ZARZĄDZENIE NR 32/2019 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 30 września 2019r. w sprawie zasad oznakowania środków transportu wykorzystywanych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu świeckiego

w sprawie zasad oznakowania środków transportu wykorzystywanych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu świeckiego

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 7 ust. 4 pkt 4 i art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ustala się następujące zasady oznakowania środków transportu wykorzystywanych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez powiat świecki:

 1. Każdy środek transportu powinien być trwale oznakowany znakiem firmowym organizatora, a także nazwą organizatora oraz operatora.
 2. Nazwy organizatora oraz operatora muszą znajdować się z boku, po obu stronach autobusu oraz z przodu i z tyłu.
 3. Wielkość i krój czcionki oznakowania powinien zapewniać ich czytelność w każdych warunkach pogodowych. Oznakowanie to nie może w żadnym przypadku zmniejszać czytelności tablic kierunkowych i tablic z numerem linii.
 4. Informacje porządkowe i komunikaty dla pasażerów powinny być umieszczone w sposób trwały, estetyczny i zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich pasażerów, zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami organizatora.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Barbara Studzińska

 

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Starosty
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 30.09.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.09.2019
  • Data wejścia w życie 30.09.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 32/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zasad oznakowania środków transportu wykorzystywanych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu świeckiego
  • Podstawa prawna wydania art. 15 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 7 ust. 4 pkt 4 i art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenie Starosty
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian