Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół LIII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 31 maja 2023 r.

Protokół nr LIII/23

LIII Sesja Rada Powiatu Świeckiego w dniu 31 maja 2023 r.

 

Obrady rozpoczęto 31 maja 2023 r. o godz. 13:00, a zakończono o godz. 14:34 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 20 radnych.

Obecni:

1. Józef Belt
2. Tadeusz Fiedurek
3. Waldemar Fura
4. Józef Gawrych
5. Grzegorz Goral
6. Brunon Han
7. Katarzyna Kaczmarek-Sławińska
8. Zbigniew Kapusta
9. Urszula Kempińska-Czerwińska
10. Adam Knapik
11. Franciszek Koszowski
12. Andrzej Kowalski
13. Stanisława Kuffel
14. Lucyna Kuźniacka
15. Angelika Macura
16. Iwona Manys
17. Marek Mazurek
18. Marcin Podgórski
19. Barbara Studzińska
20. Grzegorz Tomaszewski
21. Roman Witt

Lista obecności – w załączeniu.

Lista obecności zaproszonych gości – w załączeniu.

 

 

 1. Otwarcie LIII sesji i stwierdzenie quorum.

Otwarcia LIII sesji dokonał Przewodniczący, Pan Brunon Han, który na podstawie informacji z systemu do głosowania oraz podpisów złożonych na liście obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 20 radnych, co stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał przez Radę Powiatu. Następnie powitał obecnych na sesji radnych i zaproszonych gości.

 

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

Pan Brunon Han stwierdził, że radni otrzymali proponowany porządek obrad wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji (treść w załączeniu) i kompletem materiałów będących przedmiotem obrad. Wobec braku uwag do zaproponowanego porządku obrad przystąpiono do głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Barbara Studzińska

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu został przyjęty jednogłośnie.

 

 

 1. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

Pan Brunon Han stwierdził, że projekt protokołu LII sesji został radnym przesłany pocztą elektroniczną, był również wyłożony do wglądu w Biurze Rady oraz zamieszczony w systemie eSesja. Poinformował, że do przygotowanego projektu protokołu radny A. Knapik wniósł 2 uwagi, które zostały uwzględnione. Projekt protokołu zawierający wniesione poprawki został radnym udostępniony w systemie eSesja. Ponieważ do ww. kwestii nie wniesiono pytań ani uwag, przystąpiono do głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Iwona Manys, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Barbara Studzińska

 

Przedstawiając wyniki głosowania Przewodniczący stwierdził, że protokół LII sesji Rady Powiatu Świeckiego został przyjęty i zostanie umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

 1. Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Franciszek Koszowski przedstawił Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Zawierające przedstawione dane opracowanie, które w formie elektronicznej zostało przesłane radnym, stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pan Katarzyna Kaczmarek-Sławińska odnosząc się do informacji zawartej na str.4 Sprawozdania, dot. wyrażonej na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 16 maja zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane upewniła się, że podobnie jak w przypadku, o który wcześniej pytała Starostę, spółka również dostała bezpłatnie możliwość korzystania z nieruchomości.

 

Pan Franciszek Koszowski potwierdził i odniósł się do planowanej realizacji inwestycji, której wydana zgoda dotyczy.

 

Ponieważ do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono więcej pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję, przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad.

 

 

 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z działań w okresie międzysesyjnym.

Pan Brunon Han poinformował że w okresie międzysesyjnym wziął udział w następujących wydarzeniach:

 • 28 kwietnia 2023 r. – uroczystość rozdania świadectw absolwentom ZSOiP w Świeciu,
 • 16 maja 2023 r. – posiedzenie Zarządu Powiatu Świeckiego,
 • 24 maja 2023 r. – wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisji Polityki Finansowej Rady Powiatu Świeckiego,
 • 27 maja 2023 r. – festyn „Rodzina, sport, zdrowie o pieczy zastępczej niech każdy się dowie”, zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, którego celem była promocja rodzicielstwa zastępczego; wymieniając osoby, które również uczestniczyły w tym wydarzeniu zaakcentował widoczne zaangażowanie nie tylko PCPR, ale również innych pracowników oceniając, iż miało to wpływ na jego pozytywny odbiór.

Ponadto poinformował, że do Przewodniczącego Rady wpłynęła skarga na Starostę Powiatu Świeckiego, którą przekazał do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono pytań ani uwag.

 

 

 1. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Przewodniczący stwierdził, że do momentu rozpoczęcia sesji nie wpłynęły żadne interpelacje ani zapytania radnych. Następnie poinformował, że na interpelację radnego A. Knapika z dnia 26.04.2023 r. udzielono radnemu odpowiedzi pismem z dnia 8.05.2023 r., pismem z dnia 12.05.2023 r. sprostowano błąd pisarski w ww. odpowiedzi. Treść ww. interpelacji oraz udzielonej odpowiedzi (i sprostowania) zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto:

 • Dyrektor PUP udzieliła pisemnej odpowiedzi radnemu G. Goralowi na pytanie dot. kosztu opieki mentorskiej w ramach projektu pilotażowego „Aktywność-Praca-Rodzina”,
 • Wicestarosta udzielił pisemnej odpowiedzi radnemu A. Knapikowi na pytanie dot. dojazdu Dyrektor CAOPOW na posiedzenie Komisji,
 • Starosta udzieliła pisemnej odpowiedzi radnemu A. Kowalskiemu oraz Przewodniczącemu na pytanie dot. środków, jakie Powiat Świecki pozyskał z funduszy rządowych, w porównaniu do innych powiatów woj. kujawsko-pomorskiego.

 

Pan Adam Knapik potwierdził, że otrzymał odpowiedź na interpelację, która powinna zamknąć dyskusję, jaka od pewnego czasu się toczy, głównie na Komisji Polityki Finansowej. Powołując się na otrzymaną informację wskazał, że nie znalazły potwierdzenia zarówno zarzuty, iż powodem nieotrzymania dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład było nie wpisywanie się w kryteria, gdyż wszystkie złożone wnioski spełniały kryteria, jak i twierdzenie, że brak jest kryteriów i decyzja ma uzasadnienie polityczne, ponieważ okazuje się, że te kryteria w każdym konkursie były dość precyzyjnie określone. Zasugerował, żeby zastanowić się, dlaczego mimo, iż aplikowaliśmy o środki nie dostaliśmy dofinansowania na żaden wniosek drogowy i zapowiedział złożenie kolejnych interpelacji w tej sprawie. Dywagując o możliwych przyczynach wyraził opinię, że komasowanie w jednym wniosku 7-8 dróg i aplikowanie od razu o 25 mln zł może powodować, że tracimy szansę na otrzymanie np. 3 mln zł na wykonanie 2 dróg ujętych w powiatowym planie przebudowy dróg lokalnych, który jak wiemy od paru lat ma opóźnienia.

Odnośnie drugiej z poruszonych spraw zaznaczył, iż nie pytał o to, czy Pani Dyrektor Domu Dziecka w Bąkowie przyjechała na posiedzenie Komisji mikrobusem z kierowcą, ale o to, czy jest to normalną sytuacją, że na wszystkie wyjazdy służbowe jest ona takim samochodem wożona i czy ma prawo jazdy. Podając jako przykład SOSW w Warlubiu stwierdził, że tamtejszy dyrektor raczej nie dysponuje samochodem z kierowcą, więc dlaczego dyrektor innej jednostki ma z tego korzystać. Zasugerował, że trzeba wybrać takiego dyrektora, który ma prawo jazdy oraz swój samochód i płacić mu kilometrówkę, co będzie o wiele tańsze.

 

Pan Brunon Han upewnił się, że radnemu chodzi o doprecyzowanie odpowiedzi i po uzyskaniu potwierdzenia, zwracając się do Wicestarosty zasugerował udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej (kserokopia przekazanego radnemu pisma znak OR.SS.033.10.2023 z dnia 20 czerwca 2023 r. stanowi załącznik do protokołu).

 

Ponieważ nie wniesiono więcej pytań ani uwag, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.

 

 

 1. Kompleksowa informacja z zakresu stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu.

Pan Brunon Han w pierwszej kolejności udzielił głosu Wicestaroście, wyrażając przypuszczenie, że w dalszej części do tematu włączą się również obecni na sesji goście, a radni będą mogli zadawać pytania.

 

Informację przedstawił Wicestarosta, Pan Franciszek Koszowski. Zawierające przedstawione dane opracowanie, które w formie elektronicznej zostało przesłane radnym, stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Brunon Han przed otwarciem dyskusji, zwracając się do przedstawicieli policji i straży pożarnej zapytał, czy w tej części chcieliby zabrać głos, na co uzyskał odpowiedź, że czekają na pytania.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska poprosiła o „rozszyfrowanie” użytych w opracowaniu skrótów: str. 43 Wyniki pracy Prokuratury Rejonowej Repozytorium Ds, Pc, Pa, Pn, str. 32 wykres Wszczęcia kategoria 17×7, str. 20 liczba wniosków o ukaranie, liczba mkk.

 

Odpowiedzi udzielił Komendant Powiatowy Policji w Świeciu, mł. insp. Marek Mitura. Wyjaśnił, że w zakresie działalności Prokuratury Rejonowej wymienione przez radną skróty Ds. itd. jest to taka liczba, którą nadaje do spraw prokuratura, jeżeli chodzi 17×7, to 7 kategorii najbardziej dotkliwych przestępstw dla społeczeństwa – zawierają się w nich rozboje, kradzieże, kradzieże z włamaniem, kradzieże pojazdów, bójki, pobicia, uszkodzenia mienia, natomiast mk i wnioski są to wnioski za wykroczenia skierowane do sądu, a mk – nałożone mandaty karne.

 

Pan Adam Knapik zapytał o kwestię gaszenia pożarów pojazdów elektrycznych i przeszkolenie w tym zakresie powiatowej straży pożarnej. Podał przykłady zdarzeń, jakie miały ostatnio miejsce w Gdańsku oraz Wrocławiu akcentując, że jest to problem w skali kraju i tego typu doniesienia są coraz częstsze, gdyż auta elektryczne stają się powoli codziennością, po czym zadał pytanie, jak to wygląda w naszym powiecie.

 

Odpowiedzi udzielił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, st. bryg. Piotr Tkaczyński. Potwierdził, że prowadzenie działań przy tego typu zagrożeniach stanowi problem dodając, iż w tym tygodniu otrzymano procedury działania przy takich zdarzeniach. Stwierdził, że według jego wiedzy na terenie kraju są dwa kontenery, który służą do umieszczenia gaszonych pojazdów elektrycznych zaznaczając, że tutejsza jednostka takim kontenerem nie dysponuje. Zwrócił uwagę, że zagrożenie, o którym mowa nie dotyczy tylko samochodów, ale także hulajnogi, czy też roweru elektrycznego, bo w tych urządzeniach znajduje się podobne ogniwo (oczywiście w samochodzie jest ono o wiele większe) i ten niebezpieczny proces zachodzi w momencie uszkodzenia ww. ogniwa; jest ono bardzo trudne do ugaszenia. Reasumując stwierdził, że są odpowiednie procedury i straż będzie podejmować stosowne działania, polegające na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podjęciu próby ugaszenia.

 

Pan Franciszek Koszowski dziękując strażakom PSP i OSP za dobrą współpracę w podejmowanych działaniach podkreślił, że poziom wyszkolenia ochotników nie odbiega od strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Nawiązał do współdziałania służb w zakresie zarządzania kryzysowego, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty, a także zaangażowania do współpracy wojsk obrony terytorialnej. Podziękował obecnym na sesji Komendantom i Prezesowi za współpracę, a Policji życzył szybkiego powstania nowej siedziby, która zapewni godziwe warunki pracy.

 

Pan Brunon Han podsumowując wyraził opinię, że brak pytań do przedstawicieli służb świadczy, iż ich praca jest dobra i należy sobie życzyć, aby nadal tak było. Następnie podziękował gościom za przybycie, przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad.

 

 

 1. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.

Sprawozdanie przedstawiła Sekretarz Powiatu, Pani Iwona Karolewska. Zawierające przedstawione dane opracowanie, które w formie elektronicznej zostało przesłane radnym, stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska poprosiła o wyjaśnienie, jakimi kryteriami kierowano się w przypadku dofinansowania zadania ujętego w punkcie 6 tabeli na stronie 10, tj. rajdu po Alpach i zacytowała zawarty tam zapis: „Celem zadania była organizacja wyjazdu w Alpy wraz z 8 dniowym pobytem dla 6 uczestników i 3 opiekunów. Uczestnicy zadania (osoby z grup defaworyzowanych) mogli aktywnie spędzić czas, nabyć umiejętności poruszania się po szlakach, a także poprawiać stan fizyczny, emocjonalny i psychiczny.

 

Pani Iwona Karolewska odpowiadając poinformowała, że uczestnikami byli mieszkańcy naszych mieszkań chronionych, czyli dzieci, które opuściły pieczę zastępczą. Ponadto stwierdziła, że nasz wkład do tego wydarzenia był znikomy, ponieważ ta organizacja pozyskała większość pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego.

W trakcie wystąpienia radna, Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska komentowała przekazywane informacje stawiając pytanie, czy nie można było jechać w polskie góry, podkreślając stosunek liczby uczestników do liczby opiekunów i nie zgadzając się z oceną, że przekazana przez powiat kwota została określona jako znikoma.

 

Pan Adam Knapik wyraził opinię, że promocja i wszystkie tego typu wydatki niedookreślone służą tak naprawdę w znacznej większości samorządów dwóm celom: transferowaniu środków do zaprzyjaźnionych organizacji, fundacji, które będą się odwdzięczać, a drugi kanał wydatkowania tych środków to budowanie grona osób w danej gminie, mieście, województwie czy powiecie, które w trakcie kadencji korzystają z pieniędzy publicznych i potem wspierają określone ugrupowania, zgadzając się na umieszczenie swoich nazwisk na listach wyborczych, choć wcale nie zależy im, żeby działać w polityce.

Na uwagę ze strony Przewodniczącego, żeby zadał pytanie odpowiedział, że jego wypowiedź to głos w dyskusji i nie musi być zakończona pytaniem. Dodał, że chcąc sformułować pytanie, zgodnie z ustawą może złożyć interpelację lub zapytanie i wówczas uzyska na nie pisemną odpowiedź, natomiast to wystąpienie jest głosem w dyskusji.

Kontynuując stwierdził, że przez takie mało roztropne dofinansowanie poszczególnych inicjatyw cierpią inicjatywy niewątpliwie pozytywne i takie u nas w powiecie też są. Powiedział, że uważa, iż Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem robi dużo dobrego, ale pewne zadania, od lat wspierane środkami powiatowymi, są wyraźnie zadaniami z zakresu wypoczynku i rekreacji osób z fundacji; wiadomo, że kryteria formalne są spełnione, ale ma odczucie, że nie jest to w porządku, podobnie jak nie w porządku było np. dofinansowywanie organizowanych przez nauczycielki ze szkoły specjalnej tygodniowych biwaków w Ośrodku Perła w Tleniu, gdzie jechało 6 opiekunów i 8 uczestników.

 

Pan Grzegorz Goral postawił pytanie czy to, co przed chwilą usłyszał jest jakoś wytłumaczalne.

 

Pani Iwona Karolewska zaznaczyła, że ww. organizacja otrzymała dofinansowanie w ramach otwartego konkursu i omówiła, jak konkursy są ogłaszane i rozpatrywane. Poinformowała, że w tym konkursie startowało kilka organizacji, a główną zaletą tej oferty był duży wkład własny (wartość zadania wynosiła prawie 21 tys. zł, a nas poproszono o niecałe 7 tys. zł). Tym, co przekonało członków komisji był fakt, że w wyjeździe brały udział dzieci z pieczy zastępczej, które przez całe życie były pokrzywdzone i gdyby nie ta fundacja, to nikt inny w takie miejsce by ich nie zabrał. Dodała również, że nie ma zakazu organizowania wyjazdów zagranicznych. Około 14 tys. zł przeznaczył na to zadanie Urząd Marszałkowski, więc my dodaliśmy resztę.

Na komentarz radnego, że za te pieniądze można by zorganizować wypoczynek dla większej liczby dzieci w Polsce zwróciła uwagę, że musiałby wpłynąć taki wniosek. Wyjaśniła, że to nie powiat jest inicjatorem, ale organizacje składają wnioski i dodała, że dziś, jeśli Zarząd Powiatu wyrazi zgodę, zostaną ogłoszone kolejne konkursy. Potwierdziła, że w omawianym wyjeździe wzięło udział 6 uczestników i 3 opiekunów zaznaczając, że były to osoby z niepełnosprawnością.

 

Ponieważ do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono więcej pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję, przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad.

 

 

 

 1. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Świeckiego za lata 2021-2022.

Sprawozdanie, w formie pokazu slajdów przedstawił Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Pan Józef Gawrych. Zawierające przedstawione dane opracowanie, które w formie elektronicznej zostało przesłane radnym, stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pan Adam Knapik zadał pytanie, ile zabytków jest w powiecie.

 

Pan Józef Gawrych stwierdził, że obecnie nie udzieli odpowiedzi wyjaśniając, że jest ewidencja wojewódzka oraz ewidencje gminne i nigdy tego nie sumowano, po czym zadeklarował, że radny otrzyma odpowiedź na piśmie (kserokopia przekazanego radnemu pisma z dnia 02 czerwca 2023 r. stanowi załącznik do protokołu).

 

Pan Grzegorz Goral w imieniu swoim oraz mieszkańców podziękował Wicestaroście za pozyskanie środków na ten cel i renowację pomnika „Za wiarę i ojczyznę”, wyrażając nadzieję, że prace zostaną dokończone. Następnie, zwracając się do referującego zapytał, czy dysponuje dokumentacją fotograficzną, jak wcześniej wyglądał spichlerz w Bąkowie. Nawiązał do wizyty na terenie „Domu Dziecka” w związku z posiedzeniem Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej, zwracając uwagę, że w przedstawionej prezentacji nie było widać bramy, która tam się znajduje i zapytał, czy ta brama oraz fragment zdewastowanego muru również są brane pod uwagę jeśli chodzi o planowaną inwestycję.

 

Pan Józef Gawrych odpowiedział, że budynek jest zainwentaryzowany i jest pełen opis dodając, iż znajduje się on w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zapewnił, że aby to zadanie zakończyć jest też brana pod uwagę renowacja bramy i części muru – stanowi ona integralną część całego projektu. W pierwszej kolejności chcemy zabezpieczyć obiekt, żeby bardziej nie niszczał, ale jednym z etapów jest również renowacja bramy i została ona ujęta w kosztorysie, który w sumie opiewa na kwotę dwukrotnie wyższą, niż aktualnie wydatkujemy. Jednocześnie zastrzegł, że cena kosztorysowa to jedno, a odrębną kwestią jest, za ile firmy będą chciały to zadanie wykonać i wskazując na rozbieżności pomiędzy złożonymi obecnie ofertami skomentował, że to, jaki faktycznie będzie koszt okaże się dopiero po przetargu.

 

Ponieważ do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono więcej pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję, przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad.

 

 

 1. Sprawy różne.

W dyskusji wzięli udział:

Pan Roman Witt nawiązał do zawodów młodzieżowych drużyn PCK, jakie odbywały się w kwietniu i maju informując, iż rywalizację na szczeblu rejonowym wygrał Zespół Szkół w Nowem, który następnie reprezentował nas na zawodach okręgowych, gdzie zajął 3 miejsce (wyprzedziło ich V Liceum Ogólnokształcące z Bydgoszczy i Zespół Szkół Rolniczych z Grudziądza). Stwierdził, że współpracuje z PCK 20 lat i nie przypomina sobie, abyśmy jako powiat zdobyli tak wysokie miejsce, wyrażając słowa uznania i gratulacje dla szkoły w Nowem.

 

Pan Andrzej Kowalski zakomunikował, że wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe w określonym ustawą terminie, natomiast stwierdzono niewielkie uchybienia. Następnie wymienił nazwiska radnych, do których oświadczeń są uwagi, prosząc o dokonanie korekty. Jednocześnie zadeklarował, że w razie pytań przez 15 minut po zakończeniu sesji będzie do dyspozycji w biurze Przewodniczącego Rady.

 

Pan Brunon Han poinformował, że następna sesja odbędzie się 28 czerwca; będzie to sesja absolutoryjna, przewidziana jest również debata publiczna nad raportem o stanie powiatu; radni otrzymali już raport o stanie powiatu, dzisiaj zostały przygotowane wnioski Komisji Rewizyjnej, natomiast porządek obrad wraz z kompletem materiałów będzie przesłany ok. 14 czerwca. Następnie zasygnalizował, że po zakończeniu czerwcowej sesji planowane jest nieoficjalne spotkanie, zapraszając radnych do wzięcia w nim udziału.

 

 

 1. Zakończenie.

Wobec braku dalszych chętnych do zabrania głosu, z uwagi na wyczerpanie porządku dziennego Przewodniczący zamknął obrady LIII sesji Rady Powiatu Świeckiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Świeckiego
/-/
Brunon Han

Przygotowała: Halina Matwiej

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego