Zawiadomienie o nabyciu pojazdu.

  • Wydział Wydział Komunikacji i Dróg
  • Termin załatwienia Bez zbędnej zwłoki
  • Osoba kontaktowa Rafał Semrau
  • Miejsce załatwienia pokój 116,
   Wydział Komunikacji i Dróg,
   Starostwo Powiatowe w Świeciu,
   ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
  • Telefon kontaktowy 52 56 83 121
  • Miejsce odbioru pokój 116,
   Wydział Komunikacji i Dróg,
   Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
  • Wymagane dokumenty Dokument, na podstawie którego nastąpiło nabycie pojazdu (np. faktura)

   Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy Nie dotyczy
  • Uwagi

   Właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP jest obowiązany zawiadomić starostę o nabyciu pojazdu w terminie nieprzekraczającym 30 dni.

   W przypadku niezawiadomienia starosty po dniu 31.12.2019r. w terminie 30 dni o nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP właściciel pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

   W wydziale funkcjonuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w panelu przy stanowisku informacyjnym pokój nr 109, tel. 52 5683125

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz 1990, z późn. zm.)

   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.)

   Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn.: Dz. U z 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 2019r. poz. 730, poz. 1403, poz. 1579)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian