Uchwała Zarządu Nr 70/485/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

Uchwała Nr 70/485/20
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 t.j.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyjąć Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 142/1119/18 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu oraz Uchwała Nr 53/379/20 Zarządu Powiatu świeckiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

 1. (Franciszek Koszowski)
 2. (Zbigniew Kapusta)
 3. (Ryszard Pacek)
 4. (Józef Gawrych)

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z przywołaną podstawą prawną, Zarząd Powiatu uchwala regulaminy organizacyjne określające organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych.

Dnia 24 czerwca 2020r. Rada Powiatu Świeckiego Uchwałą nr XXI/136/20 nadała Statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu. Wprowadzono zadanie związane z realizacją świadczenia z tytułu Karty Polaka.

Uchwalenie nowego Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu spowodowane wprowadzeniem nowego zadania tj. realizacji świadczeń z tytułu Karty Polaka.

Ponadto w celu zabezpieczenia w pełni potrzeb Jednostki wynikających ze zwiększonego zakresu zadań dotyczących osób niepełnosprawnych, wymagane jest utworzenie 1 etatu w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych i pozyskiwania Środków z Funduszy Krajowych i Zagranicznych. Etat zostanie sfinansowany ze środków PEFRON.

Wobec powyższego wprowadzenie zmian jest uzasadnione.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

 

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 70
  • Data podjęcia (podpisania) 30.06.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.07.2020
  • Data wejścia w życie 01.07.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 70/485/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
  • Podstawa prawna wydania art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 t.j.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian