Zatwierdzenie projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu.

  • Wydział Wydział Komunikacji i Dróg
  • Termin załatwienia 1) Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień 2) Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego 3) Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane
  • Osoba kontaktowa Rafał Semrau
  • Miejsce załatwienia Wydział Komunikacji Dróg Starostwa Powiatowego w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, pokój 116
  • Telefon kontaktowy 52 5683121
  • Miejsce odbioru Wydział Komunikacji Dróg Starostwa Powiatowego w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, pokój 116
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie zatwierdzenia czasowej lub stałej organizacji ruchu.
   2. Projekt organizacji ruchu, który powinien zawierać:
   1) plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem dróg, których projekt dotyczy;
   2) plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 z zaznaczeniem istniejącej i projektowanej organizacji ruchu; w uzasadnionych przypadkach
   organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali
   3) program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
   4) zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej
   treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ
   na ruch drogowy;
   5) opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami
   prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej
   etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
   6) przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub
   przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
   7) nazwisko i podpis projektanta.

   Do projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie:
   • komendanta powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową,
   • zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt;
   Opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne oraz w przypadku
   projektu uproszczonego, obejmującego roboty związane z utrzymaniem drogi niewymagające całkowitego zamknięcia jezdni dla
   ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności.

  • Opłaty Brak.
  • Tryb odwoławczy Nie dotyczy.
  • Uwagi

   1. Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający       ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej                 wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji         ruchu.
   2. W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających                 całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które             wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania                 czynności jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ             zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o               planowanym rozpoczęciu prac, podając datę, czas i miejsce ich wykonywania,       co najmniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem. Organizacja ruchu może           być wprowadzona pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony organu                     zarządzającego ruchem.
   3. Jeżeli organizacja ruchu ma charakter stały, organ zarządzający ruchem,                 w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, przeprowadza       kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

  • Podstawa prawna
   • art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018r. poz. 190, z późn. zm.)
   • §3 ust. 3 i §6 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach    oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz.U. z 2017 r. poz. 784         z późn. zm)
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian