ZARZĄDZENIE NR 31/2019 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 30 września 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w powiecie świeckim

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w powiecie świeckim

         Działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 4 pkt 4, art. 46 ust. 1 pkt 9 lit. a oraz art. 47 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1 

  1. Wprowadza się Regulamin przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w powiecie świeckim, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Regulamin stosuje się w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na obszarze powiatu świeckiego oraz na liniach komunikacyjnych organizowanych przez powiat świecki na obszarze gmin, z którymi zawarte zostało porozumienie o wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego.

 §2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

(Barbara Studzińska)

 

    • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Starosty
    • Rok podjęcia (podpisania) 2019
    • Status Obowiązujący
    • Sesja Nie dotyczy
    • Data podjęcia (podpisania) 30.09.2019
    • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.09.2019
    • Data wejścia w życie 30.09.2019
    • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
    • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
    • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
    • Nr aktu prawnego 31/19
    • Czego dotyczy dodawany akt prawny wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w powiecie świeckim
    • Podstawa prawna wydania art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 4 pkt 4, art. 46 ust. 1 pkt 9 lit. a oraz art. 47 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)
    • Grupa aktów prawnych Zarządzenie Starosty
    • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian