Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół LII Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 26 kwietnia 2023 r.

Protokół nr LII/23

LII Sesja Rady Powiatu Świeckiego w dniu 26 kwietnia 2023 r.

 

Obrady rozpoczęto 26 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00, a zakończono o godz. 16:33 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 20 radnych.

Obecni:

1. Józef Belt
2. Tadeusz Fiedurek
3. Waldemar Fura
4. Józef Gawrych
5. Grzegorz Goral
6. Brunon Han
7. Katarzyna Kaczmarek-Sławińska
8. Zbigniew Kapusta
9. Urszula Kempińska-Czerwińska
10. Adam Knapik
11. Franciszek Koszowski
12. Andrzej Kowalski
13. Stanisława Kuffel
14. Lucyna Kuźniacka
15. Angelika Macura (do punktu 13)
16. Iwona Manys
17. Marek Mazurek
18. Marcin Podgórski (do punktu 13)
19. Barbara Studzińska
20. Grzegorz Tomaszewski
21. Roman Witt

Lista obecności – w załączeniu.

Lista obecności zaproszonych gości – w załączeniu.

 

 

 1. Otwarcie LII sesji i stwierdzenie quorum.

Otwarcia LII sesji dokonał Przewodniczący, Pan Brunon Han, który na podstawie informacji z systemu do głosowania oraz podpisów złożonych na liście obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 20 radnych, co stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał przez Radę Powiatu.

 

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

Pan Brunon Han stwierdził, że proponowany porządek obrad został przesłany radnym wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji (treść w załączeniu) i kompletem materiałów będących przedmiotem obrad 18 kwietnia br. oraz zamieszczony w systemie eSesja. Wobec braku uwag do zaproponowanego porządku obrad przystąpiono do głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Iwona Manys

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu został przyjęty jednogłośnie.

 

 

 1. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

Pan Brunon Han stwierdził, że projekt protokołu LI sesji został radnym przesłany pocztą elektroniczną 24 marca 2023 r., był również wyłożony do wglądu w Biurze Rady oraz zamieszczony w systemie eSesja. Wobec braku uwag do przygotowanego projektu protokołu przystąpiono do głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu poprzedniej sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Adam Knapik
NIEOBECNI (1)
Iwona Manys

 

Przedstawiając wyniki głosowania Przewodniczący stwierdził, że protokół LI sesji Rady Powiatu Świeckiego został przyjęty.

 

 

 1. Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pani Barbara Studzińska przedstawiła Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Zawierające przedstawione dane opracowanie, które w formie elektronicznej zostało przesłane radnym, stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Adam Knapik stwierdził, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisji Polityki Finansowej 22 marca radny A. Kowalski złożył wniosek o przedstawienie na kolejnym posiedzeniu komisji, albo na sesji zestawienia środków, jakie Powiat Świecki pozyskał z funduszy rządowych, w porównaniu do innych powiatów naszego województwa. Zwracając się do Starosty zapytał, czy dziś taką informację przedstawi.

 

Pani Barbara Studzińska zaprzeczyła wyjaśniając, że nie otrzymała wniosku, o jakim mowa i nie miała wiedzy, iż Zarząd został zobowiązany do przedłożenia takiej informacji, natomiast jak najszybciej zostanie ona przygotowana.

 

Pan Andrzej Kowalski potwierdzając, iż zabrał głos w tej sprawie na posiedzeniu komisji podkreślił, że nie było głosowania i formalnego wniosku. Jako satysfakcjonującą ocenił deklarację, że taka informacja zostanie przygotowana na przyszłe posiedzenie Komisji (kserokopia przekazanego radnemu oraz Przewodniczącemu pisma znak OR-FU.0003.2.2023 z dnia 10 maja 2023 r. stanowi załącznik do protokołu).

 

 

 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z działań w okresie międzysesyjnym.

Pan Brunon Han poinformował że w okresie międzysesyjnym wziął udział w następujących wydarzeniach:

 • 11 kwietnia 2023 r. – posiedzenie Zarządu Powiatu Świeckiego,
 • 18 kwietnia 2023 r. – posiedzenie Zarządu Powiatu Świeckiego,
 • 21 kwietnia 2023 r. – Powiatowa Inauguracja Dni Olimpijczyka „Festiwal Sztafet”, organizowana przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Świeciu.

Poinformował również, że 31 marca do Biura Rady wpłynęło pismo od mieszkańców sołectwa Zawada i Niewieścin dot. realizacji złożonej przez nich petycji. Przypomniał, jakie działania podjęto w odniesieniu do ww. petycji z 2021 roku i stwierdził, że na powyższe wystąpienie także udzielono odpowiedzi.

Ponadto zwrócił uwagę, że z końcem kwietnia ubiega termin składania przez radnych oświadczeń majątkowych akcentując, iż liczy się termin wpływu oświadczenia do Biura Rady, a nie termin jego wysłania i zasygnalizował, że są konsekwencje za niedopełnienie tego obowiązku w terminie.

 

Pan Andrzej Kowalski odniósł się do interpretacji terminów apelując, aby ze składaniem oświadczeń majątkowych nie czekać do ostatniej chwili.

 

Do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono pytań ani uwag.

 

 

 1. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Przewodniczący poinformował, że 19 kwietnia 2023 r. wpłynęło zapytanie radnego A. Knapika dot. kosztu funkcjonowania Zarządu Powiatu. Na zapytanie udzielono radnemu odpowiedzi. Treść ww. zapytania oraz udzielonej odpowiedzi zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej. Następnie zwracając się do radnego A. Knapika zapytał, czy ta odpowiedź jest satysfakcjonująca.

 

Pan Adam Knapik potwierdził, że o to mu chodziło i dodał: „kiedyś w trakcie dyskusji powiedziałem, że koszt zarządu to jest 700 tys. zł i jeden z członków zarządu nieetatowy kategorycznie zaprzeczył, że na pewno nie, bo jego dieta wynosi 2100 zł i dlatego chciałem się przekonać co do złotówki ile to jest, co do grosza i się okazało że licząc jakby w głowie się pomyliłem o 1%”.

 

Pan Brunon Han kontynuując poinformował, że dziś na jego ręce wpłynęła adresowana do Starosty interpelacja radnego A. Knapika i po konsultacji z radnym odczytał jej treść, prosząc

Starostę o odpowiedź. Następnie stwierdził, że do momentu rozpoczęcia sesji nie wpłynęły inne interpelacje i zapytania.

 

Pan Adam Knapik przedstawił uzasadnienie złożonej interpelacji. Powołał się na zapis dyskusji na posiedzeniu komisji, w której część radnych zarzucała, że składane wnioski nie przechodzą, bo nie spełniają kryteriów formalnych; jednocześnie były też opinie, iż dzieje się tak ponieważ niektórzy radni lobbują, aby te wnioski nie dostały dofinansowania. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu danych, o jakie wnioskuje pokaże, jaka jest prawda.

 

Pan Grzegorz Goral nawiązał do pytania, jakie na poprzedniej sesji zadał Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy informując, że nie otrzymał pisemnej odpowiedzi. W dyskusji przypomniał, że Pani Karolina Kasica zadeklarowała, iż udzieli odpowiedzi na piśmie, po czym podała przybliżoną kwotę i potwierdził, że chciałby uzyskać konkretne dane na piśmie.

 

Pani Barbara Studzińska odnosząc się do złożonej interpelacji stwierdziła, że odpowie na zadane pytania w określonym trybie, jednocześnie deklarując, iż dysponuje materiałami i jest w stanie obecnie udzielić informacji. Następnie podała dane dot. poszczególnych edycji Programu Inwestycji Strategicznych, informując do jakich podmiotów były adresowane oraz w jakich okresach trwał nabór. Na uwagę Pana Adama Knapika odnośnie procedury udzielania odpowiedzi na interpelacje powtórzyła, że jak deklarowała na początku radny otrzyma odpowiedź na piśmie, zostanie ona również zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, gdzie pozostali radni będą mogli się z nią zapoznać.

 

Pan Brunon Han zwrócił uwagę, aby radni zgłaszali chęć zabrania głosu. Następnie poprosił o odniesienie się do pytania radnego Grzegorza Gorala.

 

Pan Andrzej Kowalski jako osoba, która prowadziła obrady LI sesji stwierdził, że odpowiedź, jakiej udzieliła Dyrektor PUP uznano za wyczerpującą, ale skoro tak nie jest, to rozumie, iż Przewodniczący Rady wystąpi do niej o przekazanie ww. danych na piśmie i radny taką odpowiedź otrzyma.

 

Pan Brunon Han potwierdził, że poprosi Dyrektor PUP o odpowiedź na piśmie. (kserokopia przekazanego radnemu pisma znak O.052-5/KR/23 z dnia 02 maja 2023 r. stanowi załącznik do protokołu).

 

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w latach 2023, 2024 i 2025,

Projekt przedstawił Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego Starostwa Powiatowego w Świeciu, Pan Zbigniew Semrau.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przyjęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w latach 2023, 2024 i 2025.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Iwona Manys

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i poinformował, że Rada Powiatu jednogłośnie podjęła Uchwałę nr LII/324/23 (uchwała w załączeniu).

 

 

b) zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023,

Projekt przedstawił Skarbnik Powiatu, Pan Dariusz Woźniak.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pan Adam Knapik odnośnie wprowadzanej do budżetu kwoty 62 814 zł na pomoc dla cudzoziemców stwierdził, że w dużej mierze kwota ta ma być przeznaczona na zasiłki gotówkowe na zagospodarowanie się dla cudzoziemców, którzy opuszczają ośrodek w Grupie i nawiązał do informacji przedstawionej przez Dyrektor PCPR na posiedzeniu Komisji Polityki Finansowej co do zasad wypłaty tych zasiłków. W związku z przekazaną informacją, że większość tych osób osiedla się w dużych miastach zapytał, czy to oznacza, że my jako Powiat Świecki będziemy płacić osobom, które wyprowadzają się z naszego powiatu i mieszkają np. w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu i czy środki te przeznacza się tylko na wypłaty gotówkowe.

 

Pani Karolina Gapska-Kostrzewa powołała się na regulacje wynikające z ustawy o pomocy społecznej i wyjaśniła, że są to środki na realizację indywidualnych programów dla osób, które zostają na terenie powiatu.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono więcej pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Iwona Manys

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i poinformował, że Rada Powiatu jednogłośnie podjęła Uchwałę nr LII/325/23 (uchwała w załączeniu).

 

 

c) przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1285C Dworzysko – Topolno na odcinku od km 6+450 do km 7+800,

Projekt przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Pan Adam Meller.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i po sprawdzeniu quorum przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1285C Dworzysko – Topolno na odcinku od km 6+450 do km 7+800.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Iwona Manys

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i poinformował, że Rada Powiatu jednogłośnie podjęła Uchwałę nr LII/326/23 (uchwała w załączeniu).

 

 

d) przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1213C Osie stacja kolejowa – Drzycim na odcinku od km 9+900 do km 10+420,

Projekt przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Pan Adam Meller.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1213C Osie stacja kolejowa – Drzycim na odcinku od km 9+900 do km 10+420.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Iwona Manys

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i poinformował, że Rada Powiatu jednogłośnie podjęła Uchwałę nr LII/327/23 (uchwała w załączeniu).

 

 

e) zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Projekt przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Pan Adam Meller.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.

 

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Józef Belt, Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Grzegorz Goral, Brunon Han, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Adam Knapik, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Angelika Macura, Marek Mazurek, Marcin Podgórski, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (1)
Iwona Manys

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania i poinformował, że Rada Powiatu jednogłośnie podjęła Uchwałę nr LII/328/23 (uchwała w załączeniu).

 

 

 1. Sprawozdanie z remontów i inwestycji drogowych w 2022 roku.

W formie pokazu slajdów zagadnienie przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, Pan Adam Meller. Zawierające przedstawione dane opracowanie, które w formie elektronicznej zostało przesłane radnym, stanowi załącznik do protokołu. W trakcie wystąpienia odniósł się również do obecnego stanu zaawansowania prac.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pan Grzegorz Goral w odniesieniu do ostatniej z prezentowanych inwestycji zapytał, czy pobocza będą również wykonane, czy pozostaną w takim stanie, jaki został przedstawiony.

 

Pan Adam Meller omówił uwarunkowania techniczne jeżeli chodzi o kolejność wykonywanych prac i zapewnił, że po wykonaniu warstwy ścieralnej będzie to zrobione.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono więcej pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję, przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad.

 

 

 1. Podsumowanie kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022 / 2023.

Zagadnienie przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, Pan Adam Meller. Zawierające przedstawione dane opracowanie, które w formie elektronicznej zostało przesłane radnym, stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pan Adam Knapik zapytał ile z tej kwoty 2 218 600 zł wydaliśmy na wykonie usługi, a jaka część to jest kwota zapłacona za tzw. gotowość, o ile jest taka pozycja.

 

Pan Adam Meller odpowiedział, że płacimy za wykonaną pracę; oczywiście ona jest różna: osobno płacimy za płużenie, inaczej jest skalkulowane płużenie z sypaniem, sypanie solą, wezwania specjalne, natomiast nie płacimy za gotowość.

 

Pan Adam Knapik nawiązując do informacji o planowanym stawianiu barier energochłonnych na nowym odcinku drogi zapytał o zniszczone bariery na odcinku Osie-Tleń. Pytając o możliwość ich wymiany wskazał zarówno względy bezpieczeństwa, jak i kwestię wizerunkową dla powiatu jako zarządcy drogi.

 

Pan Adam Meller podkreślił, że z uwagi na wysokie koszty zimowego utrzymania konieczne jest hierarchizowanie zadań; w pierwszej kolejności rozstrzygane są kwestie pilne, warunkujące funkcjonowanie (paliwa, zakup masy na zimno, malowanie, wykaszanie poboczy), a dopiero później elementy dodatkowe. Bariery, o których mowa są zabezpieczone i po zrealizowaniu najbardziej priorytetowych kwestii będziemy realizować kolejne elementy i myśli, iż w najbliższym czasie uda się to zrobić.

 

Pan Grzegorz Goral nawiązując do planowanego remontu drogi powiatowej (Błądzim, gm. Lniano) zwrócił uwagę na brak środków na budowę chodnika. Powołując się na wcześniejszą rozmowę z Dyrektorem PZD upewnił się, że sprawa nie jest zamknięta i jeśli znajdą się pieniądze, to ten chodnik będzie wybudowany.

 

Pan Adam Meller potwierdził zaznaczając, że obecnie priorytetem jest jezdnia. Odniósł się do zakresu zadania i jego kosztów podkreślając, że remont jest wykonany w taki sposób, że zawsze będzie można ten chodnik dobudować, jeżeli będą ku temu możliwości finansowe i wola ze strony Gminy.

 

Pan Grzegorz Goral (Ad Vocem) dziękując za odpowiedź podkreślił, że zagrożenie wzrośnie w sezonie urlopowym, ponieważ na tych terenach przebywa wielu wczasowiczów i to również należy wziąć pod uwagę. Dodał, że zdaje sobie sprawę z braku środków, natomiast mieszkańcy obawiają się, że jeżeli droga zostanie wyremontowana, to później zapomnimy o tym, żeby dobudować tam chodnik.

 

Pan Adam Meller powtórzył, że z uwagi na brak pieniędzy musimy hierarchizować zadania i w tym przypadku priorytetem jest jezdnia, aczkolwiek dostrzegamy potrzebę budowy chodnika. Dodał, że podobny problem jest praktycznie w każdej miejscowości; mieszkańcy chcieliby, aby przy drogach w terenie zabudowanym były ciągi piesze zwłaszcza, jeżeli poruszają się tam dzieci.

 

Pan Grzegorz Goral stwierdził, że ludziom bardzo zależy i należy się nad tym problemem pochylić, aby coś w tym kierunku zrobić.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska nawiązując do poruszonego przez radnego Knapika tematu barierek stwierdziła, iż rozumie, że jeśli nastąpi zdarzenie drogowe i kierowca zniszczy część infrastruktury drogowej, to mamy wypłacane środki z ubezpieczenia i zapytała, jak jest to rozwiązane.

 

Pan Adam Meller odpowiedział, że wszystko zależy od tego, czy jest znany sprawca i po uzyskaniu takiej informacji z KPP wnioskujemy o odszkodowanie za zdarzenia, które spowodował. Jeżeli są to jakieś drobne rzeczy, jak uszkodzony znak, poniżej pewnej kwoty, nie ma możliwości refundowania tego, ale jak są jakieś większe straty, to jak najbardziej.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska stwierdziła, że jeśli następuje wypłata odszkodowania, to otrzymane środki powinny być przeznaczane na naprawę tego elementu, a nie trafiać do wspólnej puli. Podała przykład zdarzenia, które miało w Grucznie, gdzie spłonął samochód została uszkodzona nawierzchnia; sprawca tego zdarzenia jest na pewno znany i stwierdziła, że odszkodowanie powinno być wypłacane na naprawę drogi.

 

Pan Adam Meller powiedział, że trzeba to wycenić i jest to proces, który się toczy.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono więcej pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję, przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad.

 

 

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej.

Zagadnienie przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, Pani Karolina Gapska-Kostrzewa i poinformowała, jakie potrzeby wynikają z ww. oceny. Zawierające przedstawione dane opracowanie, które w formie elektronicznej zostało przesłane radnym, stanowi załącznik do protokołu.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję, przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad.

 

 

 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zagadnienie przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, Pani Karolina Gapska-Kostrzewa. Zawierające przedstawione dane opracowanie, które w formie elektronicznej zostało przesłane radnym, stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pan Adam Knapik wrócił do kwestii, jaką poruszał przy okazji uchwały w sprawie zmiany budżetu i poprosił o przybliżenie kwestii indywidualnych programów integracji.

 

Pani Karolina Gapska-Kostrzewa stwierdziła, że indywidualne programy integracji wynikają z ustawy o pomocy społecznej i wymieniła kategorie osób, które są nimi obejmowane. Otrzymując ochronę międzynarodową cudzoziemiec ma możliwość pobytu w ośrodku przez jeszcze dwa miesiące i wybrania miejsca, gdzie by chciał się usamodzielniać. W tym czasie ma zapewnione wszystkie świadczenia na takim poziomie, na jakim miał dopóki takiego statusu nie dostał, natomiast po tym okresie musi opuścić ośrodek i trafia do powiatu (bądź miasta), który pisze z nim indywidualny program integracji.

Indywidualny program integracji jest sporządzony na wzorach opracowanych przez wojewodę, ustawa i rozporządzenie mówi, jakie są koszty takiego programu (są one uzależnione od tego, ile jest osób w danej rodzinie i po okresie półrocznym ten koszt zmniejsza się o 10%). Pieniądze z indywidualnego programu integracji uchodźcy otrzymują na utrzymanie się, na naukę języka polskiego i integrację ze środowiskiem. Środki, które przyznał nam wojewoda, wszyscy uchodźcy przeznaczają w tej chwili na utrzymanie się, ponieważ dzięki współpracy z Fundacją Emic z Torunia objęci są darmowymi lekcjami języka polskiego. Pracownicy socjalni cały czas utrzymują z nimi kontakt i realizują oni indywidualny program; kiedy cudzoziemcy taki program przerywają, bądź np. nie uczestniczą w lekcjach języka polskiego, my taki program zawieszamy i dopóki nie podejmą działań, żeby zintegrować się ze społeczeństwem, nie otrzymują środków.

 

Pan Adam Knapik (Ad Vocem) stwierdził, że rozumie, iż w trakcie finansowania tych indywidualnych programów integracji cudzoziemcy dalej przebywają w ośrodku.

 

Pani Karolina Gapska-Kostrzewa zaprzeczyła podkreślając, że nie ma możliwości stworzenia indywidualnego programu integracji kiedy cudzoziemcy mieszkają w ośrodku. Zgodnie z ustawą świadczenia mogą być wypłacone dopiero po dniu, w którym opuszczą ośrodek.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono więcej pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję, przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad.

 

 

 1. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Zagadnienie przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, Pani Karolina Gapska-Kostrzewa. Zawierające przedstawione dane opracowanie, które w formie elektronicznej zostało przesłane radnym, stanowi załącznik do protokołu.

 

Ponieważ do przedstawionego zagadnienia nie wniesiono pytań ani uwag Przewodniczący zamknął dyskusję, przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad.

 

 

 1. Przyjęcie oświadczenia w sprawie poparcia inicjatywy partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego w ramach Europejskiego Korpusu Radnych oraz wyboru przedstawiciela.

Zagadnienie przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego, Pan Brunon Han. Stwierdził, że o tej sprawie informował już na poprzedniej sesji, a na wniosek radnego Marka Mazurka przesłał radnym pismo wyjaśniające, jakie są cele i zadania tego korpusu radnych.

 

W dyskusji wzięli udział:

Pan Marek Mazurek skomentował, że przesłane pismo i wyjaśnienia nie przekonały go do zmiany stanowiska. Następnie zapytał, jakie koszty poniesie powiat w związku z uczestnictwem w tym quasi-przedstawicielstwie.

 

Pan Brunon Han odpowiedział, że wszystkie zagadnienia o charakterze techniczno-organizacyjnym i finansowym będą należały do samorządu wojewódzkiego, czyli my nie ponosimy żadnych kosztów. Na sugestie z sali przyznał, że będą koszty dojazdu (delegacje), natomiast inne koszty będzie finansować samorząd województwa.

 

Pan Marek Mazurek (Ad Vocem) skomentował, że skoro będziemy ponosić koszty delegacji, to też jest koszt, a w przypadku wyjazdu delegacji np. do Brukseli nie będzie to mała kwota. Co prawda przejazd do Torunia nie jest drogi, ale też stanowi koszt, natomiast na dalsze odległości będą większe kwoty, bo jak rozumie organizator, czyli samorząd województwa ponosi koszty organizacyjne, a pozostałe ponoszą uczestnicy.

 

Pan Brunon Han wyjaśnił, że będziemy pokrywać koszty przejazdu na spotkania odbywające się na terenie kraju, natomiast wizyty studyjne gdzieś na forum Unii Europejskiej będzie finansował organizator.

 

Pan Grzegorz Goral zastanawiał się, czy jest nam potrzebne jako powiatowi tworzenie czegoś nowego i wyznaczanie jeszcze jednej osoby, jeżeli przy Urzędzie Wojewódzkim mamy 2 radnych Sejmiku Województwa, którzy wykonują tę pracę.

 

Pan Brunon Han powołując się na przesłane radnym pismo wskazał, że ma to być radny, który będzie się spotykał z różnymi strukturami, przedstawicielami poza powiatem i na sesjach, czy na spotkaniach w mniejszym gronie będzie przekazywał te informacje, wiadomości itd. Zasygnalizował wątpliwość co do celowości powoływania takiego gremium na rok przed upływem kadencji podkreślając, że nie jest to obligatoryjne i zależy od decyzji Rady Powiatu. Na zakończenie stwierdził, że obecnie nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy to gremium jest potrzebne – możemy się o tym przekonać, jak zacznie ono działać.

 

Pan Tadeusz Fiedurek wyraził opinię, że rozmawiając o czymś powinniśmy szczegółowo znać sprawę. Podzielając wątpliwości wyrażone przez przedmówców postawił pytanie o cel powoływania tego gremium i dublowania czegoś, co już istnieje. Stwierdził, że mamy swoich przedstawicieli w sejmiku, których zawsze możemy zaprosić na sesję, aby przekazali nam informacje.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska postawiła pytanie, jaki jest tego cel i po co mamy powoływać kolejny twór. Poddała pod rozwagę, ile jest już takich stowarzyszeń, inicjatyw, gdzie są nasi przedstawiciele sugerując, że może Starosta udzieli odpowiedzi.

 

Pan Brunon Han powtórzył, że jego zdaniem trudno teraz powiedzieć, jak Forum będzie działało. Zwrócił uwagę, że mamy dwóch przedstawicieli w sejmiku, ale teraz ich tu nie ma, natomiast przedstawiciel wybrany ze składu rady powiatu będzie uczestniczyć w każdej sesji i wszelkie informacje oraz problemy może na bieżąco przekazywać. Jednocześnie zapewnił, że radni sejmiku są zapraszani na każdą sesję Rady Powiatu Świeckiego. Dodał, iż w trakcie spotkania przewodniczących rad miast i gmin naszego powiatu, które zorganizował wskazywano, że mało jest spotkań, na których samorządowcy mogą dzielić się swoimi uwagami, doświadczeniami itd. Zwracając się do radnych stwierdził, że jeżeli uważają, iż taki przedstawiciel jest nam niepotrzebny, to przed przyjęciem oświadczenia można takie stanowisko przegłosować i przejść do następnego punktu porządku obrad, a jeśli większość uzna, że jest potrzebny, wówczas przystąpić do dalszej procedury.

 

Pani Barbara Studzińska podkreśliła, że ta sprawa nie została skierowana do starosty jako przedstawiciela administracji, tylko do przewodniczącego rady powiatu. Pozytywnie oceniła wszelkiego rodzaju partnerstwa. Nawiązała do historii utworzonego przez Marszalka forum samorządowego i zagadnień, jakie były przedmiotem dyskusji sugerując rozstrzygnięcie w formie głosowania, czy do tego gremium przystąpić.

 

Pan Adam Knapik powiedział: „z doświadczenia swojego w poprzedniej kadencji, kiedy mnie ówczesny przewodniczący jakby prosił kilka razy żebym jeździł na różnego rodzaju tego typu spotkania i z tej kadencji kiedy pełniłem funkcję przewodniczącego byłem kilka razy na forum przewodniczących rad powiatów. Wiecie państwo to jest tak marszałek nie jest kompletnie zainteresowany żeby wsłuchiwać się w prawdziwy głos który płynie od samorządowców o problemach, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jeżeli ktoś z państwa ma czas to na tego rożnego rodzaju spotkania jeździć warto, bo nasze województwo znane jest z najlepszego w Polsce cateringu i można bardzo dobrze zakąsić i zapić; generalnie wszystkie te spotkania są tak ustawione żeby do 15 się skończyły dlatego że urzędnicy z urzędu marszałkowskiego chcą w godzinach pracy zjeść obiad, ale o 15 już chcą odbijać kartę. Tak że jak ktoś z was jest emerytem albo pracuje w instytucji, w której nie jest rozliczany z czasu pracy i może jeszcze delegacje wziąć, to jedźcie, warto, naprawdę ale pożytku dla samorządów nie będzie z tego żadnego. Będzie po prostu piąte plenum spółdzielni zenum tak takie ględzenie jak za komuny było w spółdzielniach pracy rolniczej i w centralnych zrzeszeniach nie wiem czego tam, bo to nie moje czasy. Wszystko. Zachęcam, jak ktoś ma czas, to zachęcam; poprę każdego, kto chce jechać.”

 

Pan Tadeusz Fiedurek biorąc pod uwagę wypowiedź przedmówcy wycofał się ze stwierdzenia, iż znamy mało szczegółów, bo człowiek doświadczony, który wielokrotnie był na podobnych spotkaniach, przybliżył tę kwestię.

 

Pani Barbara Studzińska krytycznie oceniła wypowiedź radnego Adama Knapika. Stwierdziła, że możemy się w wielu sprawach nie zgadzać i jak sugerowała część radnych nie musimy przystąpić do tego forum, natomiast wypowiedź radnego pod adresem marszałka jest żenująca.

 

Pan Brunon Han popierając głos przedmówczyni zaapelował o zachowanie powagi.

 

Pan Adam Knapik (Ad Vocem) stwierdził, że powiedział to, co widział i czego sam doświadczył biorąc udział w tego typu spotkaniach. Mówiąc o zachowaniu przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i poruszanych tematach zaakcentował, iż nie było żadnego dialogu o sprawach, które nurtują samorządowców. Dodał, że bierze odpowiedzialność za swoje słowa i nawiązując do opinii Starosty powiedział, że osobiście jest np. oburzony faktem, że ten zarząd doprowadził do zapaści finansowej powiatu.

Następnie Przewodniczący odebrał radnemu głos.

 

Pan Roman Witt stwierdził, że na różnych szczeblach tego typu gremia doradcze funkcjonują i nie jest to nic nowego. Przyznał, że jest kilka znaków zapytania, ale jeśli okaże się, że udział w tym korpusie nie będzie niczego dobrego nam przysparzać, to możemy z tego wystąpić. Co do kosztów zadeklarował, że jeśli sfinansowanie dojazdu do Torunia będzie stanowić problem, to z diety radnego pokryje koszt dojazdu osoby, której nie będzie na to stać.

 

Pan Franciszek Koszowski zasugerował poważne potraktowanie zaproszenia do udziału w Forum i poparcie osoby, która będzie chciała wziąć w tym udział. Nie należy przesądzać, że nie warto się w to angażować, bo każda dyskusja wnosi coś dobrego. W kwestii kosztów zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o ewentualne wyjazdy zagraniczne, będzie je pokrywać Urząd Marszałkowski, a koszty dojazdu do Torunia nie będą wysokie.

 

Pan Andrzej Kowalski stwierdził, że również jest zniesmaczony tą dyskusją. Nie zgodził się negatywnymi opiniami na temat Unii Europejskiej oceniając, iż jest to wielkie osiągnięcie i korzyści z członkostwa są widoczne. Kończąc zapowiedział, że mimo wcześniejszych wątpliwości zdecydował, że jeżeli padnie jego kandydatura, to będzie kandydował.

 

Pan Adam Knapik (Ad Vocem) podziękował Panu Koszowskiemu za poparcie tego, co powiedział. Odnosząc się do wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady ocenił ją jako przykład manipulacji podkreślając, że nie było dyskusji o Unii Europejskiej i nie padło ani jedno zdanie na jej temat – pozytywne lub negatywne.

 

Pan Andrzej Kowalski (Ad Vocem) nie zgodził się z oceną przedmówcy.

 

Pan Franciszek Koszowski (Ad Vocem) nawiązał do faktu, że na poprzedniej sesji była zgłoszona kandydatura radnego Andrzeja Kowalskiego i stwierdził, że jeżeli wyraża on wolę wzięcia udziału w tym forum, proponuje przegłosowanie akceptacji jego kandydatury i nie prowadzenie jałowej dyskusji. Na pytanie Przewodniczącego Rady potwierdził, że jest to wniosek o zamknięcie dyskusji.

 

Pan Brunon Han zapowiedział, że przed zamknięciem dyskusji udzieli głosu osobom, które wcześniej się zgłosiły.

 

Pan Marek Mazurek odnosząc się do komentarzy z sali zwrócił uwagę, że zadane przez niego pytanie dotyczyło tego, czy będą koszty dla powiatu, a nie w jakiej wysokości i kto ma je pokryć.

 

Pan Grzegorz Goral przypomniał, że w ubiegłym miesiącu był wzburzony nie tym, iż Przewodniczący podał jako kandydata Pana Andrzeja Kowalskiego, ale faktem, że radni mogą zgłaszać kandydatów dopiero na dzisiejszej sesji, a teraz słyszy, że kandydat już jest, kończymy dyskusję i będziemy głosować.

 

Pan Brunon Han poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur na przedstawiciela do Europejskiego Korpusu Radnych. Zgodnie z tym, co zapowiedział na poprzedniej sesji zaproponował kandydaturę radnego Andrzeja Kowalskiego i zapytał, czy wyraża on zgodę na kandydowanie.

 

Pan Andrzej Kowalski potwierdził, że wyraża zgodę.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska wyraziła opinię, że Rada powinna najpierw głosować w sprawie oświadczenia, a nie wyłaniać kandydatów.

 

Pan Roman Witt poparł stanowisko przedmówczyni zwracając uwagę, że jeżeli zdecydujemy, iż nie desygnujemy swojego przedstawiciela, to nie ma sensu zgłaszanie kandydatów.

 

Pan Brunon Han na komentarze z sali zwrócił uwagę, że nie było takiego wniosku.

 

Pan Roman Witt złożył wniosek formalny o przeprowadzenie głosowania w sprawie poparcia przystąpienie do Europejskiego Korpusu Radnych.

 

Pan Brunon Han zwracając się do radcy prawnego zapytał, czy w głosowaniu jawnym Rada Powiatu może zdecydować o podjęciu lub nie podejmowaniu ww. stanowiska.

 

Pan Piotr Walczak potwierdził, że jest proceduralny wniosek zgłoszony przez pana radnego o odrzucenie całego projektu, więc należy go przegłosować w pierwszej kolejności.

 

Następnie, z uwagi na konieczność zredagowania zgłoszonego wniosku i wprowadzenia go do systemu do głosowania ogłoszono przerwę.

 

Po wznowieniu obrad i sprawdzeniu quorum:

 

Pan Brunon Han wyjaśnił, że wcześniej nie padł z sali wniosek formalny o odrzucenie oświadczenia, więc dopiero po zgłoszeniu przez radnego R. Witt może zostać poddany pod głosowanie. Następnie poinformował, że poddaje pod głosowanie wniosek o odrzucenie oświadczenia w sprawie poparcia inicjatywy partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego w ramach Europejskiego Korpusu Radnych oraz wyboru przedstawiciela.

 

Pan Roman Witt zwracając się do Przewodniczącego stwierdził, że chodziło mu o rozdzielenie głosowań: najpierw podjęcie decyzji o tym, czy w ogóle przystępujemy do tej inicjatywy, a dopiero potem wyłonienie kandydatów.

 

Pan Brunon Han wyjaśnił, że jeżeli wniosek, który poddaje pod głosowanie zostanie przyjęty, to nie będzie już dalszej dyskusji w tej sprawie, natomiast jeżeli wniosek zostanie odrzucony przechodzimy do zgłaszania kandydatur.

 

Pan Adam Knapik stwierdził, że obecnie projekt dokumentu jest sformułowany w ten sposób, że przystępujemy i wskazujemy osobę, która będzie naszym przedstawicielem w tym korpusie radnych; postawienie wniosku w brzmieniu przedłożonym przez Przewodniczącego i odrzucenie oświadczenia jest najdalej idącym wnioskiem, który kończy dyskusję w tym temacie i w razie jego przyjęcia nie będzie żadnych wyborów. Po potwierdzeniu przez Przewodniczącego Rady, że taka była idea stwierdził, że jego zdaniem intencją wnioskodawcy było rozdzielenie sprawy przystąpienia i sposobu wyłonienia kandydata.

 

Pan Brunon Han poprosił o rozstrzygnięcie radcę prawnego.

 

Pan Piotr Walczak stwierdził, że różni radni wypowiadali się w różnym kontekście, natomiast na pewno padały głosy, czy w ogóle chcemy przystąpić do tego Europejskiego Korpusu Radnych i czy w ogóle jest nam to potrzebne. Jeżeli nie ma woli przystąpienia, to kompletnie bezprzedmiotowe jest rozważanie kandydatur. Wniosek o odrzucenie tej uchwały w całości powoduje zniweczenie zarówno rozważania kandydatur, jak i podjęcia samej uchwały i tak zrozumiał wypowiedź Pana Radnego Witta, że najpierw należy się zastanowić, czy w ogóle tego chcemy. W związki z powyższym jest to wniosek najdalej idący, niweczący sens debatowania nad tym punktem, więc jeżeli radni nie podejmą uchwały o odrzuceniu tego wniosku, Przewodniczący będzie zbierał kandydatury, a następnie proponowane oświadczenie będzie głosowane w całości, z nazwiskiem wyłonionego kandydata.

 

Pan Brunon Han ocenił, że wszystko jest już jasne i można przystąpić do głosowania.

 

Pan Adam Knapik wyraził przypuszczenie, że większość radnych wyraża taką wolę i on również chciałby, żebyśmy przystąpili do Korpusu, skoro jest kandydat, który się tego podejmuje, a być może pojawią się też inni kandydaci. Rozumie, że intencją wnioskodawcy jest rozdzielenie decyzji o wejściu do Korpusu od decyzji, kto tam ma wejść. Ocenił, że wniosek w brzmieniu zaproponowany przez Przewodniczącego tego nie wyczerpuje, a poza tym jest to wniosek negatywny.

 

Radni dyskutowali o wniosku i sposobie głosowania.

 

Pan Brunon Han porządkując stwierdził, że początkowo po dyskusji Rada miała wybrać jednego przedstawiciela i podjąć stanowisko, natomiast pojawiły się głosy, że jest nam to niepotrzebne, co nam to daje itp. Ażeby skrócić dyskusję poddaje pod głosowanie niniejszy wniosek – jak zauważył przedmówca jest to wniosek negatywny: jeżeli zostanie odrzucony, wówczas przystąpimy do wyłonienia kandydata i przegłosowania stanowiska. Następnie ponownie udzielił głosu radcy prawnemu.

 

Pan Piotr Walczak stwierdził, że przy wielości kandydatów na przedstawiciela Rady Powiatu Świeckiego w Europejskim Korpusie Radnych naturalna jest potrzeba rozdzielenia głosowań, bo technicznie nie da się tego zmieścić w głosowaniu nad oświadczeniem o przystąpieniu, natomiast zasady dotyczące podejmowania uchwał przez radę są takie, że w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, a jeżeli jest wniosek negatywny o odrzucenie całości danej uchwały, to w pierwszej kolejności głosuje się ten wniosek. Wyjaśniając przyjętą interpretację stwierdził, że w dyskusji pojawiły się wnioski, po co nam to jest potrzebne i sugestie, że może w ogóle nie będziemy w tym uczestniczyli, więc taki wniosek o zamiarze nie uczestniczenia należy przegłosować w pierwszej kolejności, bo on neguje zarówno potrzebę głosowania kandydatur, jak i samego oświadczenia w sprawie przystąpienia. Jeżeli jednak radny zgłasza tylko wniosek formalny o rozdzielenie głosowań, to wola radnego jest ważniejsza od tej interpretacji i myśli, że trzeba się do niej zastosować.

 

Pan Roman Witt potwierdził, że jego wolą było, aby rozdzielić te dwa głosowania, bo uważa, że bez sensu było głosować w takiej formie, kiedy tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy chcemy do tego korpusu przystąpić, czy nie. Wyraził opinię, że najpierw powinno zostać przeprowadzone głosowanie nad tym, czy chcemy przystąpić do tej inicjatywy i jeżeli zapadnie decyzja, że chcemy, wówczas przystąpić do wyłonienia kandydata.

 

Pan Brunon Han poprosił radnego o sprecyzowanie wniosku w sposób umożliwiający podanie go pod głosowanie.

 

Pan Piotr Walczak poinformował, że w oparciu o otrzymany od Marszałka Województwa wzór, wykorzystując postanowienia Statutu Powiatu Świeckiego niniejszy dokument został przygotowany jako oświadczenie Rady Powiatu Świeckiego zawierające zarówno oświadczenie o przystąpieniu do tej inicjatywy, jak i wskazanie kandydata, natomiast sam wybór do Europejskiego Korpusu Radnych nie ma umocowania ani w statucie powiatu, ani w ustawie o samorządzie powiatowym, ani w ustawie o samorządzie województwa. W związku z tym jeżeli najpierw Rada będzie głosować przystąpienie, a potem wybór kandydatów, to problem będzie stanowić to, na czym oprzemy ten wybór kandydatów, więc pomysł był taki, że ma to być zawarte w jednej uchwale – oświadczeniu. Dlatego proponuje, żeby ewentualne wyłonienie kandydata, który byłby przedstawicielem Rady Powiatu nastąpiło w pierwszej kolejności, a dopiero potem głosowanie uchwały – oświadczenia w sprawie poparcia inicjatywy i wskazania kandydata.

 

Pan Grzegorz Goral po podejściu do Przewodniczącego wskazał, że „poparcie inicjatywy partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego w ramach Europejskiego Korpusu Radnych” oraz „wybór przedstawiciela” powinny być ujęte w 2 punktach i wówczas nie byłoby problemu.

 

Pan Brunon Han ogłosił 5 minut przerwy w celu uzgodnienia brzmienia wniosku.

 

Po wznowieniu obrad:

 

Pan Brunon Han poinformował, że w międzyczasie radny R. Witt wycofał swój wniosek.

 

Pan Roman Witt potwierdził, że po uzyskaniu dodatkowych informacji od radcy prawnego wycofuje swój wniosek, choć nadal uważa, że ciąg zdarzeń nie jest we właściwej kolejności.

 

Pan Brunon Han przedstawił, jak kolejno będzie wyglądać przebieg obrad, po czym poprosił o zgłaszanie kandydatur. Wobec głosów z sali, że proponowana kolejność jest niewłaściwa i opinii radnych, że najpierw należy zdecydować w sprawie poparcia ww. inicjatywy partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego, a dopiero potem dokonać wyboru przedstawiciela, przychylił się do tych sugestii, przechodząc do głosowania w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie poparcia inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego w ramach Europejskiego Korpusu Radnych oraz wyboru przedstawiciela.

 

Pan Adam Knapik zwrócił uwagę, że w poddawanej przez Przewodniczącego pod głosowanie treści oświadczenia, którą otrzymali radni jest miejsce na wpisanie nazwiska i postawił pytanie, jak będzie wyglądać dalsze procedowanie – czy po dokonaniu wyboru kandydata Przewodniczący ponownie podda pod głosowanie to samo oświadczenie, tym razem z wpisanym nazwiskiem? Ocenił, że wniosek, żeby to rozdzielić, który postawił radny Witt był czytelny i klarowny: należało przegłosować kto chce, abyśmy uczestniczyli w tym gremium, jeżeli będzie większość, wówczas wybrać radnego, który uzyska najwięcej głosów i wpisać jego nazwisko w miejsce kropek. Na uwagę Przewodniczącego, że wniosek, o którym mowa został wycofany skomentował, że radni nie wiedzą, nad czym mają teraz głosować.

 

Pan Brunon Han stwierdził, że jest to wniosek w sprawie poparcia inicjatywy partnerstwa; odnosząc się do głosów z sali stwierdził, iż wybór przedstawiciela zostanie dokonany w dalszej kolejności i wówczas odczyta całość. Nawiązał do kwestii technicznych i wskazał na konieczność ustalenia quorum.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska zacytowała zapisy § 21 ust.2 Statutu Powiatu Świeckiego odnośnie formy, jaką mogą przybrać Uchwały Rady i postawiła pytanie o treść uchwały do omawianego punktu.

 

W dyskusji radni odnosili się do formy omawianego dokumentu.

 

Pan Adam Knapik zasugerował, jak taka uchwała mogłaby być skonstruowana, podając propozycje zapisów i dodając, że treść oświadczenia powinna zostać zawarta w załączniku. Przypomniał, że w przeszłości Rada przyjmowała różnego rodzaju stanowiska, natomiast każdorazowo była to uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie…, a przyjmowany dokument był zawarty w załączniku. Przyznając rację przedmówczyni stwierdził, że oświadczenie jest uchwałą i wymienił elementy, jakie uchwała musi zawierać.

 

Pan Brunon Han stwierdził, że niniejsze oświadczenie zostało opracowane w oparciu o wzór, jaki otrzymał od Urzędu Marszałkowskiego i nie spodziewał się, iż wzbudzi tyle kontrowersji. Następnie zasugerował przejście do procedury głosowania.

 

Pani Katarzyna Kaczmarek Sławińska stwierdziła, że zgłasza wniosek formalny:

 1. odmawia głosowania, żeby nie łamać przepisów lokalnych,
 2. wnioskuje o przeniesienie całego tego punktu na najbliższą sesję Rady.

 

Pan Brunon Han zasygnalizował, że podjęcie tego stanowiska powinno nastąpić do 30 kwietnia.

 

Pani Barbara Studzińska po konsultacji z radcą prawnym stwierdziła, że to oświadczenie jest zgodne z naszym statutem i Rada Powiatu może je podjąć w takiej formie. Dodała, że Urząd Marszałkowski, który opracował wzór dokumentu przyjął założenie, że nazwisko przedstawiciela zostanie wytypowane w drodze konsensusu i wpisane do oświadczenia, a następnie przyjęte w drodze głosowania. Odnosząc się do sposobu wyłonienia kandydata oraz zgłoszonej propozycji stwierdziła, że Rada może podjąć rozstrzygnięcie i propozycję przyjąć lub odrzucić, i nie ma potrzeby żeby odkładać tę sprawę do kolejnej sesji.

 

Pan Brunon Han udzielając głosu Panu Adamowi Knapikowi stwierdził, że jest to ostatnia wypowiedź, przed przejściem do głosowania

 

Pan Adam Knapik podkreślił, że jeżeli któryś z radnych postawi wniosek formalny, to nie ma możliwości nie poddania go pod głosowanie. Jednocześnie zastanawiał się nad możliwością postawienia przez radnego wniosku, że nie będzie głosował dodając, że w określonych sytuacjach radny może zwrócić się o wyłączenie z procedury głosowania.

 

Pan Brunon Han stwierdził, że przed głosowaniem wniosku radnej K. Kaczmarek-Sławińskiej chciał tylko poinformować, że Rada Powiatu Świeckiego powinna zająć stanowisko w sprawie w terminie do 30 kwietnia.

Następnie, zwracając się do radcy prawnego zapytał, czy w sprawie wniosku formalnego Rada może głosować „ręcznie”, bez użycia systemu do głosowania.

 

Pan Piotr Walczak odpowiedział, że jest obowiązek głosowania za pomocą systemu. Dodał, że w przypadku niesprawnego systemu Statut dopuszcza głosowanie imienne, natomiast jeśli system jest sprawny, to należy głosować za pomocą systemu.

 

W związku z powyższym ogłoszono 3-minutową przerwę techniczną, w celu wprowadzenia wniosku do sytemu do głosowania.

 

Po wznowieniu obrad i sprawdzeniu quorum:

 

Pan Brunon Han stwierdził, że w pierwszej kolejności zostanie poddany pod głosowanie wniosek formalny radnej Katarzyny Kaczmarek-Sławińskiej o przeniesienie punktu 13 dot. przyjęcia oświadczenia w sprawie poparcia inicjatywy partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego w ramach Europejskiego Korpusu Radnych oraz wyboru przedstawiciela, na następną sesję. Jednocześnie poinformował radnych, że aby wniosek przeszedł wymagana jest bezwzględna większość ustawowego składu rady, ponieważ dotyczy on zmiany porządku obrad.

 

Głosowano wniosek w sprawie:
przeniesienia punktu 13 dot. przyjęcia oświadczenia w sprawie poparcia inicjatywy partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego w ramach Europejskiego Korpusu Radnych oraz wyboru przedstawiciela na kolejną sesję Rady Powiatu Świeckiego.

Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (7)
Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Adam Knapik, Stanisława Kuffel, Marek Mazurek
PRZECIW (11)
Józef Belt, Józef Gawrych, Brunon Han, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Lucyna Kuźniacka, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
NIEOBECNI (3)
Angelika Macura, Iwona Manys, Marcin Podgórski

 

Pan Brunon Han przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że ww. wniosek nie przeszedł.

 

Na uwagę Pana Adama Knapika, że był jeszcze zgłoszony drugi wniosek Pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska zwracając się do Przewodniczącego poinformowała, że wycofuje drugi wniosek. Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie poparcia inicjatywy partnerstwa jst.

 

Głosowano w sprawie:
przyjęcie oświadczenia w sprawie poparcia inicjatywy partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego w ramach Europejskiego Korpusu Radnych.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (11)
Józef Belt, Józef Gawrych, Brunon Han, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Lucyna Kuźniacka, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
PRZECIW (7)
Tadeusz Fiedurek, Waldemar Fura, Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Adam Knapik, Stanisława Kuffel, Marek Mazurek
NIEOBECNI (3)
Angelika Macura, Iwona Manys, Marcin Podgórski

 

Pan Brunon Han przedstawił wyniki głosowania i stwierdził, że oświadczenie zostało przez Radę przyjęte. Następnie otworzył dyskusję dotyczącą zgłaszania kandydatów do Europejskiego Korpusu Radnych. Na komentarz radnego Romana Witt potwierdził, że zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja Kowalskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Pan Marek Mazurek zgłosił kandydaturę Pana Grzegorza Gorala.

 

Na pytanie Przewodniczącego Pan Grzegorz Goral potwierdził, że wyraża zgodę na kandydowanie.

 

Ponieważ innych kandydatów nie zgłoszono Przewodniczący zamknął listę i przeprowadzono procedurę głosowania nad poszczególnymi kandydatami. W pierwszej kolejności przystąpiono do głosowania kandydatury Pana Andrzeja Kowalskiego.

 

W trakcie głosowania radni wyrażali wątpliwości odnośnie zastosowanej procedury głosowania, w tym możliwości oddana głosów przeciw, poddania każdej z kandydatur w odrębnych głosowaniach, a także możliwości zagłosowania na obydwu kandydatów.

 

Pan Brunon Han udzielał wyjaśnień, powołując się na opinię radcy prawnego.

 

Pan Andrzej Kowalski potwierdził, że Statut przewiduje taki sposób głosowania, a proszony o wskazanie konkretnego przepisu odczytał § 60 ust.1 i 2.

 

Na uwagę Przewodniczącego, że 2 radnych nie oddało głosu Pan Adam Knapik stwierdził, że nie rozumie procedury głosowania i ma wątpliwość, czy nie popełniamy błędu. W dalszej części dyskusji dodał, że z przyjętego trybu głosowania wynika, iż każdy z obecnych na sali radnych może oddać głos i na jednego i na drugiego, a także zagłosować przeciwko jednemu i przeciwko drugiemu kandydatowi. Powiedział, że jego zdaniem jeżeli jest jedno miejsce, to radny ma jeden głos i głosuje na jednego lub drugiego kandydata, albo wstrzymuje się, albo nie głosuje, ale może wskazać tylko raz. Dlatego nie będzie głosował i zapowiedział, że po zakończeniu głosowania złoży do protokołu swoje stanowisko w tej sprawie, gdyż uważa, że nie robimy prawidłowo.

 

Pan Piotr Walczak proszony o opinię stwierdził, że uważa, że gdyby Rada przyjęła procedurę głosowania i postanowiła tak, jak zaprezentował radny A. Knapik, to rzeczywiście byłby jeden głos na jednego kandydata, ale jeżeli nie przyjmowano żadnej procedury głosowania, to jego zdaniem trzeba przegłosować każdą kandydaturę z osobna; Statut Powiatu Świeckiego pozwala na wyłonienie zwycięzcy tego głosowania, czyli osoby, która dostanie więcej głosów „za” i wówczas każdą kandydaturę głosuje się oddzielnie.

 

Głosowano w sprawie:
Wyłonienia kandydata na przedstawiciela Rady Powiatu Świeckiego do Europejskiego Korpusu Radnych w osobie: Andrzej Kowalski.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Józef Belt, Waldemar Fura, Józef Gawrych, Brunon Han, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Franciszek Koszowski, Andrzej Kowalski, Lucyna Kuźniacka, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski, Roman Witt
PRZECIW (3)
Tadeusz Fiedurek, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Stanisława Kuffel
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Grzegorz Goral
BRAK GŁOSU (2)
Adam Knapik, Marek Mazurek
NIEOBECNI (3)
Angelika Macura, Iwona Manys, Marcin Podgórski

 

Pan Brunon Han przedstawił wyniki głosowania, po czym przystąpiono do głosowania kandydatury Pana Grzegorza Gorala.

 

Głosowano w sprawie:
Wyłonienia kandydata na przedstawiciela Rady Powiatu Świeckiego do Europejskiego Korpusu Radnych w osobie: Grzegorz Goral.

Wyniki głosowania
ZA: 2, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (2)
Tadeusz Fiedurek, Marek Mazurek
PRZECIW (9)
Józef Belt, Józef Gawrych, Zbigniew Kapusta, Urszula Kempińska-Czerwińska, Franciszek Koszowski, Stanisława Kuffel, Lucyna Kuźniacka, Barbara Studzińska, Grzegorz Tomaszewski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Waldemar Fura, Brunon Han, Andrzej Kowalski, Roman Witt
BRAK GŁOSU (3)
Grzegorz Goral, Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Adam Knapik
NIEOBECNI (3)
Angelika Macura, Iwona Manys, Marcin Podgórski

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania, po czym stwierdził, że w wyniku głosowań została poparta kandydatura Pana Andrzeja Kowalskiego.

 

Następnie poinformował, że Rada Powiatu przyjęła oświadczenie Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie poparcia inicjatywy partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego w ramach Europejskiego Korpusu Radnych i desygnuje Pana Andrzeja Kowalskiego na członka Korpusu (oświadczenie w załączeniu).

 

 

 1. Sprawy różne.

W dyskusji wzięli udział:

Pan Roman Witt zaprosił wszystkich na Włóczęgę po Powiecie Świeckim w dniu 6 maja; omówił planowany przebieg wydarzenia zaznaczając, że partnerem wspierającym tę inicjatywę jest Starostwo Powiatowe w Świeciu.

 

Pan Grzegorz Goral gratulując Panu Andrzejowi Kowalskiemu wygranej ocenił, że to, co się dzisiaj wydarzyło było żenujące, a przedłożone zagadnienie nieprzygotowane. Spodziewając się krytycznych komentarzy osób oglądających transmisję sesji stwierdził, że nie tak to powinno wyglądać.

 

Pan Marek Mazurek zadał pytanie, w którym miejscu na stronie eSesji są wyniki głosowania na Grzegorza Gorala; wyjaśnił, że w punkcie 13 odbyły się głosowania za jedną i drugą kandydaturą, a nie ma wyników głosowania na kontrkandydata zwycięzcy (nie są widoczne).

 

Obsługujący sesję informatyk stwierdził, że wyniki przeprowadzonego głosowania są w eSesji i je wyświetlił.

 

W prowadzonej dyskusji część radnych twierdziła, że tych wyników nie ma, a część, że są i dywagowano, czym jest to spowodowane. Po wskazaniu na konieczność odświeżenia strony Przewodniczący uznał, że sprawa została wyjaśniona.

 

Pan Adam Knapik nawiązał do sytuacji zaobserwowanej w dniu posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisji Polityki Finansowej, w którym uczestniczyła Dyrektor CAOPOW w Bąkowie. Stwierdził, że opuszczając posiedzenie zauważył stojący na parkingu mikrobus z kierowcą z „Domu Dziecka” i zwracając się do Wicestarosty zapytał, czy normalną rzeczą jest, że Dyrektor placówki jest wszędzie wożona przez kierowcę takim dużym samochodem i czy nie ma ona prawa jazdy.

 

Pan Franciszek Koszowski zadeklarował, że zostanie to sprawdzone i udzieli odpowiedzi.

 

 

 1. Zakończenie.

Wobec braku dalszych chętnych do zabrania głosu, z uwagi na wyczerpanie porządku dziennego Przewodniczący zamknął obrady LII sesji Rady Powiatu Świeckiego.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Świeckiego
/-/
Brunon Han

Przygotowała: Halina Matwiej

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego