Wydanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania

Przed przekazaniem wniosku lub formularza drogą elektroniczną prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną w celu zapoznania się z przysługującymi prawami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  • Wydział Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
  • Termin załatwienia W ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
  • Osoba kontaktowa Katarzyna Duda-Zauer
  • Miejsce załatwienia pokój 217
   Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
   Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
  • Telefon kontaktowy 52 56 83 172
  • Miejsce odbioru pokój 217
   Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
   Starostwo Powiatowe w Świeciu
   ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o o wydanie decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania określający:
   - dane dotyczące terenu podlegającego rekultywacji
   - powierzchnie podlegającą rekultywacji
   - dane osoby (podmiotu) obowiązanej do rekultywacji gruntów
   - kierunek wykonania rekultywacji gruntów
   - termin wykonania rekultywacji gruntów:
   2. Wypis i wyrys z rejestru gruntów z zaznaczonym terenem objętym rekultywacją
   3. Określenie stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, ustalonego na podstawie dwóch odrębnych opinii rzeczoznawców
   4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (należy dołączyć do wniosku)
  • Opłaty Opłata za wydanie decyzji - 10 zł, od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów, kopii) pobierana jest opłata w kwocie 17 zł
  • Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Starosty Świeckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Decyzje wydaje starosta, po zasięgnięciu opinii:

   1. dyrektora właściwego terenowo okręgowego urzędu górniczego – w odniesieniu do działalności górniczej;
   2. dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub dyrektora parku narodowego – w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji;
   3. wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego .
   3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian