Uchwała Zarządu Nr 70/486/20 w sprawie podpisania porozumienia Powiatem Świeckim a Powiatem Starogardzkim dotyczącym pokrywania kosztów rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON za mieszkańca Powiatu Świeckiego

Uchwała Nr 70/486/20
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

w sprawie podpisania porozumienia Powiatem Świeckim a Powiatem Starogardzkim dotyczącym pokrywania kosztów rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON za mieszkańca Powiatu Świeckiego

 

Na podstawie art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.[1]), uchwala się , co następuje:

 

§ 1. Postanawia się podpisać porozumienie pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Starogardzkim w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w części nie objętej dofinansowaniem za środków PFRON za mieszkańca Powiatu Świeckiego.

 

§ 2. Wzór porozumienia stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście i Wicestaroście Świeckiemu.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

 1. (Franciszek Koszowski)
 2. (Zbigniew Kapusta)
 3. (Ryszard Pacek)
 4. (Józef Gawrych)

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest zobowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu z powiatem, na terenie którego działa warsztat.

Z art. 68c ust. 1 pkt. 1 lit. b w/w ustawy wynika, że maksymalne dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działalności warsztatów w 2020 r. wynosi 90 % tych kosztów, w związku z czym Powiat zobowiązany jest do przekazania 10% środków na działalność warsztatu (art. 10b ust. 2a w/w ustawy).

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 roku: poz. 568

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 70
  • Data podjęcia (podpisania) 30.06.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 70/486/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny podpisania porozumienia Powiatem Świeckim a Powiatem Starogardzkim dotyczącym pokrywania kosztów rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON za mieszkańca Powiatu Świeckiego
  • Podstawa prawna wydania art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian