Uzyskanie upoważnienia Starosty do wykonywania czynności związanych z ustaleniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Przed przekazaniem wniosku lub formularza drogą elektroniczną prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną w celu zapoznania się przysługującymi prawami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Osoba  ubiegająca się o możliwość uzyskania upoważnienia  Starosty Świeckiego  do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu świeckiego powinna, stosownie do przepisów § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246)  złożyć do tut. organu wniosek  o weryfikację uprawnień  do wykonywania  prac klasyfikatora  gruntów (wniosek o weryfikację uprawnień) , z załącznikami:

 1. Świadectwo ukończenia kursu lub studiów podyplomowych z zakresu klasyfikacji gruntów oraz inne dokumenty, które według uznania osoby zainteresowanej mają wpływ na ocenę jej dorobku zawodowego,
 2. Opis dotychczasowej działalności w dziedzinie  klasyfikacji gleboznawczej gruntów, poświadczony przez właściwych geodetów powiatowych, wykaz prac w których Wnioskodawca uczestniczył podczas wykonywania klasyfikacji gruntów,
 3. Zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis KRS z poświadczeniem prowadzenia działalności w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W przypadku składania kopii powyżej wymienionych dokumentów należy złożyć oświadczenie o ich zgodności z oryginałami.

Lista  osób upoważnionych przez Starostę Świeckiego  do przeprowadzania  czynności związanych  z gleboznawczą klasyfikacją gruntów zostanie podana do publicznej  wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu, a także poprzez zamieszczenie  publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej  Starostwa Powiatowego w Świeciu. Powyższe dane będą  udostępniane zainteresowanym właścicielom gruntów.

Po uzyskaniu upoważnienia klasyfikator może składać do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Świeciu zgłoszenie pracy geodezyjnej oraz przystępować do czynności związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Informacje udzielane są w pokoju nr   206 i 205 oraz
pod numerem tel.: 52 5683131 i  52 5683138

 

  • Wydział Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia nie dotyczy
  • Osoba kontaktowa Jolanta Lewandowska / Zbigniew Kiełpiński
  • Miejsce załatwienia Starostwo Powiatowe w Świeciu
   Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
   ul. Gen. Józefa Hallera 9; 86 - 100 Świecie
   I piętro pokój 205 lub 206
  • Telefon kontaktowy 52 5683131 i 52 5683138
  • Miejsce odbioru I piętro pokój 205 lub 206
  • Wymagane dokumenty 1. Świadectwo ukończenia kursu lub studiów podyplomowych z zakresu klasyfikacji gruntów oraz inne dokumenty, które według uznania osoby zainteresowanej mają wpływ na ocenę jej dorobku zawodowego,
   2. Opis dotychczasowej działalności w dziedzinie klasyfikacji gleboznawczej gruntów, poświadczony przez właściwych geodetów powiatowych, wykaz prac w których Wnioskodawca uczestniczył podczas wykonywania klasyfikacji gruntów,
   3. Zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis KRS z poświadczeniem prowadzenia działalności w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
   W przypadku składania kopii powyżej wymienionych dokumentów należy złożyć oświadczenie o ich zgodności z oryginałami.
  • Opłaty Nie dotyczy
  • Tryb odwoławczy Nie dotyczy
  • Uwagi

   Lista  osób upoważnionych przez Starostę Świeckiego  do przeprowadzania  czynności związanych  z gleboznawczą klasyfikacją gruntów zostanie podana do publicznej  wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu, a także poprzez zamieszczenie  publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej  Starostwa Powiatowego w Świeciu. Powyższe dane będą  udostępniane zainteresowanym właścicielom gruntów.

   Po uzyskaniu upoważnienia klasyfikator może składać do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Świeciu zgłoszenie pracy geodezyjnej oraz przystępować do czynności związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

  • Podstawa prawna
   • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2019 r., poz. 725 ze  zm.)
   • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 393)
   • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz.1246)
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian