnie inny dochód i jest to przyznane wszystkim samorządom w Polsce jako rekompensata w ubytkach z dochodu PIT z tytułu Polskiego Ładu. Oprócz tego, w związku z ustawą okołobudżetową, o której mówił Pan Radny dodatkowo dostaniemy jeszcze środki z rezerwy subwencji oświatowej na jednorazowe nagrody na Dzień Edukacji i środki z dotacji celowej na dodatki do wynagrodzeń dla DPS-ów. Potwierdził, że mamy nadwyżkę operacyjną 7 mln zł, ale ona zostanie skonsumowana w II półroczu, bo teraz nasze wydatki majątkowe tj. tylko 13%; w II półroczu tempo wydatków będzie zdecydowanie wyższe, więc nie jest tak, że na ten moment możemy sobie te 7 mln zł zadysponować. Co do pytania o wpływ na budżet przyszłego roku potwierdził, że zapewne na koniec roku pojawią się wolne środki, które będą do zadysponowania, ale dopiero po zamknięciu budżetu roku 2023, czyli pierwszą nowelizacją budżetu roku 2024. Zwykle dzieje się tak, że w pierwszej kolejności proponujemy skierować te środki na spłatę długu zgodnie z harmonogramem. W odniesieniu do tego, co pozostaje rzeczywiście jest propozycja przeznaczenia ich przede wszystkim na inwestycje, tylko trzeba też zdawać sobie sprawę, jak mocno wzrosły wydatki inwestycyjne w drogach – w przetargu na Osie-Warlubie tj. prawie 3 mln zł za 1 km.

 

Pan Adam Knapik podsumowując stwierdził, że rozumie, iż nie możemy założyć, że rozpoczęte inwestycje, za które trzeba będzie kasowo zapłacić, będą sfinansowane środkami, które dostaniemy jeszcze z Polskiego Ładu, po rozliczeniu inwestycji w tym roku, czyli musimy mieć bufor do rozliczenia tego, co zrobiliśmy do tej pory. W związku z tym nawet wiedząc, że będziemy mieli środki na inwestycje przy konstrukcji budżetu na rok przyszły formalnie i tak nie możemy ich użyć do planowania, tylko dopiero w styczniu, jak będzie znana nadwyżka budżetowa.

 

Pan Dariusz Woźniak potwierdził dodając, że zawsze tak jest.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję, przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad.

 

 

9. Informacja z działalności Komisji Rady Powiatu za I półrocze 2023 r.

Ponieważ informacje o działalności komisji za I półrocze zostały złożone przez Przewodniczących Komisji w formie pisemnej i udostępnione radnym w systemie eSesja ustalono, że wymóg przedłożenia informacji został spełniony i nie ma konieczności ich odczytywania. Kserokopie ww. informacji stanowią załączniki do protokołu. W związku z powyższym Przewodniczący otworzył dyskusję nad tym punktem.

 

Do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag, w związku z tym Przewodniczący zamknął dyskusję, przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad.

 

 

10. Sprawy różne.

W dyskusji wzięli udział:

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska zwracając uwagę na godzinę i fakt, że sesja rozpoczęła się z 12-minutowym opóźnieniem wynikającym z kłopotów technicznych skomentowała, że radna z Nowego opuściła obrady po 2 minutach. Przypomniała, że kiedyś dyskutowano na ten temat, prosząc przewodniczącego o zdyscyplinowanie radnych. Zastrzegła, że zdarzają się rożne sytuacje, powodujące konieczność wcześniejszego opuszczenia obrad komisji lub sesji, ale nie może to być regułą. Wyraziła opinię, że jest to nie fair i niepoważne traktowanie powierzonej funkcji.

 

Pan Brunon Han stwierdził, że podziela opinię przedmówczyni z tym, że jako przewodniczący nie ma żadnych narzędzi co do dyscyplinowania radnych jeśli chodzi o ich zachowanie, a więc jedynie wyborcy mogą to później ocenić. Na uwagi z sali potwierdził akcentując, że nie może zabronić radnemu, czy radnej opuszczenia obrad. Następnie dywagował co do możliwości wspólnego przyjęcia określonych ustaleń, np. dwukrotnego podpisywania listy obecności dla potwierdzenia udziału w obradach: na początku i na zakończenie sesji.

 

Pan Adam Knapik stwierdził, że kiedy pełnił funkcję przewodniczącego radni zawracali się do niego z uwagami, że w przypadku tej pani jest to czasami regułą, natomiast jedyne rozwiązanie, jakie jesteśmy w stanie rozważyć to zmiana uchwały o dietach i wprowadzenie odpowiedniej modyfikacji zapisu mówiącego o potrąceniach za nieobecność. Przy zapisie, jaki mamy teraz, jeżeli radna była na posiedzeniu nawet 2 sekundy i zdążyła się podpisać, to była obecna. Dodał, że rozmawiał również z pracującą wówczas w Starostwie panią mecenas, która badała możliwości wprowadzenia zapisu statutowego, natomiast nie ma takiej możliwości od strony prawnej (istniało by ryzyko, że wojewoda by to zakwestionował).

Zasugerował, że być może Pani Urszula Kempińska-Czerwińska jest zaaferowana swoim startem z SLD w wyborach parlamentarnych; wyraził opinię, że wyborcy odpowiednio to ocenią i jeżeli nie ma czasu reprezentować swoich wyborców w powiecie to myśli, że nie będzie też odpowiednio reprezentować w sejmie zwolenników SLD i Nowej Lewicy.

 

Pan Waldemar Fura zwracając się do radnych poprosił, żeby nie komentować tego teraz, bo nie wiemy, co to była za sytuacja. Zasugerował, aby spokojnie odnieść się do tej sprawy, odłożyć ją do następnej sesji i wówczas radna będzie mogła udzielić wyjaśnień. Teraz są to tylko przypuszczenia i kiedy osoba zainteresowana będzie obecna, można w sprawach różnych wrócić to tematu.

 

Pan Brunon Han zgodził się z przedmówcą, że dyskusja powinna się toczyć w obecności osoby, o której mowa.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska (Ad Vocem) zwracając się do Pana Waldemara Fury powiedziała, że można to w tej chwili sprawdzić online. Wyjaśniła, że niestety sesje Rady Powiatu Świeckiego pokrywają się z datami organizowanych sesji Rady Miasta Nowe. Dodała, że wraz z radnym Markiem Mazurkiem również chętnie wzięliby udział w tych obradach, ale wypełniają obowiązki, do których zostali zobligowani przez swoich wyborców.

 

Pan Adam Knapik (Ad Vocem) odnosząc się do apelu Radnego Fury, żeby zachować spokój skomentował, że nie widzi, żeby ktoś był niespokojny i podziękował Pani Radnej, że zwróciła na to uwagę.

 

Pan Grzegorz Goral powołując się na własne doświadczenie oraz innych radnych zgłosił, że urządzenia, jakimi dysponują radni psują się. Nawiązał również do problemów technicznych, które spowodowały opóźnienie rozpoczęcia obrad.

 

Pan Brunon Han zadeklarował, że po sesji porozmawia z informatykiem i zorientuje się, czym to opóźnienie było spowodowane. Następnie udzielił głosu obsługującemu sesję informatykowi.

 

Pan Wojciech Socha poprosił radnych, którzy na początku obrad mieli problemy techniczne o pozostanie po sesji, żeby mógł wstępnie zdiagnozować problem, bo przed sesją nie było już na to czasu.

 

 

11. Zakończenie.

Wobec braku dalszych chętnych do zabrania głosu, z uwagi na wyczerpanie porządku dziennego Przewodniczący zamknął obrady LV sesji Rady Powiatu Świeckiego.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Świeckiego 
/-/
Brunon Han

Przygotowała: Halina Matwiej


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego