Zrzeczenie się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

  • Wydział Wydział Komunikacji i Dróg
  • Termin załatwienia do 30 dni od daty złożenia wniosku
  • Osoba kontaktowa Jolanta Cosban - Woytycha
  • Miejsce załatwienia Wydział Komunikacji i Dróg - pokój Nr 112
  • Telefon kontaktowy 52 56 83 126
  • Miejsce odbioru Wydział Komunikacji i Dróg - pokój nr 112
  • Wymagane dokumenty 1. Zawiadomienie o zrzeczeniu się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zawierające:
   - oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania
   - datę zaprzestania wykonywania transportu drogowego

   Załączniki:
   1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (licencja na wykonywanie transportu drogowego).
   2. Wszystkie wypisy z zezwolenia (wypisy z licencji)
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Świeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  • Uwagi

   Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

    

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian