Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpisanie do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział:
Wydział Współpracy i Zamówień Publicznych
Kontakt:
Magdalena Studzińska, 52 56 83 176
Termin załatwienia:
30 dni
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Hallera 9, pokój 302
Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Hallera 9, pokój 302
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek.
 2. Lista minimum 7 członków założycieli klubu (stowarzyszenia), obywateli polskich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych z danymi wymaganymi przez ustawę Prawo o stowarzyszeniach tj. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy obecnych na Zebraniu Założycieli.
 3. Protokół z zebrania założycielskiego zawierający:
  1. uchwałę o przyjęciu statutu,
  2. uchwałę o wyborze Komitetu Założycielskiego,
  3. podpisy przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 4. 2 egzemplarze statutu, podpisane przez wszystkich członków Komitetu Założycielskiego.
 5. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 6. Oświadczenie właściciela lokalu – dokument, z treści którego wynika, że klub posiada prawo do korzystania z adresu siedziby. Z treści oświadczenia musi wynikać jakie prawo do korzystania z lokalu posiada osoba udostępniająca lokal. Jeżeli osoba udostępniająca lokal nie jest właścicielem lokalu (jest np. najemcą lokalu) należy wskazać umowę, z treści której wynika, że taka osoba posiada prawo do oddania w używanie lokalu (takim dokumentem może być np. umowa najmu danego lokalu). 
 7. Opłaty
Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 10zł.

 Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 • we wpłatomacie który znajduje się w Starostwie  Powiatowym w Świeciu, 
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu, przy ul. Wojska Polskiego 124,
 •  przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świeciu: Bank Millennium S.A. Oddział w Świeciu 22 1160 2202 0000 0000 6089 7881.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Świeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
Uwagi:
-
Podstawa prawna:
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie
 • Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych
 • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Informacja o ochronie danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem ewidencji stowarzyszeń i rejestru klubów

sportowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje:

1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Świeciu jest Starosta Świecki. Dane adresowe: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. Telefon: 52 56 83100. Adres e-mail: sekretariat@csw.pl

2. Inspektor Ochrony Danych:

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną: daneosobowe@csw.pl; pisemnie: na adres siedziby Administratora danych.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku z wykonywaniem ustawowych zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w innych regulacjach, w szczególności w celu:

1) prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Świeckiego na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;

2) nadzoru nad stowarzyszeniami, oddziałami stowarzyszeń oraz fundacjami wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;

3) prowadzenia rejestru klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, którego statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

4. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

5. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Dokumentacja dotyczące stowarzyszeń oraz klubów sportowych posiada kategorię archiwalną „A” i jest wieczyście przechowywana w archiwach zakładowych.

6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, do sprostowania danych, do ograniczenia przetwarzania danych. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub nie będzie możliwe zawarcie umowy.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.

DOCXWniosek o wpisanie do ewidencji kultury fizycznej.docx (22,70KB)
PDFWniosek o wpisanie do ewidencji kultury fizycznej.pdf (125,88KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego