Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podinspektor ds. obsługi sekretariatu

Status:
Rozstrzygnięte
Numer:
OR.K.2110.1.2024
Nazwa jednostki zlecającej:
-
Wydział:
Wydział Organizacyjny
Miejsce pracy:
Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. J. Hallera 9, pomieszczenie wieloosobowe, II piętro
Stanowisko:
Podinspektor ds. obsługi sekretariatu
Wymiar etatu:
pełny
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
24-01-2024
Termin składania dokumentów:
07-02-2024
Wymagane dokumenty:
 1. oferta z wnioskiem o zatrudnienie;
 2. życiorys (CV);
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy;
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach;
 6. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne i o korzystaniu z pełni praw publicznych
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku
 9. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej
Sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Generała Józefa Hallera 9, lub pocztą, na adres siedziby Starostwa Powiatowego, z dopiskiem „dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. obsługi sekretariatu Starostwa Powiatowego w Świeciu”, bądź pocztą elektroniczną na adres , lub za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie do dnia 7 lutego 2024 roku.

Kontakt z kandydatami będzie się odbywać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
 1. wykształcenie średnie lub wyższe;
 2. co najmniej 3-letni okres zatrudnienia na podobnym stanowisku w administracji samorządowej lub rządowej;
 3. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie powiatowym, Kodeks postępowania administracyjnego i o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 4. umiejętność obsługi komputera i obsługi programów komputerowych, w tym pakietu Microsoft Office oraz innych urządzeń biurowych;
 5. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. nieposzlakowana opinia.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
 1. umiejętności związane z organizacją pracy własnej;
 2. samodzielność, dokładność, dyspozycyjność, punktualność;
 3. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
 1. prowadzenie Sekretariatu Starosty;
 2. prowadzenie spraw podlegających bezpośrednio Staroście – przyjmowanie korespondencji, jej rejestracja, prowadzenie dzienników korespondencji, wysyłka korespondencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 3. rejestracja pism przychodzących w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) i przesyłanie pism do poszczególnych Wydziałów;
 4. odbieranie poczty przychodzącej na adres poczty e-mail Starostwa i przekazywanie do poszczególnych Wydziałów;
 5. przygotowywanie pism, życzeń, podziękowań;
 6. obsługa Starosty w zakresie prac administracyjno-biurowych;
 7. organizacja spotkań ze Starostą, prowadzenie kalendarza w formie papierowej i elektronicznej oraz zapewnienie prawidłowej łączności telefonicznej na linii Starosta–klient;
 8. prowadzenie Książki kontroli;
 9. prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw związanych z członkostwem Powiatu Świeckiego w Związku Powiatów Polskich;
 10. prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw związanych z członkostwem Starosty Świeckiego w Konwencie Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
-
Informacja o warunkach pracy:
 1. wymiar czasu pracy – pełny etat;
 2. umowa o pracę, zatrudnienie od dnia 1 marca 2024 roku;
 3. praca związana z bezpośrednią i telefoniczną obsługą klienta zewnętrznego i wewnętrznego;
 4. praca przy monitorze komputerowym powyżej czterech godzin dziennie;
 5. miejsce świadczenia pracy – Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. J. Hallera 9,
 6. pomieszczenie wieloosobowe, II piętro,
 7. budynek posiada windę.                            
Dodatkowe informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze w Starostwie Powiatowym, w Świeciu wyższy niż 6%.

Lista wybranych kandydatów:
Patryk Rozynek
Uzasadnienie wyboru:
Pan Patryk Rozynek wykazał się bardzo dobrą wiedzą z zakresu zagadnień wymaganych na danym stanowisku, uzyskał najwyższą ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej, spełniając tym wymogi pracodawcy.

PDFKlauzula informacyjna do rekrutacji.pdf (123,09KB)
DOCXKwestionariusz kandydata.docx (14,66KB)
DOCXOświadczenie o niekaralności.docx (13,68KB)
DOCXOświadczenie o stanie zdrowia.docx (12,26KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego