Uchwała Zarządu Powiatu Świeckiego nr 25/219/15 z dnia 9 września 2015 roku

Uchwała Nr 25/219/15
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 9 września 2015 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Starosty Świeckiego za szczególne osiągnięcia.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.1) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania nagród Starosty Świeckiego dla osób fizycznych, które swoją postawą lub osiągnięciami przyczyniają się do promocji Powiatu Świeckiego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Franciszek Koszowski

Członkowie Zarządu

 1. Barbara Studzińska
 2. Andrzej Kowalski
 3. Tadeusz Gajewski
 4. Adam Gatner

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072 z 2015 poz. 871.

Uzasadnienie

Celem pojęcia uchwały jest wyróżnianie i nagradzanie osób fizycznych, mieszkańców powiatu, którzy swoją wyjątkową postawą lub osiągnięciami przyczyniają się do promocji Powiatu Świeckiego. Kategoriami, które zasługują na szczególne wyróżnienie są ochrona zdrowia, kultura i sztuka, kultura fizyczna, ofiarność i odwaga.
W związku z powyższym pojęcie uchwały jest zasadne.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 09.09.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego 25/219/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Przyjęcie regulaminu przyznawania nagród Starosty Świeckiego za szczególne osiągnięcia
  • Podstawa prawna wydania art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe , ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian