ZARZĄDZENIE Nr 45/19 Starosty Świeckiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu.

           Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 [1]) art. 10 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1 – 6 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2019 r., poz. 351 )  oraz § 19 ust. 1,  pkt  2 i 3,  ust. 2,  § 20 ust. 1,  § 21, § 22 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.[2]) zarządzam, co następuje:

§1. W Zarządzeniu Nr 253/18 Starosty Świeckiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie Polityki Rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Świeciu wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik Nr 5 do Zarządzenia – „Wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym w Świeciu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do ksiąg  rachunkowych budżetu Powiatu od dnia 01 stycznia 2019 r.

STAROSTA

Barbara Studzińska

[1] Zmiany do wymienionej Ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

[2] Zmiany do wymienionego Rozporządzenia zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018 r. poz.2471.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Starosty
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 20.11.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.11.2019
  • Data wejścia w życie 20.11.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 45/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Świeciu.
  • Podstawa prawna wydania art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ) art. 10 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1 - 6 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ) oraz § 19 ust. 1, pkt 2 i 3, ust. 2, § 20 ust. 1, § 21, § 22 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm. )
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenie Starosty
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian