Zarządzenie Nr 38/20 Starosty Świeckiego z dnia 1 lipca 2020r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 36/19 Starosty Świeckiego z dnia 14 października 2019 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Świeciu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Świeciu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/19 Starosty Świeckiego z dnia 14 października 2019 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Świeciu, dokonuje się następujących zmian:
1) w 1 ust. 4 pkt 6 wyrazy „pracownik Wydziału Organizacyjnego” zastępuje się wyrazami „pracownik Wydziału Współpracy i Zamówień Publicznych”;
2) w 4 ust. 1 pkt 4 na końcu punktu dodaje się wyrazy „między innymi: ogłoszeń, obwieszczeń, życzeń prasowych, radiowych i telewizyjnych, ulotek, publikacji, itp.;”;
3) w 4 ust. 1 pkt 6 na końcu punktu dodaje się wyrazy „raportów, programów i strategii;”;
4) w 4 ust. 1 po punkcie 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) odnowienia licencji i wsparcia technicznego na istniejące rozwiązania informatyczne.”;
5) w § 5 ust. 5 skreśla się punkt 3;
6) w 5 ust. 5 pkt 6 na końcu punktu dodaje się wyrazy „oraz mechanizmu podzielonej płatności;”;
7) w § 5 ust. 5 skreśla się punkt 7;
8) w 6 ust. 3 na końcu ustępu dodaje się wyrazy „oraz mechanizmu podzielonej płatności”;
9) w załączniku nr 2 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: „11. Proponowani członkowie Komisji przetargowej”
10) w załączniku nr 3 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „6. 6. Proponowane kryteria oceny ofert :
_________________ waga ______%;        __________________ waga ______% etc.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Barbara Studzińska

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Starosty
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 01.07.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.07.2020
  • Data wejścia w życie 01.07.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 38/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany Zarządzenia nr 36/19 Starosty Świeckiego z dnia 14 października 2019 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenie Starosty
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian