Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zmiana decyzji - pozwolenia zintegrowanego - z dnia 22 sierpnia 2023r., dla SOKOŁÓW S.A. Osie

DECYZJA
Na podstawie art. 104 i 155 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 214 ust. 3 i ust. 5, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r., poz. 2556 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 sierpnia 2023r. (wpływ do Starostwa Powiatowego w Świeciu w dniu 10 sierpnia 2023r.) Pana Dariusza Soszyńskiego - Dyrektora Zakładu „SOKOŁÓW” S. A. Oddział w Osiu, 86-150 Osie, ul. Dworcowa 8a, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego,
Starosta Świecki orzeka
zmienić na wniosek strony ostateczną decyzję Starosty Świeckiego, znak: OŚ.6222.12.2013 z 7 maja 2014r., udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego, zmienionego decyzjami znak: OŚ.6222.7.2015, z dnia 20 listopada 2015r., znak: OŚ.6222.4.2016, z dnia 7 kwietnia 2016r., znak: OŚ.6222.11.2018, z dnia 3 sierpnia 2018r., znak: OŚ.6222.13.2019, z dnia 8 sieipnia 2019r., znak: OŚ.6222.15.2019, z dnia 17 grudnia 2019r., znak: OŚ.6222.7.2020 z dnia 6 marca 2020r., znak: BOŚ.6222.2.2020r., z dnia 28 października 2020r., znak: BOŚ.6222.3.2020, z dnia 27 listopada 2020r., znak: BOŚ.6222.2.2022r., z dnia 6 kwietnia 2022r., znak: BOŚ.6222.8.2022, z dnia 13 września 2022r. oraz znak: BOŚ.6222.11.2022, z dnia 13 stycznia 2023r., w następujący sposób:
I.
Zmienić brzmienie pkt. III.7.1.2. decyzji Starosty Świeckiego, znak: OŚ.6222.12.2013 z 7 maja 2014r., zmienionej decyzjami: znak: OŚ.6222.7.2015, z dnia 20 listopada 2015r., znak: OŚ.6222.4.2016, z dnia 7 kwietnia 2016r., znak: OŚ.6222.11.2018, z dnia 3 sierpnia 2018r., znak: OŚ.6222.13.2019, z dnia 8 sierpnia2019r., znak: OŚ.6222.15.2019, z dnia 17 grudnia 2019r., znak: OŚ.6222.7.2020 z dnia 6 marca 2020r., znak: BOŚ.6222.2.2020r., z dnia 28 października 2020r., znak: BOŚ.6222.3.2020, z dnia 27 listopada 2020r., znak: BOŚ.6222.2.2022r., z dnia 6 kwietnia 2022r., znak: BOŚ.6222.8.2022, z dnia 13 września 2022r. oraz znak: BOŚ.6222.11.2022, 13 stycznia 2023r., w następujący sposób:
Wytwarzane odpady inne niż niebezpieczne w ciągu roku:
L. P.
Rodzaj odpadu
Kod odpadu
Ilość odpadu Mg/rok
1.
Odpady z mycia i przygotowywania surowców
02 02 01
20,0
2.
Odpadowa tkanka zwierzęca
02 02 02
700,0
3.
Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 02 04
100,0
4.
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 02 04
1500,0
5.
Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
08 03 18
1,0
6.
Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
10 01 03
30,0
7.
Opakowania z papieru i tektury
15 01 01
500,0
8.
Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 02
450,0
9.
Opakowania z drewna
15 01 03
10,0
10.
Opakowania wielomateriałowe
15 01 05
10,0
11.
Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 06
200,0
12.
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 14
3,0
13.
Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 02 16
3,0
14.
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
16 06 04
0,3
15.
Inne baterie i akumulatory
16 06 05
0,1
16.
Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16 03 80
5,0
17.
Żelazo i stal
17 04 05
30,0
18.
Mieszaniny metali
17 04 07
2,0
19.
Inne niewymienione odpady
02 02 99
1500,0
II.
Pozostała treść decyzji Starosty Świeckiego znak: OŚ.6222.12.2013 z 7 maja 2014r., udzielająca pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego, zmienionego decyzjami: OŚ.6222.7.2015, z dnia 20 listopada 2015r., OŚ.6222.4.2016, z dnia 7 kwietnia 2016r., OŚ.6222.11.2018, z dnia 3 sierpnia 2018r., OŚ.6222.13.2019, z dnia 8 sierpnia 2019r., OŚ.6222.15.2019, z dnia 17 grudnia 2019r., znak: OŚ.6222.7.2020 z dnia 6 marca 2020r., znak: BOŚ.6222.2.2020r., dnia 28 października 2020r., znak: BOŚ.6222.3.2020, z dnia 27 listopada 2020r., znak: BOŚ.6222.2.2022r., z dnia 6 kwietnia 2022r., znak: BOŚ.6222.8.2022, z dnia 13 września 2022r. oraz znak: BOŚ.6222.11.2022, z dnia: 13 stycznia 2023r. pozostaje bez zmian.
UZASADNIENIE
W dniu 10 sierpnia 2023r. do Starostwa Powiatowego w Świeciu wpłynął wniosek Pana Dariusza Soszyńskiego - Dyrektora Zakładu „SOKOŁÓW” S. A. Oddział w Osiu, 86-150 Osie, ul. Dworcowa 8a, w sprawie zmiany aktualnego pozwolenia zintegrowanego dla „SOKOŁÓW” S. A. Oddział w Osiu. Wniosek złożony został w związku ze zmianami prowadzonymi w Zakładzie pod nowym nadzorem właścicielskim.
Zgodnie z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.), organem właściwym do rozpatrzenia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego jest Starosta Świecki.
Po analizie dokumentacji Starosta Świecki uznał, że wnioskowana zmiana nie jest związana z dokonaniem w instalacji istotnych zmian w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, gdyż w przedmiotowej instalacji nie dokonano zmian polegających na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji, ani jej znaczącej rozbudowy. Także z punktu widzenia art. 214 ust. 3 ww. ustawy przedmiotowa zmiana nie jest kwalifikowana jako istotna zmiana instalacji.
Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego przesłany został w formie elektronicznej, na podstawie art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.) do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane dla „SOKOŁÓW” S. A. Oddział w Osiu, 86-150 Osie została wydana zgodnie z wnioskiem oraz obowiązującymi przepisami.
Uwzględniając powyższe, orzeczono jak w osnowie.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwołania.
Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego
w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego