Zmiana wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

  • Wydział Wydział Komunikacji i Dróg
  • Termin załatwienia 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku
  • Osoba kontaktowa Rafał Semrau
  • Miejsce załatwienia Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, pokój nr 116
  • Telefon kontaktowy 52 5683121
  • Miejsce odbioru Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, pokój nr 116
  • Wymagane dokumenty Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
  • Opłaty 500,00 zł. Opłata należna tylko w przypadku rozszerzenia zakresu szkolenia.
  • Tryb odwoławczy Od decyzji Starosty Świeckiego, odmawiającej wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców zobowiązany jest do poinformowania starosty o zmianach w zakresie:

   • firmy przedsiębiorcy oraz oznaczenia jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania
   • numeru w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w KRS – o ile są wymagane;
   • numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – o ile taki numer przedsiębiorca posiada
   • oznaczenie i adres ośrodka szkolenia kierowców;
   • adresu należących do ośrodka szkolenia kierowców pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych wraz z określeniem tytułu prawnego oraz dat określających okres, na jaki przedsiębiorca posiada tytuł prawny do tych obiektów
   • zakresu prowadzonego szkolenia
   • imion i nazwisk instruktorów i wykładowców wraz z ich numerami ewidencyjnymi
   • numerów rejestracyjnych każdego pojazdu, którym prowadzona jest nauka jazdy

   Wyżej wymienioną informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

    

  • Podstawa prawna
   • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)
   • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
   • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 627 z późn. zm.)
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian