Uchwała Zarządu Nr 70/490/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej

Uchwała Nr 70/490/20
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej

 

Na podstawie § 6 Uchwały Nr XVII//91/08 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr 51/330/08 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1. ust. 1pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ust. 1 pkt 1) Bożena Gaca – Zielińska – przedstawiciel organu prowadzącego;”;

2) w § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ust. 2. Na przewodniczącą komisji wyznacza się panią Bożenę Gaca – Zielińską.”.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Świeciu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2020 r.

Przewodnicząca Zarządu
Powiatu Świeckiego

(Barbara Studzińska)

Członkowie Zarządu:

 1. (Franciszek Koszowski)
 2. (Józef Gawrych)
 3. (Zbigniew Kapusta)
 4. (Ryszard Pacek)

 

Uzasadnienie:

Konieczność zmiany składu osobowego Komisji Zdrowotnej jest konsekwencją zmiany na stanowisku dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Świeciu.

Na mocy Uchwały Nr 65/467/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 26 maja 2020 r., na stanowisku dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego w Świeciu z dniem 29 lipca 2020 r. zatrudniono panią Bożenę Gaca – Zielińską.

W związku z powyższym, postanawia się dokonać zmian składu Komisji Zdrowotnej, polegającej na powołaniu w jej skład nowej dyrektor PZEA oraz wyznaczeniu jej przewodniczącą z dniem zatrudnienia.

Starosta
Barbara Studzińska

 

 

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 70
  • Data podjęcia (podpisania) 30.06.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.07.2020
  • Data wejścia w życie 29.07.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 70/490/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej
  • Podstawa prawna wydania § 6 Uchwały Nr XVII//91/08 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian