Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

  • Wydział Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
  • Termin załatwienia najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych
  • Osoba kontaktowa Krzysztof Kawczyński
  • Miejsce załatwienia pokój 216
   Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
   Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
  • Telefon kontaktowy 52 56 83 173
  • Miejsce odbioru pokój 216
   Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
   Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
  • Wymagane dokumenty Zgłoszenie projektu robót geologicznych
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

   Ten, kto uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, zgłasza zamiar rozpoczęcia robót geologicznych właściwemu   organowi administracji geologicznej, wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), a na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej – terenowemu organowi administracji morskiej oraz organowi nadzoru górniczego – jeżeli do robót geologicznych stosuje się wymagania dotyczące ruchu zakładu górniczego.

   Zgłoszenia dokonuje się na piśmie, najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych, określając zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót geologicznych, ich rodzaj i podstawowe dane dotyczące robót geologicznych oraz imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo, a także numery świadectw stwierdzających kwalifikacje do wykonywania tych czynności.

   O zamierzonym poborze próbek w wyniku robót geologicznych podmiot, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia na piśmie właściwy organ administracji geologicznej i państwową służbę geologiczną, w terminie 7 dni przed zamierzonym poborem tych próbek.

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian