Zarządzenie Nr 34/19 Starosty Świeckiego z dnia 09 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w pomieszczeniach Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świeciu.

 

               w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w pomieszczeniach Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świeciu.

                Na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz § 11 ust. 1, pkt 1 i 3, § 12 ust.1, pkt 1, § 12 ust..2 Zarządzenia Nr 68/15 Starosty Świeckiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu zarządzam co następuje:

§1. 1. Polecam przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w dniach od 14 października 2019 r. do 18 października 2019 r. składników majątkowych znajdujących się w  pomieszczeniach Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świeciu, które powierzone były do odpowiedzialności materialnej Geodecie Powiatowemu..

 1. Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:
  1)  środki trwałe;
  2)  pozostałe środki trwałe, stanowiące wyposażenie wg ewidencji ilościowo- wartościowej;
  3) pozostałe środki trwałe, stanowiące wyposażenie wg ewidencji ilościowej;
  4)  wartości niematerialne i prawne.

§ 2. 1. Inwentaryzację składników majątkowych określonych w § 1 pkt. 1 – 3 należy przeprowadzić w drodze spisu z natury metodą pełnej inwentaryzacji okresowej według stanu na dzień 30 września 2019 r. przy użyciu czytnika kodów paskowych.

§3. Weryfikację składników majątkowych określonych w § 1 pkt. 4 należy przeprowadzić na podstawie dokumentów i zapisów księgowych według stanu na dzień 30 września 2019 r.

 §4.  Powołuję komisję inwentaryzacyjną, w której skład wchodzą:
1) przewodniczący komisji – Anna Borzemska;
2) członek komisji – Zofia Czapiewska;
3) członek komisji – Małgorzata Witt.

§5. Osoba materialnie odpowiedzialna Pan Romuald Rek będzie działał jako osoba zdająca składniki majątkowe.

 §6. Osoba materialnie odpowiedzialna Pan Zbigniew Kiełpiński będzie działał jako osoba przyjmująca składniki majątkowe.

 §7. Zobowiązuję komisję inwentaryzacyjną do:
1) przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych;
2) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad postępowania określonych w instrukcji inwentaryzacyjnej;
3) sporządzenia sprawozdania opisowego z przeprowadzonej inwentaryzacji;
4) sporządzenia protokołu z przeprowadzonej weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych;
5) przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Wydziału Finansowego w terminie 3 dni po zakończeniu spisu.

§8. Zobowiązuję osobę materialnie odpowiedzialną działającej jako osoba zdająca składniki majątkowe do przedstawienia osobie materialnie odpowiedzialnej działającej jako osoba przyjmująca składniki majątkowe w obecności komisji inwentaryzacyjnej składników majątkowych wymienionych w § 1 pkt 1 – 3 i potwierdzenia ich stanu faktycznego.

§9. Osoby powołane do komisji inwentaryzacyjnej czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

§10. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

STAROSTA

Barbara Studzińska

 

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Starosty
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 09.10.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.10.2019
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 34/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w pomieszczeniach Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świeciu
  • Podstawa prawna wydania art. 26 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz § 11 ust. 1, pkt 1 i 3, § 12 ust.1, pkt 1, § 12 ust..2 Zarządzenia Nr 68/15 Starosty Świeckiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenie Starosty
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian