Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podinspektor ds. budownictwa

Status:
Rozstrzygnięte
Numer:
OR.K.2110.2.2023
Nazwa jednostki zlecającej:
-
Wydział:
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Miejsce pracy:
Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. J. Hallera 9, pomieszczenie wieloosobowe, I piętro
Stanowisko:
Podinspektor ds. budownictwa
Wymiar etatu:
Pełny etat
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
25-10-2023
Termin składania dokumentów:
08-11-2023
Wymagane dokumenty:
 1. oferta z wnioskiem o zatrudnienie,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 6. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne i o korzystaniu z pełni praw publicznych
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku
 9. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej
Sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Generała Józefa Hallera 9, pocztą, na adres siedziby Starostwa Powiatowego, z dopiskiem „dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. budownictwa w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska”, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@csw.pl, lub za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie do dnia 8 listopada 2023 roku.

Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
 1. Wykształcenie minimum średnie o specjalności: budownictwo, architektura, urbanistyka.
 2.  Co najmniej trzyletni  okres zatrudnienia, w tym minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 3. Znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane, o samorządzie powiatowym, Kodeks postępowania administracyjnego oraz o ochronie danych osobowych.
 4. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Nieposzlakowana opinia.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
 1. Umiejętność analizowania przepisów prawa i zbiorów dokumentów.
 2. Umiejętność obsługi komputera i obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office oraz innych urządzeń biurowych.
 3. Umiejętność organizacji pracy własnej i doświadczenie w obsłudze interesantów.
 4. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
 5. Samodzielność.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
 1. Prowadzenie postępowań w sprawie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, które nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
 3. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę.
 4. Prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
 5. Prowadzenie postępowań w sprawie uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę.
 6. Prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji o wygaśnięciu decyzji o pozwoleniu na budowę.
 7. Prowadzenie postępowań w sprawie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu.
 8. Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 9. Prowadzenie postępowań w sprawie zezwolenia na realizacje inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 10. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu.
 11. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego.
 12. Obsługa programu ESTIMA-ARCHITEKTURA, RWDZ, MDok, itd
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
-
Informacja o warunkach pracy:
 1. wymiar czasu pracy – pełny etat.
 2. umowa o pracę, zatrudnienie od dnia 1 stycznia 2024 roku.
 3. praca związana z bezpośrednią i telefoniczną obsługą klienta zewnętrznego.
 4. praca przy monitorze komputerowym powyżej czterech godzin dziennie.
 5. miejsce świadczenia pracy – Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. J. Hallera 9, pomieszczenie wieloosobowe, I piętro.
 6. budynek posiada windę.
Dodatkowe informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze w Starostwie Powiatowym, w Świeciu wyższy niż 6%.

Lista wybranych kandydatów:
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. budownictwa w Starostwie Powiatowym w Świeciu, został wybrany Pan Artur Żurek, zam. w Drzycimiu.
Uzasadnienie wyboru:
Pan Artur Żurek uzyskał wysoką ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej, spełniając tym wymogi pracodawcy.

PDFKlauzula informacyjna do rekrutacji.pdf (123,09KB)
DOCXKwestionariusz kandydata.docx (14,66KB)
DOCXOświadczenie o niekaralności.docx (13,68KB)
DOCXOświadczenie o stanie zdrowia.docx (12,26KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego