Wydanie wypisu i/lub wyrysu – formularz EGiB

Przed przekazaniem wniosku lub formularza drogą elektroniczną prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną w celu zapoznania się przysługującymi prawami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  • Wydział Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia do 14 dni
  • Osoba kontaktowa Monika Gałabuda
  • Miejsce załatwienia parter pokój 120
  • Telefon kontaktowy 52 56 83 137
  • Miejsce odbioru parter pokój 120
  • Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie wypisu/ wypisu i wyrysu/ wyrysu -formularz EGiB
  • Opłaty Podlega opłacie zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. z 2020 poz. 276 z późniejszymi zmianami
  • Tryb odwoławczy W przypadku odmowy wykonania wypisu / wypisu i wyrysu/ wyrysu wydaje się postanowienie odmowne, na które przysługuje zażalenie.
  • Uwagi

   Wyrys z mapy ewidencyjnej wydawany jest w celu dokonywania zmian w księdze wieczystej. Mapę ewidencyjną do celów informacyjnych należy zamówić składając formularz P + formularz P1.

  • Podstawa prawna
   • Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
    (Dz. U. z 2010r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.;  Dz. U. z 2020 poz. 276 z późn. zm.)
   • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r., Nr 38, poz. 454 z późn. zm.).
   • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji Dz. U. 2020 poz. 1322
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian