Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

  • Wydział Wydział Komunikacji i Dróg
  • Termin załatwienia Do 2 dni
  • Osoba kontaktowa Ilona Wyka, Agnieszka Piotrowska, Karolina Spichalska
  • Miejsce załatwienia pokój 111,
   Wydział Komunikacji i Dróg
   Starostwo Powiatowe w Świeciu,
   ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
  • Telefon kontaktowy 52 56 83 128
  • Miejsce odbioru pokój 111,
   Wydział Komunikacji i Dróg,
   Starostwo Powiatowe w Świeciu,
   ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
  • Wymagane dokumenty - wypełniony formularz wniosku
   - kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
   - kopia zaświadczenia wydanego w trybie art. 95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (dotyczy osób, które w
   dniu 19.01.2013r. były uprawnione do kierowania pojazdem uprzywilejowanym)
   - kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
   - kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
   - kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia

   Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów.
  • Opłaty Opłata za wydanie prawo jazdy wynosi 100,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz opłatę za wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem można dokonywać w kasie urzędu lub przelewem. Potwierdzenie wniesienia opłat należy załączyć do wniosku. Numer konta: Starostwo Powiatowe w Świeciu 31 1020 1811 0000 0102 0269 3752
  • Tryb odwoławczy Od decyzji odmawiającej wydania zezwolenia przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
  • Uwagi

   1. Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

   2. Kursy dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi prowadzi ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

   3. Ośrodek doskonalenia techniki jazdy wydaje zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego kursu dla kierujących pojazdami.

   4. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy prowadzi wojewoda właściwy na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

    

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341, z późn. zm.)

   Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2018r. poz. 1392)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian