Uchwała Zarządu Nr 70/496/20 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020

Uchwała Nr 70/496/20
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.[1]) oraz § 10 pkt 2 Uchwały nr XVI/107/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2020 rok uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XVI/107/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 137 676 898 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 34 481 009 zł;
2) dochody bieżące – 103 195 889 zł.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 142 176 898 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 102 154 744 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64 371 755 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 218 147 zł,
c) dotacje – 8 149 122 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 550 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 3 687 440 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 4 178 280 zł;

2) wydatki majątkowe – 40 022 154 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 39 355 432 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 666 722 zł”;;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego
Barbara Studzińska

Członek Zarządu
Franciszek Koszowski

Członek Zarządu
Józef Gawrych

Członek Zarządu
Zbigniew Kapusta

Członek Zarządu
Ryszard Pacek

 

Uzasadnienie

 

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 10 000 zł na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2020 r (znak: DF-I.4020.2.5(3).2020.AŁ/JC) z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu kosztów obsługi tzw. „tarczy antykryzysowej). Po stronie wydatkowej wprowadza się te środki do planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu. Ponadto dokonuje się zmiany w planach finansowych: ZSP Świecie, PZEA Świecie oraz Starostwa Powiatowego w Świeciu. Ponadto uruchamia się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 23 000 zł (środki przenosi się do rozdziału 75421) i przeznacza na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego
Barbara Studzińska

Członek Zarządu
Franciszek Koszowski

Członek Zarządu
Józef Gawrych

Członek Zarządu
Zbigniew Kapusta

Członek Zarządu
Ryszard Pacek

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 r poz. 2245, z 2019 r poz. 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 70
  • Data podjęcia (podpisania) 30.06.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 70/496/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020
  • Podstawa prawna wydania art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 869 z późn. zm. ) oraz § 10 pkt 2 Uchwały nr XVI/107/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2020 rok
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian