Zarządzenie Nr 34/20 Starosty Świeckiego z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Przebudowa parkingu z instalacją oświetleniową, budową wiatrołapu przy wejściu do windy wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną w budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 oraz przebudowa drogi na działkach nr 694/1, 696/1 w obrębie ewidencyjnym Świecie, jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto”.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa parkingu z instalacją oświetleniową, budową wiatrołapu przy wejściu do windy wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną w budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 oraz przebudowa drogi na działkach nr 694/1, 696/1 w obrębie ewidencyjnym Świecie, jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto”
w składzie:
1) Marek Stosik – Inspektor Wydziału Architektury i Budownictwa – przewodniczący Komisji;
2) Robert Wnęk – Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa – członek Komisji;
3) Anna Borzemska – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym – sekretarz Komisji.

§2. Do obowiązków komisji należy wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności:
1)  opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy Pzp.,
2)  otwarcie oraz badanie i ocenę ofert,
3)  przygotowanie i przekazanie kierownikowi zamawiającego propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z informacją zgodną z art. 92 ust. 1 ustawy.
4)  przedłożenie do zatwierdzenia kierownikowi zamawiającego protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Barbara Studzińska

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Starosty
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 24.06.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.06.2020
  • Data wejścia w życie 24.06.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 34/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Przebudowa parkingu z instalacją oświetleniową, budową wiatrołapu przy wejściu do windy wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną w budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 oraz przebudowa drogi na działkach nr 694/1, 696/1 w obrębie ewidencyjnym Świecie, jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto”.
  • Podstawa prawna wydania art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenie Starosty
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian