Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół LIV Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 28 czerwca 2023 r.

Protokół nr LIV/23

LIV Sesja Rady Powiatu Świeckiego w dniu 28 czerwca 2023 r.

 

Obrady rozpoczęto 28 czerwca 2023 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 16:24 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 20 radnych.

Obecni:

1. Józef Belt
2. Tadeusz Fiedurek
3. Waldemar Fura
4. Józef Gawrych
5. Grzegorz Goral
6. Brunon Han
7. Katarzyna Kaczmarek-Sławińska (do pkt.8)
8. Zbigniew Kapusta
9. Urszula Kempińska-Czerwińska
10. Adam Knapik
11. Franciszek Koszowski
12. Andrzej Kowalski
13. Stanisława Kuffel
14. Lucyna Kuźniacka
15. Angelika Macura (od pkt.2)
16. Iwona Manys
17. Marek Mazurek
18. Marcin Podgórski
19. Barbara Studzińska
20. Grzegorz Tomaszewski
21. Roman Witt

Lista obecności – w załączeniu.

Lista obecności zaproszonych gości – w załączeniu.

 

 

1. Otwarcie LIV sesji i stwierdzenie quorum.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący, Pan Brunon Han, który na podstawie informacji z systemu do głosowania oraz podpisów złożonych na liście obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 19 radnych, co stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał przez Radę Powiatu.

 

 

2. Przyjęcie porządku obrad.

Pan Brunon Han stwierdził, że proponowany porządek obrad został przesłany radnym wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji (treść w załączeniu) i kompletem materiałów będących przedmiotem obrad. Następnie poinformował, że 2 czerwca do Przewodniczącego Rady wpłynął przygotowany przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie przekazania skargi według właściwości, „celem wprowadzenia pod obrady najbliższej sesji Rady Powiatu Świeckiego” (27.06.2023 r. ww. projekt wraz z treścią skargi został przesłany radnym i zamieszczony w systemie eSesja). W związku z powyższym, po sprawdzeniu quorum przystąpiono do procedury głosowania ww. wniosku.

 

Głosowano wniosek w sprawie:
uzupełnienia porządku obrad, poprzez dodanie w punkcie „7. Podjęcie uchwał w sprawie:”, jako podpunktu b) „przekazania skargi według właściwości” (numeracja kolejnych punktów ulega przesunięciu).

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Zbigniew Kapusta

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że ww. wniosek „przeszedł” jednogłośnie. Następnie odczytał brzmienie porządku obrad z uwzględnieniem powyższego uzupełnienia i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Zbigniew Kapusta

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

 

3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

Pan Brunon Han stwierdził, że projekt protokołu LIII sesji został radnym przesłany pocztą elektroniczną 21 czerwca 2023 r., był również wyłożony do wglądu w Biurze Rady oraz zamieszczony w systemie eSesja. Wobec braku uwag do przygotowanego projektu protokołu przystąpiono do głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu poprzedniej sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Urszula Kempińska-Czerwińska, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Adam Knapik
NIEOBECNI (1)
Zbigniew Kapusta

 

Przedstawiając wyniki głosowania Przewodniczący stwierdził, że protokół poprzedniej sesji Rady Powiatu Świeckiego został przyjęty.

 

 

4. Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pani Barbara Studzińska przedstawiła Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Zawierające przedstawione dane opracowanie, które w formie elektronicznej zostało przesłane radnym, stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pan Adam Knapik nawiązując do przyjętego przez Zarządu Powiatu na wczorajszym posiedzeniu bilansu skonsolidowanego zapytał o 2 pozycje:

  • wycena wartości niematerialnych i prawnych na koniec ubiegłego roku spadła o 1.143 tys. zł w stosunku do początku roku – jaki jest tego powód,
  • wartość zapasów na koniec roku wzrosła o 217 tys. zł w stosunku do początku roku – co wchodzi w skład tej pozycji i dlaczego ona o tyle wzrosła?

 

Pani Barbara Studzińska zadeklarowała, że udzieli odpowiedzi na piśmie (kserokopia przekazanego radnemu pisma znak OR.SS.033.11.2023 z dnia 7 lipca 2023 r. stanowi załącznik do protokołu).

 

Ponieważ do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono więcej pytań ani uwag, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.

 

 

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z działań w okresie międzysesyjnym.

Pan Brunon Han poinformował że w okresie międzysesyjnym wziął udział w następujących wydarzeniach:

  • 15 czerwca 2023 r. – spotkanie Przewodniczących Rad Powiatów w Lubostroniu,
  • 21 czerwca 2023 r. – wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisji Polityki Finansowej Rady Powiatu Świeckiego.

Nawiązując do pierwszego z ww. spotkań zasygnalizował, o jakich zagadnieniach dyskutowano i pozytywnie ocenił organizowanie tego typu posiedzeń, jako forum wymiany doświadczeń samorządów.

Na zakończenie poinformował, że do Biura Rady wpłynęły coroczne informacje z Wód Polskich i zapowiedział, że po otrzymaniu kompletu sprawozdań, z wszystkich Nadzorów Wodnych, zostaną one przesłane radnym.

 

Pan Andrzej Kowalski odniósł się do złożonych przez radnych Rady Powiatu Świeckiego oświadczeń majątkowych informując, iż w wyznaczonym terminie radni, u których stwierdzono uchybienia nanieśli stosowne poprawki oraz uzupełnienia i zapowiedział, że po sesji zostaną one przygotowane przez Biuro Rady do wysyłki do Urzędu Skarbowego.

 

 

6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Pan Brunon Han poinformował, że do momentu rozpoczęcia sesji do Przewodniczącego ani Wiceprzewodniczącego nie wpłynęły żadne interpelacje i zapytania. Następnie, ponieważ nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.

 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) przekazania skargi według właściwości

Zagadnienie przedstawiła Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego, Pani Angelika Macura, która poinformowała, czego dotyczy skarga, która wpłynęła do Rady Powiatu Świeckiego 17 maja 2023 r., rekomendując przekazanie jej wg właściwości Staroście Świeckiemu.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przekazania skargi według właściwości.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Zbigniew Kapusta

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i poinformował, że Rada Powiatu podjęła Uchwałę nr LIV/329/23 (uchwała w załączeniu).

 

 

b) przekazania skargi według właściwości

Zagadnienie przedstawiła Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego, Pani Angelika Macura, która poinformowała, czego dotyczy skarga z dnia 12 czerwca 2023 r. i omówiła sposób jej procedowania oraz ustalenia Komisji, rekomendując przekazanie ww. skargi Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, który jest organem właściwym do jej rozpatrzenia.

Następnie podziękowała Panu Mecenasowi Piotrowi Walczakowi za pomoc Komisji w trakcie analizy obu skarg, jednocześnie prosząc Radę o wprowadzenie poprawki w treści uzasadnienia omawianego projektu uchwały, polegającej na zmianie słowa „publicznej” na „rządowej”. Na pytanie Przewodniczącego Rady wskazała stronę i wers, w którym znajduje się ww. słowo potwierdzając, że składa wniosek o wniesienie poprawki w treści uzasadnienia uchwały i prosząc o jego przegłosowanie.

 

Pan Brunon Han stwierdził, że najpierw zostanie poddana pod głosowanie poprawka, a potem przeczyta całość uchwały wraz z uzasadnieniem, po czym poprosił radcę prawnego o potwierdzenie co do słuszności proponowanej procedury.

 

Pan Piotr Walczak odpowiedział, że Przewodniczący ogłasza uchwałę w takiej wersji, w jakiej ma ona być głosowana, więc jeżeli treść uchwały budziłaby wśród radnych wątpliwości, to należałoby ją odczytać w całości, natomiast jeżeli radni zadowolą się wnioskiem Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i wyjaśnieniem, które złożyła, to jego zdaniem nie ma takiej potrzeby, bo jest to dosłownie jednowyrazowa poprawka. Na pytanie radnego Romana Witt o możliwość przyjęcia ww. zmiany w formie autopoprawki i głosowania od razu uchwały z poprawką wyraził opinię, że sposób postępowania zaproponowany przez Przewodniczącego Rady jest dobry, ponieważ określony wniosek w formie pisemnej wpłynął już do Rady, a teraz poprawiamy ten złożony pisemnie wniosek.

 

Następnie przystąpiono do głosowania wniosku zgłoszonego przez Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Głosowano wniosek w sprawie:
zmiany uzasadnienia polegającej na zmianie wyrazu publicznej na rządową.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (18)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Marek Mazurek
NIEOBECNI (1)
Zbigniew Kapusta

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że poprawka została przyjęta.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pan Adam Knapik zapytał, czy z mocy Kodeksu postępowania administracyjnego Wojewoda jest zobligowany poinformować Radę Powiatu Świeckiego o sposobie rozpatrzenia tej skargi. Stwierdził, że w przypadkach, jeśli Wojewoda uznawał, iż organem właściwym do rozpatrzenia skargi, która do niego wpłynęła jest Rada Powiatu, przesyłając skargę zawsze obligował nas do przekazania informacji o sposobie jej załatwienia i zastanawiał się, czy „w drugą stronę” taki obowiązek również funkcjonuje.

 

Pan Piotr Walczak domniemał, że przedmówca miał na myśli sytuację, w której Rada będąc organem właściwym do rozpatrzenia skargi przekazywała komuś innemu (np. Staroście) samo załatwienie tej skargi, natomiast tu jest kwestia braku właściwości Rady. Organem właściwym jest Wojewoda, więc relacja administracyjnoprawna jest na linii skarżący - organ właściwy do rozpatrzenia skargi, czyli Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Rada Powiatu Świeckiego w tym momencie jest „z boku”, jako organ nie posiadający kompetencji do rozpatrzenia skargi, więc Wojewoda nie ma żadnego obowiązku informować nas o sposobie załatwienia sprawy.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono więcej pytań ani uwag Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przekazania skargi według właściwości.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (17)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Brunon Han, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
PRZECIW (1)
Katarzyna Kaczmarek-Sławińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Grzegorz Goral, Marek Mazurek
NIEOBECNI (1)
Zbigniew Kapusta

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że Rada Powiatu podjęła Uchwałę nr LIV/330/23 (uchwała w załączeniu).

 

 

c) przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1234C Błądzim - Ostrowite na odcinku od km 0+275 do km 1+910

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, Pan Adam Meller.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1234C Błądzim - Ostrowite na odcinku od km 0+275 do km 1+910.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Zbigniew Kapusta

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że Rada Powiatu podjęła Uchwałę nr LIV/331/23 (uchwała w załączeniu).

 

 

d) przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1285C Dworzysko - Topolno na odcinku od km 6+450 do km 8+750

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, Pan Adam Meller.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1285C Dworzysko - Topolno na odcinku od km 6+450 do km 8+750.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Zbigniew Kapusta

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że Rada Powiatu podjęła Uchwałę nr LIV/332/23 (uchwała w załączeniu).

 

 

e) zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, Pan Adam Meller.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Zbigniew Kapusta

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i poinformował, że Rada Powiatu podjęła Uchwałę nr LIV/333/23 (uchwała w załączeniu).

 

 

f) zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023.

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Powiatu, Pan Dariusz Woźniak, omawiając również zmiany przyjęte autopoprawką Zarządu w dniu 27.06.2023 r.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i po sprawdzeniu quorum przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (2)
Józef Gawrych, Zbigniew Kapusta

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że Rada Powiatu podjęła Uchwałę nr LIV/334/23 (uchwała w załączeniu).

 

 

8. Raport o stanie Powiatu Świeckiego za rok 2022

a) przedłożenie raportu

Pan Brunon Han prosząc Starostę o przedstawienie zagadnienia poinformował, że wszelkie procedury związane z Raportem zostały dochowane i dokument ten wpłynął do radnych w stosownym terminie. Jednocześnie wyraził opinię, że jest to raczej materiał dla zainteresowanych mieszkańców powiatu, którzy mogą się z nim zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, ponieważ radni są „wewnątrz” tej pracy i już wcześniej wiedzą o wszystkich działaniach, które są w nim opisane.

 

Raport przedłożyła Starosta, Pani Barbara Studzińska. Zawierające przedstawione dane opracowanie, przyjęte uchwałą Zarządu Powiatu Nr 201/1363/23 z dnia 22 maja 2023 r., które otrzymali wszyscy radni, stanowi załącznik do protokołu.

 

 

b) debata

Pan Brunon Han poinformował, że po złożeniu raportu o stanie powiatu jest przewidziana debata publiczna z udziałem mieszkańców. Oznajmił, że do wczoraj nie wpłynęło żadne zgłoszenie (być może ze względu na wymóg przedłożenia 150 podpisów poparcia), dlatego debata będzie składać się wyłącznie z wypowiedzi radnych (bez ograniczeń czasowych).

 

W dyskusji wzięli udział:

Pan Grzegorz Goral odniósł się do wspomnianych działań powiatu jeśli chodzi o wsparcie terapii uzależnień i poprosił Starostę o przedstawienie szerszej informacji, w jaki sposób jest to realizowane. Stwierdził, że jeśli udzielenie teraz odpowiedzi stanowi problem, to może być przedstawiona później.

 

Pani Barbara Studzińska potwierdziła, że z uwagi na obszerność Raportu szybkie odnalezienie tej informacji stanowi problem i zobowiązała się, że przekaże radnemu szczegółowe dane.

 

Pan Adam Knapik stwierdził, że w dyskusji można odnosić się do danych i na ich podstawie udowadniać swoje tezy, ale z doświadczenia wie, że merytoryczna dyskusja jest dla radnych mało zajmująca i nudna, zatem dziś powie tylko, dlaczego nie udzieli Zarządowi votum zaufania. Zaznaczył, że w Klubie nie ma w tym zakresie dyscypliny i każdy będzie głosować tak, jak uważa.

Wyraził opinię, że w katalogu zadań, które ustawa nakłada na samorząd powiatowy są zadania niezwykle istotne dla mieszkańców wspólnoty, zadania ważne i cała lista zadań przypisanych do kompetencji jednostki, natomiast o niewielkim znaczeniu dla komfortu i jakości życia mieszkańców. Powiedział, że jego zdaniem najważniejszym z zadań jest dbałość o infrastrukturę – w naszym wypadku są to drogi, potem szkolnictwo i opieka szpitalna; w środku plasują się działania powiatu związane z pomocą społeczną (dom dziecka, dom pomocy społecznej) i najmniej ważne są wszystkie pozostałe zadania: promocja, współprace, organizacje pozarządowe, biblioteki. Tymczasem od dłuższego czasu u nas w powiecie przestawia się priorytety z tych najważniejszych dla mieszkańców, na te najmniej ważne argumentując, że to też są nasze zadania. Podkreślając, że temu nie zaprzecza jednocześnie zwrócił uwagę, że brak środków na drogi i nie mówi o inwestycjach oraz stopniu realizacji planów przebudowy dróg, ale o bieżącym utrzymaniu, zarówno w okresie zimowym, jak i obecnie.

Nawiązując do zawartych w Raporcie danych o spadku liczby mieszkańców powiatu odniósł się do elementów, które są istotne dla jakości życia i decyzji o związaniu się z danym terenem, wyrażając opinię, iż oświata i służba zdrowia mają znaczenie przy podejmowaniu decyzji, czy ludzie chcą gdzieś mieszkać. Co do powiatowej oświaty stwierdził, że nie ma regresu, ani rozwoju. Skomentował, że utrzymywanie poziomu nie musi być oceniane negatywne, gdyby w przeszłości było dobrze, ale uważa, że jeżeli chodzi o miejsca naszych szkół w rankingach, wyniki egzaminów, te przedziały staninowe rewelacyjne nie były i nie są. Widać to w odpływie młodzieży z terenu naszego powiatu do szkół do innych miast. Pozytywnie ocenił podjętą decyzję o „wypuszczeniu” szpitala stwierdzając, że z jednej strony źle, iż powiat nie ma wpływu na wartość i zakres kontraktu, ale całe szczęście nie ma też wpływu na bieżące zarządzanie szpitalem. Zakupy inwestycyjne w szpitalu, którym poświęcono wiele miejsca w Raporcie i prezentacji Starosty cieszą, ale to nie jest nasza zasługa – są to zakupy prywatnej spółki, w której mamy udziały; oczywiście wartość udziałów też się nam zmienia (pod warunkiem, że zyski zostają przekazane na kapitał zapasowy). Podsumowując stwierdził, że uważa, iż z tych 3 ważnych rzeczy najmniej można zarzucić opiece specjalistycznej.

„Środek zadań”, dużo mniej istotnych dla ogółu społeczności, czyli opieka społeczna jest realizowana przyzwoicie i „nie słychać narzekań” na tę dziedzinę, ale też niewiele ze 100 tys. osób zamieszkujących w naszym powiecie ma coś wspólnego z domem dziecka, czy z domami pomocy społecznej, które prowadzi powiat.

Cały „dół zadań”, w realizację których są wkładane wysiłki, wydatkowane są środki i pokazuje się je jako sukces, a w stosunku do szkolnictwa i dróg mają dla mieszkańców znaczenie marginalne i są mało istotne, choć faktycznie są one ujęte przez ustawę w katalogu zadań powiatu.

Stwierdził również, że odnosi wrażenie, iż od pewnego czasu faktyczny zarząd powiatu, czyli przygotowywanie i podejmowanie decyzji, leży poza zarządem formalnym. Ten trend zauważa od momentu, kiedy starostą przestała być Pani Kempińska – urzędnicy mają coraz większy wpływ i coraz większy zakres w podejmowaniu nawet strategicznych decyzji, co nie jest prawidłowe. Biorąc pod uwagę ponoszone koszty na utrzymanie organu wykonawczego (ponad 700 tys. zł) podatnicy mają prawo oczekiwać, żeby jakość pracy była wyższa. Zastrzegł, że nie chce odnosić się do poszczególnych jego zdaniem nietrafionych decyzji, które były podejmowane w roku ubiegłym przez Zarząd, aczkolwiek wie, że część z nich była przygotowana i lobbowana przez urzędników.

Wyraził opinię, że od pewnego czasu koniunktura dla samorządów, a szczególnie dla powiatów jest niezbyt korzystna i obecnej staroście przyszło zmagać się z prowadzeniem samorządu powiatowego w trudniejszych warunkach zewnętrznych. Używając porównania powiatu do okrętu stwierdził, że w takiej sytuacji należy podejmować szereg, być może niepopularnych działań, polegających na cięciu kosztów związanych z funkcjonowaniem powiatu. Zasygnalizował, że np. w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego w przyszłym roku do poziomu 4300 zł, trzeba będzie wydatkować na płace kolejne miliony. Skomentował, że z hossy inwestycyjnej, która była możemy znaleźć się w sytuacji braku środków na wkład własny do realizowanych zadań i nie widzi żadnych ruchów ze strony obecnego zarządu, żeby temu przeciwdziałać, podając jako przykład możliwych działań przeorganizowanie jego zdaniem zbyt rozbudowanej administracji. Pozostając przy porównaniu do okrętu i żeglowania wyraził przypuszczenie, że starosta nie ma pełnego oglądu sytuacji oraz wiedzy, w jakim kierunku zmierza i stąd tak częste zmiany decyzji. Przypomniał, że w przeszłości priorytetem było powstanie siedziby Starostwa, potem program drogowy i te zadania były wówczas najważniejsze, a w tej chwili zauważa, że kiedy gdzieś pojawia się okazja sięgnięcia po jakieś środki, to pojawia się nowy pomysł. Nawiązał do obiektu w Bąkowie, w odniesieniu do którego przez wiele lat bezskutecznie próbowano uzyskać zgodę na rozbiórkę komentując, że pojawiły się środki, więc teraz będziemy go remontować. Akcentując wysiłek włożony w doprowadzenie dróg powiatowych do stanu, w jakim są obecnie zwrócił uwagę, iż z czasem ulegają one degradacji. Jako nieistotne ocenił pokazywanie, iż powiat uczestniczy w programie Erasmus, czy festiwalu Kociewia stwierdzając, że mieszkańcy nie wybaczą nam, jeśli nie będziemy mieć pieniędzy, żeby utrzymać drogi w takiej jakości, w jakiej są.

Mając na uwadze trudne warunki wyraził opinię, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań i jasne określenie kierunku, w jakim się zmierza dodając, iż mieszkańcy również mają wątpliwości, co jest dla nas priorytetem. Jednocześnie podkreślił, że wszystko priorytetem być nie może, bo przy takim stanie finansów nie da się wszystkich zadowolić.

 

Pan Roman Witt stwierdził, że po części zgadza się z przedmówcą, iż sytuacja samorządu, w szczególności samorządu powiatowego, jest coraz trudniejsza w związku z postępującą centralizacją, zmianą sposobu dofinansowania, natomiast nie zgadza się w kwestii wykorzystywania wykwalifikowanej kadry i odbierania jej możliwość „podpowiadania” Zarządowi oraz negatywną oceną pozyskiwania środków z zewnątrz, które pozwalają realizować różnego rodzaju zadania. Zwrócił uwagę, że jeżeli pojawiają się środki z funduszy europejskich, czy rządowych na zadania, których realizacja nie byłaby naszym priorytetem w sytuacji, gdybyśmy mogli w pełni decydować o ich przeznaczeniu, to alternatywą jest rezygnacja z zabiegania o nie i nie realizowanie tych przedsięwzięć. Ocenił, że nie można by wówczas mówić o efektywnym działaniu i błędem byłaby rezygnacja z wykorzystania tego potencjału. Niestety samorząd powiatowy nie ma zbyt wiele środków, które mógłby wydatkować na dowolny cel i gros otrzymywanych pieniędzy możemy wykorzystać tylko na te cele, które są nam wskazane. Ponadto zwrócił uwagę, że kluczowe decyzje dotyczące kierunków działania podejmuje Rada Powiatu, a nie pracownicy i podejmując uchwały radni biorą odpowiedzialność za to, co się dzieje. Reasumując stwierdził, że podziela opinię, iż sytuacja w samorządach będzie coraz trudniejsza, natomiast obawy, iż zabraknie środków na bieżące funkcjonowanie odniósł do sytuacji gdyby kiedyś uznano, że lepiej niczego nie budować, aby potem nie ponosić kosztów utrzymania i remontów.

 

Pan Adam Knapik (Ad Vocem) podziękował przedmówcy za poruszenie kwestii funduszy europejskich. Stwierdził, że jest to ważny temat i ten argument jest też podnoszony jako pokazujący skuteczność działań powiatu. Wskazał, że środki w dużej mierze płyną do nas od samorządów: z gmin i z województwa. Ocenił, że pozyskanie pieniędzy z gmin nie jest zasługą radnych powiatu ani zarządu, tylko poszczególnych wójtów i rad gmin, którzy zgodzili się, żeby przekazać je np. na budowę drogi powiatowej, służącej mieszkańcom naszej wspólnoty, ale odbywa się to kosztem rezygnacji z potrzeb inwestycyjnych w gminach. Odnośnie funduszy europejskich stwierdził, że skoro są środki, to oczywiście trzeba je pozyskiwać, ale na zadania faktycznie potrzebne; jednocześnie zwrócił uwagę na ryzyko związane z zapewnieniem środków na podstawowe potrzeby (pieniądze na energię i ciepło mamy zabezpieczono w budżecie do września). Zastrzegł, że rozumie, iż sytuacja jest bardzo dynamiczna i nie obwinia o to Starosty, ani Zarządu Powiatu, bo jest szereg czynników zewnętrznych. Stwierdził, że obecny rząd „nie lubi zbyt samorządu”; widać to po wprowadzanych rozwiązaniach i odczuwamy tego skutki, ale znając zasady musimy coś robić, żeby temu przeciwdziałać.

Zaakcentował, że mówi o gradacji potrzeb, podając jako przykład, że za kwotę 15 tys. zł przeznaczaną dla LOT Kociewie można by przyciąć gałęzie przy drogach powiatowych, co jest mieszkańcom bardziej potrzebne. Porównując starostów rożnych kadencji stwierdził, że nie widzi wielkiej różnicy między obecną starostą, a poprzednikiem, który jest teraz wicestarostą, ale jego zdaniem Pan Franciszek Koszowski miał takie rozeznanie, co faktycznie dla ludzi jest ważne i czego od nas oczekują. Dodał, że w jego odczuciu straciliśmy taki zdroworozsądkowy, gospodarski ogląd sytuacji.

 

Pan Roman Witt (Ad Vocem) skomentował, że w sytuacji, gdyby były dostępne środki na drogi i na promocję, a my skorzystalibyśmy tylko ze środków na promocję, wówczas zgodziłby się z uwagami przedmówcy, natomiast wiadomo, że jeżeli są pieniądze na określone kierunki, to nie możemy przeznaczyć ich na inny cel, niż jest wskazany i wykorzystać w inny sposób. Co do kwestii relacji z innymi samorządami pozytywnie ocenił to, że potrafimy się porozumieć, że wójtowie, burmistrzowie, starostowie potrafią znaleźć wspólny cel, wspólny interes i wspólnie go finansować. Nie wdając się w polityczne dyskusje zaznaczył, że przedmiotem obrad jest ocena pracy Zarządu Powiatu i kwestia udzielenia mu wotum zaufania, a nie ocena polityki rządu.

 

Pan Grzegorz Goral odnosząc się do stwierdzenia Pana Adama Knapika, że ten rząd nie jest przychylny samorządom zasugerował, żeby przejechać po terenie całego powiatu i zobaczyć, ile inwestycji przez te prawie 5 lat zostało zrealizowanych. Pozytywnie ocenił zastosowane przez przedmówcę porównanie powiatu do okrętu i posługując się tą metaforą stwierdził, że chciałby, aby wszyscy się na tym statku znaleźli. Wyjaśnił, że chodzi mu zwłaszcza o sprawy socjalne i pomoc osobom potrzebującym wsparcia: starszym, dzieciom, ofiarom przemocy itd. Przyznał, że inwestycje w infrastrukturę są ważne, ale na pierwszym miejscu są ludzie i podkreślił, że jeśli miałby decydować, czy budować chodnik, czy przeznaczyć środki np. na dzieci, które potrzebują naszej opieki, to wybrałby pomoc dzieciom i rodzinom.

 

Pani Urszula Kempińska-Czerwińska stwierdziła, że Raport o stanie powiatu został przygotowany bardzo szczegółowo i zgodziła się z oceną, iż jest to informacja bardziej dla mieszkańców, niż dla radnych. Następnie odniosła się do oceny realizacji działań w poszczególnych dziedzinach.

Jeśli chodzi o drogi stwierdziła, że dla mieszkańca pamiętającego, jak wyglądały one 10 czy 20 lat temu, różnica jest zauważalna. Podkreśliła, że w ostatnich latach ogromne pieniądze przeznaczono na drogi w Powiecie Świeckim i oceniła, iż w porównaniu z innymi powiatami plasują się one w czołówce pod względem jakości i utrzymania. Oczywiście należy dążyć, żeby były jeszcze lepsze i w tym kierunku zmierzamy, natomiast trzeba też mieć na uwadze zróżnicowanie standardu poszczególnych kategorii dróg. Wyraziła opinię, że krytyczna ocena jest nieuzasadniona, biorąc pod uwagę poziom przeznaczanych na ten cel środków, jednocześnie chwaląc Zarządu Powiatu za skuteczne pozyskiwanie zewnętrznego dofinansowania. Przyznała, że co prawda ostatnio nie otrzymaliśmy środków, bo były inne priorytety rządu, w które się nie wpisaliśmy, ale wcześniej pozyskiwaliśmy bardzo dużo pieniędzy na remonty dróg i te remonty robiliśmy. Pozytywnie oceniła też realizację zadań w partnerstwie stwierdzając, że przynosi ona korzyść gminom oraz powiatowi. Dodała, że gdyby nie partnerstwo, to pewnych rzeczy nie można by było zrealizować, albo zrobić ich szybko i w odpowiedniej jakości. Powiat jest otwarty na partnerstwo pomiędzy samorządami i to realizuje.

W odniesieniu do służby zdrowia przyznała rację, że przekazanie szpitala było bardzo dobrą decyzją, która pozwoliła uniknąć problemów finansowych, z jakimi teraz borykają się inne powiaty. Jednocześnie podkreśliła, że należy pamiętać, iż szpital w Świeciu jest szpitalem powiatowym i jako taki ma pewne określone zadania; jak na szpital powiatowy jest on dobrze wyposażony. Pozytywnie oceniła zarządzanie szpitalem przez spółkę zastrzegając, że oczywiście zdarzały się uwagi do jego funkcjonowania, ale zgłaszane zastrzeżenia były każdorazowo na bieżąco rozpatrywane i wyjaśniane. Podsumowując wyraziła opinię, że oczywiście chcielibyśmy, żeby było lepiej i należy do tego dążyć, ale nie możemy mieć zastrzeżeń do funkcjonowania służby zdrowia.

W kwestii szkolnictwa, porównując stan obecny do tego, co było w przeszłości oceniła, iż jeżeli chodzi o remonty budynków i wyposażenie dydaktyczne szkoły prowadzone przez powiat są na bardzo wysokim poziomie. Jako nauczyciel stwierdziła, że mamy odpowiednie narzędzia i nasze szkoły są bardzo dobrze wyposażone. Co do wyników powiedziała, że przedstawiają się one różnie w różnych latach i wiele czynników wpływa na wyniki stanin, czy zdawalności egzaminów, ale mamy dobre szkoły. Dodała, że należy również pamiętać, że otwieramy tyle oddziałów, żeby zaspokoić potrzeby mieszkańców – uczniów naszego powiatu i podkreśliła, że w ubiegłym roku, przy ogromnym zamieszaniu w dostaniu się do szkół, w naszym powiecie nie było tego problemu. Zarząd bardzo szybko zareagował na to, że jest więcej podań do szkół ponadpodstawowych i zdecydowano, że trzeba otworzyć nowe oddziały, a także poradzono sobie z bardzo ważną kwestią, jaką jest zapewnienie kadry. Trzeba pochwalić dyrektorów, że stanęli na wysokości zadania i zabezpieczyli kadrę pedagogiczną do realizacji zadań szkoły.

Zwracając uwagę, jaki procent rocznego budżetu przeznaczamy na promocję wyraziła opinię, że środki te są za małe. Mówiąc o konieczności udziału w organizacjach, które zajmują się promocją i turystyką oraz korzystania z nowoczesnych narzędzi podała przykład osoby z południa Polski, którą ciekawie przedstawiona informacja o powiecie świeckim, jaka ukazała się w Internecie zachęciła do odwiedzenia tego terenu. Reasumując oceniła, że środki przeznaczane na promocję są nieduże, dobrze wydatkowane i uważa, że powinniśmy wydawać więcej pieniędzy na ten cel.

W kwestii przygotowania się do czasów trudniejszych zwróciła uwagę, że jest to robione. Jako przykład wskazała założoną w ubiegłym roku na obiektach powiatowych fotowoltaikę, co ma zmniejszyć koszty energii i działania w tym kierunku oceniła pozytywnie. Wyraziła opinię, że z takiego rozwiązania powinny korzystać przede wszystkim przedsiębiorstwa oraz samorządy, ponieważ wytwarzana energia jest tam wykorzystywana w godzinach pracy instalacji.

Zastrzegając, że każdy ma prawo mieć własne zdanie wyraziła opinię, że nie powinniśmy być aż tak bardzo rygorystyczni w swoich ocenach w stosunku do zarządu, starosty i pracowników. Zwróciła uwagę na wspomnianą przez Pana Adama Knapika bardzo dobrze działającą opiekę społeczną oraz Powiatowy Urząd Pracy, który realizuje wiele innowacyjnych, autorskich programów, akcentując, że nie ma stagnacji i przyjmowania tego, co jest, ale staramy się pisać projekty, pozyskiwać pieniądze i wykorzystywać je na rzecz rozwoju Powiatu Świeckiego. Reasumując oceniła Zarząd pozytywnie.

 

Pan Franciszek Koszowski przypomniał, że były lata, kiedy budowano dużo dróg, ale do zadań powiatu należy również odpowiednia infrastruktura oświatowa, domy pomocy itd. Jeśli chodzi o sytuację w oświacie zwrócił uwagę, iż w poprzednich latach do naszych szkół przyjmowanych było 50% dzieci ze szkół podstawowych, a w tym roku 70%; wskazując na ograniczenia bazy lokalowej i politykę innych samorządów, które w pierwszej kolejności ograniczają nabór dla dzieci zameldowanych na swoim terenie zapewnił o podejmowanych działaniach, żebyśmy mogli przyjąć jak najwięcej uczniów.

Nie zgodził się z przedstawioną przez Pana Adama Knapika oceną starostów stwierdzając, że każdy robił tyle, ile mógł i na ile pozwalały warunki finansowe. Obecnie robimy mniejsze projekty, co jest zgodne z sugestiami radnych i podejmując decyzje trzeba brać pod uwagę, na co można będzie pozyskać dofinansowanie. Jednocześnie zasygnalizował, że jesienią nasza sytuacja finansowa ma się polepszyć, bo mają się poprawić finanse samorządów.

Co do szukania oszczędności zwrócił uwagę, że nie zwiększono zatrudnienia, mimo wzrostu realizowanych zadań. Mówiąc o kosztach energii i ogrzewania przypomniał, że byliśmy zobowiązani do wykazania 10% oszczędności.

Odnośnie promocji powiatu zwrócił uwagę, że środki jakie wydajemy na ten cel nie są duże w skali budżetu powiatu dodając, iż nie organizujemy wydarzeń sami, tylko udzielamy organizatorom dofinansowania, co jest tańsze. Jednocześnie podkreślił, że nawet w trudnej sytuacji finansowej mieszkańcy oczekują, że takie imprezy będą się odbywać.

Nie do końca zgodził się ze stwierdzeniem, że w szpitalu jesteśmy tylko udziałowcem, podkreślając działania Starosty w Komitecie Monitorującym, na rzecz równego traktowania podmiotu, jakim jest Nowy Szpital w kwestii przyznawania dofinansowania.

Odnośnie współpracy z samorządami zwrócił uwagę, że z dróg powiatowych na terenie różnych gmin korzystają nasi mieszkańcy, inwestycje te sprzyjają też rozwojowi przedsiębiorczości. Nawiązał również do publicznego transportu zbiorowego, który uruchomiono z inicjatywy Starosty przy współfinansowaniu gmin. Zaakcentował, że przekazywane przez samorządy kwoty to nie jest rząd wielkości, który zaburzyłby budżet gminy, poza tym inwestycje drogowe nie są dofinansowywane przez daną gminę co roku – jest to uzgadniane i terminy realizacji określa się biorąc pod uwagę, która gmina w jakim czasie będzie miała środki, żeby w danym przedsięwzięciu partycypować. Zapewnił, że jeśli chodzi o bieżące utrzymanie, to prace te będą realizowane – być może przez jeden rok nieco skromniej, ale na pewno drogi będą przejezdne i wyremontowane na tyle, żeby nie było przeszkód w korzystaniu z nich. Zasygnalizował też, że zostały nam przyznane środki na przebudowę drogi w Terespolu i odniósł się do terminu, kiedy to zadanie może być wykonywane.

Podkreślił, że to radni wybrali Zarząd, a wszystkie decyzje są akceptowane przez Radę Powiatu; opinia, iż Zarząd nic nie robi, a decydują pracownicy jest krzywdząca i niezgodna z prawdą. Stwierdził, że jego zdaniem Zarząd Powiatu Świeckiego na czele ze Starostą robi dużo i prowadzi ten powiat dobrze, na miarę możliwości, a sądzi, że wkrótce poprawi się koniunktura i będzie można więcej realizować. Dlatego prosi o udzielenie wotum zaufania.

 

Pan Waldemar Fura zwrócił uwagę, że zastanawiając się nad głosowaniem w sprawie udzielenia Zarządowi wotum zaufania, a potem absolutorium należy mieć świadomość, że dokonujemy oceny roku 2022. Podstawą tej oceny działalności Zarządu jest przyjęta przez Radę Powiatu uchwała budżetowa i Rada odpowiada też za kierunki, które z mocy przyjęcia ww. uchwały Zarząd był zobowiązany realizować. Inne elementy kierunkowe działalności Zarządu w roku 2022 to przyjęte wcześniej i zatwierdzone również przez Radę polityki, programy, strategie – tam także jest szereg zadań, do realizacji których Zarząd jest bezwzględnie zobowiązany. W przedłożonym raporcie są pokazane wyniki działań Zarządu w ciągu roku 2022 w ramach tych poszczególnych projektów, programów, strategii, które Zarząd był zobowiązany zrealizować. Oceniając, iż Pan Adam Knapik trafnie wskazał poszczególne priorytetowe kierunki jednocześnie zauważył, iż w budżecie to właśnie w tych dziedzinach poziom wydatków jest najwyższy. Posługując się przykładami dróg i oświaty stwierdził, że działania powiatu są bardzo dobre i efektywne biorąc pod uwagę, że jak wielokrotnie wskazywano w naszym budżecie dochody własne są minimalne, a głównie składa się on z dotacji oraz subwencji i podkreślił, że pozyskane w 2022 roku środki zewnętrzne w kwocie 70 000 000 zł na realizację różnych zadań to ogromny sukces. Podsumowując wyraził opinię, że Zarząd bardzo dobrze zarządzał powiatem w roku 2022; nie mieliśmy zastrzeżeń do realizacji uchwały budżetowej, którą przyjęła Rada i jest za tym, żeby udzielić temu Zarządowi wotum zaufania, bo na to zasłużył.

 

Pani Barbara Studzińska podziękowała radnym, którzy poparli obecny Zarząd zapewniając, że wraz z pracownikami starostwa oraz jednostek organizacyjnych angażują swoją wiedzę i kompetencje w to, aby wykonać jak najlepszą pracę dla powiatu. Jednocześnie dodała, że wsłuchuje się również we wszystkie słowa krytyki i analizuje, co można zmienić i zrobić lepiej.

 

Z uwagi na brak dalszych chętnych do zabrania głosu Przewodniczący zamknął debatę nad raportem o stanie Powiatu Świeckiego za 2022 rok, przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad.

 

 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Świeckiego wotum zaufania

Pan Brunon Han zaznaczył, że przy głosowaniu nad wotum zaufania obowiązuje bezwzględna większość głosów ustawowego składu Rady, czyli w naszym wypadku jest to 11 radnych. Następnie, po sprawdzeniu quorum przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
udzielenia Zarządowi Powiatu Świeckiego wotum zaufania.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Józef Belt, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Brunon Han, Urszula Kempińska-Czerwińska, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
PRZECIW (1)
Adam Knapik
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Tadeusz Fiedurek, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Stanisława Kuffel, Marek Mazurek
NIEOBECNI (1)
Zbigniew Kapusta

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że Zarządu Powiatu Świeckiego otrzymał wotum zaufania (Uchwała nr LIV/335/23 w załączeniu).

 

Następnie ogłoszono 10-minutową przerwę.

 

Po wznowieniu obrad:

 

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia i sprawozdanie finansowe:

a) przedłożenie sprawozdania,

Sprawozdanie przedłożyła Starosta, Pani Barbara Studzińska oraz Skarbnik Powiatu, Pan Dariusz Woźniak. Zawierające przedstawione dane opracowania: „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia”, przyjęte uchwałą Zarządu Powiatu Nr 194/1319/23 z dnia 31 marca 2023 r. oraz sprawozdanie finansowe Powiatu Świeckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

  • bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat świecki,
  • bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
  • rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
  • zestawienie zmian w funduszu jednostki
  • wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa”
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego

które otrzymali wszyscy radni, stanowią załączniki do protokołu.

 

 

b) opinia Komisji Rewizyjnej,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Marek Mazurek odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego ws. wykonania budżetu za 2022 rok z dnia 31 maja 2023 r. oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego ws. absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2022 (kserokopia w załączeniu).

 

 

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Pan Brunon Han po konsultacji ze Skarbnikiem stwierdził, że Uchwała Nr 7/S/2023 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2023 r w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Świeckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia powiatu została radnym przesłana i nie ma konieczności jej odczytywania.

Następnie, na prośbę Przewodniczącego Pan Andrzej Kowalski odczytał przesłaną pismem z dnia 7 czerwca 2023 r. Uchwałę Nr 10/Kr/2023 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Świeckiego z wykonania budżetu za 2022 r. (kserokopie ww. opinii w załączeniu).

 

 

d) dyskusja,

W dyskusji wzięli udział:

Pan Andrzej Kowalski zwracając się do Starosty i Zarządu Powiatu pogratulował dobrego wykonania budżetu. Nawiązując do przywoływanych przez radnych w dyskusji nad Raportem o stanie powiatu argumentów jeśli chodzi o funkcjonowanie powiatu w poszczególnych dziedzinach stwierdził, że 2022 był rokiem trudnym, miało miejsce wiele niekorzystnych zjawisk zewnętrznych, ale bardzo dobrze poradzono sobie z tymi problemami. Kończąc życzył dobrego przygotowania budżetu na kolejny rok, a także żeby w przyszłym roku ocena wykonania budżetu za 2023 mogła być równie pozytywna.

 

Wobec braku dalszych chętnych do zabrania głosu Przewodniczący zamknął dyskusję. Przed przystąpieniem do głosowania poinformował, że wszystkie Komisje Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu.

 

 

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,

Po sprawdzeniu quorum przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (2)
Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i poinformował, że Rada Powiatu podjęła Uchwałę nr LIV/336/23 (uchwała w załączeniu).

 

 

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2022

Pan Brunon Han przypomniał, że zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym: „uchwałę w sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady”, a więc podobnie, jak w sprawie udzielenia wotum zaufania i w przypadku Rady Powiatu Świeckiego jest to 11 głosów. Następnie przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2022.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (2)
Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i poinformował, że Rada Powiatu podjęła Uchwałę nr LIV/337/23 jednogłośnie (uchwała w załączeniu), a następnie pogratulował Zarządowi.

 

Pan Andrzej Kowalski w imieniu całej Rady podziękował Staroście za zrealizowanie tego budżetu, życząc dalszej wytrwałości i wszystkiego najlepszego na przyszłość.

 

Pani Barbara Studzińska w imieniu własnym i Zarządu Powiatu Świeckiego podziękowała wszystkim radnym.

 

Pan Brunon Han również pogratulował Zarządowi. Jednocześnie wyraził opinię, że przedstawione rezultaty są wynikiem działania całej Rady, a nie tylko Zarządu, będącego wykonawcą jej woli i dodał, że oprócz krytyki, która jest czasem zasadna, należy również wspomagać i wspierać.

 

 

10. Sprawy różne.

W dyskusji wzięli udział:

Pan Grzegorz Goral odnosząc się do sprawy wprowadzonej pod obrady dzisiejszej sesji na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stwierdził, że nie chciałby, żeby kolejne wnioski w taki sposób były wprowadzane. Ocenił, że nie było to zrobione tak, jak powinno, bo nie było czasu na dyskusję w Klubie – wczoraj sprawa została zgłoszona, radni otrzymali materiał, a dziś mieli głosować. W imieniu Klubu wyraził brak zgody na stosowanie podobnych rozwiązań w przyszłości.

 

Pani Angelika Macura nie zgodziła się z opinią przedmówcy. Podkreśliła, że radni nie musieli godzić się na rozszerzenie porządku obrad, materiały zostały im wczoraj przesłane pocztą elektroniczną, a jeśli radny miał wątpliwości, to mógł zadawać jej pytania. Stwierdzenie, że nie było to zrobione tak, jak powinno oceniła jako krzywdzące.

 

Pan Brunon Han ocenił, że złożenie ww. wniosku przez Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest zrozumiałe biorąc pod uwagę założenie, że w lipcu nie jest planowana sesja, a są określone terminy na rozpatrzenie spraw. Następnie udzielił głosu radcy prawnemu.

 

Pan Piotr Walczak argumentując konieczność szybkiego rozpatrzenia tej kwestii wskazał na przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiące, iż jeśli organ stwierdzi, że nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi, ma 7 dni na jej przekazanie do organu właściwego, akcentując, że nie przewidziano innego terminu dla organów kolegialnych, które potrzebują więcej czasu na wypracowanie stanowiska, niż organy jednoosobowe (konieczność odbycia posiedzeń komisji i rady powiatu). Biorąc pod uwagę planowaną przerwę wakacyjną sygnalizował Komisji potrzebę szybkiego zajęcia się tą skargą, żeby terminy jak najmniej ucierpiały i stąd pośpiech przy rozpatrywaniu sprawy i przekazanie jej pod obrady sesji Rady Powiatu Świeckiego.

 

Pan Adam Knapik odnosząc się do zgłoszonych w imieniu Klubu przez radnego Grzegorz Gorala zastrzeżeń przeciwko sposobowi rozpatrzenia sprawy skargi zwrócił uwagę, że ta skarga nie była rozpatrywana przez radę ani przez komisje. Ponadto przypominał, że zmieniona ustawa o samorządzie powiatowym, która wprowadziła obligatoryjną Komisję Skarg Wniosków i Petycji daje każdemu klubowi możliwość i przywilej desygnowania radnego do pracy w tej komisji; stwierdził, że po śmierci radnego Dariusza Wolskiego, który był bardzo aktywnym członkiem tej komisji, Klub Radnych PiS nie desygnował nikogo na jego miejsce.

 

Pan Brunon Han poinformował, że przewiduje przerwę wakacyjną i następna sesja odbędzie się w sierpniu. Podał przewidywany termin sesji, prosząc o wcześniejsze zaplanowanie posiedzeń komisji. Życząc wszystkim udanego wypoczynku poprosił radnych o pozostanie na sali obrad po zakończeniu sesji.

 

 

11. Zakończenie.

Wobec braku dalszych chętnych do zabrania głosu, z uwagi na wyczerpanie porządku dziennego Przewodniczący zamknął obrady LIV sesji Rady Powiatu Świeckiego.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Świeckiego
/-/
Brunon Han

 

Przygotowała: Halina Matwiej


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego