Uchwała Zarządu Nr 70/491/20 w sprawie przyjęcia aneksu do umowy dotyczącej współfinansowania dokształcania młodocianych w Kujawsko – Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w 2020 roku

Uchwała Nr 70/491/20
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

w sprawie przyjęcia aneksu do umowy dotyczącej współfinansowania dokształcania młodocianych w Kujawsko – Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w 2020 roku.

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 920), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyjąć treść Aneksu do Umowy w sprawie współfinansowania dokształcania w Kujawsko – Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w 2020 roku młodocianych uczęszczających do trzyletnich branżowych szkół I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świecki, w zakresie realizacji podstawy programowej w zawodzie, obejmującej teoretyczną naukę przedmiotów zawodowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

 

§ 2. Do zawarcia Aneksu do Umowy upoważnić dwóch członków Zarządu Powiatu w osobach Pani Barbary Studzińskiej – Starosty Świeckiego oraz Pana Franciszka Koszowskiego – Wicestarosty Świeckiego.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierzyć Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego w Świeciu.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu
Powiatu Świeckiego

(Barbara Studzińska)

Członkowie Zarządu:

 1. (Franciszek Koszowski)
 2. (Józef Gawrych)
 3. (Zbigniew Kapusta)
 4. (Ryszard Pacek)

 

Uzasadnienie:

 

Przyjęcie przedmiotowej Uchwały wynika z zapisu § 2 ust. 2 Umowy Nr KE-I.042.17/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r., którą Powiat Świecki zawarł z Województwem Kujawsko – Pomorskim w związku z dokształceniem młodocianych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w 2020 roku młodocianych uczęszczających do trzyletnich branżowych szkół I stopnia w zakresie realizacji podstawy programowej w zawodzie, obejmującej teoretyczną naukę przedmiotów zawodowych. Aneks określa wysokość odpłatności za jednego ucznia korzystającego z czterotygodniowego kursu dokształcającego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, która w okresie: od września do grudnia 2020 r. wynosić będzie 570,00 zł. Wysokość kształcenia w porównaniu z poprzednim okresem rozliczeniowym wzrosła o 40,00 zł.

Wzrost odpłatności za kształcenie jednego ucznia wynika ze wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli o 6% od dnia 1 września 2020 r.

Z usług Centrum korzystają uczniowie klas wielozawodowych ze szkół prowadzonych przez Powiat Świecki, tj. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu, Zespołu Szkół w Nowem, Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w różnych zawodach, a w szczególności – sprzedawca, fotograf, monter sieci i instalacji sanitarnych, piekarz, stolarz, tapicer, elektryk, ślusarz, kucharz, lakiernik, lakiernik samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek skrawających, rolnik, murarz-tynkarz, cukiernik.

Środki finansowe na realizację tych zadań są przewidziane w planie wydatków budżetu Powiatu.

Starosta
Barbara Studzińska

 

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 70
  • Data podjęcia (podpisania) 30.06.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 70/491/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przyjęcia aneksu do umowy dotyczącej współfinansowania dokształcania młodocianych w Kujawsko - Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w 2020 roku
  • Podstawa prawna wydania art. 6 ust. 1 i art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 920)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian