Uchwała Zarządu Nr 70/494/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Uchwała Nr 70/494/20
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Na podstawie art.15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się wyboru oferty Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Wisła” z siedzibą w Świeciu na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Kwota przyznanej dotacji wynosi 7.280 zł.

 

§ 2. Zlecenie nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

 1. Franciszek Koszowski
 2. Zbigniew Kapusta
 3. Ryszard Pacek
 4. Józef Gawrych

 

Uzasadnienie

 

Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert Przewodniczący Komisji Opiniującej w otwartym konkursie ofert przedkłada Zarządowi Powiatu projekt uchwały dotyczący zawarcia umowy na realizację zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży przez Miejski Ludowy Klubu Sportowy „Wisła” z siedzibą w Świeciu.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego nr 9 w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży upłynął 19 czerwca 2020 r. Ofertę złożył Miejski Ludowy Klubu Sportowy „Wisła”. Na realizację ww. zadania przeznaczono z budżetu Powiatu 7.280 zł.

Komisja Opiniująca w otwartym konkursie ofert pozytywnie zaopiniowała ofertę. Warunki określone w treści ogłoszenia zostały spełnione natomiast doświadczenie oferenta gwarantuje rzetelne zrealizowanie zadania.

Starosta
Barbara Studzińska

 

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 70
  • Data podjęcia (podpisania) 30.06.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 70/494/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  • Podstawa prawna wydania art.15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian