Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podinspektor ds. informatycznych

Status:
Rozstrzygnięte
Numer:
OR.K. 2210.3.2024
Nazwa jednostki zlecającej:
-
Wydział:
Wydział Organizacyjny
Miejsce pracy:
Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. J. Hallera 9, pomieszczenie wieloosobowe, III piętro
Stanowisko:
Podinspektor ds. informatycznych
Wymiar etatu:
pełny
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
24-01-2024
Termin składania dokumentów:
07-02-2024
Wymagane dokumenty:
 1. oferta z wnioskiem o zatrudnienie,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 6. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na,
 9. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej
Sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Generała Józefa Hallera 9, lub pocztą, na adres siedziby Starostwa Powiatowego, z dopiskiem „dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. obsługi kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Świeciu”, bądź pocztą elektroniczną na adres , lub za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie do dnia 7 lutego 2024 roku.

Kontakt z kandydatami będzie się odbywać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:

1.    Wykształcenie wyższe o kierunku informatycznych lub pokrewnym.
2.    Co najmniej 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w administracji samorządowej lub rządowej.
3.    Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie powiatowym, Kodeks postępowania administracyjnego oraz o ochronie danych osobowych.
4.    Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych.
5.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
6.    Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7.    Nieposzlakowana opinia.

Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
 1. Umiejętność logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 2. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
 3. Samodzielność.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
 1. nadzór nad systemami informatycznymi Starostwa:
  1. administrowanie sieciami komputerowymi,
  2. koordynacja działań z zakresu informatyki,
  3. zabezpieczanie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej i dostępu do informacji przetwarzanych w elektronicznych bazach danych,
  4. techniczne nadawanie uprawnień użytkownikom do poszczególnych systemów informatycznych,
  5. nadzór na wykonywaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz testowaniem
 2. nadzór nad systemem wideokonferencji oraz systemem do głosowania – konfiguracja, w tym usuwanie drobnych usterek, konserwacja oraz pomoc w obsłudze podczas sesji Rady Powiatu,
 3. nadzór nad systemem monitoringu – konfiguracja, w tym usuwanie drobnych usterek oraz konserwacja, zabezpieczanie nagrań na żądanie organów ścigania,
 4. prowadzenie spraw związanych z ochroną bezpieczeństwa informacji:
  1. administrowanie bazami danych, w tym elektronicznymi zbiorami danych osobowych oraz zapewnienie ich ochrony,
  2. zabezpieczenie systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych,
  3. nadawanie praw dostępu do przetwarzania danych osobowych,
  4. podejmowanie działań reaktywnych związanych z ochroną bezpieczeństwa informacji, w tym reagowanie na incydenty naruszenia bezpieczeństwa i niwelowanie lub minimalizowanie ich skutków,
 5. podejmowanie działań proaktywnych związanych z ochroną bezpieczeństwa informacji, w tym:
  1. śledzenie komunikatów związanych z bezpieczeństwem informatycznym udostępnianych przez agencje rządowe oraz podmioty prywatne specjalizujące się w bezpieczeństwie informatycznym,
  2. wdrażanie zaleceń, poprawek i aktualizacji usuwających podatności związanych z bezpieczeństwem informatycznym,
  3. zakupy sprzętu oraz oprogramowania podyktowane względami bezpieczeństwa,
 6. specyfikowanie, testowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych z zakresu sprzętu i oprogramowania,
 7. tworzenie nowych procedur i zaleceń dotyczących użytkowania sprzętu i oprogramowania oraz dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 8. nadzór nad łącznością telefoniczną:
  1. nadzór nad centralą telefoniczną oraz jej bieżąca konfiguracja,
  2. zarządzanie przydziałami numerów telefonicznych,
  3. zarządzanie uprawnieniami do wykonywania połączeń,
  4. instalacja i konfiguracja urządzeń telefonicznych,
  5. udzielanie w tym zakresie wsparcia pracownikom Starostwa oraz jednostek podległych korzystających z tego systemu,
 9. nadzór nad systemem alarmowym oraz jego bieżąca konfiguracja:
  1. zarządzanie uprawnieniami,
  2. usuwanie drobnych usterek oraz konserwacja,
  3. reagowanie na incydenty sygnalizowane przez system alarmowy (również poza regulaminowym czasem pracy),
 10. zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,
 11. nadzór nad systemem kolejkowym oraz jego bieżąca konfiguracja, w tym usuwanie drobnych usterek oraz konserwacja,
 12. nadzór nad systemem poczty elektronicznej oraz jego bieżąca konfiguracja, w tym:
  1. usuwanie drobnych usterek oraz konserwacja,
  2. zarządzanie uprawnieniami,
  3. udzielanie wsparcia pracownikom Starostwa oraz jednostek podległych korzystających z tego systemu;
 13. nadzór nad prawidłowym działaniem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP oraz systemu e-Doręczeń w tym:
  1. zarządzenie uprawnieniami,
  2. udzielanie wsparcia pracownikom Starostwa korzystającym z w/w systemów,
 14. nadzór i koordynacja nad funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
-
Informacja o warunkach pracy:
 1. wymiar czasu pracy: pełny etat.
 2. umowa o pracę, zatrudnienie od dnia 1 marca 2024 roku.
 3. praca przy monitorze komputerowym powyżej czterech godzin dziennie.
 4. miejsce świadczenia pracy: Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. J. Hallera 9,
 5. pomieszczenie wieloosobowe, III piętro.
 6. budynek posiada windę.
Dodatkowe informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze w Starostwie Powiatowym w Świeciu wyższy niż 6%.

Lista wybranych kandydatów:
Daniel Pożoga
Uzasadnienie wyboru:
Pan Daniel Pożoga wykazał się dobrą wiedzą z zakresu zagadnień wymaganych na danym stanowisku, uzyskał wysoką ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej, spełniając tym wymogi pracodawcy.

PDFKlauzula informacyjna do rekrutacji.pdf (123,09KB)
DOCXKwestionariusz kandydata.docx (14,66KB)
DOCXOświadczenie o niekaralności.docx (13,68KB)
DOCXOświadczenie o stanie zdrowia.docx (12,26KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego