Wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Przed przekazaniem wniosku lub formularza drogą elektroniczną prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną w celu zapoznania się przysługującymi prawami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  • Wydział Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności
  • Termin załatwienia Wniosek powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia
  • Osoba kontaktowa Justyna Jasińska
  • Miejsce załatwienia Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu,
   ul. Wojska Polskiego 173,
   86-100 Świecie
  • Telefon kontaktowy 52 56 83 230
  • Miejsce odbioru sekretariat pok. 005
   Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu,
   ul. Wojska Polskiego 173,
   86-100 Świecie
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

   2. Ostatnie prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
   Orzeczenie prawomocne to orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania, czyli 14 dni licząc od daty odbioru orzeczenia.
   Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania (zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego)

   3.Dowód osobisty (w przypadku dzieci i osób ubezwłasnowolnionych opiekuna prawnego lub rodzica) – do wglądu

   4. oświadczenie o miejscu pobytu stałego
  • Opłaty postępowanie o wydanie legitymacji jest bezpłatne. W przypadku duplikatu legitymacji należy uiścić opłatę w wysokości 15,00 zł Przelewem na numer rachunku bankowego: 08102018110000010202693778; kartą płatniczą w siedzibie Zespołu - gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 9. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.
  • Tryb odwoławczy W postępowaniu nie przysługuje stronie odwołanie
  • Uwagi

   Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu.

   UWAGA: Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej można złożyć w siedzibie Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu. W przypadku , gdy wnioskodawca nie składa wniosku osobiście , tylko przez osobę umocowaną do tego prawnie, jest zobowiązany dołączyć do wniosku kserokopię dokumentu tożsamości z wyczernionymi danymi w zakresie imion rodziców oraz nazwiska rodowego( w celu weryfikacji wizerunku).

   Nie ma możliwości wysłania legitymacji pocztą. Niezbędnym dla wydania legitymacji jest pokwitowanie jej odbioru.

  • Podstawa prawna
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian